ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/messages/1077/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Poselství »

 

Všude zřizuj Naše Beth Myriams

27. března 2002

Naučila jsem se od Tebe, Pane,
že naše mysl nemůže nikdy vystoupit do nebe naším vlastním úsilím,
ale že je úplně závislá na Svatém Duchu.
Jedině skrze milost může být naše mysl pozvednuta,
aby nám umožnila vidět věci, které žádné oko nespatřilo,
a nechala nás vstoupit do tajemství našeho Trojjediného Boha ...

Tvá Dobrota a bezmezná Milost
dovoluje každému, kdo po tom touží, následovat Tě na cestě ctností
bok po boku Tvého Majestátu,
zatímco z Tvých Úst vychází božské Poznání
ze Studnice Moudrosti.

Kdo kdy vlastními silami vystoupil na nebesa?
Jestli někdo takový je,
ukaž mi ho a řekni mi o něm …

Požehnán je ten, kdo se poníží,
bude vyzvednut do výšin
a uvidí Boha …

Pokoj Tobě, Mé dítě, naslouchej Mi. Všechno, co jsi řekla, je pravda. Nikdo sám sebe nemůže vyzvednout, aniž ho pozvednu Já sám skrze milost. A nyní poslouchej: pozvedl jsem tě, abys svobodně vcházela a vycházela do Mých nebeských Nádvoří?

Ano, Pane, vyvýšil jsi mne …

A potom, neproměnil jsem tě v harfu, abys hrála hudbu pro národy a probudila je melodiemi a písněmi?

Ano, Kriste, proměnil ...

A nemluvil jsem snad v básních, v poezii k těm, které miluji, abych je vysvobodil a zachránil? Vím, že člověk nežije déle než tráva a polní květ a pomíjí s prvním prudkým závanem větru. Ale ach, nerad bych ho ztratil …

Nekorunoval jsem tě láskou a něžností, nenaplnil jsem tvá ústa medem1 a nevylil jsem snad na tebe Svůj olej pomazání?

Ano, to vše jsi učinil, Můj Bože …

Pak Mi tedy řekni, Má milovaná, proč je v tvém oku stín?2 Žádné zkažené žezlo neovládne Mé dědictví3 ... Vždy jsem nechal Své nejlepší přátele cestovat po drsných cestách a někdy, aby měli zisk z Mé společnosti a Mého soucitu, jsem dovolil, aby zůstali oloupeni a opuštěni bez jakéhokoliv doprovodu …

Mí nejlepší přátelé se těší Mé přízni. Jsou mistrovskými díly Mého stvoření, protože jejich světlo září jako safír a svým odstínem zkrášluje Mou Církev i celý vesmír. Mí nejlepší přátelé jsou Mi tak mimořádně drazí, že, ach …4 Má přízeň k nim je tak ohromná, že bych je nemohl připravit o soužení, ani o jediný kámen, který je na ně vržen.

Možná by se ti mohlo zdát, že jsem necitlivý, zahalený v tak hustých oblacích. Tak hustých, že ani chvály a modlitby ke Mně nedosáhnou. Z Mé strany by bylo zcela pošetilé, kdybych jim usnadňoval jejich cestu! Ještě ses nepoučila z Mé nauky? Tak běž a řekni svému srdci, co ses naučila, řekni, "můj úděl je Kristus a právě tak stejnou měrou Jeho Kříž."

Nepokořuji tě, právě naopak. Pozvedám tvou duši, aby vstoupila do nebeských výšin, abys spatřila věci, které lidské oko nevidělo. Já jsem ten, který tě přiměl kráčet v Mém Světle. Nemusíš být ani zručný umělec ani filozof, abys tomuto všemu porozuměla. Můj nejmilejší přítel je vonný strom. Dal jsem ti velkou porci vzácné pochoutky. Bylo to nezbytné pro tvůj pokrok .… nyní Mi naslouchej a napiš tato slova:

Buduj Naše útulky Beth Myriam, kdekoliv můžeš. Pozvedej utiskované, pomáhej sirotkům, chraň Mě, vysvoboď Mě ze stoky a nasyť Mě. Zbav Mě Mých břemen a těžkostí. Podporuj Mě a dodej Mi odvahu, ale především Mě miluj. Všechno, co prokážeš poslednímu z Mých bratří, děláš pro Mne …

Žehnám těm, kdo podporují Můj život. Ať zůstanou čestní a milující.

Jsem s tebou … ic.


1 Pán mi řekl, že 'med' představuje 'Vědění'
2 V těchto posledních dnech jsem byla na dně, cítila jsem tíži Kříže. Cítila jsem, jak mne každý kolem trhá na kousky.
3 Jinými slovy, nikomu není dovoleno jakkoliv mi škodit, od té doby, co patřím našemu Pánu … tak proč stížnosti?
4 Pán se naklonil a Svou pravou ruku si široce otevřenou přiložil na Své Svaté Srdce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ