ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/messages/1075/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Poselství »

 

Požehnání

18. ledna 2002

Můj Pane?

Já Jsem. Pokoj s tebou.

Ukázal jsem ti Svou Všemohoucnost mnoha způsoby. Po všechna tato léta jsem ti neodňal Své Světlo ani Svou Milost. Všechno, co od tebe chci, Má sestro, je láska. Láska pro lásku, srdce pro srdce, toto je Mé motto pro tebe.

- stále dělej pokroky na cestě jednoty a nechť tě Můj polibek občerství a obnoví. Chci ti připomenout, že máš být v Mé zahradě jako lilie, svobodná od všech strachů a starostí.

- nechť stále děláš pokroky na cestě jednoty, kterou sdílíš se Mnou. A ta ať se stále více šíří pro Mou slávu.

- ať Můj otcovský polibek upokojí tvoje srdce a naplní tvého ducha horlivostí pro Můj Dům.

- ať každý tvůj následovník sladce spočine v Mém Srdci, aby získal sílu, vytrvalost a vnitřní potěšení z požehnání a zdaru.

- ať tvé námahy přinášejí plody a tvé činnosti konané v Mém Jménu jsou posvěceny olejem z Pramene Života.

- ať jsi prospěšná stísněným srdcím, zcela oddaná dobru a něžná k trpícím.

- ať se ti Já stávám stále dražším a vzácnějším než kdokoli a cokoli na této zemi. Skrze tuto tvoji odevzdanost prominu lidskou zkaženost, aby mohli litovat.1

- ať na tvé odpůrce, kteří vládnou ješitností a pýchou, kteří tě nespravedlivě a bez milosti obviňují a hanobí Mé dary, které jsem ti dal, ať na jejich hlavy dolehne tíha jejich vlastních hříchů.

- ať se v tobě Já sám rozmnožím, aby tvoji přátelé, kteří tě sledují, mohli vidět Mne namísto tebe. Toto ať se stane pravým důvodem, proč tě milují.

- stále se ti budu víc a více dávat tak dlouho, pokud dovolíš Mé Božské Vůli zůstávat v tobě, budeš na to spoléhat a budeš Mi neustále odevzdávat svou vůli.

- buď požehnána za to, že ses vzdálila ode všeho, co tě poutalo k tomuto světu a dala jsi přednost Pramenu Božské Sladkosti.

- ať je tvá duše stále více zapálena horlivostí pro slávu Mého Domu. Ať je stále svazován nitkami lásky do duchovní jednoty. Pak se Má Božská Podoba do Něho plně vtiskne a bude ještě více vyzařovat Mé Světlo.

- ať jsi dokonalým obrazem jednoty, který dobrotivě přitahuje každého, aby žil opravdový život ve Mně. Tímto nejvyšším skutkem lásky se Mé Hlavě dostane svrchované koruny jednoty.

- ať každý skutek násilí nebo nenávisti, přicházející z člověka na tebe, je nahražen Naším2 požehnáním. Tito marnotratníci se Mi budou muset v den Soudu zodpovídat.

- ať každé vlákénko tvého srdce žije pro Mne, nadchne tě pro Mne pracovat jako otrok, který nepožaduje žádnou odměnu. Ty také nikdy nepožaduj žádnou odměnu, ale nasaď celé srdce a duši pro Království Nebeské.

Slyš Mne, stvořil jsem tě a postavil jsem tě na zem jen pro toto vznešené dílo. Kosti z Mých Kostí, tělo z Mého Těla, zůstaň se Mnou spojena v jednom duchu a rozjímej o všech úborech, kterými jsem tě oděl, abys měla volný přístup do Mých Nádvoří. Toto ohromující tajemství zcela jistě předčí veškeré lidské vědění a poznání většiny Mého stvoření. Ale Já, nebeský Mistr, mám Své Oči upřeny na tebe a Mé Ruce spočívají na tvých, abych je vyzdobil zlatými růžemi. Vlévám život do těchto růží, aby šířily svou sladkou vůni nejen v Církvi, ale v celém vesmíru.

Bez působení této božské milosti, kterou jsem ti dal, bys zůstala žebrákem. Ale nyní, skrze božskou milost, jsem tě zcela uzavřel do Svého Srdce! Tímto jsem tě zušlechtil a připojil k Nám. Naplnil a ozářil Naším posvátným Světlem. Pozvedli jsme Své Žezlo a označili tě Naším Jménem, abys sloužila Našemu Domu a předala Naši báseň Lásky celému světu.

- ať je tvůj jazyk stále v pohotovosti jako pero, a tak zaneprázdněn, bez únavy, ať svědčí třeba i mezi plameny.

Já, Ježíš, ti žehnám. Ic.


1 skrze úkon odevzdání sestupuje Boží Milost na člověka a přivádí ho k pokání
2 Nejsvětější Trojice


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ