ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdfresources/curty/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Další materiály CDF » Otec Christian Curty »

 

Dopis kardinálu Ratzingerovi

Adresováno Mons. Josefu Ratzingerovi,
prefektu Kongregace pro nauku víry


28. ledna 1996 v Avignonu

Vaše Eminence,

dovolte mi se vrátit k mému předchozímu dopisu, který jsem Vám psal ve věci paní Vassuly Rydén, protože jsem ohromen a nenacházím slov ohledně řízení, uskutečněného Posvátnou kongregací pro nauku víry v této věci.

Římská Kurie a obzvlášť Vaše Posvátná kongregace obvykle jedná v těchto záležitostech s velkým respektem a dobrotou vůči osobám podrobeným Vašemu soudu a v souladu s nařízeními Kanonického práva (zvláště článků 220 a 221). Dosud si vzpomínáme na udivující trpělivost a takt, zejména v případě otců Schillebeecka a Boffa.

Je ale v tomto případě opomenutí kanonického práva jisté, že byl respektován duch evangelia? Bylo to skutečně tak naléhavé a bylo zde tak závažné nebezpečí pro víru a mravy, že se odložily stranou obvyklé metody a vynesl se soud vůči víře paní Vassuly Ryden, jejímu společenství s Církví a jejím spisům, aniž by jí bylo dáno nějaké varování? Je pravda, že se o svém odsouzení dozvěděla až z tisku, že nedostala možnost bránit se a že nebyli dotázáni katoličtí knězi, kteří ji znají, zejména její duchovní vůdce, otec O'Carroll?

Jako kněz exorcista jsem často čelil tváří v tvář nepříteli, skutečnému Antikristu, a jsem zvyklý, že slyším z úst lháře a rebela 'poselství', která se naprosto neshodují s těmi, která dostává paní Vassula Rydén.

Protože jsem také diplomovaný grafolog, zajímal jsem se blíže o 'způsob zapisování', na který notifikace odkazuje, a pozorně jsem studoval rukopis paní Ryden v poselstvích. Poselství neodpovídají a nemají žádné známky automatického psaní, ani jejich obsah nekoresponduje s poselstvími přijímanými spiritisty.

Poselství paní Vassuly Ryden mají nevšední naučnou sílu, jsou ve shodě s Biblí, mají duchovní rozměr, který není možné nalézt ve spiritistických zjeveních.

Proto mi dovolte, abych Vám nezávisle na osobě paní Vassuly Rydén, na jejím morálním a křesťanském (ortodoxním) postoji, o nichž může hovořit otec O'Carroll, předložil stručně své závěry týkající se poselství, o kterých říká, že je dostává od samotného Krista.

Po zralé úvaze opouštím hypotézu o geniálním a zvrhlém podvodu, protože obsah Poselství o mnoho převyšuje schopnosti (literární i teologické) paní V. Rydén.

U všech neobvyklých jevů (mystických nebo patologických) lze rozlišit tři možnosti původu:

ĎÁBELSKÝ PŮVOD: To je naprosto vyloučeno! Protože zlý duch nemůže trvale napodobovat nebo falšovat Kristův hlas. A ďábel by neriskoval výzvu rozdělené Církvi ke smíření v jednotě pod primátem 'Petra', a už vůbec by nezdůrazňoval životodárnou důležitost Eucharistie.

PŮVOD V LIDSKÉ PSYCHICE: Jedna možnost je paranormální stav. Prozkoumání 'způsobů zapisování' (výrazy z Písma, podmínky atd.) naprosto vylučuje fenomén média nebo vytržení.
Druhá možnost je podvědomí, což ale předpokládá podvědomí génia s mimořádnou teologickou intuicí (jež přesahuje kapacitu paměti příjemce) a harmonickou, pevnou a bezchybnou logikou.

Takový se však, pokud vím, nikdy nenašel. A navíc se toto podvědomí vůbec neobrací do nitra jí samotné, zůstává neustále otevřené tajemnému Bytí, jehož osobnost v žádném případě neodráží, co víme o paní Vassule Ryden, ale naopak, nápadně se shoduje s Kristem a vírou Církve. Mohlo by být podvědomí schopno provozovat, po tak dlouhou dobu, architektonické dílo tak velké literární krásy a hloubky, hluboké teologické nauky?

Zůstává tedy NADPŘIROZENÝ PŮVOD: Tento jediný přichází v úvahu (z mnoha důvodů, o kterých se zde nemohu rozepisovat), a dodal bych, který nás vyzývá - jestliže je to skutečně Pán, který promlouvá ke své Církvi, pak nemůžeme s těmito poselstvími jednat s pohrdáním nebo lhostejností, číst je povrchně, zběžně a pohrdavě, natož je odmítat, za což pak poneseme zodpovědnost.

Poselství se nesoustřeďují na osobu Vassuly, která je pouhým nástrojem a poslem, ale spíše na Mysterium Fidei a Mysterium Eclesiae (Tajemství víry a Tajemství Církve). Srdcem Poselství je, že primát 'Petra' je v nebezpečí. A vy víte lépe než já o neustálém a nebezpečném vzrůstu diskusí a zmatků, které ohrožují Tělo Církve.

Toto slovo, které přichází z nebe, nás naléhavě vybízí ke smíření celé Církve, Jediné v srdci Božím, ale rozdělené Kristovými učedníky. Je požadováno gesto (jak bylo naznačeno papežem Pavlem VI.) společného slavení, ve stejný den slavit Umučení Páně. Jestliže vykonáme tento malý krok, tak Pán udělá zbytek.

Vaše Posvátná kongregace věřila, že k těmto poselstvím musí zaujmout stanovisko. Ale vyvstává zde jedna otázka! Jsme tedy my, kněží katolické Církve (a biskupové, mnozí mimo Francii), kteří jsme uvěřili v tato Poselství a věříme, že vycházejí z úst samotného Pána, skutečně v omylu?

Jsme neposlušní vůči Církvi, když věříme, že jsme poznali hlas našeho Pána a našeho Pastýře, který nás zve k obrácení a k Jednotě Víry, tak, aby lidé uvěřili'? Jsme stále ve společenství s Církví, když nevnímáme v těchto spisech volání k 'pankřesťanskému společenství', ale pozvání rozšířené na celou Církev, rozdělenou v jednotlivých údech, aby se shromáždila pod jednu 'Petrovu' pastýřskou hůl?

Odpusťte mi moji smělost, ale neměla by se jmenovat komise, která by jasně a objektivně prostudovala spisy (publikované a nepublikované) paní V. Ryden, komisi, která by nestranně vyslechla osobu samotnou? Příliš mnoho křesťanů skutečně trpí notifikací vaší Posvátné kongregace, která nedává přesné zdůvodnění pro svoje odsouzení, a tak hluboce ubližuje jejich citu pro evangelijní nauku a zraňuje jejich víru v Ježíše Krista, ve kterého věří a Jehož hlas, jak oni věří, slyší skrze tato Poselství!

Proto, Vaše Eminence, Vám, kdo jste mým Otcem ve víře a mým bratrem v Kristu, kdo klečíte před Křížem Spasitele, který zničil síly pekelné a který nás zachránil od 'Otce Lži', Vám říkám: JE TO PÁN! Kéž bychom Mu naslouchali!

Jako syn, který je poslušný Svaté Církve, mé Matky, která jediná vlastní Slova Věčného Života, jsem hluboce raněn tímto rozhodnutím, které útočí na moji víru v Krista a které nemohu pochopit."

Otec Christian Curty
Guardián františkánského kláštera
Kněz pověřený službou exorcismu pro diecéze
Avignon a Marseille, Francie