ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/grechanswr/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi »

 
PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Vassuliny odpovědi CDF prostřednictvím P. Prospero Grecha

Vassulin úvodní dopis P. Prosperovi

Vážený otec Prospero Grech
Collegio Sta Monica
Via Paolo VI, 25,
I-00193 Řím 

Odpověď Vassuly Rydén na dopis otce Prospera Grecha, který napsal jménem Jeho Eminence, kardinála J. Ratzingera z Kongregace pro nauku víry, ze dne 4. dubna 2002.

 

 Vážený otče Prospero Grechu,

především bych Vám chtěla poděkovat, že jste mi poskytl příležitost odpovědět na Vaše otázky, týkající se mých spisů a mého působení, které jste vyjádřil velmi zdvořilým způsobem ve Vašem dopise ze 4. dubna 2002 a které se vrací k některým kritickým stanoviskům obsaženým v Notifikaci z roku 1995. 

Jsem si vědoma úkolu a odpovědnosti, které byly svěřeny Vaší posvátné kongregaci, „zkoumat duchy“ (srov. 1 Jan 4,1). Během posledních let jsem si sama uvědomila závažnost a citlivost úkolu rozlišování duchů, protože jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří mě kontaktovali s tvrzením, že mají rovněž nadpřirozené zkušenosti s Bohem a chtěli je konfrontovat s mými. Z opatrnosti, a také z důvodu vlastní odpovědnosti, jsem si stanovila zásadu, že si jich nebudu všímat. A proto si velice vážím Vašeho úkolu chránit věřící před nejrůznějšími nástrahami a snahu uchovat jejich víru nedotčenou nedůvěryhodnými zkušenostmi, ale zároveň střežít pravá charismata, která obohacují církev.

Jsem Vám též vděčná, že mi dáváte příležitost objasnit a osvětlit určité výrazy, které se mohou jevit jako nejasné, protože jsou psány metaforickým, poetickým nebo symbolickým jazykem. Rovněž jsem si vědoma toho, že je neobvyklé, když věřící, patřící k ortodoxnímu vyznání, oslovuje křesťany římskokatolické církve. Byla bych ale raději, kdyby se na tuto skutečnost nepohlíželo jako na jakýsi nesoulad, ale spíše jako na můj nepatrný příspěvek k uzdravení rozkolu mezi bratry v Kristu. Ujištěna Vaší velkorysostí, dobrou vůlí a chápající shovívavostí vůči mým omezeným možnostem dostatečně vyjádřit celkový pohled na tak rozsáhlé dílo, obsažené ve dvanácti svazcích, nazvaného Opravdový Život v Bohu (TLIG), se budu snažit odpovědět na otázky, které jste mi předložil, co nejsrozumitelněji a nejupřímněji.

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF