DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag lät dina ögon se Mitt ärofulla Majestät

30 juli 1999

1ta emot Min frid och var tålmodig, kom och säg:

”Barmhärtige Fader,
jag har svårt att förstå
Din Gudomliga Vilja;”

säg det; 2

detta är vad Jag önskar av dig: var lugn, Min brud, och överlasta dig inte med arbete; en ros har slagit ut i dig, frisk och blomstrande, och medan du sitter i tyst meditation och betraktar Oss och förenar dig med Oss, stiger doften från din ros upp till Oss och ger Oss den mest utsökta vällukt, medan Vi vakar över dig och sänder Våra strålar in i dig och bevarar den frisk och blomstrande; om du skulle upphöra att betrakta Oss, skulle rosens ljuvlighet vissna ner ...

därför säger din Gudomlige Brudgum till dig: ersätt inte din kontemplation av Mig med annat som drar dig bort från Min famn; Min älskade, tillåt inte dem som bekämpar allt du säger, att diktera sina nycker för dig, ty Jag har sänt en av de högsta änglarna från Mina änglakörer till dig för att leda dig till Mig; denne himmelske furste drog dig bort ifrån världen för att du med Honom skulle träda in i Mina himmelska Gårdar;

ett mänskligt hjärta är alltför litet för att förstå allt som Jag har gjort för dig, särskilt i era onda tider, där så många lärda menar sig vara visa;

som Jag har sagt dig, har Jag sänt ut en himmelsk furste, åtföljd av andra änglamakter, för att ledsaga dig på ditt uppdrag, så som Jag brukar göra för Mina utvalda; och när du kom in i Mina himmelska Gårdar uppvaktade Jag dig med poesi och religion, för att göra dig till Min harpa; Jag har låtit dig få uppleva ljuvligheten i att skåda Min Blick, och sänt Den till dig som en gyllene glans i dina ögon, och fyllt dem med Mitt Ljus;

i Min översvallande iver att undervisa dig med Vishet hade Jag överseende med din bräcklighet; och liksom en elev börjar sin skolgång med att lära sig alfabetet, lärde Jag dig Mitt alfabet, som är att rikta hela din uppmärksamhet på Mitt Ord;

Jag lät dina ögon se Mitt ärofulla Majestät; Jag har anförtrott dig något som är bortom all kunskap;

var vaksam, för din fiende skulle vilja se dig överge din hängivenhet till Mig och kontrollera dig genom att överlasta dig med arbete, som ett överlastat och sjunkande fartyg; du som är Mitt fartyg som bär Min Gudomliga Skatt, överlasta dig inte så att du börjar sjunka; Jag vill se dig lycklig och mer i kontemplation av Mig; ditt vittnande är inte över; nu vill Jag ännu en gång låta dig sänkas ner i Mina Gudomliga Källor och ge din själ vila;3

åh, hur skulle Jag kunna glömma det ögonblick då Jag närmade Mig dig .... med största försiktighet, för att inte skrämma bort dig, gick Jag vid din sida; och med största finkänslighet avslöjade Jag för dig Min Kärlek som tills dess varit helt okänd för dig; du hade aldrig tidigare känt till Min Oändliga Barmhärtighet, inte heller Min Avgrundsdjupa Kärlek;

gläd dig då, dotter, och kasta dina bekymmer på Mig, och låt detta vara en läxa också för andra, som bär på mer än de orkar bära; Jag vill inte att du skall trötta ut dig, så att du kan vara mer produktiv och effektiv för Mitt Verk; Jag har sagt att du inte får fördröja Mitt Verk och att du bara skulle hålla Min takt;

alla dessa budskap kommer från ovan och är inspirerade av Mig; de kan med fördel användas för undervisning och för att rätta till misstag; de kan användas för att leda Kyrkan till Enhet och för att vägleda människors liv och lära dem att bli heliga; de har givits er för att ge en förklaring4 av Uppenbarelsen5 som ni fått; de är en outtömlig källa av förunderlig nåd till förnyelse för er alla;

Jag är Livgivaren, alltings Förnyare; Jag är Källan med himmelskt Manna; ja, sannerligen! Jag har närmat Mig dig sådan som du var för att ingå en förunderlig och häpnadsväckande förening med dig; ovärdig var du och långt ifrån Mina anspråk på ‘en jämbördig kärlek’, men förtjusande i din intighet och i din öppenhet för Min Röst;

låt Mig dela detta med dig; från den dag då du dog bort från dig själv tog Jag dig till äkta, som ett tecken på Min förtroliga vänskap, för att Jag skulle ha dig nära Mig och viska Mina råd i ditt öra, så att du i din tur skulle kunna ge råd åt andra; Jag slösade Min ömhet och Min faderliga tillgivenhet på dig; med ett flöde av Gudomlig ljuvlighet bad Jag dig att resa med Mig och för Mig, från Norr till Söder och från Öster till Väster; och som Jag sagt dig tidigare har Jag givit dig en mängd änglar och ärkeänglar, furstar av högsta rang, till ditt beskydd som skulle följa dig på ditt uppdrag; med order om att stanna kvar i de områden där Mitt utsäde blev sått och skydda det som såtts;

det var inte utan skäl som Jag lyfte dig upp till Mina kungliga Gårdar och skänkte dig kungliga gåvor; nu får Jag lön för dina mödor och Jag skördar de utsökta frukterna av ditt arbete; Jag ger nådegåvor åt Mina utvalda av olika skäl: de är menade att vara till gagn för Mitt folk, till gagn för Min Kyrka, men samtidigt för den eviga glädje som dessa utvalda själar skall få av Mig i himmelen;

vad beträffar dem som bekämpar vart och ett av Mina Ord, som vägrar att öppna sitt hjärta och se den stora vinning Min Kyrka fått, och som vägrar att se Mina Välsignelser och Min Tillgivenhet, de skall dömas ovärdiga eftersom de har underskattat och än idag underskattar Min Makt och Min Barmhärtighet;

Vassula, Jag har förmanat dig att aldrig tröttna på att göra gott och lära dig att vara tålmodig, för till sist och i rätt tid skall du få skörda vad du har sått:

- låt ditt arbete vara förtjänstfullt och lär att ingenting blir förgäves;
- låt Mina tröstande ord ge din själ mod och ljus;

- låt Min faderliga tillgivenhet vara din ständiga glädje och en förtrolig vindfläkt i din själ;

- låt Mina Gudomliga smekningar vara din läkande balsam när din själ är sårad eller trött, och ge dig ny styrka och utplåna varje slags bitterhet som kunde stiga upp inom dig;

- låt varje andlig övning du utövar lovprisa Mig så att du får ta emot gränslösa nådegåvor från Mig;

- låt Mig alltid vara din enda kärlek och sätt Mig över allt annat;

- låt din mun innehålla Oljan6 som givits dig, så att du proklamerar Min Storhet på ett ljuvligt sätt;

- må du en dag stiga fram inför Mig, fullkomlig och ärofull i Mina Gårdar ....

älskade, när du uttalar Mitt Namn, Jahve, gläder det Mig så mycket att Jag böjer Mig till dig med stor tillgivenhet, och Min glädje kan inte hållas tillbaka; himmelens hela Hov dras med i Min Glädje och prisar helhjärtat och med en röst Min upprymda Kärlek till dig och Min faderliga tillgivenhet; de prisar Mig för Min Oändliga Barmhärtighet mot Min skapelse; och nu, låt Mig höra från dig tre ”Kyrie eleison” ...

Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
....

Min Barmhärtighet ger Jag dig och Mina Välsignelser också; kom ihåg, låt dig inte bli utarbetad; Jag, Gud, skall fortsätta att hålla dig uppe i Min Makt och Min Nåd;

Yahweh is My Name;


1 Jahve, Fadern talar.
2 Jag sade det.
3 Jag tror också att Gud vill ha mig i enrum tillsammans med Sig, eftersom Hans tal är ganska personligt.
4 På samma gång hörde jag ”förståelse”.
5 Den heliga Bibeln.
6 Olja betyder här ’Namn’, Guds Namn.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message