ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/rosary/joyful/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Svatý růženec » Radostný růženec »

 

Tajemství radostného růžence

Rozjímání z Opravdového Života v Bohu

1. Zvěstování Panně Marii (Lk 1,26-38)

... Duch i Já i Otec jsme řekli: "Maria, milostiplná, jsme s Tebou. Nezatajíme před Tebou žádné z Našich tajemství, Náš Dech bude Tvým dechem, čistým vyzařováním Naší Slávy. Maria, Obraze Naší Dobroty, dáváme Ti Náš Pokoj do Tvého Srdce. V tomto dokonalém Srdci budu Já, Syn, triumfovat. Naše Srdce bude Tvým Srdcem, hořícím ohniskem božské lásky, Naše Duše bude Tvou Duší,1 (...) Náš Duch bude Tvým Duchem. Ano, každý, kdo je s Námi spojen, je jeden duch s Námi." Hle, to je Ta, kterou jsme tolik vyznamenali ... (25.3.96)

1 míněno Náš Život bude Tvým Životem .. duše ve smyslu život jako v Lk 9,24

2. Navštívení Alžběty Pannou Marií (Lk 1,39-55)

... celá tvoje bytost bude pozdvižena a tvé srdce zaplaví radost a nadšení, protože z tvých očí spadnou šupiny, abys mohl spatřit Požehnané Srdce všech požehnaných srdcí, Nejsvětější ze svatých, Srdce Nedostižné, hořící bezmeznou láskou, ohněm rozpáleným a také jasným. Můj příteli, pak také porozumíš, co to je Ctnost, a jak jsem se Já, Bůh, v tomto Panenském Srdci plném Ctnosti stal Bohem-Člověkem, uvidíš Matku svého Spasitele, Matku proroků ... (25.3.96)

3. Narození Ježíše (Mt 2,1-12 ; Lk 2,1-20)

V tomto Srdci, v této Propasti milosti jsem ukázal Svou moc. Stvořitel nebe a země, Stvořitel milosti nalezl Svoje nebe v tomto nebi, Svou milost v této milosti, aby tak přijal způsob života nevolníka. Přišel jsem k Nádherné Pokoře1 sloužit, ne aby Mi sloužila. Já, Vykupitel lidstva, slíbený Mesiáš, přišel jsem k dokonalému obrazu Mého Nejsvětějšího Srdce, abych sdílel bolesti, radosti, utrpení, mučednictví, zázraky, zrady, agónie, bičování, probodnutí a ukřižování - obě Naše Srdce společně usmiřovala. (25.3.96)

1 Panna Maria

4. Obětování Ježíše v chrámu (Lk 2,22-38)

Dnes shlížím z nebe, abych sečetl čistá srdce - co mám říct? Byla Má Oběť marná? Můj Duch je zlomený ... obětoval jsem sám sebe za vás, abych vás vysvobodil od veškerého zla a očistil lid, aby mohl být Můj zcela Vlastní a neměl jiné přání než konat dobro. Učinil jsem všechno, abyste mohli být ospravedlněni milostí a stát se dědici Mého Království. Intenzivně jsem vás všechny učil s velkým soucitem Můj Zákon a obnovoval vás Milostí Ducha Svatého, dokonce jsem se beze změny opakoval. Nyní vás vyučuji a dávám vám hodiny o cestě Svaté Moudrosti. Není to nové učení, ale totéž jako učení Nevěsty,1 na kterou se můžeš spolehnout. Vy všichni patříte do Mého Domu. Protože jsem vykoupil Svůj Dům Vlastní Krví a prolil jsem každou kapku Své Krve za všechny ... vy jste Můj Dům...  (20.1.01)

1 Církev
2 Žid 3,6

5. Nalezení Ježíše v chrámu (Lk 2,40-51)

Pojďte vy, kdo stále ještě bloudíte v této pustině a říkáte: hledal jsem svého Spasitele, ale nenašel jsem Ho. Najděte mě milovaní v čistotě srdce, když mě budete milovat bez vlastních zájmů, najděte mě ve svatosti, v oddanosti, kterou si od vás přeji, najděte mě v zachovávání mých přikázání, najděte mě v tom, že zlo nahradíte láskou. Najděte mě v prostotě srdce. Nehřešte víc. Přestaňte páchat zlo. Učte se konat dobro. Hledejte spravedlnost. Pomáhejte utlačeným. Ať se tato pustina a vyprahlost povznese. Ať se vaše vlažnost zapálí v planoucí jas. Opusťte svou apatii, nahraďte ji horlivostí. Dělejte všechny tyto věci, abyste mohli říct: 'hledal jsem svého Spasitele a našel jsem Ho. Byl mi blízko po celou tu dobu, ale ve své temnotě jsem Ho neviděl. Ó buď Bohu chvála, požehnán buď náš Pán. Jak jsem mohl být tak slepý?' Pak vám připomenu, abyste zachovávali a vážili si mých přikázání, abyste mohli žít. (8.7.89)