ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/grech/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » P. Prospero Grech, OSA »

 

Fr. Prospero Grech, OSA

Poradce Kongregace píše dopis Vassule jako zástupce Kongregace pro nauku víry, v němž jí pokládá "pět otázek"

Collegio Sta Monica,
Rome

4. dubna 2002

Vážená paní Rydén,

 

dne 6. července 2000 jste zaslala dopis Jeho Eminenci kardinálu Ratzingerovi ohledně „Notifikace“, kterou zveřejnila Kongregace pro nauku víry a která se zabývá Vašimi spisy. Jeho Eminence vzala Váš dopis na vědomí a společně se svými spolupracovníky se rozhodla dát Vám příležitost objasnit význam některých výroků obsažených ve Vašich publikacích. Z tohoto důvodu jsem byl pověřen, abych Vás osobně zkontaktoval, a to jak ústně tak i písemně, aby mohla Kongregace více porozumět pravému významu těchto výroků. Vzhledem ke skutečnosti, že nejste římskokatolického vyznání, bych chtěl v úvodu upozornit, že nespadáte pod jurisdikci Kongregace, takže Vaše osoba není nijak posuzována. Nicméně mnoho katolíků následuje Opravdový Život v Bohu a mají právo vědět, v jaké pozici se nachází vzhledem k nauce a k praxi, které jsou prosazovány vašimi spisy. Jsme obeznámeni s Vaším charitativním dílem, s Vaší snahou vést křesťany k jednotě s římským biskupem a s Vaší velkou úctou k Nejsvětější Panně Marii a také s tím, že představujete  Boha, dokonce i nekřesťanům, jako Boha Lásky. Též jsme obeznámeni s Vaším odmítavým postojem vůči racionalismu a korupci mezi křesťany. Také se zdá, že Vaše poslední knihy již neobsahují některé nejasné výrazy uváděné ve Vašich prvních knihách. Nicméně bych byl vděčný, kdybyste mohla odpovědět, co možná nejjasněji, na těchto několik otázek, a tak pomoci Kongregaci utvořit si jasnější představu o Vaší činnosti.

1. Víte velmi dobře, že jak pro katolíky, tak pro pravoslavné (ortodoxní) je závazné pouze jediné Zjevení, a to Zjevení Boha v Ježíši Kristu, které je obsaženo v Písmu svatém a v Tradici. V katolické církvi i uznaná soukromá zjevení, jako například v Lurdech nebo ve Fatimě,  nejsou předmětem víry, i když jsou brána vážně. V jakém smyslu tudíž považujete Vaše spisy jako zjevení a jak by měly být přijímány Vašimi posluchači a čtenáři?


2. Patříte k pravoslavné církvi a často vyzýváte kněze a patriarchy této církve, aby uznali papeže a smířili se s římskokatolickou církví. Z tohoto důvodu, bohužel, nejste přijímána v některých zemích Vašeho vlastního vyznání. Proč se věnujete této misi? Jakou úlohu má podle Vás římský biskup a jak vidíte budoucnost jednoty křesťanů? Člověk má občas dojem, když čte Vaše knihy, že stojíte jakoby nad oběma církvemi, a přitom nejste vázána ani k jedné z nich. Například se zdá, že přistupujete ke svatému přijímání jak v katolických tak v pravoslavných kostelech, ale pokud jde o stav manželský, zachováváte praxi podle ‘oikonomia’. Jak jsem již řekl, tyto postřehy nejsou míněny jako kritika Vaší osoby, protože nemáme v žádném případě právo vynášet soud nad Vaším svědomím, ale Vy jistě chápete naši starost o Vaše příznivce z řad katolické církve, a kteří by si mohli interpretovat tyto postoje mylně a mohli by být vystaveni pokušení, přehlížet učení své vlastní církve.

3. Ve Vašich prvních spisech, jak bylo uvedeno v Notifikaci, byla určitá nejasnost v terminologii, týkající se Osob Nejsvětější Trojice. Jsme si jisti, že se ztotožňujete s učením Vaší církve. Myslíte si, že byste nám mohla pomoci objasnit tyto výrazy?  Dotýkáte se i otázek víry, nebylo by vhodnější používat oficiální terminologii standardních katechismů, aby nebyli čtenáři Opravdového života v Bohu uvedeni ve zmatek?


4. Též se musíme dotknout některých nejasností, týkajících se protologie a eschatologie. V jakém smyslu vidí duše Boha před tím, než je vdechnuta do těla? Jaké místo mají, podle Vás, Nové Letnice v historii spásy v souvislosti s parúzií a vzkříšením z mrtvých?


5. Jak byste, co nejpřesněji, definovala hnutí Opravdový život v Bohu, a co vyžaduje od svých následovníků? Jakou má strukturu?

Vážená paní Rydén, je nám líto, že Vás obtěžujeme s těmito otázkami.  Ujišťujeme Vás, že si vážíme Vašeho dobrého díla i Vašich úmyslů. Ale abychom mohli odpovědět na Váš dopis adresovaný kardinálu Ratzingerovi, považovali jsme za naši povinnost, ujasnit si některé nejednoznačné výroky ve Vašich spisech, které Vám mohly uniknout. Dlužíme to Vašim katolickým čtenářům, kteří by mohli zakoušet jakýsi rozpor svědomí při četbě Vašich knih. Ponechte si, prosím, na odpověď dostatek času. Bylo by lépe, kdybychom se mohli setkat k neformálnímu rozhovoru před tím, než napíšete odpověď. Modlete se, aby Vás Duch svatý osvěcoval, a poraďte se s duchovním vůdcem nebo teologem, kterému důvěřujete. Jsme si jisti, že naše otázky Vám také pomohou hlouběji porozumět dosahu Vašich knih, aby se tak staly přijatelnější jak pro katolíky, tak pro pravoslavné věřící. V případě jakýchkoliv nejasností Vám budu osobně k dispozici.

Jeho Eminence Vás pozdravuje a důvěřuje Vám, že poskytnete uspokojivou odpověď, abyste tak usnadnila jeho úkol, týkající se požadavku ve Vašem dopise.


V Kristu srdečně zdraví,


 

 

 

 

 

 

 

Otec Prospero Grech, OSA
Poradce Kongregace pro nauku víry

 

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF