ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/repent-deliver/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Modlitba pokání a vysvobození »

 

Modlitba pokání a vysvobození

Tato "modlitba exorcismu" byla Vassule dána 13. listopadu 2006

Vassula píše:Ježíš Kristus mi nadiktoval tuto modlitbu, která je modlitbou pokání, uzdravení a osvobození. Řekl, že tento 'exorcismus' je potřebný v těchto časech, které jsou tak zlé.

Lidé neví jak zcela zapudit svými modlitbami Satana, který je ovládá, oslepuje a působí jim tolik utrpení, buď skrze nemoc nebo tím, že z nich dělá otroky. Ježíš také říká, že mnoho lidí uctívá falešné bohy (idoly).

Tato modlitba bude účinná, když se ji budeme modlit srdcem a opravdově.


Pán řekl: Ať před Mou Tváří činí pokání těmito slovy:

Pane, snášel jsi mě 
po celá ta léta s mými hříchy jen proto, 
že jsi se mnou měl soucit.

Byl(a) jsem sveden(a) na scestí v každém ohledu, 
ale nyní už nebudu více hřešit. 
Křivdil(a) jsem Ti a byl(a) jsem vůči Tobě nespravedlivý(á), 
už takový(á) více nebudu. 
Zříkám se hříchu, zříkám se Ďábla, 
zříkám se neřesti, která poskvrňuje mou duši. 
Osvoboď mou duši ode všeho, 
co je proti Tvé svatosti.

Snažně Tě prosím, Pane, 
zachraň mě ode všeho zla. 
Přijď nyní, Ježíši,
přijď a zůstaň v mém srdci.

Odpusť mi, Pane, 
a dovol mi spočinout v Tobě, 
neboť Ty jsi můj Štít, 
můj Spasitel a mé Světlo 
a Tobě důvěřuji.

Ode dneška Ti, Pane, 
budu blahořečit v každé době.

Zříkám se zla a všech jiných bohů a model, 
protože Ty jsi Nejvýš Svrchovaný nad celým světem, 
dalece převyšuješ všechny ostatní bohy.

Svou mocnou Rukou mě uchraň od nemoci, 
osvoboď mě, abych nebyl(a) zajatcem, 
zachraň mě v nesnázích
a poraz mého nepřítele Ďábla. 
Přijď mi rychle na pomoc, ó Spasiteli! 
Amen.