ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayergroups/assoc/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitební skupiny » Asociace Opravdového Života v Bohu »

 

Asociace TLIG

Vassula Rydén

Božská poselství Opravdového Života v Bohu začala 28. listopadu 1985. Bylo mi zjeveno, že tato poselství dojdou ke všem národům tak, že budu v každém národě ozvěnou slova, které mi Bůh dal.

Tato poselství v sobě zahrnují celou duchovní nauku, zvláště Nejsvětější Trojice. Tato spiritualita je zajisté pokladem. Bůh nám dnes chystá hostinu a zve (volí si) lidi, aby byli nástroji Opravdového Života v Bohu. Tato poselství jsou pro každého z nás a měli bychom se za ně cítit zodpovědní. Stejně tak, jako patří mě, patří i vám.

Práce pro skupinu TLIG nebo asociaci můžeme přirovnat ke kanceláři. Bůh je šéf kanceláře. Pak zde jsou sekretáři, úředníci a další zaměstnanci, které šéf zaměstnává. Tento zaměstnavatel se rozhodl pouze pro ubožáky a invalidy. A nikdo není dokonalý, tak i zde se stávají chyby. Proč by si tedy hluchý stěžoval slepému, že nečetl, co on napsal? Jsou přijati do zaměstnání jako invalidé, tedy si nemohou stěžovat na ostatní. Měli bychom pochopit, že pokud se staneme nástroji těchto poselství, není to proto, že jsme ti nejlepší, ale proto, že jsme nejhorší. Musíme zůstat mají a pokorní, a pokud tak učiníme, Bůh bude ještě více oslaven! Čím pokornější budete, tím více ve vás bude moci Duch Svatý dýchat. Jakmile se budete chtít stát "někým", začnete se odchylovat a dělat své vlastní věci.

Jsme velice rádi, že po celém světě vidíme skupiny TLIG ve stejném duchu, stejní lidé pracující podobným způsobem ... a vypadá to, že si do TLIG Bůh vybral ty, kteří jsou silní. Ale pamatujte si, že Bůh naplňuje (doplňuje) vaši slabost Svou silou, a proto se nikdy nepotácíte, to proto nejste hnáni větrem.

Mezi organizátory TLIG apoštolátu není žádná konkurence ani rivalita, pokud by byly, znamenalo by to rozdělení. Bůh nás chce sjednotit. Pokud je mezi vámi rozdělení a chcete hlásat tato poselství jednoty, bude to Satan, kdo bude triumfovat, protože nikdo nebude naslouchat poselstvím jednoty, když vy sami budete rozdělení. Každý musí respektovat ostatní a pracovat společně! Ježíš říká: "Udělejte, co můžete, já udělám zbytek".

Poselství byste měli nejenom číst, ale i žít. Ježíš vás chce přetvořit v takové nástroje, jakými On chce, abyste byli. Poté co jste četli poselství, je nutné projít proměnou (změnit se), abyste mohli vydávat svědectví. To, co hledáme, je konverze, "obrácení se k Bohu" a "proměna srdce" - tím Bůh v poselstvích TLIG začíná. Chce, abychom poznali Jeho Lásku a uznali své zlé skutky. Potom skrze proměnu života a s novým srdcem obdržíme Jeho Lásku a budeme ji schopni předávat dál ostatním. Měli byste předávat dál ostatním, co jste sami přijali.

Ježíš říká, že tato poselství jsou pro každého z vás, protože jste tak vzácní, drazí, v Jeho Očích. Přišel k vám se Svou setbou (poselství TLIG), abyste to zaseli do své země. Abyste připravili svá srdce jako dobrou půdu. Sklizeň pak bude jistě bohatá a hojná. Pokud jste hodně vložili, bude to znát na úrodě. Tak každý bude vědět o Jeho Lásce a odpoví na toto volání. Pokud nasloucháte Jeho volání pracovat pro Něj ze srdce a šířit Jeho poselství, pomůže vám! Hlásání tohoto poselství vám přinese pronásledování. Do konce svého života budete pronásledováni kvůli Ježíši. Ale pamatujte si, že pokud žijete v Bohu a přebývá ve vás Jeho pokoj, nebude vás znepokojovat žádné pronásledování. Potřebujeme Ježíši naprosto důvěřovat.

Víte, proč jsou tato poselství tak zuřivě napadána Satanem? Protože účinek těchto poselství je tak mocný a díky těmto poselstvím bylo mnoho lidí zachráněno. Musíte vytrvat!