TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/churchunity/cryforunity/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Eenheid » Een Schreeuw van het Heilig Hart: Christus’ Verlangen naar Eenheid »

 

Een Schreeuw van het Heilig Hart: Christus’ Verlangen naar Eenheid

Beste Pelgrims,

Hieronder bevindt zich de gekopieerde Pelgrimagetoespraak van Vassula, zoals gegeven op 25 mei 2007 in het Adakule Hotel in Turkije. Gelieve deze toespraak met alle WLIG lezers en vrienden te delen en met de geestelijkheid in jullie land.

Deze toespraak was gericht tot een publiek bestaande uit 500 pelgrims uit 59 landen, waaronder een Kardinaal, Aartsbisschoppen, negen Bisschoppen, geestelijken en leken van achttien Christelijke denominaties en andere religies. De toespraak kreeg twee minutenlang een staande ovatie van alle aanwezigen – de reactie van Vassula op deze uiting van diepe dankbaarheid voor haar was een zich omdraaien, en zich richtend naar de iconen van Jezus en Maria en naar hen wijzend zei ze: "Dank U Jezus en Maria."

Deze toespraak is een krachtige profetische oproep aan alle Christenen en aan alle denominaties. Het roert het geweten en vraagt ​​om een ​​reactie. Het zou overal onder WLIG mensen moeten worden afgekondigd en iedereen in WLIG moet deze boodschap doorgeven aan priesters, predikanten, kerken en bisschoppen.

Waar Leven in God is een oproep tot Eenheid – iedereen in WLIG heeft de verantwoordelijkheid om op grote schaal het WLIG boek "Eenheid, Gave van de Liefde" te laten circuleren.

Laten we vanaf nu een kopie van Vassula’s Pelgrimagetoespraak van 2007 toevoegen aan elk Eenheids-boek dat wordt verspreid. Wij lezers van HWLIG moeten bidden voor deze boodschap die rondgaat - en snel - dat de oren geopend mogen worden en de harten veranderd.

De genade van deze laatste pelgrimage moet nu worden toegestaan ​te bloeien en te zich verspreiden.

Fr. John Abberton & Fr. Tony Sullivan
15 juni 2007

Vassula’s toespraak  over de onderrichtingen over Eenheid in de Boodschappen van WLIG, op de Oecumenische Pelgrimage in Turkije, 25 mei 2007

 

De Kerk is één en is altijd één geweest, maar het zijn de mensen van de Kerk die met hun ruzies, vooroordelen, hun trots en vooral hun gebrek aan liefde voor elkaar, erin geslaagd zijn om zich te verdelen, en dat weten we allemaal!

Christus, beledigd, zei in een boodschap: "Mijn Koninkrijk op aarde is Mijn Kerk en de Eucharistie is het Leven van Mijn Kerk, deze Kerk die Ik, Ikzelf jullie gegeven heb;
Ik had jullie één Kerk nagelaten, maar nauwelijks was Ik gegaan, amper had Ik Mij omgedraaid om naar de Vader te gaan, of jullie hadden Mijn Huis tot een woestenij gemaakt! jullie hebben haar met de grond gelijkgemaakt! en Mijn kudde zwerft rechts en links rond... hoelang nog moet Ik de Kelk van jullie verdeeldheid drinken? de Kelk van kwelling en verwoesting!
(14 november 1991)

Deze weeklacht afkomstig van Christus moet door ons in acht genomen worden en de zoektocht naar verzoening en eenheid moet het gehele leven van de Kerk doordringen en onze prioriteit worden om dit doel te bereiken, dat het doel van Christus is. We zijn het God verschuldigd, het is onze verplichting aan God, en het is onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de geloofwaardigheid van de Kerk.

Echter, ongeacht hoezeer de Kerk worstelt om dit doel te bereiken, zolang het feest van Pasen niet verenigd is en niet gezamenlijk gevierd wordt, zal onze verdeeldheid blijven en zal er geen vooruitgang zijn, want Christus vraagt hen al jaren om de data van Pasen te verenigen, ons belovend dat als dit gebeurt Hij de rest zal doen om ons allemaal te verenigen en tot een volledige eenheid te brengen.

Jezus zei: "Blijft in mijn liefde Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven." (Joh. 15:9-10) Zo niet, zegt de Heer: "Als iedereen niet in Mij blijft, ​​wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden.” (Joh. 15:6)

Het is duidelijk dat velen deze woorden van Christus niet serieus genomen hebben. Hoe vals en corrupt kan men zijn! Ondanks dat de Evangeliën ons oproepen verenigd te blijven, ondanks de ingevingen van de Geest, blijft onze verdeeldheid. Daarom, “Waar Leven in God" moet dit kanker niet meer toestaan, dat de functie van het Lichaam doodt om ons te overmeesteren, maar we moeten het bevechten met banden van liefde. Wij zouden ons allemaal ervoor verantwoordelijk moeten voelen deze ziekte te hebben toegestaan om het Mystieke Lichaam van Christus te verwoesten, zelfs als deze verdeeldheid niet van ons kwam, maar van onze voorouders, de eenheid van de Kerk verslindend.

Ook de Kerk zou zich in nederigheid moeten overgeven en luisteren naar de kreten van ons allemaal, de leken, die net zo goed het recht hebben om onszelf te uiten, die wanhopig op zoek zijn naar eenheid en intercommunie... Zonder de leken is er geen Kerk... Wij leken, wij verlangen allemaal gretig naar Eenheid.

Omdat we weten dat God verdeeldheid verafschuwt, want het is verkeerd en een schandaal, waarom is het dat sommige van de mensen van de Kerk willens en wetens Christus blijven beledigen, door eropaan te dringen deze verdeeldheid in stand te houden?

De Eenheid te leven met liefde en nederigheid, is niet een kwestie van sentimentaliteit, noch is het een verhandeling van geloof en Waarheid, maar het is om vanuit de Schrift de Waarheid te verklaren en om ieder woord van het Evangelie tot leven te brengen. We moeten niet doodblijven aan het Woord van God.

De Christenen die verdeeld blijven leven niet in de Waarheid, ongeacht hoe geloofwaardig en rechtvaardig ze willen overkomen in de ogen van de wereld en ongeacht hoeveel Weesgegroetjes en devoties ze zouden doen, hun gebrek aan liefde en hun gebrek aan nederigheid zijn een uitgedragen teken, zo overduidelijk, dat we het allemaal opmerken.

Het is nu al eeuwen dat de Christenen verdeeld zijn, sommigen geven hun zonde toe en sommigen geven met treurnis toe dat zij niet bij machte zijn om de Eucharistie samen te delen. Dus wat weerhoudt de Kerk? Wat hen weerhoudt is het feit dat ze het niet eens kunnen worden, noch kunnen zij zich verzoenen, noch kunnen zij vergeven, want, nogmaals, liefde en nederigheid ontbreken. Zolang hun hart niet wordt ontstoken met liefde voor Christus en met het vuur van de Heilige Geest, zullen ze inactief blijven en bewegingsloos, net als de dorre beenderen uit het visioen van Ezechiël.

Liefde is de wortel en het fundament van Eenheid. Als de Kerk nu nog niet in volledige communio leeft, dan is dat omdat alles dat uitgedrukt of besproken en toegelicht wordt, gedaan wordt zonder liefde, het is steriel. Deze verdeeldheid is tegen Christus gericht. Allen die zich Christen noemen en volharden in verdeeldheid hebben het Gebod van Jezus Christus gebroken, die zei: "Hebt elkaar lief." Laten we eerlijk zijn, de Christenen die niet liefhebben en alleen in zelfverheerlijking hebben vertoefd, zullen zich nooit met elkaar verzoenen, omdat ze nog niet volledig in Christus zijn gegroeid.

Herinner je toen Christus bij het Laatste Avondmaal de zegen uitsprak en het brood ophief, tegen Zijn discipelen zeggende: "’Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.’ te nemen en eet, dit is mijn lichaam.’ Daarna nam Hij de beker, en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: ‘Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden...”  (Mat. 26:26-27)

Dit is het Gebod van Christus en dus moeten wij, ieder van ons, gehoorzamen. Hoe kunnen we zeggen dat we leven in Christus als we geen vrede gesloten hebben of ons met elkaar verzoend hebben? Is het ooit bij de mensen van de Kerk opgekomen dat zij dagelijks de zonde van hun verdeeldheid leven? Daarom, als ons dit bekend is, moeten de herders en ieder van ons, kiezen.

Er zijn twee keuzes. De eerste keuze behoort aan God en komt van God en dat is: in liefde leven, in vrede, nederigheid, verzoening en in eenheid. De tweede keuze behoort Satan toe en komt van hem en dat is: haat, oorlog, trots, gebrek aan vergevingsgezindheid, ego en verdeeldheid. Het is niet zo moeilijk om te kiezen. Maar, als wij dan kiezen en aan Gods zijde zijn en wij niet op grond daarvan handelen, zullen we ter verantwoording geroepen worden en we zullen allemaal betalen voor elke arrogante houding, elke trots, elk vooroordeel, voor onze wrok, voor het gebrek aan liefdadigheid, voor onze koelheid en voor elk woord dat we tegen elkaar uitgesproken hebben, voor ons ego, en ga zo maar door, want we zouden de Geboden van Christus breken. Zo simpel is het.

Op de Dag des Oordeels kunnen we niet tegen God zeggen dat Hij niet Zijn Barmhartigheid in onze tijd heeft getoond en dat Hij niet Zijn ontwerpen heeft gedeeld, noch kunnen we doen alsof we Zijn Roepen niet hebben gehoord, noch dat we Hem niet hebben begrepen. Ik weet, net zo goed als jullie dat weten, dat de Tekenen der Tijden ons allemaal oproepen tot Eenheid. Hoe komt het dat sommige van de autoriteiten van de Kerk niet in staat zijn de Tekenen der Tijden te lezen? We kunnen niet die tekenen afdoen als niet komende van de Heilige Geest, en toch sommigen doen dit. Dit komt omdat ze het gevoel van het bovennatuurlijke verloren hebben en enkel in naturalisme geloven en dat is een zware zonde.

Deze steriele acties gaan in tegen wat Christus aan de Vader vroeg in Zijn Gebed toen Hij zei: “...opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U; dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt." (Joh. 17:21) En nog meer als we er niets aan doen om eenheid in de Kerk te brengen, maar zwijgen, zoals graven op een groot kerkhof.

Als iemand je vertelt dat je er verkeerd aan doet wanneer je leeft in een geestelijke eenheid of deelneemt aan intercommunie, zoals vandaag en in de afgelopen dagen, dan zou je aan deze mensen moeten vragen:

"Waarom stelt u God op de proef door de herders op te leggen verdeeld te blijven? Als u mij betwist over een daad van verzoening en liefde, moet u weten dat ik enkel het Gebod van Christus navolg. Dus wat zou voor u het beste zijn te doen? Het Gebod van Jezus Christus opvolgen of er ongehoorzaam aan zijn? Is het een zonde om lief te hebben en je met elkaar te verzoenen? Nee, natuurlijk is het dat niet; zonde is eerder de overtreding en de verwerping van het Gebod van Onze Heer en het oproepen tot Eenheid. Uw zonde van verdeeldheid heeft een deel van de Kerk vernietigd en maakte er een woestenij van, en u weet het. Hoe kan dan het Lichaam van Christus in ons herkenbaar is als we verdeeld blijven? Hoe zou de wereld kunnen geloven dat het de Vader was die Christus heeft gezonden? Ik van mijn kant heb ervoor gekozen niet te zijn als die graven die als levenloze materie zijn, die worden verspreid en verscheurd door hun ego en hun geest van trots, vooroordelen en eigenbelang, maar ik zal luisteren naar het Gebod van Onze Heer en ik zal in Hem blijven, want ik heb gelezen met de hulp van de Heilige Geest de Tekenen der Tijden die ons oproepen tot Eenheid, het delen rondom één Altaar... Ik wil de perfecte Icoon van Eenheid zijn, genadig iedereen aantrekken om een "Waar Leven in God" te leven en in de Heilige Drie-eenheid te vertoeven."

En jullie zullen zien, mijn vrienden, als deze woorden uitgesproken worden, wat de reactie is van degenen die de Eenheid tegengehouden hebben en die in het bezit zijn van de sleutels tot het Koninkrijk van God, noch gaan ze er zelf binnen, noch staan ze anderen toe binnen te gaan; het zal identiek zijn aan dat van de toenmalige heersers, oudsten en Schriftgeleerden, Annas, de hogepriester Kajafas, Jonathan, Alexander en alle leden van de hogepriesterlijke families die Petrus en Johannes hadden vervolgd, die tegen elkaar zeiden: "Maar om te verhinderen dat het gerucht daarvan nog verder onder het volk verbreid wordt, zouden we hun met dreigementen moeten verbieden nog ooit met een beroep op dien Naam tot enig mens te spreken." Hand. 4:17

Vandaag zou onze reactie dezelfde moeten zijn als die van Petrus en Johannes: “Oordeel zelf of het voor God te rechtvaardigen zou zijn als wij meer naar u luisterden dan naar God. Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben.” (Hand. 4:19) En waar in een andere situatie Petrus met zijn apostelen tegen de Sanhedrin, de hogepriester, zei: "Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen." (Hand. 5:29)

Vraag hen ook: "Wie van ons tweeën zondigt? Degene die zich heeft verzoend met zijn broers en één Kelk en één Brood deelt, en de Geboden van Christus opvolgt, of degene die zich niet verzoend heeft en deze verdeeldheid in leven houdt, gif spuugt op zijn broeder en zich dus aan de kant schaart van de Verdeler? Is Christus een God van verdeeldheid of van Eenheid? Ik, van mijn kant, geloof dat ik aan de goede kant sta, want ik heb gekozen voor verzoening, deze die het Evangelie tot ons predikt. Ik ben er niet van overtuigd dat ik zondig of ongehoorzaam ben of het Mystieke Lichaam Christus schade toebreng, of schadelijke moraal aan de gelovigen verklaar, integendeel, ik heb mij verzoend met mijn broeders in nederigheid en liefde, de geestelijke eenheid levend waar Onze Heer al eeuwen voor pleit." Dit is wat je ze moet vertellen.

De Heer zei in een boodschap: "verhef dus je stem in Mijn Huis en vraag aan Mijn herders: “is er iemand bereid met kracht en liefde te werken om dit wankelende Huis te herbouwen? is daarbinnen iemand die bereid is dit Huis te verdedigen? is er iemand die nu begrijpt wat Ik zeg? is er iemand in het Huis van de Heer die beschikbaar is het Koninkrijk van God uit te breiden?”  (20 oktober 1998)

Laten we Onze Heer vragen om ons Zijn Heilige Geest te zenden, die de Bron van Christelijke Eenheid is, en hen te verlichten die nog steeds bezwaren aandragen op de weg naar Eenheid.

We moeten de Heilige Geest ook vragen om ons te sterken en ons de Geest van Standvastigheid te geven om vurig voort te gaan en om met gretigheid Gods Wil te doen, en dat we nooit ontmoedigd of vermoeid moeten geraken als ons een verachtelijke daad wordt aangedaan door degenen die niet luisteren naar het roepen van de Heilige Geest: om één te zijn. Christus zegt in een boodschap: "Ik zou slechts één woord hoeven te uiten in hun samenkomsten en met dat ene woord Mijn Kerk verenigen, maar de Heerlijkheid van de Hemel zal Mij gegeven worden door Armoede, Ellende en door hen die men verachtelijk noemt." (13 oktober 1991)

Dus hier neem ik met alle contemplatieve lezers van Waar Leven in God de positie in van de Armoede, Ellendigheid, dat door de geleerden en de wijzen wordt gezien als verachtelijk, en ik vraag de functionarissen van de Kerk om hun ruzies onderling te stoppen omwille van Christus' Liefde als ook hun onoprechtheid en onverschilligheid ten opzichte van eenheid, en de Heilige Geest toe te staan hen te leiden, door te luisteren naar het zuchten van de Geest die vraagt, ons gebiedt om ons te verenigen rondom één Altaar, één Kelk en één Brood te delen, en samen in één stem te verkondigen dat er één Heer is, één geloof, één doop en één God die Vader is van allen, over allen, door allen en in allen.

Download en print deze toespraak door één van de volgende talen te selecteren (RTF format):

Engels   Frans   Duits   Portugees   Spaans   Italiaans


Bekijk een video van de toespraak van Vassula: HIER