DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vad är Jahves Vår?

25 februari 1998

Jahve,
gör min kärlek så sammanflätad med Din
att Du skulle vilja säga:
”välkommen till Mitt Hus!”

Jag tror att kärleken också är sammanflätad
med Din Gudomliga Vilja,
och att det inte räcker att enbart förstå Dina Ord, 

om vi inte också handlar efter Dem, Herre.

Min Vassula, den dödens skugga som hänger över ditt släkte, en skugga som kan försänka dem i den djupaste avgrund, övertäcker en stor del av dem nu; ve dem som slår sig till ro och känner sig säkra nu; det är dessa som spelar Gud och säger: ”Jahve har ingen makt över oss;” de sitter självsäkra på sin tron och förklarar att ingen kan jämföras med dem, behöver Jag säga mer? kärleken fattas inom dem....

Jag skall tala och du skall skriva; be att Mina ord skall ringa klart och tydligt i allas öron; Jag har anförtrott dig det ädlaste av Mina Verk i er tid; detta Gudomliga Verk har lagts i dina händer; ja, det behagade Mig att ge Det åt dig och att med stor ömhet lägga Det i händerna på ett barn, som skulle vara fullständigt beroende av Mig;

-1just nu vill Jag inte bara göra ett tillfälligt besök hos dig från Min Tron, men om du ger Mig din tid så skall Jag ta emot din gåva som en krans av utsökta blommor ....

Åh, min Herre,
Din himmelska Närvaro 

följs av de mest sublima väldofter;
Så visa mig, Herre, Ditt vackra Ansikte,
och täck mig med Ditt strålande Ljus;

Låt mig höra Din Röst
som liknar den ljuvaste melodi,
sötare än tusen honungskakor tillsammans.

kom då och inandas myrra ur Min Mun:2– vilket baner har Jag lyft upp över dig?

Det baner jag ser över mig är Kärlek.

ja, kärlek; kärleken är över allt annat; att älska är att göra Min Vilja; det är din nyckel till Himmelrikets port;

om ni gör anspråk på att ni lever i Mig men inte har kärlek, då kan ni inte säga att ni lever i Mig: ett sant liv i Mig är att leva samma slags liv som Kristus levde; ni har hört att det inte är de som ropar Mitt Namn efter Mig som skall komma in i Mitt Rike utan bara de som, närda av kärlek, 3 gör Min Vilja medan de ännu är på jorden;

säg Mig, till vilken nytta är ett fruktträd som aldrig ger någon frukt? eller till vilken nytta är en harpa utan strängar? med andra ord, vilken nytta har Jag av era lovprisningar om de sägs utan kärlek? till vilken nytta är era uppoffringar om de erbjuds utan kärlek? ert mål borde alltså vara kärlek, för det är efter er kärlek som ni till sist skall bli dömda och inte efter er vältalighet eller er kunskap, eller efter några av era offer, eller efter de gåvor som Jag i Min välvilja har gett er; ni kommer att dömas efter måttet på er kärlek; dessa gåvor gav Jag er för att ni skulle bygga upp Kyrkan; låt er grund och stommen i ert arbete och era gåvor bygga på kärlek, så att ni inte tröttnar på att göra det som är gott; ja, den goda människan vinner Min ynnest;

Min Stad4 skall byggas på Min Helige Andes välsignelse .... och stormen skall vara över .... då skall varje varelse på jorden leva ett sant liv i Mig och deras kärlek skall vara så sammanflätad med Min Vilja att deras själ skall bli Vishetens tron; ja, det är till sådana som Skriften säger: ”den rättfärdiges själ är Vishetens tron;” för i det hjärta som har älskat Mig finns ingen brist på skatter; när Min Ande talade genom din mun, Min duva, och sade: ”det räcker inte att förstå Hans Ord om vi inte handlar efter dem;” så var det för att låta er förstå att om ni inte bryr er om att möta Min Gudomliga Vilja med er kärlek, kommer ert Fall att bli Stort;

så länge ni håller fast vid denna förgängliga värld, kommer ni aldrig att förstå att det är i Min Helige Ande som er kropp kan bli fångad, så att era tankar förvandlas till ädla tankar; i den gudomligt ädla tanken, och i det tillståndet av gudomlig nåd, när ni har tagit in Gudomlighetens makt inom er, skall Mitt Verk fullbordas i er och Min Vilja ske;

och som Jag har sagt en gång tidigare till er alla, säger Jag på nytt: det skall komma en tid, och denna stund är nära, då ni, fastän ni fortfarande är bland människor, med er själ kommer att vara i himmelen och förhärliga vår Treeniga Helighet; och fastän er kropp rör sig bland människor, kommer er själ och ert sinne, fängslade av Min Vilja, fyllda av Mitt ädla Ljus, att vara som en ängels, och ni kommer att märka hur ni går i Edens lustgård, i Paradiset bland Mina änglar och helgon, därför att er förening med Mig då är fullkomlig...

o, hur skall Vi inte glädja Oss åt att se Oss i er; ni kommer att vara en bild av den osedde Guden; Vi skall se himmelen i er;5 ni som då kommer att äga Oss, kommer att kunna leva det liv som Vi förväntat av er, ett liv som genom fullkomlig vishet och andlig förståelse skulle uppnå den fullaste kunskapen om Min Gudomliga Vilja; det liv, Mina käraste barn, som ni då kommer att leva, ni som skapats för Våra Kejserliga Gårdar, skall vara i enlighet med Mitt Sinne i alla aspekter; Jag skall helga er, och ni skall få kraften att bli fullständigt hängivna; när alla dessa ting6förkunnades i Sanningens Budskap,7 var det mycket få som förstod Mitt Ord;

idag hör världen, men förstår ingenting, ser, men skapar meningslösa bilder; vad beträffar dem som verkar vara nära Mitt Hjärta och som har nycklarna till Mitt Rike, har inte heller de förstått; ändå längtar de ivrigt efter att frambära tillbedjan och tacksägelse till Mig, de tuktar sin kropp och är jämbördiga med dem som Jag krönt med härlighetens krona,8 men när Min Gudomliga Andedräkt9 blåser en doft, en ljuvlig väldoft över er för att förnya er, ja, när Min Helige Ande stiger ned från himmelens höjd och sätter jorden i brand som med en dopkyss, då gör de sitt bästa för att släcka Min Helige Andes Eld; idag när Min Röst hörs, skrämmer Den dem från vettet och omedelbart gör de allt de kan för att undertrycka Den;

Jag som är Upphovet till ovärderliga underverk, står i begrepp att öppna himlarna och låta er få veta hemligheten med Mitt syfte: utgjutandet av Min Helige Ande, Han som är Löftet, omtalat i Skriften, Han som skulle handla med Min skapelse som aldrig tidigare i historien, genom att lyfta dem ända till himmelen, och föra allt på jorden så nära himmelen som det är möjligt; Jag, Vassula, som leder allt efter Min Viljas beslut, Jag har aldrig brutit ett löfte, men Jag är känd för att bryta ner varje skiljemur; därför bör ni sätta ert hopp till Mig, ty, som Jag sade, Jag står i begrepp att slå sönder era skiljemurar i småbitar med Min Helige Andes nåd, och förena er, till Min ära, i en enda Kropp; då, när ert släkte har kommit tillbaka till sina sinnen, skall man ropa till Oss:

”tillbedjansvärda Treenighet!
håll fast våra blickar vid det Enda Hjärtat
och fyll vår själ med vad den saknar;

”smörj oss, O Heliga Gudomliga Treenighet,
utgjut Din olja över oss så att vi förblir
oupplösligt förenade med Dig i Din Vilja
och förbered oss för Ditt ärofulla herravälde,
Ditt Rike på jorden,
i vilket Din Vilja blir
vårt dagliga livs innersta mening,
ett tecken på vår panna,
och Kärleken blir baneret över våra huvuden;”

åh, Min lilja, din Skapare säger dig detta, för att du skall säga till Mina Egna:

”Jahve, min Herre och nåderike Fader,
skall smycka oss med Sina Konungsliga Kläder,
och jorden skall smyckas av de fördolda skatter
som Han i Sin godhet har sparat för vår tid;”

Jag skall smycka denna jord med Våren; Min Vår; vad är Jahves Vår? Min Vår, Mina älskade, skall komma när hela Min skapelse skall lysa med ett strålande ljus; i Reningens dop skall ni bli danade på nytt sådana ni var från början; i denna Rening kommer alla att sträva efter en innerlig kärlekens förening med Mig, och med iver skall era hjärtan söka efter Sanningen, Vägen och Livet; och i Sanningen, där berusande smaker skall erfaras, kommer er själ, utrustad med Nådens Ande, att fullkomnas; mörkrets avbild hos er skall inte finnas mer, ty Jag, er Brudgum och mest älskvärde fader skall lysa över er;10

Kärleken är på väg tillbaka för att återupprätta Sitt Rike; detta skall bli Mitt Rikes herravälde på jorden och Min Vilja skall ske på jorden såsom i himmelen;

nu är alltså tiden för omvändelse; detta är en ond tidsålder, men era liv bör göra bot för denna tid; avstå från er egenvilja och bli välbehagliga inför Mig genom att känna igen vad som är Min Vilja; åh, Vassula, du Min Kallelses välsignade, sprid Mina Ord i floder av Barmhärtighet och Hopp; var som en lilja under denna fastetid, tänk inte på dig själv utan låt din Beskyddare ta hand om dig; utplåna dig helt, bli som vatten så att du kan flyta in i Mig, din Gud, och bli en ande med Mig....

Jag, Gud skall möta dig varje stund på dagen, när du vill; kalla på Mig när som helst, Min älskade; så lyft ditt sinne i tacksam lovprisning och upphöj Mitt trefalt Heliga Namn för att Jag har givit dig denna dyrbara gåva: en öppen port till Mig;

11trädgård i Min Stad, stat i Min Stat,
hämta med glädje; Liv från Mig;

o! och låt dig förtäras i Min Gudomlighet; tillåt inte att någon skugga korsar din ande; din Herre lutar sig nu kärleksfullt mot dig för att klä dig i Sin Kärleks prakt; Jag skall växa till i dig, så ge inte efter för din svaghet, bedröva Mig inte genom att tvivla på Min Godhet; omfamna helhjärtat denna dyrbara dagg av gudomlig nåd som föder din ande i Mitt Ädla Ljus; du inbjuds av Våren Själv;

Min Herre,
många stora kungar skulle ge bort hela sitt Rike
för en droppe av dessa nådegåvor
som Du så ömsint erbjudit mig
i Din oändliga och gudomliga Kärlek;

Jag skulle vilja ta mig friheten och fortsätta med att säga:
”Ja! Ja! i ett ögonblick av Kärlekens dårskap
har Du erbjudit mig ynnestbevis i överflöd,
och slösat dem utan att räkna,
och på vad? En eländig stackare…”

men du är Min utvalda! Jag såg, redan då,12 i din mänskliga bräcklighet, en glimt av vad som fanns under den hårda skorpan av synd, under dessa lager av mörka skuggor såg Jag ett barns kärlek, och vid denna syn rördes Mitt Hjärta till tårar; enbart detta fångade Min Barmhärtighet; du var ett offer för synden, ändå sipprade det fram en droppe av kärlek från dig då och då; Jag sade: ”Jag skall Själv åta Mig att förstöra allt som inte är Jag och återuppliva det lilla som är kvar av Mig, genom att sätta det i brand;” och i Min frälsande nåds överflöd handlade Jag efter Min Vilja;

kom nu, var som en brinnande fackla i denna tidsålders mörker; kom nära Mig ofta, så att du smakar Min sötma, och finner välbehag i denna närhet, men vörda Mig på samma gång;

(Detta budskap gavs mig med åtskilliga avbrott. Sedan, vid ett mycket senare datum, fortsatte budskapet, ända in i mars månad, eftersom det inte var slut. Detta på grund av mina många resor.)

mars 1998

(Fortsättning på föregående Budskap.)

Min Vassula, Jag har tillsammans med Min Son, Jesus Kristus och den Helige Ande, Själv nedstigit på jorden från Vår himmelska Härlighets Tron, och besökt dig på detta sätt för att skriva in Vår Kärleks Tema på dig;

Vi gav dig uppgiften att ge Vårt gudomliga Ord vidare till många länder, och du har gjort vad du blev ombedd att göra; du har lämnat hus och familj, bekvämlighet och land för Vårt Namns skull, Min käraste, låt Mig därför påminna dig om lönen för allt du avstått från: för detta kommer du att bli återgäldad hundrafalt, och du ärver Mitt Rike som är evigt liv; dotter, som anförtrotts denna oerhörda skatt, lyssna inte till motstridiga diskussioner som hålls i Mitt Namn; var som en duva som svävar i luften ovanför allt larm och söndring, bli inte distraherad och oroad av yttre ting; vänd din blick mot Mig och kom ihåg att Jag är din och att du är Min;

bli inte missbelåten när du får ta emot mindre ärofulla ynnestbevis13 än under de första tre åren, för allt som görs mot dig är för Mitt förhärligande; för att bevara din ödmjukhet har Jag handlat på detta sätt av Vishet, kanske obegripligt för dig, men Mitt handlande gav dig genast friheten att komma till Mig och arbeta frivilligt för Mig; Mitt handlande tillät dig att komma till Mig av egen fri vilja, upplyfta dina tankar till Mig, och ge Mig det du kan; och medan Jag såg hur Mitt Eget frö gav sitt liv som en offergåva för många, medan hon inte litade på någon utom på sin Frälsare som lyfte hennes själ från dödens dal och drog henne till en innerlig förening i Sitt Hjärta, gladde Jag Mig över Mitt frö; 14 ...

säg Mig nu, kan en människa lura Gud?

Nej, aldrig. Att alltid bära vita kläder15 gör ingen människa heligare eller dygdig, eller ärlig och sann.

och ändå är det många som lurar Mina barns hjärtan, de lurar Mig med sin falskhet;16 Jag säger dig, när Min Dag kommer skall de bli utestängda från Mitt Rike, domen avkunnas på dessa grunder; genom Min nåd har Jag gett dig förmågan att urskilja vad som kommer från det Sanna Ljuset och vad som kommer från mörkret, men Jag har låtit dig se hur många fler drogs till mörker än till Ljus; Jag har sagt dig detta för att du, när sållningens tid kommer, skall komma ihåg allt vad Jag har sagt dig ...17

hälsa dina vänner från Mig; dina vänner är Mina vänner, Min duva; säg dem vad deras kärleksfulle Fader säger: säg dem att om de blev kvar i Mig, i Min Kärlek, skulle deras glädje bli fullkomlig; och om de på grund av sin mänskliga bräcklighet inte skulle kunna fullborda eller lyckas med allt de strävat efter för Min skull, skulle Jag, som Fader, ta i beaktande deras ädla tankar och goda intentioner att vilja behaga Mig; på så sätt kommer Jag, i Min tur, att förse dem med vad som skulle fattas hos dem, så att många skulle tro på Mitt Verk och Min Gudomliga Kärleks Tema; de skulle tro, inte för deras skull, utan på grund av det fullkomliga Verk som skall fullbordas i Min Gudomlighet;

18  –och du, Min duva, se Brudgummen som har upplyft dig och väglett dig med Sin Ande i Sin kallelse; 19 sjung en psalm till Mig och säg:

Källa av Levande Vatten,
håll min själ tätt intill Ditt Hjärta,
där Jahves Källor vederkvicker
och gläder varje hjärta
som kommer för att vila
i detta Kärlekens innersta Centrum;

O, se Den som klädde Mig
i Sin Konungsliga Skrud20
för att överallt församla land efter land
till att samlas omkring den Välsignade Treenigheten i en enda kropp;

se Hans oändliga Godhet,
Han som gläds också i mitt arma hjärta,
som om det inte fanns någon annan varelse än jag;

välsignad vare Jahve i evighet;
amen;

ja! Jag har gett dig Liv i Min Gudomlighet och Min glöd har förtärt dina ofullkomligheter; och nu när du blivit oskiljaktigt förenad med Gudomen Själv, välsignar Jag dig trefalt i Mitt Namn; må ditt arbete medföra välgång för hela mänskligheten; utför dina åtaganden genom att hålla Mitt Namn Heligt och håll fred med alla;


1 Här tvekade Han och jag trodde budskapet var avslutat, och tänkte gå upp, men då sade Han följande.
2 Gud gjorde en paus och ändrade sedan tonläge.
3 Här betydde kärlek också Guds Ord, och att lyda det. 
4 Jag visste att Jahve här menade: ”Sitt Rike på jorden” när han sade ordet: ”stad”.
5 En andlig himmel.
6 Det som Gud nu talar till oss om.
7 Bibeln.
8 Helgonen.
9 Den Helige Ande.
11 Plötsligt talade Jahve, min underbare Gud, i bilder. Med ett ljus som ingjutits i mitt intellekt lät Han mig förstå att ”trädgård i Min stad” betydde ”Vassula av Min Helgedom”, detsamma gäller ”stat i Min Stat”.
12 Gud menade, till och med före min omvändelse, alltså innan Han kallade mig.
13 Direkt svar på mina egna frågor och andras, som frågade vår Herre genom mig. Även ständiga väldofter och visioner av Hans Närvaro.
14 Det blev en kort tystnad.
15 Falska profeter, och det finns många idag, många, många fler än de som är utvalda av Gud. Men Gud tillåter att detta händer för att pröva människor.
16 Särskilt en av dem som outtröttligt frestar Gud med sina falska budskap, och gör upp planer i mörkret, och lurar många att tro på henne; ni känner igen henne genom hennes budskap som påstår att ”Sant Liv i Gud” budskapen upphörde i augusti 1997. En lögn som kommer att fånga henne i hennes egen snara...
17 Det blev en kort tystnad, sedan talade Gud om dem som skulle delta i en internationell retreat med SLIG i det Heliga Landet; De är organisatörer och främjare av SLIG, stöttepelare för Guds Budskap.
18 Herrens blick vändes mot mig. Hans blick var vänlig och faderlig på samma gång.
19 Medan Godhetens Herre sade dessa ord, lyftes min själ till höjderna, för att se en glimt av Hans Härlighet, och Han gav mig en försmak av det Saliga Skådandet.
20 Kristus Själv.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message