DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Att omfamna Mig är att omfamna Mitt Kors

11 november 1998

Min Herre, full av nåd,
jag ber Dig att komma och fostra min vilja
så att den blir ett med Din Vilja,
klä av den och förvandla den
så att den inte blir till något annat än Din Gudomliga Vilja;
kom och döda allt i mig som sårar Dig,
så att Du med Din nådefulla gest
på domens dag kan finna mig utan fel
och välbehaglig i Dina ögon;

Jesus,
eftersom Du har dött
av Din överflödande kärlek till mig,
för att ge mig liv och lycka
så att jag skall kunna dela Ditt Rike och Din härlighet,
sätt Ditt sigill på mig som gör mig till Din för evigt.

Min präst,1 fortsätt att sätta kransar av kärlek på Mitt Huvud; ersätt Min Törnekrona som detta släkte med glädje tvingar på Mitt Huvud, medan de fortsätter att med våld dra Mig in i nya Getsemane; i Min överflödande kärlek, men också i Mina ångestfyllda stunder, som liknar den ångest Jag utstod i Getsemane, har Jag skrivit dessa sidor till er alla, för att ni skall tro på makten hos Min Helige Ande som vittnar; vörda Mig i ditt hjärta, Paraskevi, genom att ge Mig din tid, att åter skriva ner Mina ord fyllda av suckar och sorg; upphör aldrig att be och håll dina tankar uppmärksamt riktade endast på Min oföränderliga Gudomlighet;2

ack, Mitt barn... fortsätt att vara tålmodig, så skall Jag genom ditt tålamod låta vatten flöda in i torra land och genomdränka dem i Min Gudomliga Kärlek, med himmelsk dagg som ger växt där nu orenhet finns kvar; låt inte ditt hjärta oroas, lita på Mig, din Skapare, för Jag kan göra stora ting; Jag är oändligt rik på nåd och dygd, därför inbjuder Jag dig, Min brud, att med din Brudgum dela vår förenings ärorika Redskap, som är strålglansen av Mitt Kors...

(Jag förstod att denna inbjudan att dela Korset var en inbjudan inte bara att dela Det utan också att till fullo tränga in i mysteriet med Vår Herres Lidande; denna inbjudan gavs mig redan alldeles i början på min kallelse; vår Herre, vår Make, människosläktets Älskare, har än en gång stigit ner från Sin Tron för att ge mig en mer fullständig kunskap om Korsets värde.)

kom villigt så som du gör varje gång Jag kallar dig in i Min famn...3 att omfamna Mig är att omfamna Mitt Kors... och låt Mig nu andas Mina Gudomliga Ord i dig:

Jag har sagt dig att när du omfamnar Mig omfamnar du Mitt Kors och i denna omfamning badar du i Mitt Ljus; vägen, och Jag skulle vilja understryka, den enda vägen till förening med Mig i Gudomlig Kärlek, är när du frivilligt av kärlek omfamnar Mitt Kors, vilket har sina lidanden som du vet, men också sina glädjeämnen, och som leder dig dit där din själ blir upphöjd: till Golgata;

i Min ljuva omfamning kommer du att finna glädjeämnen, men den största glädjen av alla är när du upptäcker att du har blivit en bild av Mitt Lidande och en del av Mig, det Högsta Offret: ännu ett kärleksoffer, ännu ett levande krucifix, ännu en slav som skall säljas till hela världen; men i Min famn kommer din själ att hämta styrka från Mig och alla dygder för att likna Mig;

ditt hjärta, förälskat i Min Ande, kommer att sjunga hymner och lovprisning som når upp till höjden, till Honom som är Amen, och så kommer din Treenige Gud att bli förhärligad...

vem i era dagar förstår till fullo glansen från Mitt Kors? mycket få gör det; det är därför Jag kommer genom dig för att undervisa världen med lidande; i Min törst efter själar och i Min ångest när Jag ser dem falla i de eviga lågorna, kallar Jag var och en i denna värld till omvändelse för att förbereda er för Mitt ärofulla Rikes Välde på jorden, i vilket Min Gudomliga Vilja blir innehållet i ert dagliga liv och märket på er panna;

Jag ropar ut i era själars natt, och ser då och då in genom ert hjärtas fönster, i hopp om att få höra dessa ord från er: ”kom, Älskade Frälsare, kom och öppna mina ögon i min Natt, och vänd mitt hjärta till Din Godhet, bort från det onda; kom och öppna Dygdens portar för mig, så att jag får gå in och kasta mig ner i vördnad inför Din Treeniga Härlighet; min själs Älskade, skänk mig åter liv genom Ditt Underbara Ord;” då skall Jag svara er: ”Jag skall aldrig svika dig, till Mitt Namns ära kommer Jag, som överskrider jorden och himmelen i majestät, att skänka dig Livet.”

gör Mig nu tillfreds, Vassula, och luta dig mot Mig; var villig att låta Mig få vila i ditt hjärta, ägna din tid åt Mig; älska den Oälskade och följ Mina anvisningar;

Jag, Jesus, välsignar dig och säger dig: Min himmel är i dig; i morgon skall Jag fortsätta Mitt Budskap; ic;

(Följande dag kom Kristus tillbaka och kallade mig till diktamen, och mitt hjärta gladde sig och välkomnade Honom med dessa ord)

I Din översvallande kärlek,
Barmhärtighetens Herre,
i Din gudomliga ömhet,
kom till min sida;
Din brännmärkta slav står till Din tjänst.

du har hedrats genom att brännmärkas, Jag har märkt dig som Min tillhörighet, Min egendom .... dessa märken är ädla och ovärderliga och Jag avslöjar dem för dem Jag önskar avslöja dem för, och även om de inte syns för det yttre ögat, blir de synliga av nåd, för själens öga;4

Själv kom Jag till världen för att tjäna och inte för att tjänas; fastän Min ställning var Gudomlig hade Jag utblottat Mig för att anta en slavs villkor; eftersom Min Fader gav Mig åt er alla som en gåva för att återlösa er, och med hela Min Vilja också,5 kallar Jag, i Min tur, i era dagar, Mina utvalda för Mina syften och upplyfter dem för Min Frälsningsplans skull, och gör dem till kopior av Mig Själv;

de utvaldes långt innan de skapades till att bli en sann bild av Mig och medarbetare i Min Kärleksplan, Jag hedrar dem med att bli brännmärkta med samma märken som Jag Själv märktes med, för att göra dem till Mina helt och hållet och för att visa världen att de i sanning är Mina och Min säd .... så när dessa utsätts för förföljelse, spott och hotelser, när de är missförstådda, baktalade och attackerade, vet att de kommer ifrån Mig och att de är ben av Mina ben, kött av Mitt kött;

märkta med alla dessa ädla tecken som Jag tog emot för er frälsnings skull, blir dessa ädla själar också trampade på för din skull, du gudlösa släkte, de massakreras dagligen och dras inför domstol även av dignitärer inom Min Kyrka! som får som förs bort till slakt, förs även de bort av falska anklagelser från dessa som intill denna dag bidrar till slakten på Mina heliga och Mina profeter i alla tider, och hur skickligt kringgår de inte Mina ord6 för att rättfärdiga sin otro!

deras7 handlande behagar Mig inte, för de gör sig till hela mänsklighetens fiender då de hindrar Mina Utvalda från att uttala Min Vilja för Mitt folk och från att återuppbygga Mitt Hus; på så sätt fyller dessa förtryckare hela tiden sin orättfärdighets fulla mått;

som Jag har sagt, Min Vassula, ger Jag dig åt alla folk som Min gåva, det betyder: för deras eget väl, för att du skall vara Mina Ords eko och tjäna Kyrkan; från all evighet har Jag utsett dig till att bli en sann avbild av Mig, genom att dela Mina lidanden så att du en dag kan dela Min Härlighet; låt dig formas i Ljuset av Mitt Kors efter Mitt Sinne; arbeta för Ljuset, vilket är detsamma som att arbeta för upphöjelsen av Mitt Kors;

Min älskade, Jag har gett dig en uthållighetens ande för att du skall kunna hålla jämna steg med Mig; natten är nästan slut och dagen är nära – så fatta mod, dotter, mod .... i din förening med Mitt Kors har du gjort allt detta i Mitt Namn, du har vittnat om Mina Budskap i Mitt Namn, till det yttersta av din förmåga; detta har skett för att uppfylla orden: ”de som aldrig hört eller sett Mig skall höra och se Mig, och de som aldrig förstått Mig skall förstå Mig genom Min Helige Andes nåd;”

fortsätt därför att omfamna Mitt Kors, sträck dig bortom haven med Min Kärlekshymn i den ena handen och Mitt Kors i den andra; var Min glada budbärare som aldrig överger Mitt Kors; fortsätt att uttala Min Vilja och allt detta som du har hört och lärt av Mig och var Min glädje och Min himmel;

kom ihåg: Jag har erbjudit dig att dela Mitt Enhetskors med Mig och du skall förbli inympad på din Gudomlige Brudgum vid Hans Bröst och fäst vid Mitt Kors; låt dina ögon genom Mitt Kors urskilja de ting som är osynliga men eviga, och inte de ting som är synliga men som förgår en dag; se alltså genom Mitt Kors efter de ting som Det kan erbjuda dig längre fram i himmelen;

alla Skatter som står att finna i Mitt Hjärta blir synliga genom er frälsnings och Återlösnings Redskap: Mitt Kors; beviset på att någon är förenad och ett med Mig, formad i Mig och knuten till Mig, är när hans hjärta också är fästat vid Mitt Kors med alla dess umbäranden; var och en som är övertygad om att han tillhör Mig måste förstå att han också tillhör Mitt Kors;

har ni inte hört:8 ”den sorg som är enligt Guds vilja leder till omvändelse som ger frälsning9 som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död; se bara vad sorgen enligt Guds vilja har fört med sig åt dig – vilken hängivenhet, vilka förklaringar, vilken harm och vilken oro; vilken längtan,” och till detta skulle Jag vilja tillägga, vilken glädje, vilken intensiv uthållighet och styrka;

sedan du av nåd hade förts till bedrövelse,10 så att du ångrade dig, öppnades din själs ögon därför att du noga lydde Min Röst; Min Vassula, se nu hur Jag har fört dig till omvändelse, se hur Jag har fört dig till Mitt Kors; se på den glädje Jag har fått när du frivilligt kastade dig på Mig, och sedan på Mitt Kors!

Min glädje flödar över och Jag är fylld av tröst; att samla Mina lamm är inte en lätt uppgift, för att inte tala om att ena dem, dotter, men om du ger Mig ditt förtroende i dessa ting, tillit, kärlek och tro, kan Jag göra framsteg i dig och sprida Mitt Budskap så som Jag önskar att det skall spridas, och, Min Vassula, genom dina prövningar triumferar Jag;

var i frid och fortsätt att leva i Ljuset av Mitt Kors: ett sant liv i Mig,

Jesus Kristus;


2 Jesus drog sedan en lång suck.
3 Det blev en liten paus, sedan sade Han med ändrat tonläge som blev mycket allvarligt: ”att omfamna Mig är att omfamna Mitt Kors.”
4 Som vår Herre säger att det är endast av nåd som en själ får förmånen att kunna uppfatta med ’själens öga’ de ting som inte är yttre och synliga för det vanliga ögat; också Hans Lidandes märken som bränns in i själen (inre märken), kan ges till en själ som då känner dem, och på så sätt blir en avbild av Kristus, det Högsta Offret.
5 Jesu Vilja var densamma som Hans Faders Vilja.
6 Jesus menar att dessa människor inte gör bruk av rådet Han gett oss: ”Av deras frukt skall ni känna dem”.
9 Ja, för den leder till ånger och sedan till att man omfamnar Korset.
10 Det var år 1985.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message