DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Maria » Onze Lieve Vrouw Eren » Koningin van de Hemel »

Koningin van de Hemel

Heb je er ooit over nagedacht welke rol Maria speelt in het Heilsplan van de Heer nadat Haar aardse leven was voltooid? Niemand zegt het beter dan de Heer. Dit is een fragment uit een Lied dat de Heer ons rechtstreeks uit de Hemel heeft gegeven. Het heeft de titel 'Emmanuels Lied’ en werd aan Vassula gegeven om het met de wereld te delen.

Mijn God, Mijn God!
wie is dit, die verschijnt als de dageraad,
glinsterend in de schemering als de morgenster?
wie is dit, helderder dan de maan,
getooid met de zon
en een wijd open Poort in Haar Hart?

"Zij is de Koningin van de Hemel,
Zij is Mijn Moeder en jouw Moeder,
de beminnelijkste van alle Vrouwen, mooi als de Hemel,
stralend als Mijn Heerlijkheid, uniek in Haar Volmaaktheid,
de Verrukking van Mijn Ziel,
Zij is de Vrouw met de twaalf sterren als kroon op Haar Hoofd,
het Vat van Mijn Heerlijkheid, een Weerspiegeling van Mijn Eeuwig Licht;
Zij is Degene wier Aanwezigheid in Mijn Hoven
alle sterrenbeelden samen in glans overtreft;
Zij is het Vat van het Ware Licht,
Het Woord, vlees geworden, en die onder jullie heeft geleefd,
Zij is Genade in Genade,
en het Zoetste Lied van de psalmisten;
Zij is Mijn Onderwerp van Vreugde,
Mijn Eer en Mijn Roem,
Zij is de Poort naar de Hemel
Degene die Haar kinderen laat zien
hoe Mijn Koninkrijk binnen te gaan,
Zij is Mijn Meesterwerk,
Zij is de Troosteres van jullie Trooster,
Mede-Verlosseres van jullie Verlosser,
de Bruid van Mijn Heilige Geest;

“dochter, Ik zal niet rusten,
niet voordat Ik ook jou meeneem naar het Huis van Mijn Moeder tot in de Kamer van Haar die Mij ontving,
om ook aan jou Haar Schoonheid te onthullen;
dan, alle mysteries die voor jou een bron van raadsels leken,
zullen plotseling als een bliksemflits
ook aan jou, Mijn beminde, worden onthuld,
en je zult begrijpen waarom de Vrouw bekleed met de Zon
nu uit Mijn Hoven neerdaalt naar jullie allen op een zo duister moment;
 
laat je ogen, Mijn duif, strak vooruitkijken,
je blik zij recht voor je uit;

Uit de WLIG-boodschap van 11 november 1993

 

De Vrouw Bekleed Met De Zon

(Deze boodschap werd ontvangen van 20-26 maart 1996. Maria Boodschap was op 25 maart 1996.)

"Ik ben Uw dienares en ik ben hier om U te dienen.
Majesteit, zonder U ben ik niets.
Zuivere voldoening van mijn ziel,
ik luister. 

Mijn beminde, kom en leer: wie heeft Mij het meest verheerlijkt? Ik zal je vertellen wie Mij het meest heeft verheerlijkt: de Nieuwe Eva; ja! de Vrouw, bekleed met de zon, staande op de maan, met twaalf sterren op Haar Hoofd als een kroon;[1] want Ik die de Hemel heb gemaakt en alles wat erin is, en de aarde en alles wat ze draagt en de zee en alles wat zij bevat[2] heb Haar boven al deze dingen[3] geplaatst;

de Koningin van de hemel is altijd in de tegenwoordigheid van de troon van de Allerhoogste; niets minder dan de hoogte van de hemel boven de aarde is de grootheid van Haar Naam; Haar Naam gehuld in een gewaad van licht; laat de hele wereld de knieën buigen voor Haar die de Heilige Naam draagt: 

Moeder van God; 

in Haar Onbevlekte schoot heeft Zij Mij verheerlijkt door Mij, het Onbevlekte Lam, te ontvangen, door een heiligdom te maken voor het Heiligdom; kom en zing een nieuw lied ter ere van Haar, laten allen die op aarde leven Haar Onbevlekt hart eren, het Altaar waarin Ik ben ontvangen en ook[4] God-Mens werd; niemand heeft Mij zo verheerlijkt als de Vrouw bekleed met de zon;

ja! Zij is zó buitengewoon mooi in Haar volmaakte Liefde dat de eilanden, de bergen, de heuvels, de valleien en de bronnen allen diep buigen als Zij voorbijgaat; en vandaag evenals gisteren, als de Meest Reine Liefde over de aarde gaat, begeleid door Mijn Engelen, wier ogen nooit ophouden te bewonderen de Bewonderenswaardige, Heiligste van alle Maagden, zich verbazend over de Schoonheid van het Meesterwerk van Mijn Vader, en wanneer Zij voorbijgaat over de aarde, komt Zij liefdevol tussenbeide en antwoordt op jullie smeekbeden;

laat Mij je zeggen: Mijn Heilig Hart is je hemel; schepping, Mijn Heilig Hart, dat zo velen van jullie verloochenen en afwijzen, is jullie Hemel; jullie Paradijs, jullie Koninkrijk; jullie Erfenis, jullie Rustplaats voor Eeuwig; nader dit Hart dat jullie zo bemint en Ik zal uitstorten, uit Mijn Hart, in jullie hart talloze zegeningen, om jullie ziel zo mooi te maken als de lentetijd, om jullie ziel te veranderen in een ivoren toren, een hemel voor Mijzelf alleen; hoe kan iemand twijfelen aan Mijn Liefde? ach, beminde, telkens wanneer jij twijfelt aan Mijn Liefde, verduistert de zon in Mijn verdriet …

vandaag, wil Ik laten zien, in Mijn grote Liefde, het Hart van Mijn Moeder,[5]

[6]“O Meesterwerk van Mijn Vader! O Verheven Meesterwerk van Jahweh!

Bruid van Mijn Heilige Geest! Mijn Schitterend Tabernakel! Jouw Hart, Beminde van de Beminde,[7] is Eén met het Onze! Jouw Hart is Mijn omheinde tuin, een verzegelde fontein; Jouw Hart is een Fontein die de tuinen vruchtbaar maakt; Jouw Hart, Aanbiddelijke, is Mijn Troon waarop Ik geëerd was; Hart van het Hart, die Ik heb gekroond in Onze tegenwoordigheid en in tegenwoordigheid van heel Mijn hemelse hof,[8] hoe kan één van Mijn schepselen Jouw Hart[9] verloochenen? Jij, de Ark van macht, geheel gekleed in deugden, Mijn Nieuw Lied,[10] Mijn Harp, Mijn Citadel, in wie de Schepper van hemel en aarde verrukt is door Je luister, Jij die in Onze Tegenwoordigheid staat, bent steeds zo dicht bij allen die Je aanroepen; en toch, wat is de mens diep gevallen en wat een bedrieglijk pad is hij ingeslagen door Jouw Hart te verloochenen?” 

heb je niet gehoord, schepping, dat Ik het Hart van Haar Hart ben? de Ziel van Haar Ziel, de Geest van Haar Geest? heb je niet gehoord dat Onze Twee Harten verenigd zijn in Eén? overweeg Mijn Verlossend Hart, overweeg Haar Mede-Verlossend Hart, overweeg de Vreugde van Mijn Hart, opkomend als de dageraad om de aarde in haar duisternis te verlichten, overweeg het Hart van de Koningin dat op de mensheid schijnt, helderder in Haar schittering dan alle sterrenbeelden tezamen; luisterrijker dan de zon; schitterend als Mijn Heerlijkheid vanwege Haar unieke volmaaktheid; overweeg het Tabernakel van je God; overweeg en acht hoog zoals Ik Mijn Troon hoogacht;

vraag niet: "hoe was het mogelijk dat de Allerhoogste Haar een zo hoge troon heeft toegewezen in Zijn Hemelse Hoven?" kijk, Ik heb Haar niet alleen aangewezen als Koningin van Mijn Engelen en Mijn schepselen, maar Ik heb Haar bestemd Mijn Troon te zijn; de Koningin van hemel en aarde is de Troon van de Koning der koningen, want Ik, de Heer van Allen, heb Haar als eerste  in Mijn Heilig Hart geplaatst;

geboren om Mijn Kroon van Heerlijkheid te zijn, geboren om het Vat van het Ware Licht te zijn die vlees geworden was uit Davids stam, geboren om Mijn eer te zijn en Mijn roem, de Geest met Mij en de Vader zeiden: 

“Maria vol van genade, Wij zijn met Je; Wij zullen geen van de geheimen voor Jou verbergen; Onze Adem zal Jouw adem zijn, zuivere uitstraling van Onze Heerlijkheid, Maria, Ons beeld van Onze Goedheid, Wij geven Jou Onze Vrede in Je Hart; in dit volmaakte Hart zal Ik, de Zoon, triomferen; Ons Hart zal Jouw Hart zijn, een brandende oven van goddelijke liefde; Onze Ziel zal Jouw Ziel[11] zijn, een grootse schat, een Paradijs voor Ons; Onze Geest zal Jouw Geest zijn; ja, want ieder die bij Ons is gevoegd is één van geest met Ons;” dit is Degene die Wij zozeer begunstigd hebben, Degene die zo velen afwijzen en Die toch de zalving van jullie ogen is, de balsem voor jullie wonden, het barmhartige pleidooi bij de Eeuwige Vader voor jullie smeekbeden, de Middelares en de Voorspreekster van jullie ziel;

zwakke mens … de Bruid van Mijn Heilige Geest is de Tempel van de Tempel, het beloofde land voor de zwakken en de ellendigen, de weerspiegeling van Mijn eeuwig Licht; de troosteres van jullie Trooster is de troost van jullie leed … wat heeft de mens te zeggen? wat kan de mens zeggen in zijn tent? hoe kan hij iets hemels ontdekken van wat de almachtige Hand van Mijn Vader heeft gedaan als zijn ziel is terneergedrukt door de zonde in zijn vergankelijk lichaam? je regeert je geest, mens, zonder licht, zonder verstand;

vandaag, mens, open je hart, dan zullen alle mysteries die je onpeilbaar leken aan je worden geopenbaard door Mijn Goddelijk Licht, driewerf Heilig, en je zult begrijpen wie de Vrouw, bekleed met de zon, is; en dan zal je hele wezen worden verheven en zal je hart jubelen en in vervoering raken als je ogen ontsluierd worden om het Gezegende Hart van de gezegende harten te zien, de Heiligste van de heiligen, het Onvergelijkelijke Hart dat brandt van onbegrensde liefde, een brandend vuur en zo  helder;

dan, Mijn vriend, zul je begrijpen wat Deugd is, en hoe in dit Deugdzame Maagdelijke Hart, Ik, God, God-Mens werd;  je zult de Moeder van je Verlosser zien, Moeder van de profeten, Moeder van de leerlingen, Moeder  van de charisma’s, Moeder van de Triomf, Moeder van onbegrensde genaden, Moeder van ongeëvenaarde Verlossing; Wijngaard van de Ware Wijnstok, Pad naar het Pad dat iedereen naar Mij leidt, Poort wijdopen naar de hemel voor iedereen om binnen te gaan en eeuwig leven te bezitten;

- heb je niet opgemerkt hoe Mijn Hart smelt en Haar Hart altijd gunstig gezind is? hoe kan aan dit Hart, dat je de Koning van de wereld heeft gebracht, iets worden geweigerd dat Zij aan Mij vraagt? alle getrouwen zegenen Haar Hart, want door Haar Hart te zegenen zul je Mij zegenen;

 Koninklijk en aanbiddelijk zul je Haar verkondigen als je Haar eenmaal hebt leren kennen; sla dan je ogen op, schepping, bij de aanblik van Haar Hart en Ik beloof je dat je nooit zal ophouden te groeien in schittering; je hart zal worden opgeheven in de oven van Haar Hart, en, ontroerd en vol verrukking, zul je Haar Hart binnengaan zoals men een oceaan van liefde binnengaat, aangezien de rijkdommen van Haar Hart zo wijd zijn als de Zee die naar je stroomt en jij naar deze Zee; de Schatten van Hemel en aarde liggen alle in Haar Hart en ze kunnen allemaal voor jou zijn!

hoewel de nacht nog je geest en hart bedekt, sta op! sta op en sla je ogen op naar deze schitterende aanblik van Haar Hart, dat zoveel profeten wensten te zien in hun tijd maar niet gezien hebben; sta op en zing een nieuwe hymne voor de Hymne van de Allerheiligste Drie-eenheid, zing en zeg: “broeders! zusters! kom en wees beschermd door de Mantel van Genade in Genade; kom en wees omhuld door het Licht van de Koningin; kom en laat ons overschaduwd worden door Degene die door de Heilige Geest was overschaduwd;” heb je niet gehoord hoe de volkeren naar Haar Licht zullen komen en dat de koningen naar Haar dagende schittering zullen komen, wanneer tenslotte Haar Hart zal triomferen samen met het Mijne? mysterie voor de rijken van hart, maar voor de armen en nederigen een Zegen zo naar verlangd …

O kom! voordat de stromen van zonde jullie overvallen! kom in deze Ark[12] die jullie kan redden; wees niet zoals jullie voorvaderen in de dagen van Noach, die niet luisterden; kom in de Ark en jullie zullen worden gered van de stormachtige wateren van de zonde en van het omkomen in de stromen van de zonde; kom en word het beloofde kind van de Middelares als gevolg van de toewijding die je voor Haar zou hebben gehad;

in je toewijding aan Haar zul jij je aan Mij toewijden; elke toewijding, die Haar Hart eert, zal vermeerderen en tot Mij opstijgen omdat Onze eenheid zo volmaakt is; in je toewijding aan Haar Hart, zullen al Mijn verordeningen beter worden begrepen in Haar Licht, want je schreden zullen worden geleid door Haar Hart, aangezien je hand zal worden genomen door de Troon van Genade Zelf; hoe gezegend zul je zijn door je toewijding aan Haar Hart te herhalen!

kom tot Haar, zo Gezegend, die Haar Moederliefde toont aan Haar kinderen door hen de weg te wijzen naar de hemel; kom tot de Medeverlosseres van je Verlosser, wier Hart, brandend van Liefde, geofferd werd om ook te worden doorboord omwille van jullie;  kom en eer dit Hart, brandend als een Lamp, binnen en buiten schijnend dichtbij Mijn Hart;

als je zegt: “we hebben Haar Hart niet nodig”, weet dat je dan in werkelijkheid zegt: “we hebben het Hart van de Heer niet nodig!” leer, zwakke mens, dat Mijn Heilig Hart en het Onbevlekte Hart van je Moeder zó verenigd zijn, dat, in hun volmaakte eenheid, deze Twee Goddelijke Harten Eén worden; Ik zeg je plechtig: als je Haar Hart erkent, zul je niet alleen Mijn Hart erkennen maar ook dat van de  Vader; heb Ik niet gezegd dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? als Ik in de Vader ben en de Vader is in Mij, is Mijn Hart, ook, in de Vader en Zijn Hart is in het Mijne; te zeggen dat Wij niet onscheidbaar zijn en Eén, is Mijn Woord afwijzen; wees niet de slaaf van je geest en laat je niet winnen door de argumenten van de wereld;

zeg Mij, welk hart van welk schepsel is gelijk aan het Hart van Maria? er is geen hart gelijk aan het Hart van Maria; volmaakt vanaf het begin, Onbevlekt vanaf Haar geboorte[13] en vol van Genade, overtreffend in genade de genaden van Mijn engelen; daarom hebben Mijn engelen in menigten zich afgevraagd:

“wie is het achter Haar sluier?”

“waarom buigen de toppen van de bergen diep en groeten ze Haar wanneer Zij voorbijgaat?”

“wie is het zonder smet in Haar Hart en zo welgevallig aan God?”

“heb je gezien hoe heel Gods schepping de blik neerslaat als Zij voorbijgaat?”

“wie is Zij die is als een fontein die de tuinen vruchtbaar maakt door Haar genaden, deze bron van levend water?”

“wie is Zij, met een Hart zo zuiver met goddelijke liefde, dag en nacht, nacht en dag naar God verlangend, en in volmaakte eenheid met de Allerhoogste?”

“wie is deze Maagd die zo nederig is ondanks haar grote rijkdom aan deugden en genaden dat de Ogen van de Allerhoogste Haar nooit loslaten?”

velen van Mijn Engelen bleven stil van bewondering, woorden ontbraken hen …

het is in dat Hart, in die Afgrond van genade, dat Ik Mijn macht uitoefende; de Auteur van hemel en aarde, de Auteur van genade, vond Zijn hemel in de hemel, Zijn genade in genade, om in de conditie van een slaaf te komen; Ik kwam tot de Uitzonderlijke Nederigheid[14] om te dienen en niet om gediend te worden; Ik, de Verlosser van de gehele mensheid, de beloofde Messias, kwam tot het volmaakte evenbeeld van Mijn Heilig Hart om deel te nemen aan de smarten, de vreugden, het lijden, het martelaarschap, de wonderen, het verraad, de doodsstrijd, de geseling, de doorboring en de kruisiging; samen, hebben Onze Harten geboet;

alle momenten die Mijn Moeder op aarde doorbracht waren een volmaakte hymne van liefde, naastenliefde, nederigheid en zuiverheid, een schat uit Mijn schatten; Ik kwam in dit Heilige Hart, evenbeeld en gelijkenis van Mijn Heilig Hart, om God-Mens te worden, zodat Ik Haar stappen volg,[15] en later Zij de Mijne volgt;[16] Ik heb gezegd dat Zij en Ik alles deelden de hele weg naar het Kruis;

Onze eenheid was zo intiem volmaakt dat We geen woorden nodig hadden, want de enige uiting was in Ons Hart; Mijn woorden en Mijn gedachten hoefden niet naar Haar te worden overgebracht in Mijn afwezigheid; in de verheven kracht van Mijn Heilige Geest was Haar alles bekend; in Haar maagdelijke Hart was haar alles bekend, aangezien Zij God bezat en God Haar bezat; op deze manier was Haar dagelijks voedsel de Wil van de Eeuwige Vader;

o schepping! Mijn Ziel verkeert in uiterste ontzetting wanneer zo velen van jullie Haar Hart verloochenen! en Mijn Engelen sidderen voor die dag waarop Ik deze mensen schuldig zal verklaren! maar voor hen die Haar hebben geëerd en Haar hebben bemind, de Poort van Haar Hart zal open zijn voor jullie om de hemel binnen te gaan; en Ik zal zeggen tot jullie die Haar beminnen en eren: “kom! jullie liefde voor Haar was zo groot op aarde dat jullie vandaag naar jullie woning mogen komen en voor Mijn Heilige Tempel[17] neerbuigen;”

schepping, dit Grote Teken[18] aan de hemel, de Vrouw die bekleed is met de zon die de duivels van vrees doet verlammen, dit Grote Teken dat de hemelen verlicht en de Duisternis[19] schrik aanjaagt, is niemand anders dan Mijn Moeder; in tegenstelling tot de duisternis heb Ik deze Allerheiligste Maagd verheven om voor jullie allen een Zuil van brandend vuur te zijn bij nacht om jullie stappen te leiden, en bij dag een Zon te zijn om jullie verschrikkelijke duisternis te verlichten;

- de dag waarop Ik door de Heilige Geest in Haar maagdelijke Schoot werd ontvangen, waren alle duivels verlamd van angst terwijl in de hemel tegelijkertijd een grote hemelse menigte God prees en zong: “Ere zij God in de hoogste hemel, en vrede aan de mensen die Zijn gunst genieten;” aldus, daalde Ik neer uit de hemel naar de hemel, van Mijn troon naar Mijn troon …

ja, waar elke deugd bloeide, en Mijn Hart verrukte door de zoete geur van Haar volmaakte Liefde; het Hart van Mijn Volmaakte is ongeëvenaard en geheel en al beminnelijk … Haar Hart, sinds Haar Onbevlekte Ontvangenis was een onophoudelijk gebed, een uitboetende wierook, een onophoudelijke aanbidding van God; dit is Mijn Wijngaard[20] die de machtige Hand van Mijn Vader heeft bewerkt zodat de Ware Wijnstok Zijn wortel schoot in die grond;

kom tot het Hart van jullie Gezegende Moeder, dat zo helder is als de dag; kom en ontvang Haar genaden die zo talloos zijn en die in stralen opvlammen vanuit Haar Handen; Mijn Hart, dat vol genade en waarheid is, werd vlees in de Maagdelijke Schoot vol van genade en waarheid; en nu, Onze Twee Harten, verenigd in Eén, zullen de Bittere Plaag overwinnen, niet door fysieke kracht noch door geweld van wapens, maar door liefde en offers;


[1] Apok. 12:1.

[2] Apok. 10:6.

[3] Het teken hiervan is dat Zij op de  maan staat.

[4] Jezus voegt er ook aan toe omdat Hij ook God is.

[5] Ik voelde dat het Hart van Jezus smolt van liefde toen Hij het woord “Moeder” uitsprak.

[6] Met een luide kreet sprak Jezus tot Onze Lieve Vrouw.

[7] Ik begreep “Beminde” als voor de Beminde Drie-eenheid.

[8] Plotseling dempte Christus Zijn Stem en werd bedroefd.

[9] Jezus was tegelijk bedroefd en verbaasd.

[10] Ik begreep dat de Nieuwe Eva was bedoeld.

[11] Ziel moet worden begrepen als leven, zoals in Lk. 9:24.

[12] In het Hart van onze Heilige Moeder.

[13] Zij is Onbevlekt ontvangen.

[14] Onze Heilige Moeder.

[15] Toen Jezus een kind was en Zijn Moeder volgde.

[16] Ik begreep dat Maria Jezus volgde in Zijn Zending.

[17] Onze Gezegende Moeder: de Tempel van God. 

[18] Apok. 12:1.

[19] De duivel.

[20] Onze Lieve Vrouw.

 

O Koninklijke Maagd,

onafscheidelijk verenigd met het Hart van Jezus,

ik offer U op alle zondaars van de wereld

die Uw Zoon beledigen in het Heilig Sacrament;

mogen zij die Hem slaan, bij God vergeving vinden

door Uw Onschuld, Uw Heiligheid en Uw Zoet Hart

dat het Heiligste Tabernakel van God werd;

amen;

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
Maria
    Onze Lieve Vrouw Eren
        Maria in de Heilige Schrift
        Haar Titels
        Waarom de Rozenkrans
        Maria, Onze Moeder
        Koningin van de Hemel
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Heb Mijn Hemelse Voorraden Geopend
Herken De Tijden

 
EERDERE BOODSCHAP:

Stel Je Vertrouwen Volledig In Mij
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message