ÅTERVÄND TILL WEBBSIDAN:http://www.tlig.org/sv/spirituality/prayers/selected/prayer9/TYPSNITT STORLEK: NORMAL - STOR

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » Helige Ande, Livgivare »

 

Helige Ande, Livgivare

Helige Ande, Livgivare,
Helige Ande, Trefalt Helig,
skänk mig nåden att också jag
får växa till i kärlek
så att jag lär känna Gud
och får ärva Hans Rike;

"skänk mig Fromhetens Ande,
så att min ande växer till i
Helgonens efterföljd
så att mina tankar blir
förenade med Dina Tankar,
och mina handlingar
med Dina Handlingar,
som är idel renhet och gudomlighet;

Fromhetens Helige Ande, Guds Vän,
lär mig att uppnå fullkomlighet
och självbehärskning
över hela min varelse
som är så benägen till det onda,
så att jag når fram till det Eviga Livet;

Fromhetens Ande,
klädd i strålande skönhet,
kom till mig och klä min ande
i renhet så att också jag
kan finna nåd inför Guds Ögon;

"klä min själ i en levande Ande
för att tjäna den Heliga Treenigheten
i ärbarhet och nåd;

"låt mig dö från mina principer,
låt mig dö från min partiskhet,
min ljumhet, min likgiltighet
och mina ambitioner;

kom och uppliva mig
i Din Renhet;

"Du Givare av frukten från Livets Träd,
och av Evig Glädje,
skänk mig Din Ande,
så att jag också blir släkt med
den Heliga Treenigheten
och arvtagare till Ditt Rike;

låt min tunga smaka
idel renhet
i Guds, den trefalt Heliges Ljus,
och äta av Honom som sade:
'Jag är Livets Bröd;'

"Helige Ande av Liv, trefalt Helig,
skänk min ande nåden
att uppnå fullkomlighet
genom Fromhetens Ande;

att lära mig hur jag med fruktan
skall iaktta det som är
verkligt Kött och verklig Föda,
det som är verkligt Blod
och verklig Dryck
så att jag får leva i Fadern,
i Sonen, och i den Helige Ande,
Trinitarisk men En,
av ett och samma väsen;

"låt min själ verka
för Dina syften,
som är heliga och frälsande,
välbehagliga i Dina Ögon;
Fromhetens Ande skall inta min själ
och förvandla mig till
en hängiven och brinnande tjänare;

"Du min själs Stjärnljus,
låt mig få del av
Dina Helgons fromhet
så att jag håller Dina Lagar heliga;
visa Dig av nåd för min stackars själ
och påminn mig om att
oförgänglighet skall föra mig
till den Treenige Guden
som är Stor i Makt och Helighet,
därför skall inget orent
få komma in i Mig;
amen; IC.

19 juni 1995