DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Aanpassingen door de CDF (2005) » Antwoord op Vraag 5: De 'Waar Leven in God' beweging? »

VORIGE | CDF INHOUD | VOLGENDE | DOWNLOAD PDF

Vassula's Antwoorden aan de CDF door Fr. Prospero Grech

Vraag 5: De 'Waar Leven in God' beweging?

Wat is de ware identiteit van de 'Waar Leven in God' beweging en wat verlangt ze van haar volgelingen? Hoe is ze gestructureerd?

'Waar Leven in God' is geen beweging, maar een apostolische oproep.

'Waar Leven in God' is geen beweging en evenmin heeft het een kantoor. Het is eenvoudig een oproep tot verzoening en eenheid voor iedereen, wie het ook zijn. De oproep richt zich niet alleen tot Christenen, maar heeft ook niet-Christenen aangetrokken om Christen te worden. Na het lezen van de geïnspireerde geschriften van 'Waae Leven in God' zijn veel Joden, Moslims, Boeddhisten en Hindoes gedoopt, hoewel haar spiritualiteit een Trinitair contemplatieve spiritualiteit is en totaal doordrenkt van Christendom. Christus heeft hiervoor gebeden tot de Vader en heeft gezegd: 'Ik bid niet voor hen alleen, maar ook voor allen die door hun onderrichting ertoe komen in Mij te geloven' (Joh. 17, 20). Zo opent God door genade veel deuren. Mij werd bijvoorbeeld vanaf het allereerste begin verteld dat dit apostolische werk zou gebeuren.

God zal je Zijn vrede geven en Zijn sterkte als de tijd komt om de boodschappen te laten zien. God zal willen dat je de boodschappen aan iedereen geeft… (Mijn Engel Daniël spreekt 6 augustus 1986). Je hoeft niet bang te zijn. Je zult werken voor Jezus Christus. Je zult anderen helpen om geestelijk te groeien… ((Mijn Engel Daniël 7 augustus 1986). Als je van Mijn Heilige Geest vervuld zult zijn, zul je in staat zijn anderen tot Mij te leiden en zullen jullie toenemen… (Jezus spreekt 5 september 1986). Door je op deze manier te roepen wil Ik ook anderen leiden, allen die Mij hebben verlaten en Mij niet horen, daarom is deze oproep in geschreven vorm… (De Vader spreekt 18 november 1986).

De Boeddhistische monniken in Hiroshima leerden ook de boodschappen kennen en nodigden mij uit in hun tempel te spreken. De Katholieke Bisschop was ook aanwezig. Het was de herdenkingsdag van de atoombom. Hen werd een totaal Christelijke boodschap voorgesteld; daarna bood ik hen een enorme Rozenkrans aan om aan de muur te hangen voor hun meditatie en een beeld van Onze Lieve-Vrouw van Fatima, dat zij in hun hal plaatsten.

Joden die de boodschappen van het 'Ware Leven in God' lazen vroegen om de doop, en een van hen vertaalde het eerste deel van het 'Ware Leven in God' in het Hebreeuws. Het is nu bij de uitgevers om te worden uitgegeven. Zij allen leven in Israël.

Recentelijk wilde Bangladesh dat ik de mensen in een open veld in Dhaka zou toespreken. Zij nodigden een Imam van de moskee uit, die hun uitnodiging aannam, om de bijeenkomst te openen met gebed. Er waren veel Moslims aanwezig. Er waren ook Hindoes en Boeddhistische vertegenwoordigers bij alsook Katholieke priesters. De boodschap was een volledig Christelijke (genomen uit de geïnspireerde geschriften van 'Waar Leven in God'). De centrale en essentiële boodschap die ik gaf was God te openbaren als Liefde, om vrede met Hem en de naaste te sluiten, te verzoenen en te leren elkaar te respecteren. Na de bijeenkomst wilden twee Moslims Christen en gedoopt worden. 'Ik wil dat alle naties Mijn woorden horen. Ik zal je onderrichten en je vertellen hoe je tewerk moet gaan…'(Mijn Engel Daniël 10 januari 1987) 

Contemplatieve onderrichtingen. 

De geïnspireerde geschriften leren de lezers God te kennen en Hem te begrijpen. Veel mensen geloven in God, maar kennen Hem niet. De boodschappen moedigen ons aan een vertrouwelijke relatie aan te gaan met God, wat ons leidt tot een verenigd leven met Hem. Aldus verenigd door de Heilige Geest, in Christus, wordt de gelovigen aangeboden een en hetzelfde leven te leven, het leven van Christus. 

De Heilige Schrift zegt: 'Laat de wijze niet langer pochen op zijn wijsheid, noch de sterke op zijn sterkte, noch de rijke op zijn rijkdommen! Maar als iemand wil pochen, laat hij dan pochen op het volgende: dat hij verstandig is en Mij erkent. (Jer. 9, 22-23)

Vorming van gebedsgroepen.

De geschriften van 'Waar Leven in God' leren ons het eenvoudige gebed van het hart te beoefenen en ons leven te veranderen in een onophoudelijk gebed, wat betekent permanent te leven in God en God in ons. Maar het heeft ook een sterke oproep tot het vormen van gebedsgroepen overal in de wereld. Sinds mensen in meer dan 60 landen bijeenkomsten organiseerden, waarin ik getuig, zijn nu in al deze landen gebedsgroepen gevormd. Er zijn er verschillende in elk land. Bijvoorbeeld in Frankrijk zijn 48 oecumenische gebedsgroepen, geïnspireerd door de spiritualiteit van 'Waar Leven in God'. In Brazilië, dat een veel groter land is, zijn meer dan 300 oecumenische groepen. Elke gebedsgroep, hetzij bestaande uit Christenen uit de Orthodoxie of Luthers, Anglicaans of bestaande uit Baptisten, zij allen beginnen met het samen bidden van de Rozenkrans. 

'Hoezeer verlang Ik naar die dag! De dag waarop Ik je naar de hele mensheid zal zenden, zullen zij leren Mij te beminnen en Mij beter te begrijpen; de Wijsheid zal Haar hulpbronnen meedelen aan heel de mensheid…' (Jezus 25 januari 1987)

Trouw aan de onderrichtingen van de Kerk aangemoedigd.

Bij het lezen van de geschriften leert men hoe men trouw moet blijven aan de Kerk. Ik zeg tegen de mensen: 'zelfs al werpen ze je buiten de Kerk, klim door het raam maar verlaat nooit de Kerk'. Ze leren ons het Heilig Sacrament te bezoeken en bij Jezus te zijn in aanbidding. Ze leren ons de Sacramenten van de Kerk te volgen en de Tradities te bewaren, zelfverloochening te leren, boete, vasten en vooral het Sacrament van de Biecht te praktiseren. Ze brengen ons ertoe de Heilige Mis bij te wonen, zo mogelijk dagelijks. Ze leggen ons het belang van de Eucharistie uit. 

'Door deze Communie heilig Ik allen die Mij ontvangen, door hen te vergoddelijken, om het vlees van Mijn Vlees te worden en het gebeente van Mijn Gebeente; door deel te hebben aan Mij, die goddelijk ben, worden jullie en Ik één enkel lichaam, geestelijk verenigd; we worden familie, want Ik kan jullie veranderen in goden door deelname; door Mijn Godheid vergoddelijk Ik mensen…'(Jezus 16 oktober 2000)

Activiteiten: Huizen van naastenliefde, geleid door de lezers.

Terug in 1997, nadat mij een visioen was gegeven over Onze Heilige Moeder, terwijl ik buiten de Geboorteplaats in Bethlehem stond, hoorde ik Haar zeggen dat geestelijk voedsel alleen niet voldoende is, maar dat men moet denken aan de armen en hen ook moet voeden. Toen ik dat bekendmaakte in onze gebedsgroepen, meldden zich onmiddellijk vrijwilligers aan om mij te helpen bij het openen van huizen van naastenliefde, om de armen te voeden. Deze huizen worden genoemd 'Beth Myriam'. Er is er één in Bangladesh, 4 in Venezuela, 3 in Brazilië, 2 in de Filippijnen, een weeshuis in Kenya en spoedig zal er één worden geopend in Puerto Rico, een in India, een in Roemenië en een weeshuis in de Oekraïne. Ik sluit hierbij wat informatie in (aanhangsel 2). Al het werk wordt gedaan op basis van vrijwilligheid. De Beth-Myriams functioneren alle door donaties. Het zijn alle lokale initiatieven, lokale huizen zonder enige structuur die hen onderling verbindt. Zij zijn zelfstandig en dezelfde mensen (van de gebedsgroepen) zijn degenen die ze leiden en de taak op zich nemen zelf de armen te bedienen. Zij ontwikkelen zich verder door niet alleen de armen te voeden, maar hen ook medische hulp, kleding en onderricht voor de kinderen aan te bieden. Zij worden tenslotte geleid in een constante geest van gebed, en zij zijn altijd oecumenisch van aard. 

Vestig onze Beth Myriams overal waar je kunt. Verhef de onderdrukten en help de wees, bescherm Mij, red Mij uit de goot, beschut Mij en voed Mij, bevrijd Mij van Mijn lasten en Mijn vermoeienis, ondersteun Mij en bemoedig Mij; al wat je doet voor de minste van Mijn broeders, doe je voor Mij…Ik zegen allen die Mijn leven ondersteunen; mogen zij deugdzaam blijven en allen beminnen; Ik ben met jullie… (Jezus spreekt 22 april 2002)

Oproep tot evangeliseren.

Sommige lezers van 'Waar Leven in God', die geraakt werden, voelen dat zij getuigen kunnen worden in de wereld, om bij te dragen aan het verspreiden van het Goede Nieuws. Doordat zij de volgzame instrumenten zijn geworden van de Heilige Geest, die hen uitrust met de genade van het woord en geloofszin, zijn zij nu in staat uit te gaan en te getuigen overal ter wereld, de mensen uit te nodigen tot een leven van gebed en hen te leren gebedsgroepen te vormen. Het doel is hen ertoe te brengen hun leven te veranderen en hun leven te leven als een ononderbroken gebed. Enkele leden van de gebedsgroep in Dhaka gaan naar de dorpen (naar de Moslims) en lezen de boodschappen voor. Velen geloven en wensen Christen te worden.

'Ik wil van ieder een Levende Toorts van de Vuuroven van de Liefde maken. Eer Mij nu en evangeliseer met liefde, voor de Liefde'(Jezus spreekt 27 januari 1989). (Jezus spreekt 27 januari 1989).

Devotie tot de Maagd Maria. 

'Waar Leven in God' brengt ons ertoe het kind van de Moeder van God te worden, daar Haar Onbevlekt Hart nooit gescheiden is van het Heilig Hart van Jezus, maar in volmaakte eenheid met het Zijne. Onze Moeder is onze steun en wij weten dat. Ieder die deel uitmaakt van een gebedsgroep, hetzij als Protestant, Calvinist of een andere denominatie, hen allen wordt geleerd Onze Lieve-Vrouw en onze heiligen te eren en tot hen te bidden.

‘Heb je niet gemerkt hoe Mijn Hart smelt en Haar Hart altijd gunstig gezind is? Hoe kan aan het Hart, dat jullie Koning ter wereld heeft gebracht, iets worden geweigerd dat Zij aan Mij vraagt? Alle gelovigen zegenen Haar Hart, want door Haar Hart te zegenen zegenen zij Mij’ (Jezus spreekt 25 maart 1996). 

'Waar Leven in God' verenigingen.

Als er in sommige landen verenigingen bestaan van 'Waar Leven in God' is dat alleen voor wettelijke doeleinden, met betrekking tot het ondersteunen van het werk van evangelisatie en het publiceren van de boeken. Als wij verenigingen hebben opgericht in bepaalde landen, gebeurde dat om te gehoorzamen aan de lokale wetten. Om een voorbeeld te noemen: om een postbox te openen op de naam van 'Waar Leven in God'. Maar ik heb er nooit over gedacht een beweging te vormen. De boeken zijn vertaald in 38 talen en ik heb geen aandelen ontvangen in de opbrengst daarvan, van wie dan ook, behalve van de Uitgeverij Parvis, daar de uitgever zei dat dit tot zijn voorschriften behoort. Dit geld gaat naar de liefdadigheidswerken, wordt gebruikt voor het dekken van de kosten voor boeken en de reiskosten om te getuigen in de landen van de derde wereld die daartoe niet de middelen hebben.

Andere activiteiten.

Elke twee jaar helpen vrijwilligers van de gebedsgroepen mij een Internationaal Oecumenisch Symposium te organiseren. Dat is tegelijk een pelgrimage. Tot nu hebben er 4 plaatsgehad. De grootste was die van het jaar 2000 in het Heilig Land (terwijl de Heilige Vader daar ook was). Er namen 450 mensen aan deel uit 58 verschillende landen. Daarvan waren 75 geestelijken uit 12 verschillende Kerken. Dit jaar proberen we dit te doen in Egypte.

Alles tezamen, ik bemin het Huis van de Heer en bovenal bemin ik God. Ik sta in de schuld bij Hem voor de genade die Hij mij heeft geschonken. Hij heeft eens tegen mij gezegd: 'Ik heb je overvloedig gegeven, geef dus ook in overvloed'. Dat is het dus wat ik probeer te doen. Ik geef Zijn woorden overvloedig door aan ieder die wil horen.

Ik dank u nogmaals dat u mij hebt toegestaan licht te werpen op de vragen met betrekking tot mijn geschriften en mijn activiteiten. Op de website www.tlig.org kunt u meer informatie vinden. Ik verzoek u vriendelijk van mijn kant Zijne Eminentie Kardinaal Ratzinger, Zijne Eminentie Mgr. Tarcisio Bertone en Mgr. Gianfranco van de Raad van de Congregatie voor de Geloofsleer te groeten, hen nogmaals dankend voor het verlenen van deze gelegenheid tot uitleg van mijn werk. Ik hoop dit te hebben gedaan op de verwachte wijze. Ik ben bereid mondeling of schriftelijk verdere vragen, die u mocht hebben, te beantwoorden. En ik ben bereid elke suggestie van uw kant te aanvaarden om bepaalde uitdrukkingen in de boeken van "Waar Leven in God' te verduidelijken. Zo nodig kan ik dergelijke verduidelijkingen toevoegen aan de nieuwe uitgaven van mijn boeken. 

Bij deze zend ik mijn oprechte complimenten en meest hartelijke en goede wensen,


Met vriendelijke groeten in Christus,

Vassula Rydén

VORIGE | CDF INHOUD | VOLGENDE | DOWNLOAD PDF

 
Getuigenissen
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
        Kardinaal Joseph Ratzinger
        Fr. Joseph Augustine Di Noia
        Vassula Informeert de WLIG Lezers over de Communicatie met het CDF
        Fr. Prospero Grech, OSA
        Vassula's Antwoorden Aan De CDF Door Fr. Prospero Grech
        Antwoord op Vraag 1: Relatie tussen WLIG en Openbaring.
        Antwoord op Vraag 2. Mijn relatie as Orthodox Christen tot de Rooms Katholieke Kerk.
        Antwoord op Vraag 3. Verwarring van terminologie met betrekking tot de personen van de Heilige Drie-Eenheid.
        Antwoord op Vraag 4: Protologie en Eschatologie.
        Antwoord op Vraag 5: De 'Waar Leven in God' beweging?
        Aartsbisschop Ramon C. Arguelles
        Fr. Lars Messerschmidt - Vassula en Kardinaal Ratzinger
        "De Situatie is Gewijzigd", zegt Paus Benedictus
    Imprimatur en Nihil Obstat Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Wanneer Zal Ik Het Huis Van Het Oosten Het Huis Van Het Westen
Zien Groeten Met Een Heilige Kus?

 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik Zal Deze Aarde Zuiveren Door Vuur En Lijden
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message