ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/rosary/luminous/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Svatý růženec » Růženec světla »

 

Tajemství růžence světla

Rozjímání z Opravdového Života v Bohu

1. Ježíš je pokřtěn v Jordánu (Mt 3,13-17)

"K čemu lze přirovnat Mé Nejsvětější Srdce? K Prameni, který zúrodňuje zahradu. Ano, jestliže kdo žízní, ať přijde ke Mně! Ať přijde a pije. Moje Srdce je studnicí živé vody. Pojď a ponoř se do těchto potoků,1 které vytékají z Mého Nejsvětějšího Srdce." (28.11.96)

1 Ježíš hovoří o Svém Duchu

2. Sebezjevení na svatbě v Káně (Jan 2,1-12)

"Nacházej uspokojení v Jejím objetí, v tom náručí, které chovalo Mého Syna na cestě pouští do Egypta. Uctívej Matku, která Mě ctila se Svým půvabem, vždyť i Já jsem Jí poskytl nejvyšší možná privilegia. Veliké věci jsem udělal pro Ženu sluncem oděnou, aby Ji od toho dne, kdy Ji Můj Duch zastínil, všechna pokolení nazývala Blahoslavenou (...) Kdo vám řekl, že Ji nevyslyším? Copak se vaše Matka nepřimluvila v Káně? Tato znamení byla dána, aby váš duch mohl pochopit to, co váš rozum dnes odmítá.1 To znamení bylo určeno pro všechny budoucí věky. Žena sluncem oděná, ozdobená Mým Svatým Duchem, třikrát Svatým, který naplňuje svět, má důstojnost Matky Boží." (27.1.96)

1 Bůh mluví o těch, kteří odmítají Marii, naši Blahoslavenou Matku, i o těch, kteří Ji dostatečně neuctívají.

3. Hlásání Božího Království a výzva k obrácení (Mk 1,15)

Bůh přichází k vám všem, i k těm nejubožejším, vraťte se k Bohu a Bůh se navrátí k vám. Pojďte a udělejte si domov v Jeho Srdci, jako On si udělá domov ve vašich srdcích. Ať všichni vědí, že bez opravdové modlitby nebudete schopni vidět Království Boží - Jeho kralování na zemi se blíží. Pamatujte, Bůh od vás chce proměnu srdce . Nebojte se přiznat své hříchy. Žijte a praktikujte svátostnou zpověď. (23.4.93)

4. Proměnění na hoře Tábor (Lk 9,28-36) 

Jako při proměnění proměním Svou Církev, dám Jí všechnu zářivou slávu Její mladosti, Jejích svatebních dnů. (20.10.90 Má Vůle bude konána na zemi tak jako v Nebi, protože budete jedno, budete Mě uctívat kolem jednoho Svatostánku s láskou ve svém srdci a v nitru vám bude planout Oheň. Uvedu ve skutek Svou kněžskou modlitbu na zemi jako v Nebi. Vaše duše budou zakořeněny ve Mně, v Lásce, v Jednotě a vrchovatě naplněny Mým Duchem. Ano, Moji milovaní, dám vám nejenom váš denní chléb, ale i skrytý Poklad ze Svého Srdce: Nebeskou Manu,1 která promění, pozvedne vašeho ducha, aby byl kopií Mého Ducha. Budete proměněni vylitím Mého Ducha. (19.12.90) Vytvořím z každého zářící město, úplně vás obnovím, neboť toto je způsob, jak vás připravit na sňatek s Duchem Svatým. (13.5.91Vracím se, abych celé Své tvorstvo proměnil v dobrotě a svatosti Pravdy. (21.12.92)

1 to znamená: Ducha Svatého

5. Ustanovení Eucharistie (Jan 13)

Má Milost, kterou vám projevuji, a spása vám byly dány skrze Mého Syna, Ježíše Krista. Obětoval se za vás, aby vás osvobodil. Abyste se mohli podílet na Božském Životě, ustanovil Svatou Eucharistii, aby vás posvětil a učinil účastnými na Svém Těle a Krvi. Nepožíváte pouhý chléb a víno, ale Samého Boha. Kdybyste jen uvažovali o tomto Tajemství a plně je chápali! Nedostupný Bůh je vám Dostupný, Neviditelný Bůh je pro vás viditelný a ochotný vás zbožštit. On, jehož velikost převyšuje všechny andělské mocnosti a všechny bytosti a všechno, co bylo stvořeno, je ti k dispozici, stvoření! Je ti nabízen Sám Bůh, aby ti vrátil tvé božství tím, že zbožšťuje tvou duši, aby vešla do Věčného Života. (30.6.99) Znovu povýším Svou Eucharistii v domech,1 které byly zbaveny Mé Přítomnosti, a stanou se posvátnými. (16.10.2000)

1 Pán míní církve