DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det Heliga Hjärtats högtid
Jag är Han som söker ert hjärta

1 juni 1989

(Det Heliga Hjärtats högtid)

Jesu Heliga Hjärta?

Jag är; idag kallar Mitt Heliga Hjärta jordens alla länder att höra Min Röst: Jag är Kärlek, Jag är Frid, Jag är Vägen, Sanningen och Livet; det finns ingen annan Tillflykt för era själars frälsning än i Mitt Heliga Hjärta; dotter, skriv med Mig den bön som Jag dikterade för dig förra året;

O Jesu Heliga Hjärta,
Lär mig Dina Vägar,
Jesu Heliga Hjärta,
led mig på Rättfärdighetens Väg,
Bevara mig från den onde
och lämna mig inte i hans våld,
Jesu Heliga Hjärta,
Var min Skyddande Klippa för Du är min Tillflykt,
Låt Din Kärlek och Frid leda och skydda mig,
amen;

Jesu Heliga Hjärta,
Du låter skyfall av välsignelser regna över oss.
Jesu Heliga Hjärta
Du ger de ensamma ett bestående Hem.
Din familj har funnit ett Hem.
Lovad vare Herren som räddar oss dag efter dag,
om för oss in i Sitt Heliga Hjärta, en efter en.
Lovad vare vår Herre som bär våra bördor
och delar våra lidanden.

Herre?

Jag är; känn Min Närvaro; samla dig och hör Mig;

(Budskap för bönemötet.)

frid vare med er alla;

Jag är Herren, er Frälsare, och Han som söker ert hjärta; Jag är Han som outtröttligt står utanför varje dörr och bultar; Jag är Den som söker nå syndaren och som slår de visa med häpnad; Jag är Han som förökar Mina välsignelser och som varsamt förbereder er att träda in i Mitt Nya Jerusalem; 1 Jag är den Heliga Treenigheten, i Ett och Samma Väsen, som med Min Frälsningsplan förbereder er alla att förenas i en enda helig fålla; Jag är Han som tuktar de höga träden och låter de små träden växa;

frukta inte, Mina älskade, ty i denna ödemark skall Jag så nya frön av Kärlek och Frid; Jag skall ge nytt liv åt Min trädgård så att de som är gudlösa och onda ser och vet att Min Gudomliga Hand är över er alla; då kommer stenhjärtan att förstå Min Gränslösa Nåd, och att Jag, den Helige, är mitt ibland er; Jag håller dig i din högra hand, känn Min Närvaro, Jag skall inte överge dig, så frukta inte; ja, Jag skall fatta var och en av er vid handen och forma er så att ni kan kallas Ljusets barn och tjänar rättfärdighetens sak; Jag, Herren, har sagt från begynnelsen att Jag vill att ni skall vara heliga liksom Jag är Helig;

eftersom Jag är er Gud och ni Mitt folk, måste ni följa Min Lag; Min Lag är Kärlekens Lag; lär er hur ni skall älska Mig; lär er hur ni skall tillbe Mig; Jag söker ert hjärta; lyssna inte till världen, lyssna till Min Kärleks Rop, lyssna till Mina hjärtslag, varje hjärtslag är ett rop efter en själ;

kom till Mig i Mina öppna Armar, kasta er i Min famn och känn denna Kärlek som Jag har till er, känn denna Barmhärtighet som Jag har för er alla! återvänd till Mig så skall Jag hela er; värdesätt Mina Ord och skriv dem i ert hjärta; låt inte Mina Ord föras bort av de fyra vindarna;

kom och fäst er blick på Mig och låt ingen ta bort era ögon från Mig; inse vilka Nådegåvor Jag ger er när Jag, Herren, ...

blomma, övervinn din likgiltighet;

Herre Jesus, hjälp mig ut ur den!

behaga Mig och hör Mig;

hjälp mig att höra Dig, min Herre.

...2 är närvarande; Jag ber er allvarsamt att bekänna er skuld och längta efter Mig; Min Nåds Ande utgjuts över er alla, för att befria er från denna slöhetens ande som vilar tung över er, och väcka er innan ni börjar förmultna, så öppna era öron och hör Mig; Jag vet hur de flesta av er är döda nu, fastän ni tror att ni lever, men det beror på er vägran att överlåta er fullständigt till Mig;

lita på Mig och gör inte motstånd emot Mig; överlämna er åt Mig; kapitulera, kapitulera, tillåt Mig, er Älskande Gud att vara ert lilla hjärtas Erövrare; frukta inte, Jag är Kärlek och Kärleken längtar efter att smycka ert hjärta, så lyssna noga på Mina Ord; de kanske framstår som enkla för er, men Jag är en Enkelhetens Gud; Jag är Mild och Ödmjuk;

Jag vet att många av er aldrig slutar tänka att Jag upprepar Mig, men det är för att Mina Ord inte tycks genomtränga er alls! om Jag upprepar Mig, beror det på er likgiltighet, på er dövhet; på att så många av er inte omsätter Mina Ord i handling;

Jag kommer till er med Mitt Hjärta i Min Hand, Jag kommer för att ge er Min Frid och Min Kärlek, Jag kommer för att förena er alla tillbaka in i en enda Fålla, Jag kommer för att uppväcka denna döda tidsålder till en levande tidsålder; kom och prisa Mig, er Herre, Jag, som böjer mig ner till er från Min Himmelska Tron för att dra er upp till Mig och uppväcka er; prisa Mig, alla ni som har väntat på att Nådens Ande skall komma över er; gå och förkunna Min Rättfärdighet för alla länder och låt Mitt Budskap nå ut till jordens ändar, låt dem höra Mina Rop av Kärlek; fröjda er nu och var glada, alla ni som törstar efter Mig, för Jag skall uppfylla er; torka era tårar, alla ni som är betryckta dag och natt, ty Jag är här för att trösta er och skydda er;

Mitt Heliga Hjärta kallar er alla att komma till Mig i helighet; stöd er mot Mig så skall Jag leda er till Mitt Tabernakel där Jag väntar på er dag och natt; Jag offrar Mig Själv till er varje dag; kom, kom och ta emot Mig i helighet och i renhet; skymfa Mig inte; var rena och heliga när ni tar emot Mig, samla er och känn igen Min Levande Närvaro i den lilla vita Hostian; låt Mig känna er helighet och renhet; o, om ni bara visste vilken Nåd Jag erbjuder er!

kom, behaga Mig genom att meditera över Mitt Budskap, behaga Mig och lev Mitt Budskap, behaga Mig och ändra era liv; salig den människa som begrundar vad Jag erbjuder henne idag, som prövar sitt hjärta och rannsakar sin själ, för Jag skall upprätta henne; saliga är Mina präster, biskopar och kardinaler som kommer till Mig som publikanen3 och bekänner sin skuld, för i dessa hjärtan skall Mitt Ord slå rot och bära frukt; Jag skall då ta bort slöjan från deras ögon så att de kan se och förstå med sitt hjärta att allt Jag behöver är Kärlek, Kärlek och Tillbedjan;

men ack! så många av dessa präster har fallit för Satans förförelser! hur kan Jag uthärda deras formaliteter och deras konstlade ödmjukhet, när kärlek saknas i deras inre? vem finns kvar för att tillbe Mig? vem bland alla dessa kommer att bli den förste som föregår Mina barn med gott exempel och kommer med sitt hjärta fyllt av kärlek till Mig, faller ner inför Min Heliga Närvaro och tillber Mig i tystnad?

allt Jag ber om, Mina älskade, är kärlek i helighet; Jag söker era hjärtan;kom och ge Mig era hjärtan så skall Jag genomsyra dem med Min kärlek, så att ni i er tur kan fylla Mina barns hjärtan; Jag är er Helige, som ställer denna enkla fråga till er: var är hjorden som Jag en gång anförtrodde er, den hjord som var er stolthet?4 rena er, ångra er, lyd Min Kyrkas Herde och Ställföreträdare, Johannes Paulus II, som aldrig sviker er men som ni skjuter åt sidan och ignorerar; alla ni som ännu är hånfulla mot honom, tynger Mitt Heliga Hjärta oerhört ... Jag Är förrådd, och detta av Mina Egna ... hur länge skall ni vara som en falsk oas för Min flock? en hägring i en ändlös öken?

bröder, allt Jag begär av er är Kärlek; kom och tillbe Mig, förspill ingen tid med att söka Mig där Jag inte finns; var föredömen för Min flock; Kärleken väntar, kom och tillbe Mig, kom och tillbe Mig, er Gud och er Konung; kom tillbaka till Mig, Mina bröder, och Jag, er Jesus, med Mitt Heliga Hjärta som pulserar med evig kärlek, Jag skall ha medlidande med er och låta era synder gå förbi Mig och aldrig påminna er om en enda;

sök Mig medan Jag ännu står att finna i Min Barmhärtighet5 så skall Jag komma och öppna ögonen på de blinda och dem som Jag gjort döva, skall Jag göra hörande igen; Jag skall låta er få se Mitt Ljus och höra och förstå Mitt Ord, så att ni blir omvända och kan prisa, upphöja och förhärliga Mig, er Gud, från djupet av ert hjärta;

Jag, Herren, lägger Min Hand på ert huvud och välsignar er; var ett

Jag välsignar dig, Mitt barn; kom, hör Min Moder;

blomma, känn Mig; Jag älskar dig, kom ihåg att Jag skall försvara dig som en lejoninna försvarar sina små ungar; var välsignad och hör Mitt Budskap:

Mina små barn, stå inte emot Guds Kallelser; överlåt er, luta er mot Honom och låt Honom få ert hjärta att kapitulera; lyssna till Honom och gör som Han säger; Jag är er Heliga Moder som påminner er alla om att Herrens Ord är Liv, Guds Ord är Ljus; många av er hör Hans enträgna Bön om Kärlek, ändå, så fort ni lämnat de här lokalerna, drar världen er tillbaka till sig och så glöms Hans enträgna Bön om Kärlek bort;

Jag bad er i Mitt senaste Budskap att meditera och rannsaka era samveten; idag frågar Jag er: varför kommer så många av er, som hörde Mitt Budskap, för att lyssna till ett nytt idag, när det förra varken mediterades över eller lästes igen?

Mitt Obefläckade Hjärta älskar er alla, kära barn, och det är därför Jag idag ber er att återigen läsa Mitt förra Budskap och omsätta det i handling; Jag älskar er alla, glöm aldrig att mitt Obefläckade Hjärta är balsam på era sorger;

Jag välsignar er alla, i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn, amen;

(Bibelord som skulle läsas var: 1 Tim 4:1-16; 1 Tim 6:20-21; 2 Tim 2:14-26 och 2 Tim 3:1-17.)


1 Det betyder: i vårt nya tillstånd efter att ha blivit renade.
2 Jesus fortsätter sin diktamen.
5 Innan Hans Rättvisa kommer.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message