DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Rooms-Katholiek » Fr. Ljudevit Rupcic, OFM »

Echo van het Evangelie

Eerw. Ljudevit Rupcic OFM
Theoloog, Professor in de Exegese, Auteur

Elke dag beleeft Vassula Ryden een nieuwe ervaring van het goddelijke; ze blijft haar profetische boodschap verspreiden in de wereld van vandaag, die zich steeds verder van God verwijdert, ver van het fundament waarop zij is gevestigd en zelfs haar voortbestaan riskeert. Vassula is een ware profeet van onze tijd. Aan de ene kant behandelt ze de problemen en de noden van onze tijd; aan de andere kant zoekt ze nieuwe perspectieven van God, om uiteindelijk verrijkt uit haar moeilijkheden te komen en Hem in harmonie, vrede en volheid te vinden. Haar boodschap is doordrenkt met het Evangelie. Het speciale kenmerk bestaat alleen in het overbrengen ervan aan ons; bovendien biedt Vassula aan de oude en nieuwe problemen van onze wereld niets anders dan het eeuwigdurende Evangelie.

Vassula is, net als alle andere profeten, overtuigd van de waarheid van haar boodschap en de authenticiteit van haar missie. Ze kent haar eigen zwakte, maar ze houdt resoluut vast aan haar commitment om de boodschappen aan anderen te verspreiden. Ze vindt de hulp van God in voortdurend gebed en in de Eucharistie. Volhardend in haar wil en verlangens, streeft ze ernaar volledig verenigd te zijn met God. Ze is zich bewust van de urgentie om de boodschap te verspreiden omdat de tijd opraakt en er een onontkoombare grote kastijding dreigt; het kan alleen worden vermeden als we terugkeren naar God en Hem opnieuw aanvaarden.

Vassula's ervaring met God is een blijvende en onuitputtelijke bron van wijsheid, enthousiasme vol liefde voor God en de redding van de wereld. Om die reden is het getuigenis overtuigend, vreugdevol en stimulerend. Naast bekering en een oproep aan het mensdom om liefde met liefde te beantwoorden, is er ook bezorgdheid voor kerkelijke eenheid. "de Liefde heeft jullie lief" (3/7/92) betekent dat in Vassula's gesprekken en eenheid met God, eenieder van ons zich kan en mag zich verplaatsen in de plaats van Vassula. God houdt van iedereen op deze manier. Overal in haar geschriften voelen we de Adem van Liefde. Genade stroomt overal; de Heilige Geest is alom aan het werk en geeft overvloedig. Overal hoor je de voetstappen van God.

Vassula 'geschriften zijn een echo van het Evangelie. Degene die spreekt is inderdaad het Woord van God zelf. De meeste lezers en luisteraars herkennen in Zijn woorden de stem van God (14/7/92). Vassula vertelt eigenlijk niets nieuws wat God niet al had verteld, maar Gods Woord wordt door middel van haar mond geüpdatet, waarbij aandacht wordt besteed aan prioriteiten en de nodige nadruk. Op deze manier wordt het Woord geactualiseerd, serieus, overtuigend, een getuigenis.

De vraag: "Waarom herhalen wat al eerder is gezegd?" betekent dat men de behoeften van de mensheid niet kent, de mens heeft het recht Gods Woord op een begrijpelijke, geactualiseerde manier te horen. Daarnaast is er de verplichting om een boodschapper van het Woord te worden, die een getuigenis geeft binnen de menselijke ervaring. Door de vergeetachtigheid van mannen en vrouwen, overziet men te gemakkelijk de komende rampspoed en de onmiddellijkheid van de catastrofe waaraan de mensheid wordt blootgesteld; het is noodzakelijk om deze uit de onverschilligheid te halen om de genade onafgebroken te laten stromen en om bekering te bevorderen.

Ondanks de objectieve authenticiteit van Vassula’s getuigenis, werpen mensen hier en daar bezwaren op tegen de waarheid ervan. Hoewel ze niet voldoende zijn om het getuigenis in twijfel te trekken, zijn de redenen zowel objectief als subjectief van aard. Opmerkingen komen hoofdzakelijk voort uit een nauw en fragmentarisch beeld van het mysterie van het ras, vooral wanneer genade om niet wordt uitgegoten, genade waarmee God de mens tot een partner maakt in dit leven en van Zijn werken. Al deze bezwaren vloeien voort uit menselijke percepties en taal, omdat ze voortkomen uit een begrensde menselijke ervaring, niet in staat door deze beperkingen het mysterie van God te accepteren. Vandaar dat de mens het Woord van God in twijfel trekt en weigert God te aanvaarden. Voor de scepticus is het Woord van God altijd te moeilijk, zelfs "schandalig", en wordt daardoor als onwaar beschouwd. De aanvankelijke veronderstelling van de menselijke geest zou moeten accepteren dat dingen die niet waargenomen kunnen worden daadwerkelijk bestaan en dat men daar open voor moet blijven. Het is alleen in openheid voor Gods genade dat menselijke wezens een zekere, waardevolle en adequate kennis van het mysterie kunnen verkrijgen.

Kritiek komt voort uit het feit dat de ervaringen en getuigenissen van Vassula niet in overeenstemming zijn met de onwetendheid en vooroordelen van degenen die gevangenen zijn van hun eigen verbeelding. Vassula's getuigenissen getuigen tegen het valse begrip van hen die haar kleineren, niet tegen het Evangelie of het geloof. In geen geval is zij tegen de God van de Bijbel, noch tegen het geloof in Hem. Degenen die haar kleineren, zien iemand die zich echt verzet tegen hen die zich een eigen voorstelling maken van een God, van wie zij in het algemeen aannemen dat Hij zit op zijn Troon, ver van de mensheid. Voor Vassula is de mensheid werkelijk in staat om Gods liefde, Zijn genade en Zijn almacht te ontvangen. Dit "schandalige" standpunt is in werkelijkheid een herontdekking van God. Het is een ongegronde beschuldiging om Vassula te zien als een aanhanger van "New Age". Het is even onlogisch als het mengen van vuur met water. Dergelijke kritiek toont slechts aan dat de critici noch Vassula, noch "New Age" kennen.

Aan de andere kant moet men nadenken over waar de boodschap van Vassula zou leiden als het in praktijk zou worden gebracht. Als mensen de realiteit van liefde in God en in mensen zouden inzien, zouden ze ertoe geleid worden om God en elkaar lief te hebben. Als mensen het verzoek om te bidden zouden beantwoorden, zou de boodschap zich over de hele wereld verspreiden als teken van dankbaarheid aan God. Als iemand aanvaardt dat er eenheid dient te zijn tussen de Christelijke Kerken, dan zou er al hoop zijn op de vervulling van de belofte van Jezus – "één kudde en één Herder". (Joh. 10:16). Als mensen God zouden accepteren volgens de aanbevelingen van Vassula, zou Hij al "alles in iedereen" zijn (1 Kor. 15:28). Als mensen Vassula’s waarschuwing over Satan serieus zouden nemen, zou die al verbannen zijn uit de harten van mensen; de wereld zou zich dan omvormen. Als mensen zouden luisteren naar Vassula's oproep tot bekering, zouden alle mannen en vrouwen al heiligen zijn. Als iedereen Vassula’s ervaringen deelde, zou de persoonlijke geschiedenis van elkeen, en dus de geschiedenis van het hele mensdom, een Lied van Liefde zijn.

Dit alles is volledig in de radicale stijl van het Evangelie. In deze veronderstelling zijn er geen redenen om Vassula's ervaringen met God te scheiden van het Evangelie en zeker niet om deze tegen te werken. Vassula's boodschappen veronderstellen een aanleg in de menselijke natuur voor dialoog. Individuele gelovigen, vooral diegenen die rijk zijn van Geest, hebben het recht om de kwestie over Vassula te evalueren zonder zich onafhankelijk van de Kerk op te stellen. Op deze manier kunnen ze het oordeel van de Kerk doeltreffend ondersteunen. Het laatste oordeel blijft bij de Kerk, die haar waarborg heeft in God en Zijn bevestiging in de "sensus fidei" – het persoonlijk vermogen van de gelovige binnen de gemeenschap van de Kerk – waarvan de Geest van Waarheid de auteur en de getuige is van de waarachtigheid.

Al het bewijs dat tot nu toe voorligt, laat zien dat Vassula’s getuigenis elke dag serieuzer wordt genomen en vollediger wordt aanvaard. Dit vergemakkelijkt en versnelt tegelijkertijd het eindoordeel van de hele Kerk, dat ongetwijfeld de vele goede vruchten van Vassula’s boodschap als een criterium zal nemen.

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
    Verzameling van Getuigenissen van Geestelijken & Religieuzen (meertalig)
    Orthodox
    Rooms-Katholiek
        Fr. Joseph Iannuzzi
        Aartsbisschop Frane Franic
        Bisschop João Evangelista Terra
        Bisschop Ramon C. Arguelles
        Fr. Emiliano Tardif
        Fr. Michael O´Carroll
        Fr. Michael O´Carroll
        Fr. René Laurentín
        Fr. René Laurentín
        Zr. Rooney & Fr. Faricy
        Fr. Ljudevit Rupcic, OFM
    Anglicaans
    Luthers
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Heb Vruchten Geoogst Van Mijn Goddelijke Werk
 
EERDERE BOODSCHAP:

Wees Niet Bang Kleine Boodschapster
 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message