DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tvivla inte längre på vår saliga förening

2 november 1997

(Söndag)

Medan jag var i den grekisk-ortodoxa kyrkan under mässan, greps jag plötsligt av fruktan och tänkte att jag kanske inte var beredd att ta emot Vår Gode Herre i den Heliga Kommunionen, och att om jag skulle göra det, kunde jag dra Guds vrede och dom över mig.

Medan dessa tankar for fram och tillbaka i mitt huvud, upplevde jag plötsligt i mitt hjärta en glädje och ett välbehag, som fastän detta kom först och främst från mitt hjärta, tycktes sprida sig som en varm, lindrande vätska inuti själva benstommen. Medan jag upplevde denna tröst förändrades min själ så att den kom ut ur sin fruktan och förstämning, in i glädje och ljus. I denna glädje prisade min själ Herren och jag sjöng för Honom i tystnad. Jag återupplivades.

Sedan såg jag helt plötsligt vår Herre öppna Sin Mun för att säga något till mig. Jag kunde inte låta bli att märka hur munter Han var och med glädje sade Han till mig:

kom till Mig ....

(...samtidigt som Han öppnade Sin grönblå mantel. Denna gest drog mig till Honom som järn dras till en magnet. På detta sätt drogs min själ oemotståndligt till Hans Hjärta. Och jag fann mitt huvud lutande mot Hans Bröst. Oändligt ömsint sade då Han, som är människosläktets Älskare, till mig...)

o, så liten och svag du kan vara!

(...jag tänkte: ”Kan man trycka eld mot sitt bröst utan att antändas? Här är jag och omfamnar det Heliga Hjärtat, hur kan mitt eget hjärta låta bli att antändas av kärlekens eld?”

När jag hade lutat mitt huvud mot Hans Gudomliga Hjärta och medan jag fortfarande lutade mig mot Hans Bröst, kände jag hur Hans Bröst smälte och mitt huvud sögs in i Hans Kropp. Mitt huvud gick in i Hans Heliga Hjärta och jag fann mitt huvud omslutet av Hans Hjärta och jag vilade på detta sätt i Sonen som är närmast Faderns Hjärta...)

detta Hjärta är din viloplats; kärl-för-Mitt-Ljus, detta Hjärta är den Enda, den Främsta och den Slutliga platsen där era plågade själar kan finna en evig och kärleksfull frid och sötma;

(Medan min Älskade sade dessa ljuvliga ord till mig, lade Han Sina Armar runt mig, slöt dem hårt om mig och tryckte mig ännu mer mot Sitt Bröst, precis som när man vill skydda någon från att frysa. Han höljde mig fullständigt i Sin Mantel. Detta sätt att hålla om mig påminde om någon som är rädd att förlora den han håller om. Medan jag upplevde detta, i kyrkan, funderade jag på om jag skulle skriva ner det eller inte, och Han sade...)

skriv det för själarnas skull, och Jag skall också vara med dig när du skriver för att skriva ner Min del;

(...Herrens Hjärta absorberade nu fullständigt mitt huvud. Det var som en port till Himmelen och under dessa underbara ögonblick, medan min själ åtnjöt denna obeskrivliga ljuvlighet och ömhet från denna himmelska vila, täcktes mitt huvud hela tiden med smekningar...)

Jag har slösat Mina ynnestbevis över din själ; nu ber Jag dig att bli kvar i Mitt Hjärta på detta sätt; stanna kvar hos Mig, Min älskade;

(...sedan lät Herren mig smaka, medan min själ kände sig berusad som av vin, Sin egen ljuvlighet i Sitt Hjärta, det påminde mig om den söta smaken av vår Heliga Kommunion1 och på samma gång övertäcktes mitt huvud av en ljuvlig väldoft, återigen som under den Heliga Kommunionen.

Sedan, medan jag fortfarande befann mig i den där vilan, märkte jag att min omgivning började fyllas av rök, den söta doften från rökelse som bränns. I denna högtidliga omgivning hörde jag min Herre och min Älskade upprepa dessa ord...)

bli kvar här, bli kvar i Mig, stig sedan fram och ta emot Mig; gläd Mig och stanna här inne;

(... Jag suckade och undrade vad som får Vår Herre att glädjas så mycket över en varelse som jag. En nolla bland nollor. Han, den Fullkomlige, Han som är tillräcklig i Sig Själv, hur var det möjligt att ens föreställa sig att Han skulle vända sig om efter mig?...)

ditt totala elände rör Mitt Hjärta och hela Min Varelse så mycket att Mina Ögon fylls av Barmhärtighetens tårar var gång Jag ser på dig,

(...Jag skulle just säga något.)

nej; tala inte; ta in Min Frid och mätta ditt hjärta i denna tystnad, njut av dessa ögonblick av nåd och låt dig fyllas av den ljuvlighet din Herre ger dig; uppfriska ditt hjärta, Min älskade, stanna i Min famn och låt dig älskas; tillåt inte ditt sinne att vandra iväg i världen, för du kommer inte att få någonting från världen; kom till Mig och smaka Min ljuva kärlek som Jag har och alltid haft till dig;2 – eller kalla det: en obeskrivlig svaghet för dig;

käraste ädelsten i Min Hand, smörjelsen av Min Kärlek till dig är så stor, att i dessa stunder av flammande kärlek kan Mina Ögon inte annat än vila på dig; tänk noga över detta, tills Jag kommer för att hämta dig;

Jag finner inget annat nöje någon annanstans, än i dessa stunder då Jag är tillsammans med dig och du är som en öppen bok för Mig, så att Jag kan skriva Min Nya Kärlekshymn i dig; var alltid tillgänglig för Mig och rätt inställd, på så sätt kommer du att rädda både dig själv och dem som lyssnar till dig; Jag har format dig till att vara Min elev;

Herre! när jag tänker på det,
så har Du format mig på ett högst förunderligt sätt; 

Du har format mig i tystnad genom Din Helige Ande 

och genom att inandas i mig dessa gudomliga uppenbarelser 
från Ditt Heliga Hjärta!
Det var inte som när Du formade Dina lärjungar med hörbara ord!

ja! Jag ville att du skulle vända dig till Mig helhjärtat så att Jag kunde dra ditt hjärta till Min Kärlek och Min Styrka; Jag ville förbereda din själ på att bära Mitt Gudomliga Budskap; åh Vassula, allt som Jag nu säger till dig kommer du att höra igen när Jag visar Mig för dig öppet på den utsatta tiden; nu jublar Min Själ över att se på Min trädgård3 och Jag finner nöje i att andas i dig; varje steg du låter Mig ta i Min trädgård, skall tas varsamt och bli till tröst för dig;

När Din Gudomliga Blick vändes mot jorden
för att hänföra mitt hjärta,
hur var det då möjligt att Du inte flydde
vid blotta åsynen av mig?
hur kunde min ovärdighet istället ge Dig så mycket glädje,
och dra Dig till mig?

Jag är känd för att kalla på de minsta i Min skapelse; sedan såg Jag på dig och älskade dig ....4

Jag har sagt dig i början, att om du skulle låta Mig forma dig, skulle Jag i Min nåd leda dig med kärlekens band, och inpränta Min Gudomliga Bild i din själ, och med detta Gudomliga Sigill som är den Heliga Treenighetens avtryck, skulle du dras in i Vår Gudoms fullhet, och så fullkomna din innerliga förening med Oss i Vår Gudomliga Kärlek;

Jag har fortfarande för avsikt, käraste, att viska Mina hemliga uppenbarelser i ditt öra, och medan Jag i överflöd öser Mina gåvor och ynnestbevis över dig efter Mitt behag, skall Jag påminna dig om, att när Jag drog ditt hjärta så oskiljaktigt in i Mitt, var det för att vår förening skulle bli fullkomlig genom denna Min tillmötesgående gest, så att din ande, genom Min nåd, skulle bli ett med Mig;5

Jag hade gett dig en bön6 i vilken du viger kropp och själ åt Mitt Heliga Hjärta, för att dina tankar skulle vara Mina tankar, dina handlingar Mina handlingar, när du frivilligt ger Mig din vilja så att Min Vilja sker i dig;

Jag påminner dig, att genom att vila ditt huvud vid Mitt Hjärta skulle Jag, i dessa stunder av inre glädje, vara ditt hjärtas slag, uttrycket och charmen i ditt tal, Jag skulle vara dina ögons ljus och ge goda råd åt dem som behöver; varje rörelse du gör, varje åtbörd skulle komma från Mig; du skulle lyssna till alla Mina suckar, och förstå 7 deras innebörd så att du skulle handla i enlighet med Min Gudomliga Vilja; av nåd kommer du att inandas Min ljuvlighet så som du gjorde när ditt huvud vilade på Mitt Hjärta och smakade Dess ljuvligheter;8

minns du hur Min Fader undervisade dig?9 Han sade att om du skulle låta Honom stärka de band som förenar dig med Honom, då skulle din själ bli så förenad med Honom och din ande så innesluten i Min, att allt du gjorde skulle vara i enlighet med Mitt Sinne; dina handlingar skulle vara rotade i Vår Godhet och ditt uppträdande i Vår Ande; sedan gav Min Fader dig ett exempel på hur din kropps lemmar arbetar: ”du säger inte bara till din hand vad den skall göra, utan den samarbetar med din vilja;” det är på detta sätt Vi skulle leda dig;

Herre, förlåt min brist på tillit till Dig för alla dessa överflödande nådegåvor som Du har gett mig i min totala ovärdighet. Jag har gömt undan Dina nådegåvor. Jag har syndat av fruktan för vad andra skulle tänka.

världen vill alltid försöka att bedra dig och såra den som är så dyrbar för Mig; och när du lyssnar till världen som drar ditt sinne från kontemplationen, sårar även detta Mitt Hjärta;10 av nåd har Jag dragit dig in i Mitt Heliga Hjärta för att du skall vara endast Min, och av nåd vill Jag bevara dig i denna vila; när denna kalla värld angriper dig med sina frestelser och försöker vanställa din själ så att du börjar likna dem, skynda till Mig och ta din tillflykt till Mitt Hjärta; ha förtroende för Mig och anförtro alla dina problem åt Mig; Jag bara väntar på att få vara nådig emot dig, Min utvalda;

världen kommer alltid att försöka dra dig tillbaka in i sitt innanmäte, en mörk dal där det bara finns förödelse; men Jag har utvalt dig bland tusentals, så varför ger du Mig sorg genom din brist på tillit? Min förening med dig i Ljuset av Min Gudomlighet är så fullständig att du inte längre får förlora tilliten, utan lägg ditt huvud på Mitt Hjärta och tvivla inte längre på vår saliga förening; kom och säg till Mig nu:

”min Jesus, Gudomliga Barmhärtighet,
jag har brustit i tillit till Dig
och därför har jag bedrövat Ditt Hjärta;
nu ber jag Dig i min brist och i all ödmjukhet
att bli förlåten och att Du,
i Din Oändliga Barmhärtighet och Godhet
återställer min vanställda och skadade själ;
vanställd och skadad
genom världens handlingar mot mig och deras uttalanden;”11

Jag har tagit emot din bön med välbehag;

Jag skall kompensera för din bristfällighet, och så förhärliga Mitt trefalt Heliga Namn; låt Mig från och med nu aldrig någonsin hamna i någon bedrövelse eller sorg, som gör alla Mina helgon och änglar oändligt sorgsna över att inte kunna lindra Min smärta; om världen envisas med att ifrågasätta Mitt val, så låt deras synder komma över deras egna huvuden; det är med rättvisa Jag skall gripa in; om de behandlar Min utvalda som det behagar dem, henne som Mitt Heliga Hjärta ser på med speciell tillgivenhet, så skall Jag tillrättavisa dem kraftfullt;12 men om du skulle göra bot för dem, då skulle Jag i Min Oändliga Barmhärtighet tvinga dem att inse sin synd;

i Min kärlek har Jag, som Jag har sagt dig från början, bundit dig till Mig på ett sådant sätt att det skulle bli svårt för dig att lossa dessa band;13 Jag utförde denna handling av ren kärlek, efter ditt 'fiat' till Mig; Min svartsjuka kärlek kunde inte stå ut med att vi någonsin skulle skiljas åt och bryta vår förening;

i en stund av glädjerus har Jag gett dig ytterligare en nådegåva: en äktenskaplig förening som dragit dig ännu djupare in i kontemplationens ljuva vila i Mitt Gudomliga Hjärta; i denna underbara förening mellan dig och den Heliga Treenigheten skulle du bli Vår Harpa, och vi skulle använda dig med innerlig glädje och uppnå stora triumfer genom dig; sedan skulle du i din tur glädja dig åt att ha del i Våra Gårdar med Oss; i Vår Gudomliga Nåd skulle du bli Vår Litania;14 Mitt Hjärtas lilja, denna Oändliga Ömhet har bevisats dig för att andra skulle lära av dig och få lika mycket som du har fått; Mitt Hjärtas lilja, Vår närhet till dig är din salighet;

Min Gudomliga Vilja rotad i dig är den största gåva Jag kunde ge dig i utbyte mot din vilja; med Min Gudomliga Vilja i dig skulle Jag kunna kompensera alla dina brister och din otillräcklighet; de ord du yttrar skulle vara Mina, för Jag skulle vara din beklädnad och du skulle ha Mina Tankar; trots att du ofta blir förebrådd för din stränghet, är din stränghet i själva verket inte din utan Min; de som förebrått dig för detta har inte helt tagit avstånd från sin synd .... de glömmer fortfarande att en själ som en gång har förenats med Gud blir en ande och en själ med Honom; alla dessa gåvor för ditt uppdrag har Jag beviljat dig på grund av den Kärlek Jag har till dig, men också för återställandet av Mitt Hus;

åh Vassula, några skulle fråga: ”varför lägger Herren så stor vikt vid Sin förening, Sina gåvor och Sin nåd?” om Jag påminner er om allt detta, är det för att världen även i fortsättningen kommer att försöka tvinga Min utvalda att tvivla på Mina gåvor som getts åt henne; Min Vassula, Jag varnade dig under de första dagarna av ditt uppdrag, att det du gör i kärlek kommer att bli missförstått, att du skulle bli jagad som villebråd och att du skulle få lida motgångar, men Jag har också sagt hur Mitt faderliga beskydd alltid skulle täcka dig, och att Jag skulle komma till din räddning för att trösta dig och lyfta dig undan den ondes huggtänder; Jag har sagt dig att Mina kungliga Budskap så ofta skulle bli bespottade, förkastade och förlöjligade, men också hur Jag alltid skulle stå vid din sida för att uppmuntra dig; ännu lever du på jorden men Jag lever djupt inom dig; frukta därför inte; så länge du är på jorden, kommer världen i sitt mörker att försöka göra dig illa och skada dig;

Jag menar inte att du borde ta farväl från dina vänner, men kom ihåg, anförtro dig inte åt människor;15 somliga skulle vilja tvinga din hand att handla i motsats till dina önskningar, vilket också skulle vara emot Mina Egna Önskningar;

andra skulle vilja påstå att Mina vördnadsvärda gåvor till dig, liksom Mina ynnestbevis, inte är gudomliga och inte kommer från Mig; till dessa vill Jag säga något: ”om ni säger att de inte är av gudomligt ursprung så antyder ni att de bara kan komma från lögnens fader, eller från det undermedvetna; har det aldrig fallit er in att ni, genom att döma Mitt Verk som ont, syndar mot den Helige Ande, och en sådan synd blir inte förlåten? om ni säger att hela detta gudomliga Verk kommer från det undermedvetna, förklara då för Mig kunskapen och lärdomen i dessa anteckningar av en som inte hade någon som helst kunskap om Vishetens Verk, och ingen utbildning ens i grundläggande troslära;”

hittills16 har Jag givit dem tillräckligt med bevis, och Jag skall inte ge fler bevis än vad Jag redan har givit; det kommer också att finnas de som har bett dig om råd, men ignorerar det, därför att deras själ fortfarande strävar efter sina egna önskemål och följer sin egen mänskliga vilja och inte Min;

Jag har sagt dig att så länge ditt huvud vilar på Mitt Hjärta, skulle du, i sådana stunder av vila, kunna avläsa Mitt Hjärtas slag, och då skulle du, i din tur, kunna ge goda råd till dem som behöver det; men återigen skulle världen som ännu inte besegrat sina onda tankar, underskatta Mina skatter som utgjutits över dig, under förevändning att du inte blivit godkänd;17 ....

övervinn nu din brist på förtröstan inför de gåvor och ynnestbevis som Jag så generöst har erbjudit dig, och upprepa av hela ditt hjärta den bön som Jag har gett dig ....

(Jag gjorde det.)

oroa dig inte längre, Jag skall fortsätta att se till dina olika behov;

Jag har bett, Herre, men hur ska jag kunna vara säker på att jag inte kommer att svika Dig igen?

Jag är här för att påminna dig; Jag skall alltid komma och föra dig tillbaka från varje farlig väg som du kan frestas att gå; Jag skall fortsätta att visa dig den finkänsliga omsorg som Jag har om Mina utvalda; kom, idag vill Jag att du skall känna dig lycklig, för Jag kan i all sanning säga: du har gjort Mitt Ord till ditt hem och du har blivit Min elev och du är verkligen Min;

Min Gud,
Du har lockat min ovärdiga själ att följa Dig, 

och Du har gett mig stora rikedomar utan att jag förtjänat dem,

och i obegränsad Kärlek har Du lyft upp min själ.

Jag har också lyft upp din själ till gagn för Min Kyrka;

Vassiliki, Jag har gett dig Budskap som är extremt allvarliga; Jag har under alla dessa år inandats Gudomliga uppenbarelser i dig, som alla kommer från Mitt Heliga Hjärta; Min Ande har varit och är din Ledare och ditt Ljus; Jag har sannerligen öst ut gudomliga nådegåvor över dig, så att också andra kan dra fördel av dem;

alla Mina Verk är goda, och de välkomnas varmt av de renhjärtade och de ödmjuka, men att lovorda Mina Verk är opassande i en syndares mun; Jag har, som Jag sagt, gett er alla tillräckliga bevis genom denna Gudomliga Skatt från Mitt Heliga Hjärtas skattkammare, för att ni inte skall tvivla;

förutom att Jag har gett dig yttre tecken på Min Kärlek, Vassula, har Jag gett dig Kunskap och Undervisning, som ständigt berikar dig och andra genom dessa anteckningar; är du, Min duva, medveten om alla dessa Gudomliga inspirationer som inandats i dig av Min Helige Ande?

(Jag suckade, och kände mig så rörd av ömheten i Hans Röst att jag inte finner ord för att beskriva det.)

här är Jag idag med dig, för att hjälpa dig att komma över alla dina svagheter; Jag kunde inte längre stå ut med att se dig i blygsamhet dölja Mina Gudomliga gåvor som Jag har gett dig;

I Din outsägliga Godhet
har Du värdigats ge oss tillräckligt med Manna

som vår själ gläder sig över idag;

Det är inte materiellt, men när själen väl tar emot det,
hungrar den efter mer
och därför är jag här, fortfarande ofullkomlig, 

och önskar bara gottgöra
för att jag gjort Ditt Gudomliga Hjärta bedrövat;

Låt mina brister och mina försummelser
som orsakat Din sorg
vändas till iver, tillit, och mängder av myrra.

kära vän, Jag är inte okänslig för alla de påfrestande mödor som du av kärlek har tagit på dig i Mitt Namn, inte heller för de svårigheter som du burit tålmodigt för Min Skull, Min duva; Jag är inte heller okänslig för dina önskemål nu, och Jag är glad att du förlitar dig på Min Nåd;

Att få lida för Dig gör mig lycklig.

tröttna inte på att gå vägen med Mig;

Ge mig, min Herre,
tillfällen att öppna min mun
och förhärliga Dig utan fruktan och utan tvivel.

det är därför du måste lita på Mig och fylla din ande från Min Ande, så att du kan fortsätta att sjunga och recitera Min Kärlekshymn för alla länder; det är därför Jag inbjöd dig att göra din pilgrimsfärd och din reträtt i Min Kropp, Min trofasta medhjälpare; njut av Min nåd och gläd dig i Mitt sällskap, i detta nådens innerliga ljus som du fått ta emot av Min Fader, och ta emot genom att smaka, så som du gjort, Mitt Hjärtas sötma;

(Medan min Herre sade dessa ord, kände jag hur mitt huvud fortfarande var omslutet av Hans Hjärta, och jag kände en smak och en doft som påminde om den Heliga Kommunionen.)

Plötsligt var det som om Jesus vände Sitt Heliga Ansikte från mig och såg på läsaren. (Den som läser dessa rader.) Hans Ansikte var högtidligt, Hans genomträngande Blick fäst vid läsaren. Sedan, medan Han omfamnade mig med Sina Armar, så att Hans Mantel täckte mig helt och hållet, och gav intryck av någon som skyddar ett offer från ytterligare angrepp, sade Han:

må hjärtat öppnas på den läsare som har läst dessa rader! må hans ögon och öron öppnas! fram tills nu har du inte helt och hållet förstått Min Himmelska Skatt, inte heller har du till fullo uppskattat Min gåva18 till dig; du har ännu inte trängt in i det som har ett oskattbart värde, och vad Jag har erbjudit dig under alla dina livsdagar:

den ofantliga nåden att känna Mig i en förtrolig förening och att inom dig, i Mitt Hjärtas bröllopskammare, smaka Min ljuvlighet och Mina Gudomliga kyssar; saliga de som lyssnar till Mig och får ta emot denna nåd; ve dem som i sitt eländiga tillstånd och i sitt förmörkade sinne står emot denna nåd; de skall gråta i sitt elände en dag;

det är gott att utföra goda gärningar för Mig och följa några andaktsövningar tillika med kärlekshandlingar, tacksägelser och gottgörelser, men Jag skulle bli mycket besviken om ni dog innan ni hade lärt känna Mig19 Jag skulle bli mycket bedrövad om ni skulle dö innan ni hade förstått Mig;20 många av er är upptagna med era dagliga sysslor, vilka behagar Mig om de utförs med kärlek och är förenliga med Mitt Sinne, men allt detta skulle vara otillräckligt om ni inte öppnar er för nåden och erkänner Mig i Min förtrolighet; kom därför och ta emot Min förtroliga vänskap, så skall Jag, i Mitt välbehag, föra er in i Vårt Hjärtas mysterier och dolda hemligheter; 21 ni och Vi skall bli oskiljaktigt förenade i Vår Kärlek i evigheters evighet;

(Jesus vände Sig sedan mot mig och sade med allvar i blicken)

nu har Jag, liksom förut, talat till dig från Mitt Hjärta för att påminna dig, Mitt barn, om Min Oändliga Kärlek, och särskilt för att ta bort det där fröet som världen hade kastat in i dig; Jag kunde inte längre stå ut med att se Min dotter, Min glada budbärare, slitas i stycken av de betänkligheter som världen försökte få in i hennes tankar:22 din ängslan över att Jag skulle ha kastat en iskub i ditt hjärta i stället för Min Gudomliga nåd, Vassula, förminskar Mig och är inte grundad i Sanningen .... motgångarna har inte fått dig att förlora den Frid som Jag har gett dig i ditt hjärta, och det är bra; men för Min Skull, Min duva, tvivla aldrig någonsin mer på Mina nådegåvor och Min obegränsade Kärlek som Jag alltid har till dig;

förlora inte din tillit till Mig; kan du inte se hur gudomligt förälskad Jag är i dig, ända till dårskap? därför tigger och ber Jag dig att lita på Mig; förbli i Mig så länge du ännu är på jorden, så att din förening med Mig fullkomnas, och ta emot Mig så ofta du kan i den Heliga Kommunionen, föröka din kärlek till Mig och överlämna dig helt åt Mig; stanna vid denna Viloplats23 för alltid, tillåt Mig att hålla dig kvar i denna Kärlekens Ugn, för att låta dig få smaka Min Kärleks sötma; 24


1 Den ortodoxa Heliga Kommunionen.
2 Medan vår Herre och min Gudomlige Mästare sade dessa ord tycktes det som om honung droppade från Hans Mun. Och jag förstod att Han hade en särskild svaghet för mig, från mitt livs början.
3 Min själ.
4 Orden från Hans Mun var som honung; det är Han, min Vän, vars ljuva samtal har bundit mig till Sitt Hjärta.
6 Vigningsbön till Jesu Heliga Hjärta, 26 januari 1992.
7 Jag hörde samtidigt: ordet ”dechiffrera”.
8 Min syn i kyrkan.
9 Budskap från den 16 mars 1987.
10 Jag förstod att genom att dölja Herrens nådegåvor och inte riktigt erkänna dem under förevändning av att jag är ovärdig, blir Jesus upprörd och ledsen.
11 (Jag bad bönen.) Jag insåg hur den onde ständigt försökte att genom världens mun inpränta i mig att detta Verk, så Gudomligt och från Gud, var mindre betydelsefullt än vad det verkligen är, och så underskatta dess värde, och hela tiden försöka förminska dess betydelse. Jag fann mig i en ständig kamp, och försökte att hålla dessa falska anklagelser på avstånd och aldrig ge efter för dem.
12 Sedan såg Han på mig.
13 Budskap från den 16 mars 1987
14 Mitt liv skulle bli till oavlåtlig bön.
16 Herren vände sig och såg på mig.
17 Att verket Sant Liv i Gud ännu inte har godkänts av Kyrkan.
18 I boken Min Ängel Daniel, från den 10 januari 1987, den 25 januari 1987, den 31 januari 1987 – talar Fadern: ”Jag skall sända dig till hela mänskligheten; Jag skall ge dig åt dem som Min gåva, för att de skall kunna förstå Mig bättre, ty detta är Min Vilja;"
21 Den Heliga Treenigheten.
22 Anmärkningar som: ”Budskapen Sant Liv i Gud är en sak, men budbäraren är en helt annan.” Som om de två inte går ihop. Jesus är emot denna teori.
23 Det Heliga Hjärtat.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message