ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/grech/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » P. Prospero Grech, OSA »

 
PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Fr. Prospero Grech, OSA

Poradce Kongregace píše dopis Vassule jako zástupce Kongregace pro nauku víry, v němž jí pokládá "pět otázek"

Collegio Sta Monica,
Rome

4. dubna 2002

Milá paní Rydén

Dne 6. července 2000 jste zaslala Jeho Eminenci kardinálu Ratzingerovi dopis, týkající se "Notifikace" vydané Kongregací pro nauku víry, která se zabývá Vašimi spisy. Jeho Eminence vzala Váš dopis na vědomí a společně se svými spolupracovníky rozhodla, dát Vám příležitost objasnit význam některých tvrzení obsažených ve Vašich publikacích. Z tohoto důvodu jsem byl pověřen, abych Vás osobně kontaktoval, a to jak ústně tak i písemně, aby měla Kongregace jasnější představu o přesné interpretaci těchto tvrzení. Vzhledem ke skutečnosti, že nejste římskokatolického vyznání, bych chtěl v úvodu upozornit, že nespadáte pod jurisdikci Kongregace, toto však nepovažujte za výhradu vůči Vaší osobě. Avšak mnoho katolíků sleduje poselství "Opravdový Život v Bohu" a mají právo znát, kde se nachází vzhledem ke stanoviskům učení Magisteria, jestliže jsou ovlivňováni Vašimi spisy. Jsme si vědomi Vaší charitativní práce, Vaší snahy vést křesťany k jednotě s Římským biskupem a Vaší velké úcty k Nejsvětější Panně Marii a také toho, jak prezentujete Boha jako Boha lásky, dokonce i nekřesťanům, a také jsme si vědomi Vašeho odmítavého postoje vůči racionalismu a korupci mezi křesťany. Také se zdá, že Vaše poslední knihy již neobsahují některé nejasné výrazy uváděné ve Vašich raných dílech. Nicméně bych byl vděčný, kdybyste mohla odpovědět co možná nejjasněji na několik otázek, a tak pomoci Kongregaci utvořit si přesnější představu o tom, jaká je Vaše činnost.

  1. Víte velmi dobře, že jak pro katolíky, tak pro pravoslavné (ortodoxní) je pouze jedno jediné Zjevení a sice zjevení v Ježíši Kristu, které je obsaženo v Písmu svatém a v Tradici. Uvnitř katolické církve byla přijímána i soukromá zjevení například v Lurdech nebo ve Fatimě, která, přestože jsou přijímána vážně, nejsou závazná pro víru.
    V jakém smyslu můžete definovat Vaše spisy jako zjevení a jak by měly být přijímány Vašimi posluchači a čtenáři?

  2. Hlásíte se k pravoslavné církvi a často vyzýváte kněze a patriarchy, aby uznali papeže a smířili se s římskokatolickou církví. Z tohoto důvodu, bohužel, nejste přijímána v některých zemích Vašeho vlastního přesvědčení. Proč děláte tuto misi? Jaká je Vaše představa o římském biskupu a jak vidíte budoucnost jednoty křesťanů? Člověk má občas dojem, když čte Vaše knihy, že stojíte jakoby nad oběmi církvemi, aniž byste se angažovala pro jednu z nich. Zdá se například, že přistupujete ke svatému přijímání jak v katolických, tak v pravoslavných kostelech, ale pokud jde o stav manželský, zachováváte praxi podle 'oikonomia'. Jak již jsem řekl, tyto postřehy nejsou míněny jako kritika Vaší osoby, protože nemáme v žádném případě právo vynášet soud nad Vaším svědomím, ale Vy jistě chápete naši starost o katolíky, kteří čtou Opravdový Život v Bohu, a kteří by si mohli interpretovat tyto postoje mylně a mohli by mít pokušení přehlížet učení své vlastní církve.

  3. Ve Vašich raných knihách, jak bylo uvedeno v Notifikaci, byla určitá nejasnost, co se týče Osob svaté Trojice. Jsme si jisti, že se ztotožňujete s učením Vaší církve. Myslíte si, že byste nám mohla objasnit tyto výrazy? Pokud jde o záležitosti víry, nebylo by užitečné používat oficiální terminologii standardních katechismů, abyste se vyhnula zmatků v mysli čtenářů Opravdový Život v Bohu?

  4. Také existují těžkosti, pokud jde o protologii a eschatologii. V jakém smyslu vidí duše Boha před tím, než je vdechnuta do těla? Jakou máte představu o místě nových letnic v rámci historie spásy ve vztahu k parúzii a vzkříšení z mrtvých?

  5. Jaká je skutečná identita hnutí "Opravdový Život v Bohu" a co vyžaduje od svých následovníků? A jakou má toto hnutí strukturu?

Milá paní Rydén, je nám líto, že Vás obtěžujeme s těmito otázkami, ale můžete si být jista, že si vážíme Vašeho dobrého díla a Vašich dobrých úmyslů. Ale abychom mohli odpovědět na Váš dopis adresovaný kardinálu Ratzingerovi, považovali jsme za naši povinnost nechat si vysvětlit některé nejasnosti ve Vašich knihách, které Vám mohly uniknout. Dlužíme to Vašim katolickým čtenářům, kteří by mohli prožívat určitý vnitřní konflikt při četbě Vašich knih. Ponechte si, prosím, na odpověď dostatek času; bylo by lépe, kdybychom se mohli setkat k neformálnímu rozhovoru před tím, než napíšete odpověď. Modlete se, aby Vás Duch svatý osvěcoval a poraďte se s duchovním vůdcem nebo teologem, kterému důvěřujete. Jsme si jisti, že naše otázky Vám také pomohou hlouběji porozumět dosahu Vašich knih, aby se tak staly přijatelnější jak pro katolíky, tak pro pravoslavné věřící. V případě nejasnosti otázek, budu Vám osobně k dispozici.

Jeho Eminence Vás pozdravuje a důvěřuje Vám, že poskytnete uspokojivou odpověď, abyste tak usnadnila jeho úkol, týkající se požadavku ve Vašem dopise.

V Kristu srdečně zdraví,

Fr Prospero Grech, OSA

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF