DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vilket är det främsta budet som Jag gav er i Skriften?
Har Jag någonsin undanhållit en själ Min Kärlek och Barmhärtighet?

20 januari 1999

(Herren gav mig en syn: Jag såg några pojkar, 8-10 år gamla, som lekte på ett mycket farligt och dumt sätt. De gick på kanten av en utskjutande list som omgav en hög byggnad på ungefär sju våningar.

En del av pojkarna gömde sig bakom en vattenledning som om de lekte kurragömma, alla dessa lekar var på utsidan av byggnaden. Under dem var det många meter till marken. En annan pojke hoppade till och med från sitt fönster och klarade med nöd och näppe att landa i fönstret på den angränsande byggnaden. Jag slöt ögonen då jag inte stod ut med tanken på att jag skulle få se dem missa, halka och falla. Med tanke på höjden skulle fallet bli dödligt. Jag var rädd för deras skull och kunde inte förstå varför de riskerade sina liv genom att leka så farliga lekar, men sedan förstod jag varför de inte var rädda. Det var för att de inte såg, förstod och insåg faran.)

Vassula, Jag ger dig Min frid under denna enhetsvecka; Jag, Gud, har kallat dig till ett liv i frid; vad är det du har sett, dotter? vad har du lagt märke till? har du tidigare hört Mig säga dessa ord: ”frukta inte för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen; frukta honom som kan förstöra både kropp och själ i helvetet;” låt Mig avslöja denna syn för dig: pojkarna som du såg är några av dem som är nära dig och som en gång uppmanats av Anden att följa Mina Budskap och som också erbjöd sin hjälp; idag håller Satan på att sålla dem och har förlett dem till att leka farliga lekar utan att de inser det; om de faller kommer deras själ att bli dödligt sårad; men om de lyssnar till Min Ande kommer de att upphöra med sina missdåd och de skall leva;

nå? vilket är det främsta budet som Jag gav er i Skriften? är det inte: ”du skall älska din nästa som dig själv?” intill denna dag tror alla dessa1 som du har sett i visionen att de är rättfärdiga, men om de är det, låt dem då visa det genom sin goda vilja, med ödmjukhet och älskvärdhet i sina handlingar och genom sin kärlek till varandra; några av dem har inte visat någon respekt för de fattiga och ingen respekt för den som Jag utvalt att bära Mina Ord2 och Mina Intressen; och ja! precis som i visionen skulle de inte lyssna om du skulle varna dem .... och under tiden darrar även Jag av fruktan, så som du gjorde i synen, ty deras fall kunde bli ödesdigert!

Mina barn, som kallades och drevs av Anden ger nu efter för frestelser, dock, om de tillåter Min Helige Ande att vara deras vägvisare, kommer de att vara utom fara; för detta behöver de komma till Mig och ångra sig; de borde inte missbruka Min godhet och Mitt tålamod, utan i stället låta detta föra dem till ånger, då skall de bli förlåtna och inte förlora Mitt Hjärta;

Jag lovar att alla de som beslutar sig för att göra gott, som ger Mig ära och stiftar fred med Mig och med sin nästa, de skall få frid och komma till insikt om att i sin svaghet och sömn hade de förts vilse; Jag vill inte ha mer besvär från någon; inte heller bör någon bedra sig själv och tro att han är rättfärdig, Jag upprepar Min varning, bedra inte er själva med att tro att ni är rättfärdiga; när någon arbetar eller har beslutat sig för att arbeta för Mig bör han följa Mig i Mina Fotspår och bära Mitt Kors helhjärtat och med stolthet och glädje; när någon gör detta med god vilja kommer han att få sin lön för allt arbete som utförts väl i Mitt Namn;

ingen är någon annans mästare;3 Jag är den ende Mästaren; Jag uppmanar dem enträget att ångra sig och vända sig till Mig och bevisa sin goda vilja för Mig;

rådfråga Mig när som helst, Vassula, så skall Jag svara dig; Jag välsignar dig, håll dig fast vid Hoppet; 4

mod, dotter; ic;

(Detta budskap gavs till två av SLIG-föreningarna. Jag visste inte själv att det fanns meningsskiljaktigheter och gräl. Efter visionen visste jag vilka föreningar som var berörda, och vår Herre lät mig förstå vilka personerna var.

Det fanns särskilt en som ‘domderade’ över de andra. Jesus var inte nöjd; inte heller med de andra. De riskerade att falla på ett ödesdigert sätt, och det var därför Gud grep in i Sin gränslösa Kärlek.)

(Senare)

Min Vassula: säg Mig, finns det någonting i världen eller runt omkring dig som kan ge din själ mer utsökta och kärleksfulla fröjder än att vara tillsammans med Mig, bara Mig, ensam? Vad ger Min Närvaro dig?

(Medan jag sökte efter ord för att uttrycka mig, kände jag den Helige Ande komma över mig…)

– En försmak av det saliga Skådandet.
– En kontemplation av Din Härlighet.

– En inneboende glädje, en sådan som ges åt helgonen med deras förtjänster; medan jag inte har några;

– En intellektuell medvetenhet att Du, Gud, som fyller alla ting utan att begränsas av deras gränser, genom Ditt himmelska ljus ändå kan bo i mig....

– I Din Närvaro finner jag glädje, ljus, längtansfulla suckar, längtan att tränga ännu djupare in i kontemplation så att jag kan se vad intet öga har sett och höra vad intet öra hört ...

dotter, håll fast vid Mig och tillsammans, med Min Arm om din arm, alldeles som en brud leds till altaret av sin far eller en släkting för att möta sin Brudgum, så skall Jag leda dig in i Mitt Rike för att regera med Mig,5 och omgiven av ett myller av upphöjda änglar i gränslös glädje, skall du ledas in i evig ära; och än en gång skall hela himmelen ropa av glädje och sjunga:

”Gud har gjort stora ting! ropa högt, du jord! ropa av glädje ni berg; med kunglig frikostighet har konungarnas Konung funnit Sin glädje i Sin utvalda; låt oss nu prisa Herren som skapade henne; upphöj Herren med er sång;”

ja! Jag har låtit dig höra Min Röst; Jag har låtit dig se Mig ansikte mot ansikte; och varför? varför har Jag gett dig denna ynnest?

För att rädda vår generation genom Ditt budskap?

för att visa Min Oändliga Barmhärtighet mot er alla, och genom det som Jag anförtrott dig att bära, skulle Jag låta poesi klinga genom din mun vid varje steg du tar, för att rädda denna generation ....

du Mitt Hjärtas rökelse och lindrande väldoft, du är inte ensam, Jag, din Herre och Frälsare, är med dig; Min Kyrkas smycke, lyft din blick till Mig6 och var välsignad,

Min Älskade har lagt ner hela Sitt Hjärta
i en kärlekssång till Sin skapelse;
Han har låtit ställa ut harpor för att ge eko genom världen
om att Leva ett Sant Liv i Honom;
Han fyller varje behov, överflödande
av Gudomlig Barmhärtighet 
som strömmande floder;
Ditt Namn, O Helige, den Renaste,
har nått också de mest avlägsna folk,
Ja! Du har satt hela nationer i brand
med Din gudomliga sötma,
då Du avhåller människor från synd
och tystar missnöjet hos Dina motståndare.

har Jag någonsin undanhållit en själ Min Kärlek och Barmhärtighet?

Aldrig...

när Jag bor i en stad, kan den staden7 falla? har du inte läst: ”här är en Flod8 vars strömmar ger glädje åt Guds stad, och som helgar den Allra Högstes boning; Gud bor därinne, den skall inte falla;” Jag är Gud;

O Källa till vår själ,
hur kan jag beskriva det sätt på vilket Du nått oss i vårt elände? 

Här är Du och erbjuder oss Din Kärlek och Barmhärtighet;
likt gyllene pelare på fundament av silver, 
gör Du våra steg fasta;

Du förvandlar våra ansikten med en enda blick från Dina Ögon,
och får dem att lysa som en Lampa på den heliga Ljusstaken;

Ja, sannerligen, endast Livets Flod
vars strömmar ger nytt liv åt Guds stad,
helgar den åt Honom;

Skriften säger,
det är faktiskt Dina Egna Ord, Du människosläktets Älskare, 

att om någon älskar Dig kommer han att bevara Ditt Ord,
och Din Fader skall älska honom,
och Ni båda skall komma till honom
och ta Er boning i honom.9

Jag är en Källa till obeskrivliga fröjder och genom Min Oändliga Barmhärtighet önskar Jag förvandla er själ till ett Eden, en boning för Vår Treeniga Helighet; Jag önskar föra varje själ tillbaka till Mig så att de får tillgång till sin Viloplats; Min Vassula, var därför beslutsam att för Min skull skydda och bevara Min undervisning; förstår du? jorden har givit sin gröda, berg och dalar bugar sig10 när Jag går förbi; genom denna uppenbarelse hörs Min Röst; bry dig inte om de högmodiga; kom ihåg, Min älskade, att Jag har makt att störta kungar och riken, om de skulle bli till hinder för Mig;

”högmodiga toppar, har ni rätt att se ner på ett berg11 där Gud har valt att bo, där Jahve skall bo för alltid?”12

Min Helige Ande har viskat ord i ditt öra, sötare än honung, ja än självrunnen honung, som väcker upp dig och andra från de döda, förstår du? frälsning kommer ifrån Mig;

Min älskade, var ett exempel för de andra och älska Min Ande, Han skall en dag ge dig lön för dina mödor och .... frukta inte för dem som tror att de har makt över allt, för Jag är med dig och på din sida;

Min Vassula, Jag ber dig ännu en gång att vara som en lilja i Min Trädgård13 och sprida väldoft i Mig; låt din vällukt nå Mig, Min utvalda, Jag längtar efter din kärlek, efter din överlåtelse, efter din lidelsefrihet;

O du, åt vilken ensam Jag har anförtrott denna skatt som kommer från Mitt Hjärta!14 stanna kvar i Min famn nu, och låt Mig känna väldoft i din ringhet, så skall Jag i Min tur parfymera dig till att bli Min himmel!

håll fast vid Mig och det Jag har gett dig fritt och för intet; tröttna aldrig på att skriva;

Jag är med dig; ic;


1 Herren lät mig veta namnen på dem.
2 Sant Liv i Gud.
3 Med andra ord menar Jesus att det inte skall finnas någon i en grupp som arbetar för Gud, som blir diktator och ger order åt andra och ’filtrerar’ allting.
4 Det betyder: ”Håll fast vid Mig.”
6 När jag gjorde det, såg jag Honom som mitt hjärta har kär, leende, och ännu en gång framträdde Hans skrattgropar.
7 Gud menar ’själ’.
8 Den Helige Ande. Jfr Ps 46:5.
10 Symboliskt: det betyder att inflytelserika personer med makt likaväl som obetydliga personer bugar i ödmjukhet när de accepterat Guds ingripande.
11 Gud menar att ingen har rätt att kritisera den som Gud utväljer och i vilken Han har valt att ta sin boning.
13 Vår Herre menar Sitt Hjärta.
14 Jag hörde Vår Herre säga dessa ord högt och med stark kärlek; de uttalades som en suck.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message