DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Positie Kerk » Aanpassingen door de CDF (2005) » Antwoord op Vraag 4: Protologie en Eschatologie. »

VORIGE | CDF INHOUD | VOLGENDE | DOWNLOAD PDF

Vassula's Antwoorden aan de CDF door Fr. Prospero Grech

Vraag 4: Protologie en Eschatologie.

Er zijn wat moeilijkheden met betrekking tot protologie en eschatologie. In welke betekenis heeft de ziel een 'visioen van God' voordat ze in het lichaam is ingestort? En hoe voorziet u de plaats van het Nieuwe Pinksteren binnen de geschiedenis van de verlossing in relatie met de wederkomst van Christus op het einde van de tijden en de verrijzenis van de doden? 

Protologie: Ik geloof niet in enige vorm van reïncarnatie. Integendeel, mijn geschriften spreken tegen reïncarnatie en tegen New Age: 'Die leerstellingen van Satan leren jullie te geloven in reïncarnatie terwijl er geen reïncarnatie bestaat; zij houden de uiterlijke schijn van godsdienst op, maar hebben er de innerlijke kracht van verworpen - de Heilige Geest en de Heilige Communie'(19 april 1992). De passage waarnaar u verwijst, zou de volgende kunnen zijn:

…dan, temidden van dit verblindende Licht, zullen jullie zielen zien wat ze ooit eerder hebben gezien, in die fractie van een seconde, dat moment van jullie schepping… Zij zullen Hem zien die jullie het eerst in Zijn Handen heeft gehouden, de Ogen die jullie het eerst hebben gezien, zij zullen de Handen zien van Hem die jullie gevormd en gezegend heeft… Zij zullen de meest tedere Vader zien, jullie Schepper…(15 september 1991)

De passage is er een van poëtische en mystieke taal. Wat hier is gezegd is op geen enkele manier de pre-existentie van de ziel. Ze spreekt veeleer over hoe God elke ziel zegent en bemint vanaf het eerste moment van haar schepping. Ik geloof dat wij zijn geschapen naar het beeld van God en dat wij Zijn stempel dragen in de diepte van onze ziel, waardoor mensen een natuurlijk verlangen hebben naar hun Schepper, dat alleen Hij kan tevredenstellen, zoals Sint Augustinus zegt: 'Het hart is gemaakt voor God; onrustig is ons hart totdat het rust in God'. Het belangrijke ding dat ik bedoelde door te geven door die zin is: Wij dragen het beeld van God in de diepte van ons wezen vanaf het moment van onze ontvangenis (conceptie).

Eschatologie: Er is gezegd dat ik een verkeerd soort chiliasme verdedig, met de bedoeling een nieuwe orde te vestigen, een materiële 'Nieuwe Hemelen en Nieuwe Aarde' vóór de Tweede komst van Christus. Dit is verkeerd en kan nergens in de boodschappen gevonden worden. Ik ben mij er zeer goed van bewust dat de Katholieke Kerk een dergelijk soort chiliasme heeft veroordeeld, zoals beschreven in de Catechismus van de Katholieke Kerk.

De dwaalleer van de Antichrist tekent zich reeds in de wereld af, telkens als men beweert de Messiaanse verwachting in de geschiedenis in vervulling te doen gaan. Deze verwachting kan alleen maar buiten de geschiedenis, langs de weg van het eschatologisch oordeel in vervulling gaan: zelfs in haar gematigde vorm heeft de Kerk deze vervalsing van het komende Koninkrijk onder de naam van chiliasme verworpen, vooral in de politieke vorm van een geseculariseerd 'intrinsiek (wezenlijk) verkeerd Messianisme' (KKK 676). 

Er zijn veel passages met termen zoals: Nieuwe Hemelen en een Nieuwe Aarde, alsook een Tweede Pinksteren, of soms met de term van Nieuw Pinksteren, in de geschriften van 'Waar Leven in God', maar ze moeten metaforisch (figuurlijk) worden begrepen. De verwezenlijking van deze woorden moet niet worden gevonden in een breuk met deze gewone geschiedenis van ons, voordat de Tweede Komst een tweede economie van geschiedenis vestigt. De woorden drukken de opperste hoop uit dat Christus ons zal vernieuwen van binnenuit in de kracht van de Heilige Geest. Het is een heropleving van geloof en een vernieuwing van de Kerk, waar wij zozeer naar hunkeren. En de vrucht die wij verwachten van deze vernieuwing is de genezing van de scheuring in het Lichaam van Christus. Reeds Paus Johannes XXIII voorzag een dergelijke vernieuwing toen hij bad om een Tweede Pinksteren: 'O goddelijke Geest… hernieuw in onze dagen Uw wonderen zoals een tweede Pinksteren'. En ook onze huidige Paus, Johannes Paulus II, heeft de term gebruikt bij verschillende gelegenheden, zoals in een brief aan de zeer Eerwaarde pater Joseph Chalmers, Prior generaal van de Broeders van de Heilige Maagd Maria van de Berg Karmel, 8 september 2001: '… Ik smeek een overvloed van goddelijke genade over u af. Moge precies zoals een tweede Pinksteren, de Heilige Geest over u neerdalen en u verlichten, opdat u de wil van uw hemelse en barmhartige Vader moogt ontdekken. Zo zult u in staat zijn te spreken tot mannen en vrouwen in vormen die hen vertrouwd en doeltreffend zijn'. (cf. Hand. 2, 1-13); 

Evenzo spreken mijn geschriften in metaforische taal van een heropleving van het geloof, zodat de Heer in staat is Zijn Troon op te richten en Zijn Koninkrijk te bouwen in onze zielen: 'Komt en leert: de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde zullen er zijn als Ik Mijn Troon in jullie zal vestigen, want Ik zal om niet water geven aan ieder die dorstig is' (3 april 1995, verwijzing naar Apok. 21, 6).

Ik geloof dat de ons beloofde vernieuwing al begonnen is, en het is door genade alleen dat de Barmhartigheid van God op ons rust om Zijn Geest uit te storten over de gehele mensheid zoals nooit eerder in de geschiedenis, en haar groei zal doorgaan zoals genade in onze dagen op ons schijnt als de stralen van de zon, om ons te genezen.

De Heer schonk mij de gunst mij de toestand van het geloof van de Christenen in onze tijden te laten zien. Het was betreurenswaardig en dat is het minste wat men zou kunnen zeggen. Veel van de boodschappen zijn vervuld van grote zorg, de geloofsafval beschrijvend die de Christelijke wereld heeft getroffen. Maar de Heer geeft ons hoop door ons mee te delen dat er een hernieuwing zal zijn (en is), een omvorming en een herleving door de actie van de Heilige Geest. Een dorst naar God zal worden gegeven door genade, door de Heilige Geest. Hier volgen enkele uittreksels: 'Mijn Heilige Geest zal jullie uit je grote geloofsafval halen om jullie te huwen; de ellende van jullie tijdperk zal van jullie generatie afvallen, want met Mijn Eigen Hand zal Ik jullie lijkkleed verwijderen om jullie te kleden in de gewaden voor onze bruiloft…'(20 oktober 1990) 'Ik zal de hele schepping nieuw maken, Ik zal jullie allen vernieuwen door Mijn Heilige Geest' (27 juni 1991).

Mijn geschriften spreken er niet over wanneer dit zal gebeuren of tot welke omvang de Heer in staat zal zijn Zijn Koninkrijk te bouwen zoals wij allen hopen en erom bidden als wij het gebed van de Heer bidden: 'Uw Rijk kome'. Ik geloof dat het al in ons is begonnen, en zijn groei zal altijd onze medewerking en onze goede wil insluiten. Ik geloof dat een vernieuwing al begonnen is, maar ze komt langzaam zoals het getij van de zee, dat niemand kan stoppen. 

Het Nieuwe Pinksteren of het Tweede Pinksteren is de hoop op onze vernieuwing. Het is een uitstorting van de Heilige Geest die de schepping zal vernieuwen. In 'Waar Leven in God' wordt het vergeleken met Apok. 21. Hier volgt een passage:

'Komt en leert: de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde zullen er zijn als Ik Mijn Troon in jullie zal vestigen, want Ik zal aan ieder die dorstig is om niet water geven uit de bron van Leven; staat Mijn Heilige Geest dan toe jullie in Mijn Koninkrijk en het eeuwige Leven binnen te halen; laat het kwaad niet langer macht over jullie krijgen om jullie te doden; staat Mijn Heilige Geest toe jullie grond te bewerken en een aards Eden in jullie te maken; laat Mijn Heilige Geest een nieuwe aarde maken om jullie grond in jullie te doen gedijen, opdat jullie eerste aarde, die het bezit was van de duivel, verdwijnt; dan zal opnieuw Mijn Heerlijkheid in jullie schijnen en zullen alle goddelijke zaden, die door Mijn Heilige Geest in jullie zijn gezaaid, ontkiemen en groeien in Mijn Goddelijk Licht (…) Staat dus Mijn Heilige Geest toe jullie ziel te veranderen in een ander Paradijs, een Nieuwe Aarde, waar Wij (de Allerheiligste Drie-Eenheid) Onze woning in jullie zullen vestigen…:

(Mijn vraag) En wat met de nieuwe hemelen?

De nieuwe hemelen? Ook die zullen in jullie zijn wanneer Mijn Heilige Geest jullie zal regeren in heiligheid. Mijn Heilige Geest zal schijnen in jullie duisternis als een schitterende zon aan de hemel, omdat het Woord aan jullie zal worden gegeven om gedachten en woorden te spreken zoals Ik zou willen dat jullie zullen denken en spreken. Alles wat wordt uitgedrukt zal in overeenstemming zijn met Mijn Beeld en gedachte; alles wat jullie zullen doen zal op Ons gelijken, omdat de Geest van jullie Vader in jullie zal spreken; en jullie Nieuwe Universum zal voortgaan met Mijn Heilige Geest, om de rest van de sterren te veroveren (symbolisch voor mensen) voor Mijn Glorie, en hen die Mijn Wet niet hebben nageleefd en volledig waren teruggeweken als een voorbijgaande schaduw in de duisternis, die nooit de hoop en de heiligheid hebben gekend die Ik voor jullie tijden heb voorbehouden;

De nieuwe hemelen zullen er zijn wanneer Mijn Heilige Geest van boven, uit de hoogste hemel zal worden uitgestort over jullie allen. Ja, Ik zal Mijn Geest zenden in jullie, om van jullie ziel een hemel te maken, zodat Ik in deze nieuwe hemel drievoudig zal worden verheerlijkt… en zoals de paden van hen die Mijn Heilige Geest hebben ontvangen rechtgemaakt zullen worden, zo zal hun duisternis en ook hun schemer worden verlicht en hersteld tot lichtende sterren, die hun duisternis voor altijd en eeuwig verlichten; spoedig zullen deze aarde en hemel verdwijnen omdat de stralende glorie van Mijn Troon in jullie allen zal schijnen (3 april 1995).

Zoals u kunt zien is dit alles beeldspraak alsook poëtisch om een hernieuwing te beschrijven, of een nieuw Pinksteren. Ik heb aan de mensen uitgelegd dat ze nooit van God sensationele gebeurtenissen moeten verwachten, omdat God eerder werkt op een discrete manier, hoewel Zijn taal expressief en machtig kan zijn. Veel gebeurtenissen, zoals een nieuw Pinksteren, moeten niet worden verwacht als zichtbare vlammen boven onze hoofden of iets dergelijks. Als God in actie is, doet Hij het op een zo vloeiende en discrete manier dat velen, die sensationele gebeurtenissen verwachten, ze zelfs niet onmiddellijk zullen opmerken. 

 

VORIGE | CDF INHOUD | VOLGENDE | DOWNLOAD PDF

 
Getuigenissen
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Positie Kerk
    Aanpassingen door de CDF (2005)
        Kardinaal Joseph Ratzinger
        Fr. Joseph Augustine Di Noia
        Vassula Informeert de WLIG Lezers over de Communicatie met het CDF
        Fr. Prospero Grech, OSA
        Vassula's Antwoorden Aan De CDF Door Fr. Prospero Grech
        Antwoord op Vraag 1: Relatie tussen WLIG en Openbaring.
        Antwoord op Vraag 2. Mijn relatie as Orthodox Christen tot de Rooms Katholieke Kerk.
        Antwoord op Vraag 3. Verwarring van terminologie met betrekking tot de personen van de Heilige Drie-Eenheid.
        Antwoord op Vraag 4: Protologie en Eschatologie.
        Antwoord op Vraag 5: De 'Waar Leven in God' beweging?
        Aartsbisschop Ramon C. Arguelles
        Fr. Lars Messerschmidt - Vassula en Kardinaal Ratzinger
        "De Situatie is Gewijzigd", zegt Paus Benedictus
    Imprimatur en Nihil Obstat Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
    De Patriarch van Alexandrië en geheel Afrika, Theodoros II
    Kardinaal Franjo Kuharic
    Kardinaal Napier, Aartsbisdom van Durban, Zuid Afrika
    Kardinaal Sfeir
    Kardinaal Telesphore P. Toppo, Aartsbisschop van Ranchi, India
    Aartsbisschop Vincent Concessao, Aartsbisschop van New Delhi, India
    Aartsbisschop Frane Franic
    Aartsbisschop David Sahagian
    Aartsbisschop Seraphim
    Bisschop Joäo Terra
    Bisschop Anil Joseph Thomas Couto
    Aartsbisschop Jeremiah
    Zijne Hoogwaardige Riah Abu El-Assal, Anglicaanse Bisschop in Jeruzalem
    Bisschop Karl Sigurbjörnsson
    Bisschop Theofylaktos' Welkomsttoespraak (in het Engels)
    Bisschop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria, Professor in Orthodoxe Theologie
    Paus Johannes Paulus II
    Verdere bronnen van de Congregatie voor de Geloofsleer
    Internationale Bibliografie
    Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
    Liefdadigheidswerken ‘Daden van Liefde’
    Oecumene & Spiritualiteit
    Het Enigma Vassula
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Aanbid De Schepper Van Hemel En Aarde
 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik Heb Je Geroepen Tot Een Leven Van Vrede
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message