ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/arguelles/www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/arguelles/www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/arguelles/www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/arguelles/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Arcibiskup Ramon C. Argüelles »

 
PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Arcibiskup Ramon C. Argüelles

Arcibiskup Lipy, Filipíny

klikni pro zvětšení
 

PŘEDMLUVA

Boží oblíbenci se nevyhnou polemikám. Ve filmu ŠUMAŘ NA STŘEŠE, židovský patriarcha, protagonista tohoto překrásného muzikálu, tváří v tvář pronásledování ruských židů, vtipně oslovuje Boha: "Pane, já vím, že jsme tvoji oblíbenci. Ale nemohl bys mít chvíli v oblibě někoho jiného?" Svatá Bernadeta z Lurd by byla raději, kdyby vizionářkou byla jiná dívka, než ona sama. Bernadeta potvrdila názor matky představené, která nikdy nevěřila negramotné Bernadetě. Pokud by Bůh a Panna Maria měli mít někoho v oblibě, byla by to měla být ta, která jako ona sama, prožila celý svůj život v klášteře uprostřed nesobeckého zasvěcení a sebeobětování.

Nový zákon ukazuje Ježíše, jak chválí pohana a nežidovského setníka, který požádal o pomoc pro svého nemocného sluhu. Jeho slova: "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu ...", se stala nadčasovým výrokem a zaslouží si opakování v eucharistické liturgii. Zcela jistě je mezi největšími Božími oblíbenci Máří Magdaléna, která se stala apoštolkou apoštolů. Může být, že i v dnešní době Bůh používá dokonce nekatoličku (třebaže hluboce věrnou papeži a silně věřící tomu, čemu musí katolík věřit, obzvláště pokud jde o Eucharistii, a dokonce ještě hlouběji než většina katolíků oddanou Panně Marii), tu, jejíž manželská minulost je otázkou, i když samozřejmě ne tak jako u samařské ženy, další Ježíšovy oblíbenkyně, kterou musel samozřejmě vidět v poledne u Jákobovy studny?

Tak kardinál Joseph Ratzinger projevil Kristu podobnou nepředpojatost, když se stal průkopníkem v posuzování případu paní Vassuly Rydén. Skrze P. Prospero Grecha, poradce Kongregace pro nauku víry, požádal tento dobrý kardinál Vassulu, aby odpověděla na pět otázek (viz dopis ze 4. 4. 2002), a tak objasnila některé problémy, týkající se spisů Opravdového Života v Bohu a jejích dalších aktivit, na které upozornila Notifikace z r. 1995. Tyto odpovědi mohou nesmírně pomoci některým nevěřícím Tomášům, kteří buď jak buď mají nárok na pokoj v duši.

Mnohým pomůže skutečnost, že Kongregace zaslala dopis datovaný 7. dubna 2003 předsedům biskupských konferencí, ve kterém je kardinál Ratzinger žádá, aby mu poskytli informace o paní Vassule Rydén a vlivu, který mohla mít na jejich věřící v dotyčných zemích. Ze všech obdržených ohlasů, pět zemí, naneštěstí i včetně mé vlastní země Filipín, odpovědělo negativně. Kardinál Ratzinger pokládá za vhodné informovat biskupy uvedených zemí, že Kongregace přehodnotila případ paní Rydén a že připomínky Notifikace ohledně spisů Opravdového Života v Bohu a situace jejího manželství, byly objasněny. Tato poslední komunikace z 10. července 2004 jmenuje zmíněné země na konci uvedeného dopisu.

Kardinál Ratzinger požádal P. Josefa Augustina Di Noia, O.P., podsekretáře Kongregace pro nauku víry, aby poskytl paní Rydén kopii téhož dopisu, a tak jí umožnil informovat každého o této výměně objasňujících dopisů.

Jsem nesmírně šťasten, že kardinál Ratzinger dokonale odráží postoj Svatého otce, jehož utkvělou myšlenkou a zřejmě také smyslem života a energie, kterou projevuje, je JEDNOTA KŘESŤANSTVÍ. Jednou z velice dojemných událostí, je návrat Svatého otce z návštěvy Arménie. Do synodního sálu s sebou přinesl dar pravoslavného patriarchy Arménie, vzácnou lampu s prosbou o jednotu všech křesťanů.

Nehledě k tomu, jaká je snad minulost paní Rydén, ona sama může být a již je Božím nástrojem našich dní, který realizuje Boží sen, sen Svatého otce, sen Církve, který by mohl být největší událostí počátečních let třetího tisíciletí: JEDNOTA VŠECH UČEDNÍKŮ KRISTA! Lidé jako Vassula, kteří trpí pro křesťanskou jednotu se Svatým otcem, potřebují povzbuzení, porozumění a modlitbu. Já sám bych jí přál, aby dosáhla onoho sjednocení se Svatým otcem, kardinálem Ratzingerem a mnoha neznámými dušemi, které upřímně touží po obnově křesťanství, po obnovené síle evangelizace a jednotě všech křesťanským bratří. Ať nám Maria pomáhá růst v OPRAVDOVÉM ŽIVOTĚ V BOHU.

Arcibiskup Ramon C. Argüelles
30. září 2004
107. rok vstupu do života
Patronky světových misií

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF