DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den sanna teologin som är betraktandet av Mig, er Gud
Hur ni skall urskilja andarna

7 augusti 2002

1Jag har drivit dig i landsflykt inte bara från Egyptens land där du först såg ljuset, utan från hela jorden; Jag har drivit dig i landsflykt för att du skall ha rötter endast i Mig; Jag har undervisat dig i Mina Himmelska Gårdar med Helig Vishet och inte som dessa som stöder sin undervisning med citat från Skriften och Traditionen medan de babblar Mina gudomliga Ord endast med sina läppar ...

på ett outsägligt sätt har Jag för dig avslöjat Min ofattbara Barmhärtighet och Min översvallande Kärlek, detta som har försummats att läras ut och uttryckas i Mina församlingar så som Jag önskar; för Mitt Heliga Namns skull har Jag undanhållit Min Hand från att falla över detta onda släkte; för Min äras skull fortsätter Jag att lägga band på Min vrede ...

åh Vassula! Jag har utgjutit Min Helige Andes kraftsom aldrig förr i historien; Jag framlägger kunskap för er på ett sätt som når även de olärda; Barmhärtighet och vrede tillhör båda Herren, står det skrivet, och enligt Mitt beslut ger Jag Min Barmhärtighet fritt utrymme;

Min Helige Ande har gång på gång yttrat ord till er alla, sötare än honung, ja, än självrunnen honung; Jag har smort hela Min skapelse och så spridit väldoft i hela kosmos; Jag har låtit alla som velat känna Mig närma sig Mig och ur Min Mun inandas den nåd de behöver för att bevara själens ro och hjärtat inympat i Mig och i Min Lag ...

vem kunde ge själen sådan ro och frihet utom Min Helige Ande? vem kunde lyfta era själar till det Gudomliga utom Min välvilja och Min Kärleks outsägliga tillmötesgående?

Jag har undervisat er alla och påmint er om vad Jag alltid har sagt: att Jag inte bara är er själs Suveräne Herre, utan också er Vän, och Jag ger er tillträde till Mina Gårdar där ni kan gå in och ut, uttrycka er och ge Mig er mening, ja till och med regera med Mig; av nåd har Jag upptagit er till att vara barn av nåden, liksom Ordet är Son av naturen ...

kan ni som läser Mig säga: ”Jag har lärt mig hur man kan äga Gud, Han som har fött mig och gjort Sig känd för mig utan att någonsin förlora sin transcendens? Han som omsluter alla varelser och fyller alla ting med Sitt Strålande Ljus utan att vara begränsad av deras gränser, Han äger också mig och har gett befallning åt allt inom mig att vara i enlighet med Hans Gudomliga Vilja?” allt, ja allt som kommer ifrån Mig, handlar om Gudomlig Kärlek;

som Jag sagt tidigare måste man ta emot en ovärderlig nåd för att kunna uttala dessa ord; om du inte kan uttala dessa ord, lämna då allt bakom dig och kom till Mig nu och ångra dig! tillåt sedan den Helige Ande att komma ner över dig och inta dig med Sitt Ljus och förvandla din själ till en Katedral ...

o, hur skall Han då inte med glädje förse dig med allt! Han skall lägga Grunden i dig, som Jag har undervisat er om: den sanna teologin som är betraktandet av Mig, er Gud; då kommer din själ, hänförd i denna kontemplation, att sväva mot höjden och skåda Mig, din Gud, på djupet; Mitt Rike tar då sin början i dig; sedan, steg för steg, kommer den Helige Ande, som blåser Sin förvandlings Andedräkt över dig, att avslöja Gudomliga verkligheter för din ande genom Visheten Själv; Han skall avslöja för dig allt som era filosofer och lärda intill denna dag kallar dåraktigt och nonsens; med Ljuset från den Helige Ande kommer du att förstå och uppfatta hur sublim Min Kärlek är, vilka Gudomliga rikedomar Jag förser din själ med, och allt gott som du kan få genom dem; Jag skall helga dig medan Vi kommer att bo i dig och du i Oss; som Skriften säger: ”ta din boning i Mig, liksom Jag tar Min boning i dig;” du kommer att bli en del av den Sanna Vinstocken;2

ja! Jag skall skänka dig gåvan av Mig Själv i din själ; Jag, din Gud, är förälskad i dig; så förälskad att Jag trots dina svagheter gärna vill bo i dig; ju mer du betraktar Min Treeniga Helighet, desto mer kommer du att förstå Mig; ju mer du känner Mig, desto mer kan Jag återspegla Min Bild i dig;

då kommer en stark, melodisk röst att höras från Himmelen, från Mina Änglar och Furstar av högsta rang; tillsammans, med en röst, kommer de att sjunga lovsånger till Hymnen:3 ”Guds mysterium avslöjas ännu en gång, Hans Oförgängliga Ljus trefalt Heligt avslöjas, och Hans Bild inpräglas i den högt älskade själ som Han har utvalt, för att i nåd skänka henne Sig Själv; o vilka förmåner ligger inte framför denna själ! pris och ära åt vår Herre och Gud!”

Amen ...
Ser ni vad Gud erbjuder oss?
Lyssna då till Hans Anvisningar
och ignorera dem inte …

de fattigaste kommer att jubla över Mina ord, och de ödmjuka kommer att upphöjas; er frälsning står att finna i omvändelse och stillhet; kom tillbaka till Mig; Jag bara väntar på att få visa er Barmhärtighet ...

(Senare talar Jesus)

Vassula, Skriften säger: ”rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid;”4

Jag har undervisat dig med auktoritet och majestät och lyft dig upp för att du skall kunna uttrycka Mina Ord så som Jag önskar, Mina Ord ger frid, kärlek och hopp i hjärtat; Jag leder till försoning genom ånger;

den som ställer till med förödelse i någons hjärta kommer inte ifrån Mig; med detta menar Jag att de som påstår sig ha profetior, och som endast profeterar plåga och olyckor, dessa kommer inte ifrån Mig; men den som profeterar Mina varningar, frid och omvändelse, och vars ord slår in, skall erkännas som en som verkligen är utsänd av Mig; ja, sannerligen, den som profeterar uppmuntran, tröst och styrker gemenskapen, han verkligen är sänd av Mig;

Jag har varnat er för att acceptera någon endast för hans ords skull, eller för att tro på vem som helst som påstår sig ha ord som kommer ifrån Mig, även om han utför mirakel och underverk, som att uppväcka någon från de döda; men vänd örat till dem som inte ger upphov till diskussioner som motsäger trons mysterier, ty den Helige Andes nåd som getts åt Mina utvalda kommer att överväldiga dem som lyssnar till dessa med glädje; deras ord kommer att upplyfta deras själ och föra dem nära Mina änglar och helgon; deras ord, som i själva verket är Mina Ord, skall förvandla er till Katedraler; Mina Ord har inte enbart makt och myndighet, de brinner och tänder er själ och lyser upp er ande på samma gång;

framför allt kommer de gudomliga verkligheter, som uppenbaras för er genom Mina utvalda själar att uttryckas på Skriftens och Traditionens grund och ingenting annat; hur skall ni veta att det är Jag som talar? ni kommer att veta det genom den sunda Kunskap som ni får; och ni, som var fullständigt döda och låg och ruttnade i dödens dal, kommer, när ni vaknar upp, att inse vem som upplyfte er av nåd; den värld som du lever i nu, Mitt barn, är ond, för att säga det minsta, och dess synd förökas för var dag, skulle Jag då inte vara bekymrad?

när Jag talar i era dagar och herdarna inte lyssnar och inte tror att Jag ingriper, är de som Skriften säger: ”våra väktare är blinda, de märker ingenting ... de går alla sin egen väg, var och en efter sina egna intressen ...”3 Min Kyrka kommer alltid att växa till genom den Helige Ande och kommer aldrig att förminskas; Hon kommer alltid att förnyas trots alla giftiga pilar som riktas mot Henne; samma giftiga pilar riktas också mot dem som Jag sänder er;

hela världen förfaller i sin ondska och sin avfällighet, den överträder inte endast Min Lag utan allt som är Heligt; varför förvånas man då över att den Helige Andes nåd förökas? ack! vilken dom väntar inte dem vilkas onda hjärtan har plågat Mina utvalda själar! de kommer inte att ärva Mitt Rike såvida Jag inte får höra ett ångerns ord från deras läppar ...

Vassula, tillsammans med Mig skall du arbeta i tystnad5 för att upplysa mörka dalar; allt som den Helige Ande skall ge dig att skriva, kommer att vara för denna och för andra generationers undervisning, och den som motarbetar dig i det uppdrag Jag har gett dig, kommer att motarbeta Min Andes verk; förkunna allt vad Jag säger, det leder alla som hör Mitt Ord till att bli en ny skapelse, och bry dig inte om6 dem som säger: ”om du är sänd av Gud och om orden som du talar kommer från Gud, bevisa då din ödmjukhet genom att gömma dig och alla dessa uttalanden; sluta att visa upp dig och att sprida orden runt om i världen;”

svara dessa människor så här: ”Jag tänker inte vara som den dåliga tjänaren som gömde sitt pund och sedan blev dömd för att inte ha gjort någonting; tvärtom skall jag föröka mitt pund och ge ära åt Den som anförtrodde det åt mig; Jag skall inte bara ge vidare detta häpnadsväckande under7 till denna generation, men änglarna skall bära Guds ord och fortsätta att sprida dem som ett regn av frön som kastas ut ovanifrån till alla kommande generationer, för att förnya Guds skapelse och försköna Kyrkan; för att ge sötma åt Hans barns munnar och öppna deras munnar till att prisa Honom; för att öppna deras ögon så att de kan rannsaka sina hjärtan; Jag är beseglad med Herrens Gudomliga Namn över hela mig och jag fruktar inte; Jag är Hans ljudande bok som förkunnar samma Sanningar som vår Herre gav oss; ingenting är alltså nytt, jag har ingenting nytt som kommer från mig, bröder, utan allt som sagts mig kommer från Gudomlig Kunskap och från den Treenige Gudens Mun;” detta är vad du skall säga dem i Mitt Namn;

betrakta Mig på djupet, Min älskade, och vila vid Mitt Hjärta ...


1 Fadern talar.
2 Jesus Kristus.
3 Gud.
5 Det betyder i denna skrivna form där ingenting hörs utåt...
6 Med andra ord ’bli inte upprörd’.
7 SLIG Budskapen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message