DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Profeter och Profetior
Egypten

12 februari 2000

Från Ditt Palats,
Jahve, min Konung och min Fader,
har Du vattnat mig tills min förtorkade jord
fått ta emot allt Dina Himlar har att erbjuda;

Du använder vindar som budbärare
och eldslågor som tjänare
för att proklamera Din Ära
och Ditt Namns storhet för alla folk;

Ja! och jag vill fortsätta att tala om Dina under
ett efter ett, i poesi,
för jag har överlämnat mig själv åt Dig ....

1frid, Mitt barn; allt som Jag har gett dig kommer från Helig Vishet; det är så Jag alltid har arbetat med Mina profeter; Jag talade och de trodde; ständigt inneslutna Mitt Ljus är de i Min Vilja; eftersom Jag känner deras mänskliga bräcklighet vakar Mina Ögon över Mina utvalda, som en moder vakar över sitt lilla barn, för att bevara dem från att vika av till världsliga böjelser; sedan ger Jag dem, i Min stora välvilja, men också med glädje, särskilda ynnestbevis för att förbereda dem på sitt uppdrag, ett uppdrag som vanligtvis övergår deras mänskliga förmåga; Jag ger dem Mitt beskydd, beskyddar dem under Mina vingar,2 och dig, som Jag har uppväckt i ett särskilt syfte, och som Jag har inpräglat med Mitt Heliga Namn, dig skall Jag förse med allt du behöver, så att lejon och drakar gnyr av fruktan, för de kommer att få veta att Jag Är är med dig;

Min allsmäktiga Hand saknar inte förmåga att skydda, och för att skydda Mitt Heliga Namn som ingraverats på dig nu, så har Jag omgärdat dig med Mina Armar; så som man omgärdar sin egendom med en inhägnad mot inkräktare, har Jag omgärdat dig; vilken kämpe kan nu våga träda fram för att möta Mig och utmana Mitt val? den som gör Under har Själv böjt Sig ner från höjden för att ge nytt liv åt detta döende släkte, och Jag har visat Min Suveräna makt, men också Min barmhärtighet genom Mitt Gudomliga Verk i dig på ett häpnadsväckande sätt; Jag har hällt droppe efter droppe av Min Vishet som ren myrra i ditt öra för att öppna din hörsel;

åh, 3vilken fröjd Jag kände Jag utförde detta under av alla under! vilket gudomligt nöje Jag fick genom Min välvilliga akt av Barmhärtighet, när Jag förutsåg att du snart skulle bli återställd! vilken glädje och fröjd Mitt Hjärta kände medan Jag befriade dig från ditt elände och från det ondas slaveri, och i stället drog dig intill Mig, för att du skulle bli ett barn som för alltid skulle leka inför Mig; för att fästa din blick på Min kungliga värdighet, och för att du för alltid skulle bevara minnet av vår förening, gav Jag sedan de ljuvaste kyssar på dessa läppar som skulle förhärliga Mitt Namn, och fäste din uppmärksamhet på Min oförlikneliga ljuvlighet, och för att få höra dig säga: ”Herren Gud har ingått äktenskap med mig och smyckat min själ med Sig Själv, o hur underbart är det inte för Vår Herre när en själ är foglig och villig, Hans outgrundliga Vishet kommer att finna vägen in till henne4 och dra henne mer och mer in i Sig;”

Skriften säger: ”lycklig den som Du utväljer, som får komma Dig nära och vara på Dina förgårdar;”5 ja, lycklig är han, för Jag fyller Min utvalda med goda ting från Mitt Hus och dessa goda ting är heliga anvisningar som kommer från Min Mun; sedan pryder Jag Min profet med himmelska rikedomar och glans, som är dygderna;

Jag vill att Mitt tempel skall vara heligt och rent, Jag vill att Mitt altare skall vara fläckfritt och strålande som tusen ädelstenar; Jag gör hans tunga lik ett tveeggat svärd så att han kan gå ut och tala mot all stolthet och arrogans, mot alla högtravande talare, mot allt mänskligt högmod, mot allt som skattas högt av människor, mot orättvisa och mot allt som står i strid med Min Kärleks Lag;

Jag finner behag i Min boning6 ty Min Ande vilar över den som är bärare av Mitt Ord; sammanvigd med Sanningen sänds Min profet ut som Min kungliga ambassadör till varje litet hörn i denna värld för att sjunga för er: rättfärdighet, godhet, helighet, dygd, och för att påminna er alla om Mina Vägar; för att påminna människor ur varje samhällsklass om att:

- Jag Är Oljan för de fattiga i anden;
- Jag Är en Borgensman för ert väl;
-Jag Är den Lysande Gudomen och den Högsta Kärlekens Källa;
- Jag Är hela skapelsens Härskare och Brudgum;
- Jag Är den som upprättar och upplyser kropp och själ;
-Jag Är Tröstaren för dem som förföljs för rättfärdighetens skull;

- Jag Är de sjukas och de döendes Balsam och Smörjelse; och att Jag är er Herre och Gud men också er Vän, er Följeslagare och er Fader;

Jag ger Mig Själv ständigt till dig, släkte, för att fullkomna din bild, den som du har deformerat och smutsat ner så med alla dina onda förehavanden, dina synder och ditt envisa motstånd mot att erkänna Mig som din Fader; och om Jag ständigt ger Mig Själv åt dig, är det för att upplyfta dig av nåd, för att din syn genom nåden skall bli återställd så att du kan se de osynliga tingen, de som aldrig förgår; det är därför Jag i Min goda Vilja reser upp profeter med ett ord från Min Mun som förenar dem med Mitt Hjärta;

Jag, den Strålande Gudomen, hade förutsett detta Stora Avfall långt före din skapelse; har Jag då inte rätt att resa upp profeter? hela himlen gläder sig över att Vi förbarmade Oss över er likgiltighet och nådefullt kom till er hjälp; Jag har rest upp profeter som tar emot Mina himmelska kallelser direkt och vid alla tider, tillsammans med ett flöde av nådegåvor; Jag delar alla Mina Gudomliga Verk med dem nära deras hjärta; Jag inandas fortfarande inspirationer från Mitt Hjärta i deras hjärta så att de kan vittna troget; och om Jag genom dem väcker anstöt hos många högmodiga, är det för att deras 7 vägar inte är Mina vägar;

genom Min iver att rädda denna generation har Jag fostrat profeter och vigt dem till Mig; Jag har lärt dem hur de skall tillbringa sin tid med Mig, och hur de skall dela sitt liv med Mig medan de ännu är på jorden, i enlighet med den nåd som Jag har gett dem;

i dessa dagar stiger Jag ned tillsammans med Min Son och Min Helige Ande som tre Vittnen; Jag är Ande,8 i det att Jag sänder Sanningens Helige Ande9 att vara hos er för alltid och leda er till hela Sanningen; tänk på Min Barmhärtighet och tillbe Mig;

Ordet10 var hos Mig och Han har existerat sedan begynnelsen; Han som är närmast Mitt Hjärta har vittnat och gjort Mig känd för er; Mitt Ord vittnar på jorden liksom Jag och den Helige Ande vittnar; Min Son, Jesus Kristus, som köpte Sin Kyrka med Sitt Eget Blod, vittnar med Sitt Blod,11 och den Helige Ande som leder er till hela Sanningen,12 vittnar med Vattnet;13 Vi är tre Vittnen och Vi är samstämmiga alla Tre, eftersom Vi är En Enda Gud,14 med en Vilja, en Makt och ett Herravälde; och ni kan tillskriva Makten, den Heliga Visheten och den Oändliga Godheten åt Oss alla Tre;

Kärleken tvingar Mig, släkte, att ge profetians ande åt somliga, så att de utför vad Jag befaller dem att göra; de blir mättade med honung15 och olja16 så att de kan förkunna Mitt Namns storhet; för att bevara dem grundade i Sanningen och i förståndig eftertanke, har Jag många gånger tillrättavisat, korrigerat och undervisat dem, för att de skall bli en smörjelse för dem som Jag återför till Mitt Hus; Jag har instruerat dem med Helig Vishet, och Vishet består helt och hållet i uppfyllandet av Lagen;

Jag har lärt Mina profeter att betrakta Mig i Min Helighet och låtit dem komma in och få tillträde till Min Höghet för att jubla i Min omedelbara Närhet och smaka Min sötma; därför, den enda teologin, och Jag skulle vilja understryka, den enda sanna teologin, är betraktandet av Mig, er Gud, det är en försmak av det Saliga Skådandet; detta är den sanna och heliga teologin; det är inte de lärda teologerna som vänder sina papper tillsammans med sin teologi, som gör dem till profeter som skall profetera, utan de som Jag Själv har smort med Min Kärleks smörjelse och inneslutit i Mitt Hjärta, som skall nå de inre, Gudomliga och övernaturliga inspirationer som finns i Mitt Hjärta, för att de skall uttalas som eld till Mitt folk;

ack, Vassula, och hur många gånger har Jag inte hört ljudet av roat skratt och arrogans från jorden, tillsammans med förbittring och även dövhet, när du tillrättavisar dem i Mitt Namn! ja, syndarna viftar bort tillrättavisning och finner alla slags ursäkter för att göra vad de vill;

Jag manifesterar Mig Själv för Mina profeter på ett outsägligt sätt, ja, medan de ännu är här på jorden och är medvetna om denna nåd; Jag pryder dem med Mig Själv, Jag klär deras nakenhet och pryder dem med Mig Själv och de vet det, under kontemplation är de medvetna om Min Gudomliga Närvaro;

Jag har smort dig för att ur Mitt Hjärta hämta alla de gudomliga inspirationer som krävs för varje behov, för att de skall ges åt Mitt folk som smörjelse och som uppfriskande morgondagg på förtorkad mark; Jag har av nåd även lärt dig att tolka Mina önskningar; Jag har sagt genom hela denna Gudomliga Uppenbarelse, men också i tidigare Uppenbarelser, att Jag Själv undervisar Mina utvalda, och Jag blir deras andlige rådgivare som visar dem vägen; Jag Själv firar Min välvilja som kommer med räddning till dem som Jag älskar, och de i sin tur, sjunger av glädje Davids psalmer i Mina vingars skugga;

Du kröner dem som Du älskar med Din frikostighet,
överflödande nåd höljer deras huvuden;
Din bägare flödar över medan Du delar med Dig av den,
Du ger dem odödlighet med Ditt Namn, 

Du klär deras själ i en brokad av dygder,
så att Ditt Konungsliga Hjärta blir förälskat i deras skönhet;

ja, säg till detta sovande släkte att Gud är här; Mina Verk är upphöjda och de som har känt igen Min Röst i dessa budskap är välsignade; de som finner sin glädje i dem gör rätt i att fästa sin blick på dem, ty varje Verk som kommer ur Min Barmhärtiga Hand är fullt av härlighet och majestät; Jag påminner Mitt folk om att profetian är levande, eftersom den kommer av Min Makt som Jag utövar, så varför denna arrogans från folken? har ni inte hört att Jag personligen förser dem med bevis genom Mitt direkta ingripande?

ja, sannerligen! och Jag håller dem nära Mitt Hjärta, så som en mor varsamt håller sitt barn intill sitt hjärta; på samma sätt håller Jag Mina profeter nära Mitt Hjärta och ve! ve den som skulle våga sträcka ut sin hand och försöka röra dem utan Min Tillåtelse!

var glad, Vassiliki, över att Jag tillåter dig att vandra in och ut, ja fritt, i Mina Himmelska Gårdar; må din själ jubla över Min Barmhärtighet; Kyrkan tynar bort i sitt stora avfall, ett avfall som förutsagts men som hemlighållits; skulle då också Jag förbli tyst?

Jag skall inte hålla tyst som djävulen önskar, nej, Jag skall fortsätta att resa upp profeter för att förkunna och fördöma, för att lysa som en lampa där mörkret råder; Jag lär dem att vara generösa och tillfredsställa Mig genom att ge ett överflödande gensvar på Min Kallelse medan Jag håller dem i begrundan och kontemplation i Min älskande Famn; Jag fyller deras mun med tillbedjan och deras ande med glädje; liksom blodet flyter i dina ådror hela tiden utan något yttre ljud, så har Min Helige Ande på samma lugna sätt undervisat dig, Vassula, med Vishet, för din och för andras frälsnings skull, och om Jag har tillrättavisat dig då och då, så var det för din andliga tillväxt och för att du skulle göra framsteg;

Jag hade, från all evighet, också förutsett detta avfall i Kyrkan, men Jag hade även förutsett Min Frälsande Plan i dig, som Jag skulle stiga ned till från Min Tron för att tala till dig i Min Kärlekshymn med gudomlig poesi, och uppenbara för dig, och genom dig för andra, Mitt kärleksfulla ingripande i Min Oändliga Barmhärtighet;

du led brist, släkte, och Jag kom för att fylla dig, men du är inte glad, för intill denna dag talar Jag och du harmas över Min undervisning; Jag kom för att hela din avfällighet, och ångerfulla hjärtan hörde Mig; Jag kom för att uppväcka era döda för att de skulle lära känna Mig som sin Fader, genom Min Helige Ande, och det är endast genom Honom som Gudomlig Kunskap kan förmedlas och uppenbaras för dem som Vi har utvalt, eftersom de har den Helige Ande Själv som sin Rådgivare och Lärare; ty genom Honom och inte genom mänsklig kunskap har de17 fått nåden att i sitt förstånd kunna uppfatta den Treenige Guden och tala med Honom; ingen skicklig klokhet som kommer från mänskligt resonerande kan säga dem att de inte har mött Mig; det vore som att säga till dem ’du är naken’ medan de vet att de är påklädda; Jag har Själv prytt dem med Mig Själv; men djävulen tog det bästa ur Mina kyrkliga dignitärer och ställde dig till svars för irrläror, medan Mina upprepade inspirationer till dig genom den Helige Ande borde ha gjort det klart för dem, och de skulle ha förstått att det var en kraftfull frestelse från den onde;

Satan blev rasande, svartsjuk på alla gåvor som Jag öser ut över denna döende generation för att rädda den, svartsjuk på dig som Jag har utvalt, ännu drypande av himmelsk dagg från Mina Gårdar, där du har fostrats för att sändas ut som Min dyrbara gåva till alla folk, och han svor i sin svartsjuka att förstöra dig genom att spy ut sitt gift över dig, för att du skulle se avskyvärd ut, deformerad, farlig och ful; men din Saliga Moder skyndade till din hjälp och höljde över dig med Sin Mantel;

av nåd har Jag fostrat dig till att ropa på Mig när du önskar, en unik konungslig gåva som Jag sällan ger åt Min utvalda;18 men återigen förledde Satan i sin svartsjuka många till att förlöjliga dig, medan han drog dem över på sin sida; trots de goda frukterna som Jag har samlat i mängd för att ge åt dem, fortsatte de ändå att utmana Mig och i uppror nonchalera Mina frukter19och Mitt råd, och förbli lika motsträviga och trolösa som deras fäders söner och provocera Mig med sina högt uppsatta positioner;

sedan finns det somliga som trodde att Jag talade, men till och med åt dem gav Satan en slöhetens ande, en mänsklig anpassningsförmåga till Mina Under, så att denne ande med tiden fick dem att tappa intresset för Mina Under, Under som är en livgivande källa och som kan leda dem till Evigt Liv;

du måste ha hört liknelsen om såningsmannen; ”när någon hör ordet om riket utan att förstå, då kommer den onde och tar bort det som blivit sått i hans hjärta;” dessa människor står overksamma, bedövade, oförstående;

sedan finns det andra som firade med jubel när de hörde ekot av Min Röst genom Min budbärare, som välkomnade Min profet med stor glädje och stormade de andra städerna för att kungöra att ordet om riket talas till dem på nytt, frikostigt och med kraft; men denna entusiasm dog snabbt ut, för i deras hjärta hade Mitt Ord endast funnit stenig mark, och kunde inte slå rot i dem; vid första förföljelse på grund av Mitt ord, eller bara genom en liten prövning som kom i deras väg, kunde de inte hålla ut; nej, när människor börjar skymfa dem och tala illa om dem på alla sätt och förtala dem för Mitt Namns skull, kommer de inte att stå fasta, eftersom de aldrig haft någon fast grund; de kommer att bli de första som faller;

Den Högste blev inte förstådd och förkastades .... och Mina ambassadörer20 för fred gråter bittert över deras förtorkade hjärtan; Satan har tömt ut allt sitt raseri för att förstöra Min gåva21 till mänskligheten; han har sänt plöjare som skall börja arbeta på din rygg, Min Vassula, och plöja upp fåror för att bryta ner dig; men Min högra Hand bröt sönder deras ok i småbitar;

men lyssna till detta, Vassula, Jag har fört hela din familj ut ur Egyptens välsignade land, där än idag väldoften från Min Son, Hans Moder och Josef den Rättfärdige, stiger hela vägen från det landet till himmelen; redan där välkomnade Jag dig och svor en ed: ”genom denna blomma skall Jag samla er från skilda folk och trosbekännelser, och uppenbara Min Faderliga Kärlek och Barmhärtighet för er alla; genom hennes bräcklighet skall Jag resa upp folk och förnya dem genom en andlig revolution; Jag avser att genom denna blomma visa Min Helighet så att alla folk får se den; och för deras skull, som befaller Mina profeter att inte profetera, skall Jag ge en märklig profetisk Kallelse och en Befallning från Min Tron till Min Utvalda och smörja henne så att hon inte skulle kunna motstå Min Profetiska Kallelse;”

Egypten! Jag rest upp en profet från ditt land; du gav bröd åt Min Son, så varför skulle Jag inte låta en profet utgå från dig? från denna profet skall Mitt Ord utgå till dess att de ondas horn blivit avslöjade och uppdagade;

när Jag talar, vem kan då vägra att profetera?22 färdas två vänner tillsammans om de inte har kommit överens om det?23 inte heller gör Jag något utan att avslöja Mina Planer för Mina profeter,24och så har Jag för dig, Vassula, inte bara uppenbarat Mina Planer utan även Mitt Heliga Ansikte; och allt som Jag förutsagt har gått i uppfyllelse i rätt tid; Livets Ord gavs åt dig i rikt mått för att göra dig till Mitt barn och för att göra dig till gud genom delaktighet; men Satan kommer återigen att besöka Mitt folks sinnen, eftersom han känner deras okunnighet, för att inleda dem i frestelsen att kasta sten på dig för Mina teckens skull;

ack, om världen bara ville sluta fred med Min Treeniga Helighet, så skulle de förstå vad Jag säger!

Jag lovar dig, och det är din Fader i Himmelen som talar till dig, Han om vilken du en gång sade: ”min Fader i Himmelen är svag för mig, det vet jag, men jag är också svag för Honom;” säger till dig, brinnande av Gudomlig Kärlek: ”Jag skall fortsätta att övertäcka dig med Min Sötma som behagfullt sprider sig i dig, och ge mer av Mig Själv åt dig, och uppfylla din själ som en ljuvlig substans, så att du i din tur ger mer av dig själv åt Mig, och på så sätt blir till en ande med Mig, en ande med det Gudomliga; då skall Jag ännu en gång sända ut dig till folken, som Min smyckade gåva, för att undervisa dem med mildhet och dra dem till Oss in i barnaskapets kärlek, och utvidga deras hjärta så att det kan ta emot mer av Oss och av allt som är Gudomligt; då, i detta lugn som Jag skall ge deras själ, skall de plötsligt se allt i Vårt Ljus och övervinna Satans frestelser; därefter kommer också de att kallas ’gudar genom delaktighet’ och de skall härska med Oss;”

nu har Jag skänkt dig, och genom dig andra, gåvan att förstå er ställning; Jag återställer folk och länder genom lidanden och uppoffringar hos dem som Jag har utvalt, fastän de ofta kommer till Mig och klagar över att de har slitit förgäves och tröttat ut sig till ingen nytta; de har utfört allt Jag befallt dem att göra och förhärligat Mig, för de har hela tiden varit under Min uppsikt, under sin kontemplation;

denna sanna teologi lyfter själarna, så att de svävar upp till den tredje Himlen och ger dem en försmak av det Saliga Skådandet, då Jag på ett övernaturligt sätt talar till dem och ger dem ynnesten att få se sitt arv och alla de heligas arv; och medan de vilar i Min Famn välsignar Jag dem och upplivar Min Eld inom dem, så att de går ut med iver och utan fruktan för att förkunna Mitt Ord;

Välsignad är Gud och Hans Heliga Namn,
ty Han uppenbarar frikostigt
Sina avsikter för vindarna, som är Hans budbärare;

insvept i en klädnad av ljus,
uppenbarar Han för dem
Sitt Majestäts makt och styrka;

Jag ropar i mitt elände till min Gud, trefalt Helig,
och som en vindpust ur intet
stiger Han ned över mig och låter mig blomma upp;

och jag tar in Hans Gudomliga Ljus som en utslagen blomma;

Gud har sjungit för mig och för er alla,
kära bröder och systrar!
Han som tronar på keruberna
har uppenbarat Sin Barmhärtighet för oss;
ingen kan säga: ”Jag har inte sett
vår Guds frälsande makt i mitt hus,”
för Hans Närvaro är glans och majestät;
Han kommer, Han kommer till er alla,
inte för att döma er, inte än,
utan för att gudomliggöra er;

är du lycklig, Vassula?

Det är jag, mer än lycklig;
Du har planterat mig i Ditt Hus,
och jag har blomstrat i Dina Gårdar,
för att förkunna Din Storhet;
hur skulle jag kunna vara annat än lycklig i Din Famn?
ingen skall kunna ta min lycka ifrån mig,
ingen förföljelse, inga smädelser, inget förtal, ingen förolämpning,
inte ens hela helvetet kastat över mig
för att slita mig i stycken,
kan beröva mig den lycka Du har gett mig
och fortsätter att ge mig;
må denna jord förstå vem Gud är,
och prisa Hans Namn;

o, välsignat vare Ditt Namn för evigt!

och Jag vill säga dig detta: Jag har svurit dig en ed vid Min Barmhärtighet och Min Trofasthet; därför skall Jag fortsätta att upprätthålla dig med Min högra Hand, och genom Min Närvaro ge dig en gränslös glädje och en försmak av det Saliga Skådandet; och Jag skall fortsätta att vara din Rådgivare och din lycka, Mitt barn; även om bergens klyftor omsluter dig och svarta moln vilar över dig, om än jorden övertäcker dig, så försäkrar Jag dig att du skall gå igenom oskadd, och Mitt Ljus skall lysa ännu starkare över dig;

ta emot lindring av Min Olja; Jag är besluten att rädda denna generation genom att visa Min Barmhärtighet; var därför lyckliga alla ni som hör välljudet av Min Röst och låt er uppfyllas av Mig, er Gud;


1 Jahve talar.
2 Bara ett uttryck.
3 Gud verkade förtjust när Han sade ’åh’.
4 Själen.
6 ’Boning’ används här i stället för ordet ”profet”.
7 De högmodigas.
8 Joh. 4:24 Paulus talar också i 1 Kor. 15:45om Kristus som en ”livgivande Ande”. Beskrivningen ”Ande” i biblisk mening definierar inte Guds natur så mycket som den beskriver Hans livgivande aktivitet. Gud är ande i det att Han ger Anden.
10 Jesus Kristus.
11 Genom Hans Offer fick vi del av Evigt Liv.
12 Joh 16 : 12-13. Jesus säger: ”Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen…” Det är ett misstag att tala om ett slut på Uppenbarelsen och behandla den som en deponerad samling av satser. Gud är aktiv och levande och kommer att fortsätta att visa Sig genom den Helige Ande och aldrig upphöra att göra det. När man på latin säger ”complere” betyder det att Kristus är den fulla, kompletta uppenbarelsen av Gud och inte att Han skall sluta uppenbara Sig för mänskligheten. Den heliga Bibeln är det berättande vittnesbördet om Jesus Kristus. Den är INTE Guds sista ord.
13 Med dopet.
14 Av ett och samma väsen.
15 Honung: representerar himmelskt manna, Guds Ord.
16 Olja: representerar Guds NamnHöga Visan 1:3).
17 Profeterna.
18 Vår Herre sade till mig från början att jag kunde kalla på Honom när jag önskade, och Han skulle alltid svara. Det har Han också gjort alltsedan dess, Han har svarat när helst jag kallat på Honom.
19 Man kan känna igen dem på deras frukt.
20 Profeterna.
21 Gud menar mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message