TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/mission/evangelise/reap/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Missie » Evangelisatie » Neem de Sikkel en Oogst »

 

Neem de Sikkel en Oogst

Jeruzalem, WLIG-conferentie 2000

Neem de Sikkel en Oogst Krachtig een Oogst die je Zelf Nooit hebt Voorbereid

In het prille begin van deze openbaring, in mei 1987, kwam Christus naar mij toe en zei:

"Als je Mij zou dienen, zou Ik niets dan passie in je openbaren".

Het niet begrijpende vroeg ik:

Passie?

Mijn onwetendheid negerend, zei Onze Heer vervolgens:

“Ja, Passie”

Toen keek Hij mij aan en stelde de vraag:

"Wil je Mij dienen?”

Deze vraag kwam als een bliksemschicht op mijn hoofd neer.

Mijn vrienden, geloof nooit dat ik de nederige houding van Onze Gezegende Moeder aannam, Die aan God Haar onmiddellijke Fiat gaf en het Magnificat zei, noch nam ik de houding aan van de heiligen, maar ik nam de houding aan van een lafaard, door te zwijgen met bevende angst en wantrouwen. Deze pathetische houding van mij gaf Jezus zo een snijdende pijn in Zijn Hart dat het leek alsof ik zelf nog een doorn aan Zijn Hart toevoegde. Jezus, die Zijn teleurstelling niet verborg, zei tegen mij:

"Ik kan in je blijven, ondanks je ontzagwekkende zwakheid".

En Hij ging weg.

De rest van de dag was leeg en het was alsof mijn leven wegtikte met elk uur dat voorbijging. 's Nachts had mijn ziel al spijt; mijn geest zei: hoe is het mogelijk dat jij, die niets meer bent dan stof en as, een mening had? Hoe heb jij, louter stof, Zijne Majesteit geprovoceerd en uitgedaagd?

En dit ging de hele nacht door. Dus besloot ik het beetje moed dat nog in mij was overgebleven bij elkaar te rapen en naar voren te gaan en de Heer onder ogen te komen en Zijn eigen vraag bij Hem terug te leggen. En dat deed ik ook. Ik riep schuchter tot de Heer; Hij antwoordde me en zei:

“Vrede zij met je”.

En ik reageerde in mijn totale zielige onwetendheid:

Met U ook. Wilt U dat ik U dien?

En Hij, als ik het zo mag zeggen, sprong op van vreugde en het was alsof Hij opnieuw ademde, en zei:

“dat wil Ik! dat wil Ik erg graag; Vassula, kom, Ik zal je laten zien hoe en waar je Mij kunt dienen; werk en dien Mij zoals nu; wees jezelf; Ik heb dienaren nodig die Mij kunnen dienen waar liefde het meest nodig is; werk dus hard, want waar je bent, ben je te midden van het kwaad, tussen ongelovigen, je verblijft in de walgelijke diepten van de zonde; je gaat je God dienen waar duisternis overheerst; je zult geen rust hebben; je zult Mij dienen waar al het goede is misvormd tot kwaad; ja, dien Mij te midden van ellende, te midden van slechtheid en de ongerechtigheden van de wereld; ja, dien Mij te midden van hen die Mijn Hart doorboren; dien Mij te midden van mensen die Mij geselen, Mij verwerpen; dien Mij te midden van degenen die Mij opnieuw kruisigen en op Mij spuwen; O Vassula, hoe lijd Ik! kom en troost Mij; streef en lijd met Mij, deel Mijn Kruis”; (24 mei 1987)

En vanaf dat moment heeft onze Schepper mij onderwezen en werd Hij mijn persoonlijke Opvoeder. Hij heeft Mij ingebed in Zijn Vlees en maakte mij deel van Hem voor alle Eeuwigheid.

Je bent gezegend omdat je erop uitgaat om anderen te dienen.

Je bent gezegend voor het vermenigvuldigen van het talent dat onze Heer je met vertrouwen heeft gegeven.

Je bent gezegend wanneer je, geleid door de Heilige Geest, in staat bent om één ziel terug te brengen tot God. Dit is de grootste dienst die je aan God kunt geven, want God prijst één ziel meer dan wat dan ook.

Je bent gezegend als je aanvaard hebt om vredestichters te worden voor eenheid en zaden te zaaien die vrucht zullen dragen in zuiverheid.

Je bent gezegend als je je motieven en interesses hebt opgegeven voor de Motieven en Interesses van Christus.

En, je bent gezegend als je hebt gezocht naar wat het minst wordt gezocht in deze wereld, en het met liefde draagt, en dat is het Kruis.

En jij, jij die je hebt ingezet voor de projecten van Beth Myriam, om de armen te voeden, bent gezegend, want Onze Heer zei: "wat je voor de minste van uw broeders doet, doe je voor Mij".

Dus laat me een paar woorden zeggen over de Beth Myriam-projecten die niet alleen als doel hebben retraites en geestelijk voedsel te geven, maar ook om de eerste levensbehoeftes aan de armen te geven: zoals een maaltijd per dag.

Het is Gods Wil, en er bestaat vandaag de dag geen twijfel over dat God Zijn Krachtige Hand op dit project heeft geplaatst, maar ik smeek iedereen om zich afhankelijker op te stellen van de Heilige Geest, die enkel bereid is onze Gids en de Lamp van onze voeten te zijn. Zelf kunnen wij niets doen, maar door de kracht van de Heilige Geest kunnen we ons talent vermenigvuldigen. Als op enig moment, beste vrienden, iemand zou gaan vertrouwen op zijn eigen kracht, ook al toont zijn optreden ijver, zal het niet lang duren voordat hij valt, erachter komend dat hij alleen maar achter de wind aan zat.

Wanneer deze projecten met liefde en nederigheid worden gedaan en door er niet te veel van onszelf in te leggen, en dat is, vertrouwen op onze eigen kracht, faciliteert God het openen van deze huizen, zonder al te veel reilen en zeilen van onze kant. Op dit moment hebben twee van deze huizen op volle toeren werken in Venezuela en één in Bangladesh, die volledig operationeel zijn, dankzij Dhr. Duleep en binnenkort is er een in de Verenigde Staten, Israël, Colombia en Peru. Hopelijk zullen ze op een dag met Gods genade de wereld bedekken. Deze werken van naastenliefde moeten ons geloof in de Heer bewijzen. De Heilige Schrift zegt: "Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood.” (Jak. 2:17)

Laten we dit project dus meer in ons leven overwegen.

Beste vrienden van God, weet je nog hoe wij, de laatste keer dat we hier in het Heilige Land bijeenkwamen, spraken over hoe we de Boodschappen van Waar Leven in God kunnen cultiveren, we kregen rechtstreekse instructies van God, en dat dit, jullie weten het heel goed, dat dit gehele werk niet van mij is, ik kan geen spandoek ophangen en door een microfoon zeggen: dit alles is mijn werk, dit komt door mij, kijk hoeveel boeken ik produceer en zie in hoeveel landen ze zijn verspreid! Hé, wacht daar even! God zal het mij vertellen. Heb ik je horen zeggen dat dit jouw werk is?

Dus laten we de zaken rechtzetten en in onze geest prenten dat al het werk van Waar Leven in God Zijn Goddelijk Werk van Genade is en het manifesteert zich omdat God Zijn Kracht toont door dit Werk, en niemand, zelfs niet de gehele hel, zal in staat zijn Zijn Goddelijk Werk teniet te doen, omdat de Kracht van de Heilige Geest groter is. Dus, door dit te vertellen, wil ik er bij jullie op aandringen, broeders en zusters, om nog meer vooruitgang in nederigheid en liefde te boeken, om de Heilige Geest in staat te stellen Zijn Werk in jou en door jou te volbrengen.

Wel, ik zeg jullie, als je zegt dat je leven is veranderd en de oorzaak daarvan deze Boodschappen zijn, hoe kunnen sommigen van jullie dan de houding van anarchisten aannemen? Hoe komt het dat we nog steeds onder onze eigen groepen, hatelijkheid, bitterheid, achtervolging, beschuldigingen, oordelen, eindeloze ruzies, rivaliteit, enz. aantreffen. Vertel me, is dat allemaal van God? Het laat zien dat deze mensen nog steeds niet zijn doorgedrongen in de Boodschap van Verzoening en Liefde, en dat zij zich ook niet volledig hebben bekeerd en er bevinden zich in hen nog steeds deeltjes duisternis.

Satan staat te trappelen om Gods Heilig Werk in diskrediet te brengen, hij staat te popelen om jullie allemaal tegen elkaar op te zetten, zodat mensen zullen zeggen: maar dit is geen goede vrucht, het is verrot. Ik stel mijzelf de vraag: gaan jullie de kant van Satan kiezen of van God? Waarom staan jullie Satan nog steeds toe jullie te gebruiken als zijn vernietigende wapen? Realiseren jullie je niet dat door toe te geven aan zijn listen, je hem hebt toegestaan jou te veranderen in zijn speelgoed? Heeft Jezus niet gezegd: door de liefde die ze voor elkaar zullen hebben, zullen ze zeggen dat deze werkelijk van Mij zijn? Dus laten we ons inspannen voor Gods liefde en proberen perfect te groeien en verenigd te zijn.

Vraag de Heilige Geest om je de deugd van nederigheid te geven. Waarom zou Hij je deze deugd weigeren als je het met overtuiging en oprechtheid vraagt? En Hij zal het je geven. Dan, wanneer we tot niets gereduceerd zullen worden, in deze extreme nederigheid, kan de Heilige Geest de grootste werken ooit in ons en ook door ons verrichten. Dit is de reden waarom de Heilige Geest erop staat dat we niet als dictators handelen met het aanzien dat sommigen van jullie zich hebben aangematigd bij het oprichten van een Vereniging. Door een dictator te worden speel je met vuur.

Het is niet mijn bedoeling, op geen enkele wijze, om jullie te ontmoedigen, omdat ik weet hoeveel moeite jullie hebben gestoken in dit werk, met het verspreiden en het bekendmaken van deze Boodschappen, en ik prijs de Heer voor het feit dat Hij ons zoveel mensen heeft gegeven die dat willen doen en gretig en ijverig de sikkel ter hand nemen en in deze rijke oogst maaien, die niemand van ons heeft voorbereid, omdat Degene die het heeft voorbereid onze Vader in de Hemel is, en we zijn allemaal Zijn arbeiders.

Dus zelfs nu we geroepen worden, ondanks onze ontzagwekkende ellende, voor een apostolisch werk, moeten we verenigd blijven. Jezus roept ons om er op uit te gaan en deze ontkerstenende samenleving te kerstenen. Het is daarom onze plicht tegenover God om aan anderen door te geven wat we van Hem hebben gekregen.

Jezus zegt dat als je zegt dat je geloof hebt, zonder te evangeliseren, het tevergeefs is. Evangeliseren is ook een daad van naastenliefde, omdat je het doet voor de redding van zielen. Evangeliseren is God en de naaste dienen. Dienen, zoals ik zei, wordt ook beschouwd als een daad van naastenliefde, omdat je jezelf zou geven aan anderen, je zou jezelf opofferen voor anderen. Zelfs als je voor anderen bidt, is dit ook een daad van naastenliefde, want bidden voor een ander is ook bloed te vergieten voor anderen. Jezus zei tegen ons in de Heilige Schrift: "Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden”. (Mat. 10:39)

Wat Jezus hier vraagt, is om meer van jezelf aan anderen te geven, je leven zonder terughoudendheid aan anderen te geven. Wees niet als degenen die hun leven op zichzelf trekken, zodat ze de enige weldoeners zijn.

Ik weet dat velen van jullie geroepen zijn om te evangeliseren uit deze Boodschappen en ik weet ook dat, door dit te doen, je daardoor de vruchten hebt verkregen. Toch zal ik een waarschuwing herhalen voor degenen die de neiging hebben om onderwerpen ter sprake te brengen die niets met de Boodschappen te maken hebben. Om heel voorzichtig zijn als ze getuigen. Houd de Boodschappen in hun puurheid en gebruik ook passages uit de Schrift als u dat wilt. Probeer geen profetieën uit te leggen, als ze nog steeds verzegeld zijn en de Heilige Geest ons niet het licht heeft gegeven om ze te begrijpen. We kunnen heel verkeerd doen door te proberen onze eigen verkeerde mening te geven en brengen de hele Boodschap in gevaar. Ik zeg dit omdat ik weet dat sommigen hebben geprobeerd dit te doen, en ze hadden het helemaal verkeerd en het heeft me jaren gekost om die fout te herstellen.

In alle waarheid durf ik te zeggen, dat God sinds veertien jaar mijn enige Gids is, mijn Instructeur en Leraar, maar ook mijn Vriend, en die de zielige zondaar die ik ben overziet. Niet eens vrezend dat Hij Zijn werken zou degraderen, sprak Hij met mij. Hij sprak en ik geloofde. God heeft Zijn Koninklijke Scepter overgegeven aan wat niet bestond. In veel van Zijn Boodschappen maakt Hij duidelijk dat wat Hij heeft gegeven, Hij ook aan jou geeft: alles wordt gegeven ten behoeve van de Kerk, ten behoeve van Zijn volk, en ten behoeve van de toekomstige generaties.

We weten allemaal dat wanneer God Zich manifesteert, dit niet is om ons alleen maar te vertellen: "Hallo en hoe gaat het met je?" Wanneer de wereld zichzelf in een chaos heeft veranderd en zich heeft afgekeerd van de liefde van God, waardoor zelfs de hele kosmos in gevaar wordt gebracht door haar goddeloosheid, en wanneer in Zijn eigen huis de Zijnen zich tegen Hem hebben gekeerd, stond Hij ooit bekend het zwijgen ertoe te doen en alles in handen van Satan te laten? Nimmer! Als een liefhebbende Vader die Hij is, houdt Hij rekening met Zijn kinderen, en dus komt Hij uit Zijn Oneindige Barmhartigheid om ons terug te roepen tot Hem en ons wat verstand bij te brengen.

We zijn nu in het veertiende jaar van deze Boodschappen en ik vraag jullie allemaal, als het mogelijk is, dat jullie het vanavond een moment ter overweging nemen wanneer je je terugtrekt in je kamers. Mediteer over hoe we zoveel onverdiende genaden hebben ontvangen van de overvloedige Genade en Barmhartigheid van God. En hoe de Koning der koningen ons in Zijn Koninklijk Huishouden bracht, ondanks onze zondige en zielige toestand. En hoe Hij ons bij naam riep en ons behandelde met koninklijke spilzucht. Mediteer over Zijn Gulle Hand die je uitnodigt zoals je bent, vanwege Zijn buitensporige en uitbundige liefde die Hij voor je heeft, om Hem te proeven, om Zijn zoete Liefde te proeven. Laat jouw nietigheid Zijn gunst winnen.

Is het je niet opgevallen hoe God aan jou hemel en aarde heeft geopenbaard en al de wonderen die onder de hemel zijn, door je te hebben geroepen en je te hebben gevolmachtigd? Loof dus Zijn Heilige Naam, prijs onze Heer en God en neurie Zijn Liefdeshymne overal waar je gaat, deze koude wereld parfumerend met Zijn Geur. Wees één.