DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tretton år av andesmorda Budskap - Daniel

28 november 1998

(Idag är det 13-årsdagen för dessa andesmorda budskap. Jag har varit i meditation hela dagen och mediterat över hur all denna oförtjänta nåd har getts åt mig. Jag har sagt: ”Ingen har funnit så stor nåd i Guds Ögon i ett så eländigt tillstånd som jag; Gud har visat stort förbarmande mot min själ; Konungarnas Konung har fört mig in i Sitt Kungliga Hus; Han kallade mig vid namn och inbjöd mig till Sin stora festmåltid och behandlade mig med kunglig frikostighet; sedan, som om allt detta inte tycktes mätta Hans iver att tillfredsställa mig, gav Han, Konungarnas Konung, i Sin överväldigande och överflödande kärlek till mig, fri tillgång till Sin Kungliga Närvaro när som helst; att fritt få gå ut och in i Hans Kungliga Gårdar; mitt elände och min intighet tycktes ha vunnit Hans ynnest; i Sin beslutsamhet att rädda mig uppenbarade Han för mig himmel och jord och allt förunderligt som finns under himlen; och för att prisa Hans Heliga Namn lärde vår Herre och Gud mig att lovsjunga Hans Namn.”)

O Herre,
fastän Döden stirrade mig i ansiktet
räddade Du mig i Din stora Makt;
Du avstod från Din Kungliga Spira
för en som inte fanns till;1
må alla högtidlighålla minnet
av Ditt Namns och Din Spiras Makt för evigt;
Du har med glädje visat min eländiga själ
Ditt Rikes Skatter och ändlösa härlighet;
Du har aldrig handlat med mig så som mina synder förtjänat
men Du gav order till min ängel och sa:
”ta hand om henne, för hem henne i säkerhet till Oss2 och till Vårt Hus …”
och det gjorde han...”

(Därefter drog min ängel min uppmärksamhet till sig. Jag bad honom, som förr, att rita något åt mig...)

dotter till den Allra-Högste, frid, frid; gå in i vår Herres glädje; var lydig bara mot Honom, jag, din skyddsängel, ger dig denna ros från Mitt hjärta; förstå och lär känna vår Herre; stig in i det Heliga Hjärtat; Gud har kallat dig och nu har du slutit fred med Gud;

Jag, Daniel, Guds tjänare, förde dig till den Allra Högste; himmelen gläder sig idag; kom, närma dig Nådens Tron med tillförsikt;

Jag, Daniel, välsignar dig i den Allra Högsta Treenigheten;
Guds Tjänare Daniel;

(Fadern böjde sig ner från Himlen och talade till mig...)

Min Vassula, ingenting behagar Mig mer än när du samlar dig i Min Närvaro; upphöj Mitt Ord; Jag, Gud, ser ner från himlen in i ditt rum, blomma; du har sett Min Härlighet, du har smakat Min ljuvlighet och du har tagit emot Min ynnest; innan bergen föddes, innan någonting på jorden hade spirat upp, hade Jag utvalt dig, Min älskade, till att sjunga en melodisk sång för att ära Mitt trefalt Heliga Namn och med Mitt Ord ge liv åt de döda; Mitt barn, alltsedan din födelse hade Jag ställt dig under Min Ängels vård för att beskydda dig och föra dig till Mig; ser du? kan någon säga: ”Gud har inte utövat Sin Gudomliga Makt; Gud har inte kommit ihåg Sin Kärlek och Trofasthet mot Sin skapelse;”

o, Vassula, det har varit tretton år av väldoft, tretton år av andesmorda Budskap som anförtrotts dig för att du skulle uttala Min Vilja för många folk; Jag talade och du trodde .... Jag gav denna väldiga skatt åt dig och fyllde din generation med Min väldoft, och varje själ som öppnade sitt hjärtas fönster för Mig blev indränkt med väldoft inifrån och utifrån, och Min ljuvlighet trängde ända in i märgen och gav väldoft åt själ, förstånd och ande .... visste du inte att när Jag lovar, uppfyller Jag Mitt löfte?

Mitt barn, luta dig nu mot samma Hjärta som Min Son, Jesus Kristus, är närmast – och kom ihåg: Jag skall kultivera detta släkte och Jag skall låta dem förstå att odödlighet finner man i släktskap med den Treenige Guden; Min avsikt är att dra varje själ in i en gudomlig och förtrolig förening i kärlek, genom gudomliggörelse i Vårt Väsen och i Vår Vilja, som är en enda ....

O, ära vare vår Treenige Gud,
himmelens och jordens Gud,
i vars makt hela skapelsen skall böja sina knän;
ära åt Honom från släkte till släkte
i Kyrkan;

Låt oss alla förkunna:
det finns en Herre, en tro, ett dop
och en Gud som är allas Fader,
genom alla och i allt;
och att det finns en sann teologi:
att betrakta Gud
i Hans Treeniga Härlighet och i Hans Gudomliga Mysterium!

var välsignad; inför hela himmelen välsignar Jag, din Evige Fader, dig och ger dig Min Gudomliga Kärleks smörjelse på din panna;


1 Bildligt talat: Jag existerade inte förrän Herren uppväckte mig från min Andliga död.
2 Treenigheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message