ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer9/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Duchu svatý, dárce života »

 

 

Duchu Svatý, Dárce Života

Svatý Duchu, Dárce Života,
Svatý Duchu, třikrát Svatý,
dej, ať i já mohu růst v lásce,
znát Boha a získat Jeho Království.

Daruj mi Ducha Zbožnosti,
ať můj duch roste
v zásadách Světců
a ať se mé myšlenky
stanou Tvými Myšlenkami,
mé skutky Tvými Skutky,
které jsou čisté a božské.

Svatý Duchu Zbožnosti,
Příteli Boha,
uč mě, jak dosáhnout dokonalosti,
a sleduj každou část
mého já, které je tak špatné,
ať mohu dojít Věčného Života.

Duchu Zbožnosti,
vždy tak překrásně oděný,
přijď ke mně a obleč mého ducha čistotou,
ať se i já mohu jevit příjemně v Božích Očích.
Oblékni mou duši živoucím Duchem,
aby sloužila Svaté Trojici
se ctí a milostí.

Dej, ať odumřu svým zásadám,
dej, ať odumřu své předpojatosti,
své vlažnosti, své letargii
a svým ambicím.

Přijď a oživ mě Svou Čistotou.

Ty, který zásobuješ
ovocem ze Stromu Života,
Věčná Radosti,
dej mi Svého Ducha,
ať patřím do příbuzenství Svaté Trojice
a jsem dědicem (dědičkou)Tvého Království.

Dej mému jazyku okusit, co je
nejčistší ve Světle Boha
třikrát Svatého
a přijmout Toho, který řekl:
"Já jsem Chléb Života."
Svatý Duchu Života,
třikrát Svatý, dej mému duchu dosáhnout
dokonalosti v Poznání
Ducha Zbožnosti.

Naučit se pozorovat s bázní,
co je skutečné Tělo a skutečný Pokrm,
co je skutečná Krev a skutečný Nápoj
ať žiji v Otci,
v Synu a v Duchu Svatém,
Trinitárním, ale Jednom,
v jednotě podstaty.

Dej mé duši pracovat pro Tvé záměry,
svaté a vykupitelské,
nejmilejší Tvým Očím.
Když do mé duše vstoupí
Tvůj Duch Zbožnosti,
učiní ze mne oddaného
a horlivého služebníka.

Světlo mé duše,
dej mi zbožnost,
zbožnost Tvých Svatých,
ať jsou mi svaté Tvé Zákony,
a milostivě se zjev mé ubohé duši,
aby si připomněla, že
neúplatnost mě přivede blízko
Trojjedinému Bohu,
Nejmocnějšímu a Nejsvětějšímu,
ať nic nečistého nemůže
najít cestu do mne.
Amen. Ic.

19. června 1995