ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/stations/s12/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta » Ježíš umírá na kříži »

 

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu

12. Ježíš umírá na kříži
(Mt 27.50; Mk 15.37; Lk 23.46+49; Jn 19.30)

Vojáci vztyčili kříž a postavili ho do připravené díry. Pohlédl jsem na dav před křížem, bylo to namáhavé dívat se opuchlýma očima. Díval jsem se na lidi. Neviděl jsem žádného přítele mezi těmi, kdo se Mi posmívali. Nebyl tu nikdo, kdo by Mě potěšil. „Můj Bože, Můj Bože! Proč jsi Mě opustil?“ Opuštěn všemi těmi, kdo Mě milovali. Můj pohled spočinul na Mé matce. Pohlédl jsem na ni a naše srdce hovořila: „Dávám ti Své milované děti, aby byly i tvými dětmi. Máš být jejich matkou.“  (9.listopadu 1986)

Pamatujete si ještě, kdy jsem byl na kříži? Víte ještě, která slova jsem říkal? Řekl jsem, že ona je vaše Matka. Miluje vás a stará se o vás. Abba dává tomu, kdo se Mu líbí. Přijměte, co vám váš Bůh dává. (Anděl Daniel 4. října 1986)

Křičel jsem z kříže. Byl to Můj poslední velký výkřik, když jsem byl ještě v těle. Výkřik plný bolesti, starosti, hořkosti, který zazněl z hloubi Mé duše a prorazil výšiny nebes. Otřásl základy země a rozerval srdce těch, kdo Mě milovali, tak jako se roztrhla opona v chrámě. Povolal věrné služebníky, aby Mě následovali, stejně jako povolal mrtvé z hrobů tím, že převrátil zemi, která je přikrývala, tak porazil zlo. Silný úder hromu otřásl nebeskými výšinami a všichni andělé se s chvěním kořili a mlčky Mne vzývali. Má Matka stála docela blízko u Mne. Když slyšela Můj výkřik, padla na kolena a zakryla si tvář zalitou slzami. Nosila v sobě tento poslední výkřik až do dne svého návratu domů. Trpěla.  (29.dubna 1987)

Všechno se splnilo. Vykoupení bylo blízko. Viděl jsem nebesa otevřená a všichni andělé stáli zpříma, všichni stáli mlčky. „Otče, do Tvých rukou odevzdávám Svého Ducha. Teď jsem u Tebe!“  (9.listopadu 1986)

Jsem naplněn hořkostí, trpím stále všemi nespravedlnostmi světa, zlobou, nezákonností a egoismem. Můj výkřik každým dnem sílí, byl jsem o samotě na kříži, sám, abych na Svých ramenou nesl hříchy světa. Sám v utrpení, sám v umírání. Vylil jsem Svou krev, aby pokryla celou zemi, aby vykoupila vás, Moji milovaní. Týž výkřik zaznívá dnes na zemi jako ozvěna z minulosti. Cožpak žiji ve stínu minulosti? Byla Má oběť marná? Jak můžete neslyšet Můj výkřik z kříže? Proč si ucpáváte uši a necháváte jej zaniknout? (29.dubna 1987)