ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/reflections/therealchristian/www.tlig.org/cs/spirituality/reflections/therealchristian/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Úvahy o poselstvích » "Skutečný křesťan" »

 

"Skutečný křesťan"

Reflexe P. Johna Abbertona, 20. června 2007

 

Skutečným Křesťanem je ten, kdo je ve svém nitru Křesťanem, a skutečná Jednota je a bude v srdci. Jednotu netvoří litera, ale duch.

Jestli Mě miluješ, Má dcero, jak říkáš, obejmi Kříž, který jsem ti dal, tvé nohy pak nebudou klopýtat. Nic ve světě se Mu nevyrovná. Ať tvůj pohled nikdy neopustí Můj Pohled. Žačko?

Pojď, následuj Mě ... (Poselství z 13. 10. 1991)

Jelikož je stále aktuální debata o tom, kde nalezneme „pravou církev“, mohli bychom se zeptat, kdo je skutečný křesťan? Odpověď nalezneme v poselství citovaném výše. Co však tato odpověď znamená? Zcela jistě to neznamená, že by křesťan neměl být aktivní, a že by svou víru neměl ukazovat dobrými skutky. Ne, to by mohlo protiřečit listu sv. Jakuba. Musíme žít to, co hlásáme. Ale tyto skutky a slova by měly být upřímné, měly by vycházet ze srdce. „Skutečný křesťan nemusí dokonale rozumět tomu, co znamená „církev“ a nemusí ani rozumět tomu, co je pro církev potřebné, aby byla uznána jako „pravá“. „Skutečný křesťan“ nemusí být schopen hezky promluvit o jednotlivých knihách Bible a nemusí ani znát jména největších křesťanských myslitelů a teologů východu a západu. „Skutečný křesťan“ nemusí dokázat debatovat o teologii, nebo citovat kapitoly a verše z Písma svatého. „Skutečný křesťan“ se může cítit naprosto nevybaven pro to, aby vedl semináře, promluvu o víře, nebo napsal strhující duchovní eseje. „Skutečný křesťan“ bude cítit potřebu studovat, ale bude se cítit jako špatný student.

Co tedy znamená „skutečný křesťan“? Když je někdo katolík, pravoslavný, anglikán nebo protestant, nebo kdokoli jiný, činí to z něho „skutečného křesťana“?

Mohli bychom se snažit vidět věci tak, jak je vidí Bůh – ne abychom byli bezbožní, nebo abychom tvrdili něco, co zcela jistě nemůžeme vidět – ale abychom Ho poprosili, aby projasnil naši vizi a učil nás, jak vidět, soudit a jednat. Víme, že Bůh se dívá na srdce (jak řekl proroku Samuelovi, když se díval na Davida). Co vidí Bůh? Co chce vidět? Odpovědi jsou v Písmu svatém a v poselstvích Opravdový život v Bohu. Ti, kteří mají víru, poznají, aniž by museli příliš hledat, co v nás chce Bůh vidět, naše svědomí nám to řekne.

Člověk může být oděn do rudých, zlatých, církevních poct všeho druhu, může být velice známý veliký evangelizační řečník - „spasitel“ duší. Někdo může být náramný zpěvák duchovních písní, nebo být stavitelem kostelů. Jiný zase třeba zná Bibli zepředu dozadu a zpět a je schopný citovat téměř cokoli, řekne vám přesně kapitolu a verš. Kdo je „skutečný křesťan“? Jaké srdce Bůh hledá? Odpověď známe:

Bůh je veden k „pokornému a kajícímu srdci“. Bůh požaduje velkorysé srdce; uzdravuje zlomená srdce. Je jisté, že „skutečný křesťan“ našich dní je ten, kdo má zlomené srdce – zlomené, protože je otevřeno ostatním, je probodeno, jako bylo probodeno Kristovo srdce, hříchy a utrpením lidstva – je zlomeno kvůli nejednotě křesťanů a křičí potřebou po tom, aby duše slyšely Slova evangelia. Dnes má „skutečný křesťan“ srdce jako je srdce Kristovo – je zapáleno ohněm lásky k Bohu a k duším, obklopené trny odmítnutí, nepochopení a slitování, ale srdce, které tepe a žije v radosti uprostřed trápení, nadějí uprostřed utrpení, žije ve víře v temnotě a lásce ve světě, který se stal pouští. Znáte někoho takového? Jste vy takoví?