ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prophecy/911/www.tlig.org/cs/spirituality/prophecy/911/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Proroctví » Základy Země se zachvějí »

 

 

Vassula vysvětluje následující poselství, které přijala na den přesně 10 let před šokujícími událostmi 11. září 2001 v New Yorku.

V lednu 2002 Vassula napsala obsáhlejší dopis k tomuto tématu


 

ZÁKLADY ZEMĚ SE BUDOU TŘÁST

11. září 1991

Pane, vzhlížím k nebi 
a hledám nebeské věci. 
Hledám Tvou Svatou Tvář, 
abych pocítila Pokoj 
a mohla se radovat. 
Hledám Tvou Svatou Tvář, 
abych mohla rozjímat.

A Já zase se dívám dolů na dnešní svět, hledám jeden národ za druhým, zkoumám jednu duši po druhé, hledám trochu tepla, trochu štědrosti a trochu lásky, ale jen velice málo se jich těší Mé přízni. Velmi málo se jich snaží žít svatě a dny letí a hodiny už jsou spočítané do chvíle velkého trestu Má města 1 se stala městy nevěstek - bez lítosti! Stala se pevnostmi démona! Všechno zevnitř prohnilé, vyžrané červy! Útočiště zmijí a štírů! Jak bych mohl nevrhnout na tyto odpadlíky Svůj Očistný Oheň? ... 

(Ježíš najednou změnil tón a po odmlce několika vteřin velice vážně, až mě obešla hrůza, řekl:)

- země se bude třást a chvět - a každé zlo zabudované do Věží 2 se zřítí do hromady sutin a bude pohřbeno v prachu vin! Nahoře se budou chvět Nebesa a základy země se budou viklat! Modlete se, aby na vás Otcova Ruka neudeřila v zimě.

Ostrovy, moře a kontinenty nečekaně navštívím hromem a Svým Ohněm. Naslouchejte pozorně Mým posledním slovům varování, naslouchejte teď, dokud je ještě čas. Čtěte Naše Poselství3 a přestaňte být ironičtí nebo hluší, když mluví Nebe. Ztište svůj hlas a budete slyšet Náš.

Rozmyslete si dvakrát, než začnete soudit. Rozmyslete si víc než dvakrát, než odsoudíte Díla Svatého Ducha. Neušetřím nikoho, kdo se posmívá Svatému Duchu, kdo se Mu přímo rouhá. Spravedlnost je pošle dolů, do podsvětí

Všichni pozvedněte svou tvář a hledejte Nebe, Mou Svatou Tvář k rozjímání. Zvedněte své oči k Nebi a nezahynete. 

Litujte! A proste Otce o slitování. Brzy, teď už velice brzy, se otevře nebe a uvidíte Soudce.

1 města tady Bůh užívá místo 'duše'
2 jako do Věže v Babylonu 
3 Ježíše a Marie, těchto Dvou Svědků 


 Po událostech, jež se staly 11. září 2001 v New Yorku (10 let poté, co přijala výše uvedené poselství), poskytla Vassula následující komentář:

Chtěla bych, aby lidé byli při interpretaci tohoto poselství obezřetní. Výklad poseství je obtížný, není-li na něj nazíráno ve světle Svatého Ducha. Toto apokalyptické poselství by mělo být vykládáno následujícím způsobem: 

Naše generace se stala chladnou ve své lásce k Bohu, a dnešní svět žije ve velkém odpadlictví.Bůh nás varuje tím, že nám dává znamení; např. sochy plačící krvavé slzy, plačící ikony se slzami krve nebo oleje. Poselství Opravdového Života v Bohu byla také znamením, stejně jako některá další zjevení, jež k nám přicházela jako varování, a měla nás všechny znovu přitáhnout k modlitbě. Mnohá z těchto znamení byla odmítána, bylo jimi opovrhováno a byla perzekuována. Připomíná nám to 11. kapitola Zjevení Sv. Jana, kde jsou zmíněni Dva Svědkové, jimiž jsou Maria a Ježíš, s apoštolskou misí Eliáše (reprezentující proroctví) a Mojžíše (připomínka zákona), tak, jak to bylo popsáno v poselství z 24. prosince 1991. Pro úplné porozumění je třeba, přečíst si toto poselství celé. Apostaze - odpadlictví, znamená odmítnutí božské Pravdy, jež nás přivedlo k životu bez Boha. Odpadlictví vyvolává zlo na zemi. Panna Maria nám dala 15. května 1990 toto poselství.

V poselstvích Opravdového Života v Bohu nám Bůh dává dostatek příležitostí konat pokání a žít svatě. Přesto však svět zůstává k naléhavému Božímu volání hluchý, a naopak se každému volání, jež přichází shůry, jen vysmívá. Volání, jež nás varuje, že pokud nezměníme svá srdce a nebudeme činit pokání, naše hříchy nám přinesou smrt. Kristus nás vyzývá k četbě Bible [2 Te 2], abychom pochopili, že vskutku žijeme na konci časů, a že Pavel řekl, jak lze rozpoznat tato dvě znamení - velké odpadlictví a ducha vzpoury. Tento duch vzpoury si hraje na Boha, opičí se po Bohu a sebe nad Boha vyvyšuje. Dnešní svět věří ve svou vlastní seberealizaci. To jsou ti, kdo na Něj pokřikují: my tě nepotřebujeme! 

Bůh nechce trestat a nerad vidí, když jeho lidé trpí, ale jsme to my sami, kdo se ničíme a sami sobě působíme veškeré zlo. To je důvodem, proč nás v mnoha poselstvích, ne jenom v poselství z 11. září 1991, Kristus varuje před Satanem, připravujícím velký holokaust, aby nás zničil. 

Ti lidé, kteří zahynuli, ať dobří či špatní, jsou obětmi našich hříchů a naší hluchoty k volání, jímž nás Bůh varuje, aby nás ušetřil utrpení a smrti. My, díky našim vlastním hříchům, jsme zbytečně obětovali nevinné lidi a způsobili velké utrpení. Musíme se modlit, za všechny rodiny, jež ztratili své milované, aby jim dal Bůh sílu a ducha odpuštění. 

Vassula

(Přečtětě si také dopis, který Vassula napsala v lednu 2002 - zde)