DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Orthodox » Prof. Todor Sabev, Bulgaars Orthodox »

Prof. Todor Sabev, Bulgaars Orthodox

Theoloog, Kerkhistoricus en voormalig plaatsvervangend Secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken.

In Zijn goddelijke plan voor de redding van de mensheid heeft God door de geschiedenis heen Zijn boodschappers als profeten en apostelen, leraren en bewakers gestuurd om alle naties op het juiste pad te brengen, om het geloof te voeden, de vrede te handhaven en de eenheid te beschermen.

Vandaag de dag worden de profetieën van Jesaja (44:3) en Joël (2:28): "Ik zal mijn Geest over uw nageslacht uitgieten"; "uw zonen en uw dochters zullen profeteren (en) zullen visoenen zien", bewaarheid in een verscheidenheid aan charisma’s. Gaven van genade worden geschonken aan vrouwen en mannen voor de versterking van het Christelijk leven, aanbidding en dienst tot glorie van God.

Zulk een dergelijk geestelijke gave (charisma) is aan mevrouw Vassula Rydén verleend voor de vervulling van een bepaalde roeping. “Uit de diepten van haar duisternis”, heeft Vassula het Licht gezien. De Heer heeft haar hart geraakt om het te reinigen en te helen. Sindsdien is ze “Jezus Christus en de Maagd Maria innerlijk gaan zien” en “is ze in staat geweest om hun Boodschappen te horen.” Van deze unieke beleving van visioenen wordt getuigenis gegeven in 70 notitieboekjes, die in zeven delen zijn gepubliceerd. De Boodschappen die Vassula ontvangt worden door haar zelf neergeschreven maar "van bovenaf" gedicteerd. Haar menselijk handschrift wordt volledig getransformeerd.

De Boodschappen zijn Gods gaven van spirituele genezing, liefde en genade “aan iedereen gericht”.  Vassula werd geroepen om een vurige getuige te worden van Christus, Zijn Kruis dragend “naar de vier hoeken” van de geseculariseerde wereld. Samen met vele andere discipelen moet ze een instrument zijn van de goddelijke voorzienigheid, een echo van Gods Woord, mededogen, verzoening en vrede.

De Boodschappen zijn geen nieuwe openbaring maar een herinnering aan het Evangelie van Christus. De basistaak van Vassula is het delen van het Goede Nieuws door middel van bekendmaking in gemeenschappen en bijeenkomsten van gebed en meditatie, verspreiding van de Geschriften door publicatie en “zielen naar Jezus Christus te trekken.”

De verrassende aard van deze roeping heeft vragen en verbijstering opgeroepen, voor Vassula zelf, evenals voor vrienden en luisteraars. Sommige van de wonderen zullen de lezers van Waar Leven in God nog vergezellen. Desalniettemin zijn we ons bewust van het feit dat veel uitingen van mystiek verschillende beoordelingen en attitudes binnen de Christelijke traditie zijn tegengekomen. Tijdens de gehele periode van het Marxistisch militant atheïsme, opgelegd door de autoriteiten van mijn land, Bulgarije, vertelde een vrouw met grote gaven als ziener, zowel inheemse als buitenlandse mensen geheimen over hun verleden, heden en toekomst. Haar geloof en profetische stem hebben atheïstische opvattingen doen schudden en de levensstijl van tienduizenden veranderd. Bisschoppen, priesters en theologen hebben de gaven van die vrouw persoonlijk ervaren en individueel erkend. Maar het was niet in de traditie van de Kerk om een gezaghebbende uitspraak te doen over dit fenomeen.

Enkele jaren geleden was ik zo onder de indruk van het verhaal van de verschijning van de Maagd Maria, die drie van mijn zeer dierbare Protestantse vrienden tegelijkertijd hadden gezien, "zonder deze gebeurtenis als een buitengewone spirituele ervaring te beschouwen", omdat dit geen deel uitmaakte van de traditie van hun Kerk!

"We wandelen door geloof (2 Kor 5:7)" en "door geloof begrijpen ..." (Fleb 11: 3f). Onderscheid maken tussen de Geest van God en andere geesten is een delicate Christelijke plicht. Onderscheiding is ook een gave van de Heilige Geest (zie 1 Kor. 12: 0-1 1; 1 Joh. 4:1). Het belangrijkste criterium voor het testen van de geesten is het geloof in Christus als Mensgeworden Zoon van God en onze Redder (1 Joh 4: 2f).

In essentie is de inhoud van de Boodschappen in “Waar Leven in God” in overeenstemming met de Heilige Schrift en met de traditie van de Kerk. Ze worden verspreid, gelezen en gemediteerd binnen de Kerk, gericht op een herleving van het Christelijk geloof, vernieuwing en eenheid. Er worden vaak verwijzingen gemaakt naar de bron van waarheid, kennis en wijsheid. Het doxologische deel van de Boodschappen is gebaseerd op de Bijbel. Orthodoxe spiritualiteit staat heel dicht bij de talrijke gebeden, de dringende oproep tot bekering en berouw, vasten en een heilig leven. In het centrum van Vassula’s visioen worden ook vele andere fundamentele waarheden, waarden en leringen van de Kerk geplaatst. Gebed, nederigheid, naastenliefde, vrijgevigheid, vrede, verzoening en wederzijdse liefde in de naam van Christus, worden in alle notitieboeken voortdurend onderstreept. Gods overvloedige genade en tederheid worden vaak gepresenteerd in de context van bezorgdheid en zorg voor de zuchtende schepping, een waarschuwing over de zonde die de mensheid bederft, en een oproep tot ontwaken voor “de strijd tegen Satan en zijn volgelingen”. Zo kan men dus de “profetische toon” en de oproep aan alle Christenen voelen.

Denk aan de Zaligsprekingen! Volg de Tien Geboden! Nu is de tijd van bekering! "Leef alsof het je laatste dag op aarde is." "Heb je je verzoend met je broers en zussen?" "Deel Mijn Kruis." "Zoek naar gerechtigheid en help de onderdrukten." "Rijkdom moet worden omgezet.” "Evangeliseer met liefde, voor de Liefde." Je tijdperk van klein geloof is dood. "Accepteer niet Satans vruchten die ... verdeeldheid en onreinheid zijn." Wees waakzaam en bereid je voor op "de laatste dagen", omdat de Heer "op het Pad van Terugkeer" is.

En weer horen we de Boodschap van hoop en leven: "Schud het stof af dat u bedekt en sta op uit de dood." "De Heilige Eucharistie zal je in leven houden." De “tijd van beproevingen” zal worden gevolgd “door een nieuw tijdperk van liefde en vrede”. "Mijn Koninkrijk staat voor de deur." God wil dat iedereen gered wordt (zie Rom. 10:12-13).

De Boodschappen zijn een hymne van Gods liefde die is "als een fontein, een bron van levend water". Liefde is "de wortel van de Boom des Levens" en van alle deugden. Daarom, "zaai de zaden van liefde in alle richtingen”. "Oordeel niemand, en vergeld het kwaad met liefde." De Bron van liefde is de Heilige Geest, de Gever van het Leven. Hij leidt ons “naar alle waarheden” en transformeert de duisternis in licht. Hij verheft en zuivert ons hart, heiligt ons door de Sacramenten, verdrijft slechte geesten en brengt vernieuwing in de Kerk. De Heilige Geest schept een gemeenschap waarin liefde regeert. Hij beloont de armen en de nederige mensen van God.

Eén van de sterkste elementen in de visioenen van Vassula Rydén is de ernst van de verdeeldheid tussen de kerken, de urgentie van het werk voor de eenheid van de Kerk en het belang van de oecumenische beweging.

De zonde van verdeeldheid en wonden in het Lichaam van Christus is zo vaak het gevolg van gebrek aan trouw, nederigheid en wederzijdse liefde. “Rivaliteit en competitie om aardse macht”, egoïsme en trots kunnen geen eenheid teweegbrengen. Degenen die trachten de verspreide schapen van Christus bijeen te brengen "zouden hun stemmen moeten dempen" om de stem van de Heer te horen; zij zouden "hun hoofd moeten buigen" voor zegening door het Hoofd van de Kerk - Jezus Christus. Dan zal Hij allen optillen en naar Zich toe trekken. "Gezegend zijn zij die zich niet afscheiden" onder de Heilige Naam van Christus. "Bid voor de Wereldraad van Kerken" en voor de wereldwijde oecumenische beweging. Laten we altijd onthouden dat “de sleutels tot eenheid liefde en nederigheid zijn.”

De echte eenheid is en zal in het hart zijn, niet “naar de letter maar van de geest”. Het is een genade van God, maar vereist ook menselijke inzet en inspanning: "waar verdeeldheid is schenk vrede en liefde, waar verwarring is vraag om Licht.” "Eenheid zal over u komen als Dageraad ... Het zal van God komen, en uw volkeren zullen het het Grote Mirakel noemen, de Gezegende Dag ... Op deze dag zal de hele Hemel ... zich verheugen. "Zie, wat een vreugde zal Ik hebben als jullie je rondom Eén Altaar verzamelen... en Mij prijzen; jullie misvatting erkennen, berouw hebben over jullie rebellie en jullie zullen herinneren aan Mijn liefde voor jullie.” Gods plan is "om alle naties te verenigen, van Oost tot West, van Noord tot Zuid.”

In verschillende Boodschappen wordt een groot verlangen uitgedrukt voor een gelijktijdige viering van Pasen - "het Feest der Feesten" en de "Triomf van de Triomfen." Moge dit een nieuw elan worden om zo'n enorm probleem op de oecumenische agenda terug te brengen. Eigenlijk komt het uit het hart van het besluit van de eerste Oecumenische Raad (325) om de eenheid te versterken en een gemeenschappelijk getuigenis te inspireren.

Hoewel veel Orthodoxen zich verheugen over de genade van Vassula en de genoemde teksten waarderen, zijn ze voorzichtig met het accepteren van alle punten en details. Persoonlijk worstel ik nog steeds met een aantal vragen die me eerder bezighielden. Maar kunnen we geen verlichting vinden in het besef dat de Boodschappen ook tot ons komen door de beperkte menselijke natuur, en worden waargenomen volgens onze eigen spirituele capaciteit? Het lezen van Vassula's Geschriften vereist een mystieke ziel, gebed voor "kennis en alle fijngevoeligheid" (Fil. 1:9), het zoeken naar waarheid in de kracht van liefde en het weerstaan van een gemakzuchtig oordeel.

De gaven van de Geest moeten geestelijk worden onderscheiden (1 Kor. 12:10). Laten we de waarde van de boom op basis van zijn vruchten meten (Mat. 3:10; 7:15). De grote kwaliteit van de talrijke vruchten van "Waar Leven in God" is door veel mensen erkend. De Boodschappen hebben het spirituele leven verdiept, het Christelijk geloof versterkt en de aanblik van een bepaald aantal niet-gelovigen geopend. En we moeten nog de vervulling zien van Gods beloften: "Ik, de Heer, zal de visioenen vermenigvuldigen ... (en) zal de Heilige Geest zonder terughoudendheid over de hele mensheid uitgieten." Je zult als gras groeien in de gebieden waar er veel water is.”

Laten we God danken voor alle charisma’s.

Hemelse Vader,
Ontsteek ons hart met het vuur van de Heilige Geest.
Geef ons de Geest van wijsheid en geloof,
van durf en van geduld,
van nederigheid en van volharding,
van liefde en van berouw.

Genève, Pasen 1994

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
    Verzameling van Getuigenissen van Geestelijken & Religieuzen (meertalig)
    Orthodox
        Fr. Eugene Nicolau
        Fr. Ion Bria
        Aartsbisschop David Sahagian
        Prof. Todor Sabev, Bulgaars Orthodox
        Fr. Theophil Pelgrims
        Fr. Vladimir Zielinski
    Rooms-Katholiek
    Anglicaans
    Luthers
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Zal Je Als Een Teken Van Afwijzing Laten Zien, De Afwijzing Van De Eenheid
 
EERDERE BOODSCHAP:

Herinner Je Altijd Mijn Tedere Meesterschap
 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message