TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/spirituality/prayers/stations/s12/www.tlig.org/nl/spirituality/prayers/stations/s12/www.tlig.org/nl/spirituality/prayers/stations/s12/www.tlig.org/nl/spirituality/prayers/stations/s12/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Kruiswegstaties » Jezus sterft aan het Kruis  »

 

Kruiswegstaties 

Meditatie uit Waar Leven in God 

12. Jezus sterft aan het Kruis 
(Mt 27, 46-50; Mc 15, 33-37; Lc 23,46-49; Joh 19,30)

"de soldaten richtten Mijn Kruis op en plaatsten het in de groeve; van het kruis, waaraan Ik hing, keek Ik neer op de menigte, maar Ik zag nauwelijks iets vanwege Mijn gezwollen Ogen; Ik keek naar de wereld; Ik zag geen vriend tussen degenen die Mij bespotten en uitlachten; er was niemand om Mij te troosten; 'Mijn God! Mijn God! waarom hebt jullie Mij verlaten?' Ik was verlaten door allen die Mij beminden; Mijn starende blik viel op Mijn Moeder; Ik keek op Haar neer, en onze Harten spraken; 'Ik geef U Mijn geliefde kinderen, opdat ze ook uw kinderen zullen zijn; U moet hun Moeder zijn;' (9 november 1986)

herinner jij je, toen Ik aan het Kruis hing? wat de woorden waren die Ik daar sprak? Ik zei dat zij ook jullie Moeder is; zij bemint jullie en is bezorgd om jullie; Abba geeft aan wie het hem behaagt; aanvaard wat God je geeft;

Ik schreeuwde het uit vanaf het Kruis; het was Mijn laatste, luide kreet toen Ik hier op aarde was in het Vlees, een kreet vol lijden, pijnen, en vervuld van bitterheid, die weerklonk uit de diepten van Mijn Ziel, die de hoogten van de Hemelen doorboorde; hij schokte de fundamenten van de aarde en scheurde de harten in tweeën van hen die Mij beminden, zoals hij ook het voorhangsel van de Tempel scheurde; Hij wekte Mijn toegewijde volgelingen op evenals hij de doden uit hun graven deed opstaan, door de aarde die hen bedekte omver te werpen, zoals Hij ook de Boze omverwierp; de hevige donder schokte zelfs de hemelen hierboven, en alle engelen vielen sidderend op hun knieën en aanbaden Mij in absolute stilte; Mijn Moeder, die naast Mij stond, viel bij het horen van Mijn Kreet op haar knieën en bedekte wenend haar gelaat, en zij droeg die laatste kreet met zich mee tot op de dag van haar inslapen; Zij leed... (29 april 1987)

alles liep ten einde, de Verlossing was nabij; Ik zag de Hemelen open en alle engelen stonden rechtop, allen stonden zwijgend: "Mijn Vader, in Uw Handen beveel Ik Mijn Geest; nu ben Ik met U;" (9 november 1986)

Ik ben vervuld van bitterheid, nog steeds lijdend door de vele ongerechtigheden van de wereld, de slechtheid, wetteloosheid en het egoïsme; Mijn Kreet wordt elke dag luider; Ik was verlaten op het Kruis, alleen om de zonden van de wereld op Mijn Schouders te dragen, alleen om te lijden, alleen om te sterven; Mijn Bloed vergietend dat de gehele aarde bedekte en jullie verloste, Mijn beminden; diezelfde Kreet weerklinkt nu op aarde als een echo van die uit het verleden; leef Ik in de schaduwen van het verleden? was Mijn Offer tevergeefs? hoe is het dan mogelijk dat jullie Mijn Kreet vanaf het Kruis niet horen? waarom sluiten jullie je oren en verdringen jullie Hem?" (29 april 1987)

BLADZIJDEN:  VORIGE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  VOLGENDE