ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/pilgrimages/russia2017/vassulas-main-talk-2017-russia/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » 11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017 » Vassulina promluva - Jak překlenout rozdělení »

 

Nyní se pokoušíme najít klíč k překlenutí rozdělení mezi různými vyznáními. Má otázka zní, jak nalézt tento most, který nás promění až do té míry, že budeme moci přinést mír světu, když v našich vlastních křesťanských kruzích stále debatujeme, rozmlouváme a udržujeme naše církve rozdělené?

Skutečně, to co všichni hledáme je nad naše lidské síly. “Jak překlenout rozdělení a přinést mír světu.” Jak má tento most vypadat? Bez Božího zásahu nevidím, že bychom byli schopní vlastním úsilím dosáhnout trvalého řešení a ukončit je. Ale líbí se mi, jak Ježíš říká, udělej co můžeš a já udělám zbytek. V tom je náznak naděje. Takže v co já věřím, je že jedině mocná ruka Boží nás může sjednotit. Potřebujeme zázrak a já věřím v zázraky a v to, že Bůh je naprosto schopen nás přivést dohromady.

Ale to neznamená, že bychom měli pouze sedět, nic si z toho nedělat, odpočívat a čekat až z nebe spadne zázrak. Pán chce, abychom upřímně pracovali, obětovali se a milovali. Boží volání je naléhavé volání, volá nás, abychom znovu objevili, volá nás, abychom ho znovu odhalili tím, že zemřeme sami sobě a svému egu a ne skrze administrativní reformu. Musíme Bohu dovolit, aby zjevil sám sebe v našich srdcích důvěrným způsobem.

Zde jsme docela velká skupina křesťanů z různých církví, a k jedné z nich patřím já. V několika posledních letech na našich poutích, my, kdo jsme přišli z 23 různých církevních denominací, aktuálně praktikujíce tak vytouženou jednotu v různosti, která byla stálým dialogem mezi církvemi po mnoho let a stále je.

Inspirováno Duchem Božím se najednou něco stalo, neviděli jsme už více naše rozdělení a stali jsme se jedno, sdílíc svatou Eucharistii kolem jednoho oltáře. Toto byly úžasné momenty bratrské lásky a sdílení, které oslavovaly Boha. Měli jsme předchuť toho, jak bude vypadat jednota. a slova jednoty vyslovovaná v našich dialozích po mnohá léta se stala realitou. Stala se živými a už dále nebyly pouze čteny a vytištěny na papíře, ale staly se viditelnými a hmatatelnými.

Takže s Bohem je možné všehno, jestliže získáme Jeho přízeň a jestliže ho prosíme! Víra a důvěra v Boha je zásadní. Opravdová víra nás uschopňuje k tomu, abychom skrze světlo Boží viděli, že všichni kolem nás jsou skutečně naši bratři a sestry, milovaní všemohoucím Bohem. Tak ať naše víra v Boha roste a dává nám důvěru a dost odvahy k tomu, abychom se přiblížili k Bohu prosíce Ho s rozhodností o Jeho pomoc a zázrak.

Ale potom Bůh na oplátku za Jeho přízeň od nás všech bude v prvé řadě žádat, aby slyšel hlas pokání. Uznáním, že jsme byli nemorální, bez dostatečného respektu v našem jednání jeden k druhému, bez respektu k jiným vyznáním a tradicím. Selhali jsme v naší ryzosti, selhali jsme ve vyznání našich pochybení. Nemluvili jsme dostatečně hlasitě o diktátorských vůdcích, kteří jsou příčinou extrémního násilí a utrpení ve světě. Bude po nás požadovat, abychom jednou a provždy zemřeli našemu egu, naší pýše a našim předsudkům. Bude po nás žádat obětavou lásku a změnu našich životů v neustálou modlitbu, ale v prvé řadě bude po nás žádat, abychom žili dvě největší přikázání a to, že budeme upřímně milovat Pána našeho Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a milovat svého bližního jako sebe sama. Potom, když Bůh uvidí naše upřímné srdce, Jeho majestát nás pokryje svými milostmi a pomaže nás a ukáže nám cestu. A udělá zázrak.

V súře 22 zvané Pouť v části 10 verše 77 a 78 je psáno: Klaň se Pánu a čiň dobro. Buď svědkem ostatním. Pravidelně se modli, přispívej na charitu a drž se pevně Aláha.

Ve zkratce, to, co po nás Bůh náš Pán chce je, abychom se stali živoucím obrazem Jeho Božství, kde není ani stopy po temnotě neboť On je Alfa a Omega a my bychom si měli uvědomit, že sami nemůžeme dělat nic, ale s Bohem na naší straně se nemožné stane možným. A tak zakončím tvrzením, že buď Bůh nebo nic!

Tak ať se modlitba stane znovu naším mečem proti Satanovi, který má radost z našeho rozdělení a bídy. A Bůh nám dá nezbytné světlo, aby ozářil naši mysl a duši, aby nám ukázal, že Most jednoty je tady, ale my v naší temnotě ho nejsme schopni vidět. Je to most učiněný z nebeských drahokamů, které reprezentují všechny ctnosti.

Ve chvíli, kdy budeme opravdově činit pokání, litovat našich mnohých hříchů, Bůh nám odpustí a v jeho odpuštění obnoví náš zrak vidět, abychom byli schopni vidět tento most, který přináší mír světu a vede do reality Boží. Sláva Bohu Jehož moc pracuje v nás, může učinit nekonečněkrát více, než můžeme žádat nebo si představit!