DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Johannes Chrysostomos - Kristna denna avkristnade befolkning

2 februari 1999

Herre, låt mig läsa upp för Dig vad den helige Johannes Chrysostomos skrev. Det är i själva verket Dina ord, Dina ord till oss genom honom;

detta är vad Du sade:

”Jag är din fader, din make
och ditt hem, Jag är din vårdare,
ditt upphov och ditt ursprung.
Vad du än önskar, skall Jag vara.
Inget kommer att fattas dig. Jag skall arbeta för dig,
ty Jag kom för att tjäna och inte för att bli betjänad.
Jag skall vara din vän och din värd,
din ledare och din broder,
din syster och din moder.
Jag skall vara allt för dig.
Bara du är förtrolig med mig!
Jag skall vara fattig för dig, hemlös för dig,
korsfäst för dig, gå i graven för dig.
I himlen vädjar Jag till Fadern för dig,
på jorden blev Jag förebedjare hos Fadern för dig.
Du är allt för mig,
broder, medarvinge, vän och medlem.
Vad mer kan du önska?”

så många gånger har Jag lämnat Min Kungliga Spira för att nå er alla och så många gånger har Jag kommit till er för att hölja era huvuden med väldoft; med kungligt överdåd har Jag uppvaktat dig och talat till dig i poesi; tro och dygd har varit Mitt ljuva samtal med dig alla dagar av ditt liv;

under alla dessa år1 då Jag lutade Mitt Huvud mot dig, har Jag funnit behag i dig; Mitt Hjärta har sagt om dig: ”omvandla henne till ett levande altare för Din Mystiska Kropp,2 låt henne lära sig att avvisa allt som inte kommer från Dig, håll henne gömd i Oss så att hon blir ett jublande offer, redo att säljas till världen och göra tjänst med glädje;” i Min ömma tillgivenhet och outsägliga Kärlek gav Jag dig Vishet för att vägleda dig så att Jag, genom dig, kunde fullfölja Mina planer för Min Kyrka;

se, Min älskade, med vilken iver och beslutsamhet Jag steg ned över din bräcklighet för att omvandla dig och genom dig andra till att bli Min Kyrkas stöttepelare? och av hela Mitt Hjärta välsignar Jag dig och alla de som blivit till pelare av gudomlig eld, för att förmedla Mina ord i dessa angelägna Budskap och som frivilligt och med kärlek gjort allt de kunnat, utan att spara på kärlek och iver att utbreda Sanningen, för att kristna denna avkristnade befolkning; Jag är med dig och Jag lovar dig att Jag skall belöna dig och de andra hundrafalt;

ser du hur Jag väcker upp fredsstiftare och hur Jag skyndar för att rädda Mitt Hus? du förstår, Min Vassula, Mina Ögon är alltför rena för att kunna se på upproret; skönheten i Mitt Verk (för det är Mitt Verk) är att dra alla själar in i Mitt Heliga Hjärta; om Jag inte skyndar att med Min Spira uppväcka lärjungar, kommer fikonträdet inte att blomma; inte heller blir någon frukt kvar på vinträdet, och Mina får kommer att fortsätta att skingras tills det inte finns ett enda kvar i fållan; Godhet och Barmhärtighet kunde inte uthärda att se så många själar på väg mot den eviga elden;

oupphörligt och outtröttligt, med Mitt Hjärta i Min Hand, skall Jag fortsätta att se på varje hjärtas fönster, för att väcka det och föra det in i Min Gudoms brinnande Kärlek;

sedan skall Jag lägga alla de dygder som behövs, med en ström av enastående och heliga nådegåvor, på deras hjärtans altaren för att dra dem in i en fullständig förening med Fadern, med Mig och den Helige Ande och nedsänka dem i himmelens eviga glädje och i Våra fröjder;

Jag säger dig, där du är3 försvinner allt som en skugga, men Mina Ord skall aldrig förgå;4

"Jag skall föröka din iver för Mitt Hus, och den eld Jag lägger i dig skall avväpna de stora; låt denna Källa inom dig aldrig torka ut; må du fortsätta att ivrigt och uthålligt försvara Sanningen och Min Kyrka som Jag har köpt med Mitt Eget Blod; låt dina förföljares gissel aldrig göra dig missmodig eller uttröttad, utan låt i stället denna ogärning göra dig starkare, genom att du från Min Mun inandas de nådegåvor du behöver för att bevara din själs frid och ro;"

o, släkte, en större vinst än ni får genom denna Bok5 kunde ni inte få för er så förtvivlade tid; en större gåva kunde Min Kyrka inte fått för sin förnyelse, men ännu en gång sviker Min Kyrka Mig, för hon har inte förstått Mina intentioner ....

kom, Vassula, den Smorde skall ge dig skydd i Sitt Heliga Hjärta; älska Mig lika mycket Jag älskar dig; kom, Min Egen, sprid väldoft över Mitt Hjärta; Jag lovar dig att Jag en dag skall låta dig se de ljuva frukterna av dina mödor och du kommer att jubla ....

kom nu till Mig och läs dina böner, Jag blir alltid rörd av dina böner; kom och berusa Mig med dina böner;

jag saknar ord nu, Herre;
för vad är det Du alltid finner
i detta mitt värdelösa och onyttiga hjärta,
eftersom Du utgjuter gudomliga ord i det,
sötare än honung?

Jag uppskattar en oskuldsfull själ, hur eländig den än är, mer än spiror och troner; har du inte häromdagen sagt att du kände dig som en mor för Mig? en mor som skulle göra vad som helst för att skydda sitt barn från att ständigt bli skadat, hånat och skymfat av världen? din kärlek till Mig gjorde Mig rörd, den har överträffat ditt elände ....

Min Himmelska Liturgi,
det är Du, Gudomen,
som omfattar alla varelser,
som klätt mig i kungliga kläder
så att jag kan vandra in och ut i Dina Gårdar;

Du har smort mig
så att jag kan samtala med Dig ansikte mot ansikte,
och uppväcker mitt hjärta med Din ädla melodi;

Du har livnärt mig med Godhet och Ljuvlighet
och erbjudit mig en kunglig festmåltid
för att allt skall ges vidare till alla folk
med frikostighet, och med kungligt överdåd;

Var det inte Du
som i Din gudomliga frikostighet
ingöt flödet av Gudomlig Kärlek i mig,
och uppväckte mig från de döda?

All Godhets Gud,
Nådens Ljuva Ande,
Kärleksfulle Älskare av människosläktet,
som kände och som känner alla mina fel, brister och all uselhet,

trots alla dessa ”ohyggliga maskar”
är Du mig fortfarande nådig och närmar Dig mig.

Strålande Uppenbarelse,
jag prisar och ärar Dig
och ber Dig att alltid förbarma Dig
över mitt elände och min ovärdighet;
Kyrie eleison;

åh, Vassula, var gång du minns din bräcklighet och ditt elände i vetskap om att Liv kan hämtas endast från Mig, gläder Jag Mig; var gång du medger att du är en syndare och att det endast är genom din totala överlåtelse åt Mig som du kan hämta nåd från Mig, då kan Jag gå vidare i dig och Min Vilja kan uppfyllas i dig;

när du blivit förvandlad av nåd genom Min Helige Andes Andedräkt, skall Jag verkligen gå vidare med Mina intentioner i dig;

Jag, Jesus, välsignar er, var ett; ic;


1 Från den dag då jag öppnade mitt hjärtas dörr för vår Herre.
2 Kyrkan.
3 På jorden.
4 Här började Vår Herre säga de ord som följer, så som man uttalar en ed, högtidligt men på samma gång som en befallning.
5 Jesus menar volymerna ”Sant Liv i Gud” .

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message