DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Anglicaans » Fr. Gregory, Overste CSWG »

DE WAAR LEVEN IN GOD BOODSCHAPPEN 

Door Fr. Gregory, Overste CSWG 

Fr. Gregory is de Overste van de Gemeenschap van Dienaren van de Wil van God, een kleine gemeenschap van Anglicaanse monniken die in Crawley, VK wonen. Andere getuigenissen van de gemeenschap zijn hier te vinden

Deze Boodschappen Komen Van De Heilige Drie-Eenheid

De Boodschappen, die Vassula sinds 1985 ontvangt, zijn bestudeerd door verschillende vooraanstaande theologen, die vonden dat ze volledig in overeenstemming zijn met de Heilige Schrift en de Traditie van de Kerk. Ze waren verbaasd om te zien dat Vassula, die voorafgaand geen catechese had gehad, de leer over de meest diepgaande doctrinaire en spirituele zaken met zo'n gemak kon vastleggen en zonder een spoor van fouten. Bovendien zijn Vassula zelf en de Boodschappen onderzocht door de Roomse Congregatie voor de Geloofsleer, die tevreden waren met haar antwoorden op hun vragen. Kardinaal Ratzinger vroeg Vassula om hun vragen te publiceren met haar antwoorden, samen met de bijbehorende correspondentie, hetgeen zij heeft gedaan. En het boekje met de titel 'Waar Leven in God: Verklaringen van de Congregatie voor de Geloofsleer', is nu gratis beschikbaar voor alle geestelijken. 

De Heer maakt in de Boodschappen duidelijk dat ze op geen enkele manier iets toevoegen aan de openbaring, die al voltooid is in de Schrift, maar dat ze bedoeld zijn als herinnering, om gehoord te worden in de Geest, van wat nu vaak wordt genegeerd in die openbaring, volgens de voorziening die Hij beschrijft in Joh. 16:12-15. In elk tijdperk inspireert de Heer zijn profeten voor deze taak. Degenen die verlicht zijn door dezelfde Geest als die de profeten hebben bewogen om woorden van de Heer te spreken, zullen de authenticiteit van de woorden van de profeten onderscheiden; en op dezelfde manier is de Heilige Geest de enige Persoon die de lezer uiteindelijk kan overtuigen van de authenticiteit van de Boodschappen van Waar Leven in God. Zelfs degenen die tevreden werden gesteld, door externe verbale criteria, dat de Boodschappen echt zijn, zullen nog steeds door de Heilige Geest moeten worden onderwezen hoe ze vanuit het hart, op een volledig persoonlijke manier, kunnen worden gehoord om hiervan te profiteren in de wijze die de Heer bedoelt. Duizenden mensen van over de hele wereld hebben op deze manier al getuigd van de authenticiteit van de Boodschappen en hebben ontdekt dat ze zijn, zoals de Heer ze heeft beschreven, zijn liefdeshymne aan Zijn volk. 

De Boodschappen zijn een nieuwe manier van evangeliseren 

De Boodschappen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de re-evangelisatie van een generatie die verleid is, door het heersende rationalisme van de tijd, tot het afvallig worden van het Geloof van hun voorouders; en omdat deze rationalistische mentaliteit zich nu over de hele wereld verspreidt, bieden de Boodschappen ook een effectieve evangelisatiemethode voor degenen die het evangelie van Jezus Christus nog niet hebben ontvangen. 

Het Evangelie werd aan heidense voorouders gepresenteerd met een geordend en 'rationeel' universum dat geschikt was voor wetenschappelijke studie. Door een diepe 'metanoia' namen ze een mentaliteit aan die was afgeleid van het Woord en de Wijsheid van God, de Persoon die de Zoon is van de levende God. Want de schepping kan alleen goed worden beschouwd en begrepen, wanneer deze wordt ontvangen en gebruikt als een goede gave die voortkomt uit de liefde van God; en deze waarachtige waarneming moet ook worden ontvlamd en verlicht door een overeenkomstige reactie van liefde tot de Vader-Schepper voor Zijn goede gave. 

God heeft nooit bedoeld dat mensen de dingen van deze wereld zouden gebruiken, noch hun rationele vermogens, afgezien van een liefdevolle afhankelijkheid van Zijn Heilige Geest van waarheid en Zijn geopenbaarde bedoeling voor Zijn schepping. Het rationalisme van dit tijdperk is daarom een ​​achteruitgang van de wijsheid die voortkomt uit geloof. Het is satanisch, in die zin dat het voortkomt uit de oorspronkelijke verleiding om de menselijke rationele krachten en de goede dingen van de schepping te misbruiken voor eigenzinnige doeleinden. Als gevolg van dit misbruik is 'de hele schepping tot nu toe aan het kermen en in barensnood geweest'. Het primaire doel van evangelisatie zou moeten zijn om de 'zonen van God' te herstellen in hun getrouwe dienst aan de geopenbaarde doelstelling van God voor Zijn schepping (zie Rom. 8:19-23). 

De Boodschappen van Waar Leven in God zijn dan ook een bijzonder geschikt evangelisatiemiddel voor onze tijd, omdat ze beginnen met het herstellen van de vertrouwensrelatie en liefdevolle afhankelijkheid die de hemelse Vader voor elk van Zijn kinderen beoogt. Iedereen wordt persoonlijk uitgenodigd om de Boodschappen te horen en erop te reageren voor hun voortdurende zelfkennis, berouw en bekering van het leven. De Heer Jezus Christus zou iedereen van Zijn bereidwillige vergiffenis verzekeren, van hen die zich tot Hem wenden in berouw, en van Zijn verlangen om met hen verenigd te zijn in Zijn Heilig Hart. Hoe onbetrouwbaarder en wanordelijker de wereld wordt, des te wezenlijker is het dat alle Christenen moeten streven naar zuiverheid van hart, om de liefdevolle aanwezigheid en macht van God aan het werk te kunnen ‘zien’ in zichzelf en in de wereld om hen heen en om Zijn profetische woorden van belofte en waarschuwing te 'horen'. Hier is een door God gegeven gelegenheid om een ​​'missionair-gevormde' Kerk te vormen en te bekrachtigen. 

De Bijbelse taal van gebed en aanbidding herstellen 

In de Boodschappen herstelt de Heer het gebruik van de typologische taal die wordt gevonden in de Evangeliën, verder ontwikkeld door de nieuwtestamentische schrijvers en verfijnd door de vaders en andere geestelijk leraren van de Kerk. Deze typologie verenigt het Oude en het Nieuwe Testament door woorden uit het Oude Testament te gebruiken, zoals 'slang', 'Abel en Kaïn', 'Egypte', 'wildernis', 'beloofd land', 'tempel', 'heiligdom', enz., met hernieuwde spirituele betekenissen, om het nieuwe volk van God in verband te brengen met de huidige geestelijke werkelijkheden van de Kerk, nu vervuld door het komen in deze wereld van het Koninkrijk van God in Christus en de Heilige Geest. De sleutel tot het gebruik van deze typologische taal, als een middel voor diepgaande spirituele communicatie, is het woord 'hart', gemeenschappelijk voor beide Testamenten en de hele spirituele Traditie van de Kerken van Oost en West. Het menselijk hart is door God geschapen om binnenin de schepping te dienen als een tempel van de Heilige Geest, en het centrum van eenheid voor elke persoon en de mensheid als geheel. 

Door Zijn incarnatie en verlossende werk heeft de Heer Jezus Christus het menselijke hart hersteld tot haar door God gegeven doelstelling voor eenheid. Jezus houdt nu de hele wereld in Zijn liefhebbende Hart voor haar redding, en Hij deelt deze zorg in de eerste plaats met Zijn Moeder, Maria, die Hij heeft aangesteld om te dienen als de Moeder van alle Christenen (zie Joh. 19:26-27 & Apok. 12:17), door wiens liefdevolle voorspraak we worden gevoed door de Heilige Geest en beschermd tegen Satan. We zijn nu in het tijdperk van Christus 'komst; nog niet Zijn laatste komst, maar veeleer in dat voorbereidende tijdperk waarin 'alle dingen onder zijn voeten worden gelegd', door de het hart tot Hart eenwording met Hem, in gebed en aanbidding, van Maria en alle getrouwe leden van Zijn ene Lichaam, de Kerk; want Hij heeft gezegevierd over al Zijn vijanden aan het Kruis. 

Waarom de geestelijkheid de boodschappen moet lezen 

De Heer claimt het recht, als het Hoofd van Zijn lichaam de Kerk, om het in zijn gehoorzame dienst tot Zichzelf te richten, en om haar eenheid in de gemeenschap van de Heilige Geest opnieuw te vormen. Dienovereenkomstig heeft Hij veel te zeggen in de Boodschappen om de herders van Zijn Kerk te corrigeren en aan te moedigen. Hij wil dat zij met Hem de pijn delen die Zijn Lichaam aantast, terwijl de hiërarchieën nog steeds hun afzonderlijke kerkelijke identiteit behouden. Dit delen in het lijden van Christus is nodig om de verdeeldheid te overwinnen en de eenheid te herstellen, en daardoor de evangelisatie te bewerkstelligen die door de Boodschappen is bedoeld. Want zij worden gegeven voor alle Christenen, en inderdaad voor de gehele mensheid, om hen voor te bereiden op de beloofde uitstorting van de Heilige Geest, het vuur dat de Heer komt werpen op de aarde, om Zijn volk te redden van de duisternis en dood, van scheiding van Hemzelf. Bovendien wil Hij dat Zijn priesters de integriteit van de Eucharistie herstellen als de viering van Zijn Eeuwig Offer, om zo Zijn hele priesterlijke volk te verenigen in de eenheid van dat Offer en hen te voeden aan de hemelse Tafel van de Vader; want Hij is de ware God en de ware Mens, de Tweede Persoon van de Heilige Drie-Eenheid, voor wie eeuwige glorie is! 

Fr. Gregory CSWG

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
    Verzameling van Getuigenissen van Geestelijken & Religieuzen (meertalig)
    Orthodox
    Rooms-Katholiek
    Anglicaans
        Fr. Peter CSWG
        Fr. Gregory, Overste CSWG
        Broeder Andrew CSWG
        De Eerwaarde Canon Dr. Gavin Ashenden (LL.B. B.A., M.Th, D.Phil)
    Luthers
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

De Schrift Is Een Spiegel Die Mij Weerspiegelt
 
EERDERE BOODSCHAP:

Kleine Dingen Behagen Mij
 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message