DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ni har inandats en svedande avfällighet

5 november 1998

(I USA blev det stora kontroverser för min skull innan jag kom. Det verkade, som vår Herre en gång sagt, som om alla demoner blev vilda när den Helige Ande var på väg, och som om den onde använde all sin makt för att låta onda krafter skapa kaos. Så typiskt för djävulen att på detta sätt kämpa mot Vår Frälsares frälsande budskap! Och så många gånger han före min ankomst har utövat detta över Guds hängivna barn! Må dessa själar som tillåter Satan att viska i deras öron och som lyssnar på honom, bli förlåtna och bevarade från skada... Inte desto mindre, eftersom allt detta buller steg upp ur Helvetets djup kunde Guds Mäktiga Hand jaga bort det, och Vår Herre triumferade till slut. Tusentals kom och samlades för att höra Vår Herres budskap, och de som var Satans offer och kom med falska påståenden och rykten för att hindra mig från att vara där, stod maktlösa.)

Välsignad är den som söker rättvisa och handlar rättfärdigt...

Mitt barn, vet att varje tunga som profeterat anklagelser mot dig kommer att vederläggas på domens dag om de inte ångrar sig; bön och sonande rökelse är vad de behöver;

vid ljudet av Min Helige Ande plågas alla demoner och fördubblar sin styrka för att på alla sätt angripa Mina språkrör i obarmhärtig vrede och falskhet, ty dessa Herravälden, Furstar och Makter har väldig styrka på jorden, men frukta inte, de är underkastade Mina befallningar; de viker tillbaka inför Mig och darrar inför Mitt Kors;

Jag har smort dig med olja, Min glada budbärare, till att vara ett Eko av Min Kärlek, av Enhet och Försoning; Jag säger om och om igen att Jag har gjort dig till ett vittne för Mitt folk, ser du? alla samlas och kommer för att höra Min Kärlekshymn, och när de hör den börjar de stråla, för Jag lyser på dem som en sol med Min klarhet och Min Härlighet:

idag säger Jag er: er Frälsare skall föra Sin seger närmare; Min Återkomst skall inte dröja; Jag skall komma med frälsning till dem som älskar Mig;

redan i början har Jag talat om framtiden och på förhand förutsagt händelser som skall komma, men mångas hår har redan grånat, och fortfarande har de inte förstått Mina uttalanden och kommer aldrig att göra det; därför vill Jag ge er förståelse; Jag har varnat dig en gång,1 släkte, att på grund av detta Stora Avfall har de upproriska2 som kallar sig lärda akademiker, i hemlighet trängt sig in i Min Helgedom för att röva och plundra fritt med avsikt att trampa ner Min Gudomlighet och Mitt Eviga Offer som smuts på gatorna, och insätta lagstiftare som stiftar skamliga lagar;

Jag har sagt att Min Hand fortfarande är höjd för att slå och att Min Rättvisa skall blåsa över er och åstadkomma otaliga blemmor på er och sveda ert släkte och allt levande runt omkring; många skall då önska att kunna andas fritt men kommer bara att inandas en brännhet vind som sveder dem invärtes så att de liknar en levande fackla;

visste du inte, du degenererade släkte, att du i dessa mörkrets dagar har inandats en svedande avfällighet, en avfällighet som bränner er invärtes och utvärtes och som åstadkommer oräkneliga blemmor i ert innersta? somliga kommer att fråga, ”varför har Gud gjort detta mot oss?” har ni inte läst: ”Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos människor som håller sanningen fången i sin orättfärdighet;”3 men det finns inte en enda som förstod Mina uttalanden ....

Jag hade bett er om stora och uppriktiga gottgörelser, så att ni inte skulle behöva lida av följderna från denna Avfällighet, men Jag har fått mycket få gottgörelser eftersom Mina Ord censurerades av brist på förtroende för Mig; de litade inte på Mig och trodde inte helt och fullt på Min Makt, för att sprida Mina ord och varna detta släkte;

ditt eget handlande, släkte, och dina gärningar har dragit denna Avfällighet över dig, och den genomborrar ditt hjärta, men på samma gång, medan Jag säger detta till er, fylls också Mina Ögon med Tårar av Blod, och Mitt Hjärta fortsätter att sucka och gråta som en flöjt över er alla ....

idag ropar du, släkte: ”min Gud, jag är i ångest för min familj och för mig själv; Jag vrider mig i smärta från denna brännande vind;” men intill denna dag ignoreras Mina uttalanden och tas inte på allvar; ni flämtar efter frisk luft, medan det bränner invärtes i er, men när Min Helige Ande av Nåd stiger ned i makt över er för att befria er och kommer till er i härlighet för att ni skall inandas Livets Andedräkt, Guds Andedräkt, det vill säga den Helige Ande, så fortsätter era upproriska och oregerliga hjärtan att avvisa Mig;

Min Återkomst är nära, men varken detta eller dess innebörd har ni fattat; och så är det, Min Vassula, Min Kärlek till er alla tvingar Mig att frambringa Min Återkomst;

Allsmäktig Makt, Vishet och Godhet kommer att råda inom kort; kyrkan skall återuppstå i sin Treeniga Härlighet; välsignad är den som låter Mig bo i sin själ;

välsignad är den som lutar sig mot Mitt Bröst och låter Mig omfamna honom; hans själ kommer att bli erkänd4 i Mina Gårdar för Min väldofts skull som vilar över honom;

välsignad är den som tar emot Mitt Ord och bevarar det, han skall räknas som helig;

säg till detta släkte och särskilt till dem som inte känner Mig att Jag, som i Min Gudomliga Kärlek har gett er hemlighetsfulla nådegåvor för att upprätta Kyrkan, försköna Henne och ge Henne Källor med Levande Vatten, är Upphovsman till denna uppenbarelse och Jag håller tillbaka Min Makts ännu större nådegåvor, ty dessa skall ges åt er senare och i sinom tid;

Du har gett mig gåvor i rikt mått från Dina Egna Tillgångar;
Herre, Livets Älskare,
Din Barmhärtighets gåva har räddat mig och många andra;
Ära vare Gud, lovat vare Hans Heliga Namn.

vila nu, Min Älskade, på din Viloplats;5 de melodiska hjärtslagen du hör är Min Kärleks Suckar efter var och en av er;

kom, vi, oss?


2 Med andra ord, de upproriska representerar ”Satans rök” förutsagd av påven Paulus VI.
4 Accepterad.
5 Hans Heliga Hjärta.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message