TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/spirituality/reflections/wounds/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Spiritualiteit » Beschouwingen over de Boodschappen  » "Degenen die niet van Mijn Wonden willen drinken zullen wegkwijnen" »

 

“Degenen die niet van Mijn Wonden willen drinken zullen wegkwijnen”

(Boodschap van 30 juli 1990 – zie onderaan)

Fr. John Abberton

Gepost: 15 maart 2006

Wat betekenen deze woorden? We moeten ze in hun context zien:

"Kijk naar de palmen van Mijn Handen, Mijn Zijde en Mijn Voeten, voel Mijn Wonden... degenen die niet van Mijn Wonden willen drinken zullen wegkwijnen…”

De boodschap gaat verder over de "Roep van de Liefde" en onze behoefte om te antwoorden.

In de twee hierboven geciteerde regels vraagt Jezus ons om naar Zijn Wonden te kijken en spreekt dan over het drinken van die wonden.

We zouden "drinken" moeten begrijpen, niet alleen als een verwijzing naar het ontvangen van de Heilige Eucharistie - het drinken van het Kostbare Bloed - maar in de betekenis van "het opdrinken" van alles wat Hij is; alles wat Hij onderricht. We zouden "drinken" moeten begrijpen als zijnde geestelijk gevoed worden in de diepten van onze zielen. Als we in de mystieke taal denken aan drinken aan de "fontein" welke het Heilige Hart is, dan is het niet alleen het Bloed van Christus dat we ontvangen, maar ook de Heilige Geest (het Bloed en het Water stroomt uit Zijn Zijde, zoals beschreven in het Evangelie van Johannes). In deze betekenis denken we ook aan drinken van de "fontein van Wijsheid". Verderop in de boodschap spreekt Jezus over deze Wijsheid. Het is de wijsheid van "de Wonden". We worden gevraagd om de Heilige Wonden te overwegen. In die betekenis kunnen we de uitnodiging om te drinken zien als een uitnodiging tot contemplatie. Psalm 41 (42) komt voor de geest;

Zoals het hert naar beekjes zoekt,
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft;
zal ik Hem ooit bereiken en Zijn Aanschijn zien?

Het beeld van het hert (of hart) dat op zoek is naar het stromende water is een traditioneel symbool van het hart (of de ziel) die op zoek is naar God. De "stromende stroom" waarvan gesproken wordt in de profetie van Ezechiël (zie Ezechiël 47) die een stortvloed wordt die in de zee stroomt (vaak een symbool voor de mensheid), en die leven en genezing brengt terwijl het opzwelt, is een beeld van de stroom die stroomt vanuit de zijde van Christus en tot ons spreekt over het genezende Bloed dat uit de Vijf Glorieuze Wonden stroomt. In sommige Engelse vertalingen wordt beschreven dat het water dat stroomt van "onder de drempel van de tempel" wordt beschreven als stromend aan of langs de "juiste" kant van de tempel. De wonde van de lans wordt verondersteld te zijn gestoken aan de rechterkant van het lichaam van Christus, het punt van de lans die de rechterlong binnengaat en vervolgens het hart doordringt.

We zien echter het "drinken uit de Wonden" als uitgenodigd worden om ons hart te openen voor de genade en het leven dat Christus over ons vanaf het Kruis uitstort. Terwijl we ons voorbereiden op Pasen, zou dit één van de Heilige Mysteriën kunnen zijn die ons dichter bij Degene brengt die in de Boodschappen spreekt. De "Wijsheid van de Wonden" leert ons hoe te leven als discipelen van de Heer die Zichzelf vernederde voor onze redding.

30 juli 1990 RHODOS – Klooster van St. Nectario

(Ik was vijf dagen in dit klooster. Vijf dagen van vasten en zwijgen. Alleen bidden en mediteren.)
Heer?

Ik ben; twijfel nooit; Ik geef je Mijn Vrede; kom in Mijn Hart; 

(Toen de Heer zei: "Ik geef je Mijn Vrede", zag ik de Hemel open en werd ik in Zijn Hart verwelkomd.)

de tijd dringt, de uren vliegen … kom dichter bij Mij en luister naar wat Ik de kerk in Rhodos te zeggen heb:

kijk naar de Palmen van Mijn Handen, Mijn Zijde en Mijn Voeten; voel Mijn Wonden... zij die niet willen drinken uit Mijn Wonden zullen wegkwijnen, ze zullen versmachten en uitdro­gen; Ik ben jullie Redding, dus waarom is deze natie bang Mij te drinken en Mij te eten? ze roepen om hulp, en vervolgens komt niemand om Mij te eten en Mij te drinken om te worden genezen; heb Ik niet gezegd dat jullie door Mijn Wonden zullen worden genezen? baan dan jullie weg door deze eindeloze woestijn en laat Mij de klank van jullie voetstappen horen; kom  en ontvang Mij;

deze natie begrijpt de Roep van Mijn Liefde niet; Ik kijk uit de Hemel neer, angstig en bezorgd om jullie allen te redden; Ik stort Mijn Hart bij jullie uit; Ik zend jullie Wijsheid, helemaal tot aan jullie drempel, om jullie te leren dat Mijn thema LIEFDE is, maar heeft er iemand oren om te horen? Ik heb een nieuw Lied van Liefde voor jullie gemaakt, en omwille van Mijn Heilige Naam, kleinen, daal Ik helemaal tot jullie af; Ik, jullie Christus, kom om jullie hart te verrukken met Mijn Lied van Liefde en om Mijn Hart vreugde te geven; zeg niet: ik heb Hem gezocht, maar ik heb Hem niet gevonden; ik riep tot Hem, maar Hij antwoordde niet; ik wachtte op Hem, maar Hij kwam niet; zoek Mij, beminden, in eenvoud van hart, en jullie zullen Mij vinden; roep Mij aan uit het diepst van jullie hart en Ik zal jullie antwoorden; open jullie oren en jullie hart en jullie zullen Mijn voetstap­pen van Mijn Wederkomst horen;  de vijgenboom is gerijpt en weldra zullen jullie zijn vruchten eten;

kom, daar velen van jullie van het rechte pad zijn afgedwaald en bang zijn Mij te ontvangen, en jullie je zonden verborgen houden in jullie borst, bevrijd jezelf door te gaan biechten; heb oprecht berouw en vast, zodat jullie Mij ontvangen in zuiverheid en in heiligheid; Mijn deur staat altijd voor jullie allen open, beminden; het is van Mij bekend dat Ik niet onge­voelig ben voor de armen en voor de noden van de zieken; stel dus jullie God niet op de proef en twijfel niet aan Mijn Oneindige Barmhar­tigheid;

ja, de instrumen­ten die Ik gebruik om Mijn Woord door te geven aan jullie zijn arm, onwaardig en gewoon; degenen waarvan de wereld vindt dat ze gewoon en verachtelijk zijn, zijn degenen die Ik uitkies - degenen die helemaal niets zijn, om hen die alles1 zijn te beschamen; Wijsheid wordt gegeven aan kinderen en niet aan hen die zichzelf wijs noemen; luister naar Mij, de Wijsheid zal een raadsel blijven voor hen die pochen en zichzelf deugdzaam en heilig noemen; Ik zal inderdaad de wijsheid van de wijzen vernietigen en het oordeel over hen zal des te strenger zijn; 

Ik ben van plan in hun midden een nederig en bescheiden volk achter te laten dat in staat zal zijn tot Mij te zeggen: "Alleluja, alleluja"; dag en nacht, nacht en dag, deelnemend aan de hymne van Mijn engelen: "Heilig, Heilig, Heilig is de Heer God, de Almachtige; Hij was, Hij is en Hij komt",2  en niemand zal hen verontrusten, want Ik zal al die trotse pochers uit hun midden verwijderen; daarom zeg Ik jullie, voordat Mijn uur over jullie komt: zoek nederigheid, zoek armoede; jullie die gehoorzamen aan Mijn Geboden en aan anderen leren ze te onderhouden, verneder jullie zelf;

oordeel niet, en je zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet, opdat Ik jullie ook niet zal veroordelen; heb berouw, en Ik zal voor jullie genoegdoening geven voor die jaren waarin jullie Mijn Geest onderdrukt hebben; Ik ben van plan om in deze laatste dagen dit slechte tijdperk met teugels van goedheid en aan de leiband van liefde te leiden, Mij tot jullie allen neerbuigend om jullie Mijn Voedsel te geven; Ik zal altijd een Toevlucht zijn voor de armen en noodlijdenden; kom, leun allemaal tegen Mijn Borst zoals Johannes, Mijn leerling, en hoor het kloppen van Mijn Hart; deze hartenkloppen zullen jullie helemaal tot aan Mijn Voeten onder Mijn Kruis brengen;

Ik, de Heer, ben te midden van jullie en Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; onthoud alles wat Ik jullie vandaag gegeven heb en toon Mij jullie liefde door Mij te volgen; Mijn Ogen rusten op jullie; wees één;


1  1 Cor. 1:28.
2  Apok. 4:8.