DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Maria » Onze Lieve Vrouw Eren » Maria, Onze Moeder »

Maria Onze Moeder

"Ik zeg je nogmaals dochter dat Mijn Moeder ook jullie Moeder is, jullie zijn Haar kinderen, het staat geschreven in Mijn Woord en Ik zeg het opnieuw voor hen die het niet weten, de Heilige Schrift zegt, in het boek van de Openbaring, dat toen Satan er niet in slaagde Mijn Moeder te vervolgen, hij woedend op Haar was en wegging om oorlog te voeren tegen de rest van Haar kinderen, dat zijn allen die aan de Geboden gehoorzamen en van Mij getuigen;”
(8 oktober 1987)

"Mijn Ziel lijdt ondraaglijk, net als de Ziel van jullie Heilige Moeder als Wij zien hoe Onze kinderen regelrecht in de val­strikken van Satan lopen; 
(6 januari 1988)

"Mijn Moeders Onbevlekte Hart is verenigd met het Mijne ...Ik verlang dat jullie Mijn Moeder benaderen en Haar eren zoals Ik Haar eer; Ik verlang dat iedere knie zich buigt om Haar te eren; Ik verlang dat jullie de Rozenkrans bidden en jullie Heilige Moeder Groeten; Ik wil dat jullie eerherstel geven voor jullie zonden en Haar vragen jullie dat te leren; (25 januari 1988)

"Ik, Vassula, ben de Moeder van iedereen; 
(26 januari 1988)

Vassula, zoek Mij bij Mijn Moeder, jullie Heilige Moeder; Wij zijn samen; Ik bemin je; 
(31 januari 1988)

Ik, die God ben, groeide in de Schoot van Mijn Moeder; Zij voedde jullie God, schepping! Ik ben door Haar gevoed; Ik, die het Woord ben, bemin Haar en eer Haar; Vassula, in het allereerste begin heb Ik je een beschrijving gegeven van Mijn Kruisiging; denk eens terug aan het moment waarop Ik zei, “Mijn blik viel op Mijn Moeder; Ik keek naar Haar en Onze Harten spraken: Ik geef U Mijn geliefde kinderen opdat ze ook Uw kinderen zijn; U zult hun Moeder zijn; (10 februari 1988)

“de Schrift liegt nooit; de Schrift zegt de volgende woorden, “Moeder van mijn Heer;” Elisabeth die geïnspireerd was door de Heilige Geest sprak deze woorden; schrijf: “Gij zijt de meest Gezegende onder alle vrouwen en Gezegend is de Vrucht van Uw Schoot; waarom zou Ik worden geëerd met een bezoek van de Moeder van mijn Heer?” de woorden die Ik vanaf Mijn Kruis heb gesproken zijn veel dieper dan velen van jullie schijnen te begrijpen; eer Mijn Moeder, die ook jullie Heilige Moeder is;” (10 februari 1988)

noem je Heilige Moeder, Mama, van nu af aan; wees vertrouwelijk met Haar zoals je dat  met Mij bent; wij, ons, onthoud Mijn lessen; (15 augustus 1988)

de tijd is nabij, en vanwege deze korte tijd die nog over is, zal Ik, je Heilige Moeder, dichter bij jullie zijn dan ooit tevoren; Ik wil Mijn Genaden over velen van jullie uitstorten, om jullie mooi te maken en jullie dichter naar Jezus te trekken, die enorm veel lijdt; 
(19 augustus 1988)

“kinderen, Ik ben jullie Moeder; sta Mijn Zoon toe jullie te leiden en te genezen, en jullie te zuiveren, staan jullie jezelf toe door Jezus te worden genezen; ontvang deze genade die Mijn Zoon jullie aanbiedt; begrijp waarom Hij iedere ziel zoekt; Jezus bemint jullie grenzeloos! Ik, de Moeder van heel de mensheid, de Moeder van jullie Verlosser ben dichtbij jullie, kinderen, en altijd bereid jullie te helpen; kom! open jullie harten voor Ons; Wij zijn jullie Heilige Familie, ontvang Onze Vrede; Jezus en Ik zegenen jullie allen;” (26 september 1988)

Ik ben jullie Heilige Moeder die net als jullie lijdt om de dorheid die verspreid wordt; verlies de moed niet, Ik sta naast jullie; Ik zal jullie bemoedigen om Jezus' Boodschap van Vrede en Liefde te verspreiden; […] wees niet bang, Mijn beminde; Ik, je Heilige Moeder, zie alles wat er gebeurt, Ik zal je altijd bemoedigen; 
(7 december 1988)

Ik ben jullie Heilige Moeder, die dag en nacht weent om jullie afgedwaalde zielen; de Heer geeft jullie ontelbare Tekenen over de hele aarde, om jullie te waarschuwen, jullie leven in het einde der Tijden; kinderen, kom terug naar Ons, luister naar Onze Oproepen; (Maart 1989)

Mijn Moeder, die ook jouw Moeder is, beschermt je, leidt je, helpt je; dochter, zegen Haar; houd nooit op met bidden; (26 maart 1989)

Ik, jullie Heilige Moeder, ben voortdurend voor jullie allen Voorspreekster bij de Vader voor jullie vrijwillige overgave en dat jullie volmaakt zullen worden; 
(10 maart 1990)

Ik, jullie Heilige Moeder, bereid jullie voor om de Heer te ontmoeten; Ik voed jullie op in je geestelijke groei; Ik bedek jullie met genaden om jullie te helpen en te bemoedigen; besef dat dit bijzondere dagen zijn waarin jullie nu leven; dit zijn de dagen die voorafgaan aan de Komst van de Heer, zij zijn de opening van het pad waarlangs de Heer zal komen; deze dagen zijn een voorbereiding op de neerdaling van jullie Koning; 
(15 mei 1990)


Ren Naar Jullie Gezegende Moeder

3 april 1996 

Mijn Vassula, Mijn kleine leerlinge van dit einde der tijden, Ik zal je nu een hemels verhaal dicteren over het Hart van Mijn Moeder ...

zoals Ik je al eerder heb gezegd; Mijn Moeder’s Hart en het Mijne zijn zó verenigd dat Ze Eén worden; de Maagd der maagden, de Heiligste, nu voor altijd in de Hemel, Mijn Moeder, wordt in de Hemel nog steeds aangeduid als: Mijn Moeder;[1]

toen Ik, God, neerdaalde om te worden ontvangen door de Heilige Geest en geboren te worden uit de Maagd Maria, kwam Ik in Mijn hemel! Ik daalde vanuit de ene hemel neer in de andere, Ik verliet de ene Troon om op de andere te zitten; als de lamp die op de heilige lampenstandaard schijnt, vond Ik Haar Hart, schijnend vanbinnen en vanbuiten;

Ik ben verwelkomd in dit Paradijs om te worden verheerlijkt; wat was verloren[2] en ontwijd door Eva, moest worden verdiend[3] en geheiligd door de Maagd Maria, door Haar volmaakte gehoorzaamheid en nederigheid; en door deze Vrouw zal Mijn Rijk weer op aarde komen; Mijn Rijk op aarde zal in ieder hart worden gegrondvest; nogmaals zal Mijn Geest over jullie worden uitgestort, zó overvloedig, dat deze dorheid van nu zal worden veranderd in een vruchtbaar land;

er was gezegd dat op het einde van de tijden Onze Twee Harten apostelen zullen doen opstaan, en zij zullen worden genoemd: apostelen van het einde der tijden; dezen zullen worden onderricht door de Koningin van de Hemel en door Mijzelf, om voort te gaan in elke natie, om zonder vrees het Woord van God te verkondigen, zelfs wanneer ze met bloed zullen worden doordrenkt, door de wrede aanvallen van de vijand, zullen ze niet worden gebroken; hun tong zal de vijanden van Mijn Kerk doorboren als een tweesnijdend zwaard, door hun ketterijen aan het licht te brengen;

ze zullen nooit wankelen, noch vrees kennen, want Ik zal hen voorzien van een geest van moed; de vernietigende zweep zal hen niet raken; ze zullen geen steen op de andere laten; ze zullen de zondaars achtervolgen, de opgeblazen praters, de groten en de trotsen, de schijnheiligen, de verraders van Mijn Kerk, ze zullen hen achtervolgen met Mijn Kruis in de ene hand en de Rozenkrans in de andere; en Wij zullen hen terzijde staan; ze zullen de ketterijen vernietigen en in hun plaats trouw en waarheid bouwen;  ze zullen het tegengif zijn van het vergif, want ze zullen ontspruiten, als knoppen, uit het Koninklijke Hart van Maria;[4]

deze apostelen van het einde van de tijden zullen zich wenden tot God, hun Vader, en God, hun Vader, zal Zich tot hun geest wenden; ze zullen zich wenden tot Maria, hun Gezegende Moeder, en hun gezegende Moeder zal een beroep op hen doen om getuigen van de Allerhoogste te worden; en de Heilige Geest zal hun een geest van ijver geven, om klaar te zijn voor God, om klaar te zijn voor deze Strijd, die dag, zal de hoogmoedige kroon van de machten van het kwaad onder de voet worden gelopen door de Vrouw die bekleed is met de zon, en door al Haar kinderen;

de tweede Eva, aan wie Ik voldoende macht heb gegeven om Satan en zijn rijk ten val te brengen, zal zijn kop verpletteren met Haar hiel; deze vijandschap is niet alleen gesteld tussen de Koningin van de hemel en Satan, maar eveneens tussen Haar kinderen, wier rijk in Haar Hart is, en de kinderen van de duivel, die hun rijken hebben gebouwd in hem en door hem, en die in jullie dagen de grootste vervolgers zijn; veel van dezen zijn aanbidders van het Beest, de geleerden en de filosofen van jullie tijden …

Ik, in Mijn Trinitaire Heiligheid, had deze nederige Maagd uitgekozen om in Haar volmaakte deugden en genaden, de Vrouw die zou tarten, door Haar deugden en genaden, het hele koninkrijk van Lucifer die voortdurend in woede ontvlamt en beeft van angst bij de klank van Haar Naam;

Ik zeg jullie, niets minder dan de hoogte van de hemelen boven de aarde is de grootheid, de macht en de glans van Haar Naam; laat allen die op aarde leven eerbied hebben voor het Hart van de Koningin; Zij heeft nooit opgehouden Haar kinderen te beschermen tegen de valstrikken van de Boze, die, in jullie tijden, openlijk heeft verklaard[5] strijd te voeren tegen Mijn Heilig Hart en tegen heel het leger van Mijn heiligen; maar spoedig, zal het rijk van de Boze worden beëindigd en zijn soevereiniteit worden ontworteld door de machtige Hand van Maria;[6]

in alle waarheid zeg Ik jullie: er is niemand op aarde of in de hemel, of in de hemelse machten aan wie zoveel autoriteit en macht is gegeven over allen, dan aan jullie Gezegende Moeder, na Mijn Macht en Mijn Autoriteit; want Ik ben de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste, Hij die is, die was en die komt;

Ik ben Mijzelf genoeg, zoals jullie weten, maar het is door het Maagdelijke Hart van Maria dat Mijn Verlossingsplan is begonnen, en het zal weer door dit Heilige Hart zijn dat Ik Mijn Verlossingsplan zal voltooien; eer dus Haar Hart, jullie die in woede ontvlammen bij de klank van Haar Naam, en begrijp dat Zij de Vreugde is van Mijn Heilig Hart, de Vreugde van Mijn hemelse hof;

Haar gedachten waren vanaf de dag van Haar Ontvangenis steeds in eenheid met Mijn gedachten; Haar Hart, in totale onderworpenheid aan de Wil van Mijn Vader, was een ononderbroken gebed, een onophoudelijke liefdeshymne, een aanbidding van Mij, jullie Drie-ene God, maar Eén in de eenheid van wezen;

- vandaag, in dit einde van de tijden, waarin de strijd woedt tegen Onze Twee Harten[7] en tegen Onze kinderen die getuigen van de Waarheid, zeg Ik jullie: snel naar jullie Gezegende Moeder, die, zoals een kloek die haar kuikens onder haar vleugels verbergt, ook jullie, onder Haar Mantel zal verbergen;

ach … maar zo velen van jullie zijn al omgekomen voordat jullie geboren waren, door het verbieden van de devoties die jullie eens hadden voor Haar Maagdelijk Hart! alles vanwege jullie menselijke leerstellingen en jullie rationalistische verordeningen, jullie hebben allen je hart en je leven gereglementeerd overeenkomstig dit wereldse leven; O slaven van de Zonde! slaven van het geld! slaven van Satan! beschouw jezelf als dood en vergaan!

wel dan, jullie tijd van lust is nu bijna voorbij; hebben jullie niet gehoord dat de Schittering van de Dageraad[8] gaat regeren en schijnen in elk hart dat is toegewijd aan Onze Twee Goddelijke Harten waarvan zij vergoddelijking zullen verkrijgen? die vergoddelijking die het menselijk ras is verloren door zijn val … aangezien de zonde  in de wereld kwam door één mens, en door de zonde, de dood; toch Mijn Reddingsplan moest ontvouwd worden door het Mede-Verlossend Hart van Maria, de tweede Eva, vervolmaakt in het Evenbeeld van God, zodat Ik, de Nieuwe Adam, Mijn Paradijs zou vinden in Haar Onbevlekt Hart;

zal Ik van je horen, generatie: 

“mijn hart is bereid, Heer, te leren beminnen en eren het Tabernakel dat Uw Heilig Hart droeg; het is waar, dat ik vanaf de moederschoot heb gedwaald, dat ik sinds mijn geboorte in dwaling was; zoals Ezau ben ik van mijn Moeder weggerend om mijn eigen belangen te behartigen en ze te verkrijgen door anderen te beroven; ik heb op mijn eigen kracht vertrouwd; ik haatte mijn broeder die, in tegenstelling tot mijn hart, nadacht over hoe het Hart van onze Moeder te behagen en dicht bij Haar bleef, en Haar Genaden ontving in overvloed; ik ben niet geweest zoals Jakob en zijn nakomelingen;

“Heer, mijn hart is bereid te leren en met eer te beminnen het Heiligdom van het Allerheiligste Heiligdom, zodat geen misleiding mijn zo hatelijke geest meer zal binnenkomen die, als Kain, zijn broer teisterde en hem tenslotte doodde; ik zal ophouden hen te achtervolgen die Haar Onbevlekt Hart toebehoren, maar in plaats daarvan mij keren tot de Maagd der maagden en een andere kleine Jakob worden, zodat Zij in Haar Goedgunstigheid, uit Haar Maagdelijk en Onbevlekt Hart overvloedige genaden uitstort, over mij, zodat mijn ziel, eenmaal de Hare, zich te goed zal doen aan Haar rijkdommen die mijn hart zullen maken tot een ornament van schoonheid in het Ornament van Schoonheid;"

"laat mijn hart, Heer, wensen en verlangen in Uw Heiligdom[9] te schouwen, om Uw Macht en Uw Autoriteit te zien, om in de Schatkamer van het Heiligdom te schouwen en mij overvloedig te verlustigen; sta mijn ziel, niet langer toe, Heer, neer te dalen in de onderwereld, zoals Kaïn of Ezau, maar verhef mijn ziel tot Haar Allerheiligst Hart om ook een erfgenaam te worden door, zoals Jakob, hemelse zegeningen[10] te ontvangen;” 

- kom, laat je gedachten nu gericht zijn op hemelse dingen zodat jullie in staat zullen zijn te begrijpen wat Wijsheid voor jullie verbergt; hiervoor heb je zelfvernedering en berouw nodig; het mysterie dat gedurende generaties verborgen is geweest, is nu aan jullie geopenbaard; jullie hoop op redding is binnen jullie handbereik;

heb je niet gemerkt hoe, in dit einde der tijden, de Koningin van de Vrede over de aarde voorbijgaat, begeleid door Mijn Engelen? heb je niet gemerkt hoe Haar Onbevlekt Hart Mijn Woord aan jullie allen verkondigt en Mijn Rijk voorbereidt? heb je niet gemerkt hoe het Hart van jullie Gezegende Moeder Haar kinderen traint en vormt, van hart tot hart, opdat iedereen gereed is voor Mijn Rijk? heb je niet gemerkt hoe Zij, uit Haar Schatkamer, in Haar Hart jullie voor Mij vervolmaakt?

Ik heb de Koningin van Hemel en aarde alle juwelen van Wijsheid in Haar Hart gelegd, en uit deze Schatkamer geeft Zij overvloedig Haar genaden, om jullie uit de macht van de duisternis te halen en jullie tot grote heiligen en apostelen te maken, en tot grote strijders, om je met Haar te verenigen in deze grote strijd van jullie tijden;

met Haar Moederlijke liefde zoekt de Koningin van de Hemel op alle manieren jullie vrijheid te winnen, opdat jullie de Hemel verwerven; Zij onderricht jullie en herinnert jullie eraan dat, ook jij, Haar kind bent, door genade behorend tot het koninklijke huisgezin van de Heiligen in de hemel, en dat Zij ook voor jou een troon heeft gereserveerd onder de Heiligen;

- er is niets dat Ik niet kan doen voor de Vreugde-van-Mijn-Hart[11] want vanaf het begin was er niets in Haar dat de dingen anders zou zien dan de wijze waarop Mijn Vader, Ik en de Heilige Geest ze zouden zien; Onze[12] Wil was in volmaakte eenheid met Haar wil; Haar verlangens waren Onze verlangens; want Ik ben het Hart van Haar Hart, de Ziel van Haar Ziel, de Geest van Haar Geest; heb je niet gehoord over Onze Eenheid van Hart, Ziel en Geest?

- Mijn status op aarde, als God-Mens, was goddelijk, toch was Ik gehoorzaam, levend onder het gezag van Mijn Moeder en Mijn Pleegvader; Ik ontledigde Mijzelf om de gesteldheid van een slaaf aan te nemen door het aanvaarden van de dood, en jij, generatie, hebt nog niet begrepen dat de Ware Wijnstok zijn wortels plantte in de Wijngaard[13] van Mijn Vader, en van de Bruid van de Heilige Geest; de Stad van God,[14] het Beloofde Land, is ook jouw Moeder, aan Wie je eer verschuldigd bent; ach, generatie, hoe heeft je hart een zo misleidend pad kunnen inslaan door af te zien van Haar tussenkomst?

heb je niet gelezen: “de Heer God zal Hem de troon van Zijn vader David geven?”[15] de Koningin van hemel en aarde is ook Mijn Troon; Zij is de Troon van je Koning, die vlees geworden is uit Davids’ geslacht … “de Heer je God, zou heersen over het Huis van Jakob voor altijd en eeuwig en aan Zijn Koningschap zal geen einde komen;”[16] de Jakobs van vandaag zijn Haar kinderen, de apostelen van het einde der tijden, en de grote Heiligen die door het Hart van Mijn Moeder verheven en gevormd zijn, om één van hart te zijn met Ons voor altijd en eeuwig, want Mijn Rijk in hun hart zal geen einde hebben;

wees één; 


[1] Titel van “Moeder van God”, “Theotokos”.

[2] Eva verloor de toegang tot het Paradijs voor haarzelf en al haar kinderen.

[3] Maria verdiende de toegang tot het Paradijs en voor al Haar kinderen door de Verlossing en het Offer van Jezus.

[4] Jezus bedoelt dat Maria hen zal vormen.

[5] De Boze.

[6] De Boodschap van Fatima: “Tenslotte zal Mijn Hart triomferen”.

[7] Toespeling op Apok. 11: “De Twee Getuigen”.

[8] Jezus bedoelt Zijn komend Rijk.

[9] Het Hart van Maria.

[10] Dit alles werd ons door Jezus als een gelijkenis gegeven, opdat wij het zouden zeggen.

[11] Maria, onze heilige Moeder.

[12] De Heilige Drie-eenheid.

[13] Onze Gezegende Moeder.

[14] Onze Gezegende Moeder.

[15] Luc. 1:32.

[16] Luc. 1:33.

 

Eer Het Hart Van Je Moeder
Door Het Kwaad Te Vermijden

Onze Twee Harten ... Zullen Triomferen

9 april 1996

(Onze Gezegende Moeder. ) 

Mijn Vassula, luister nu heel aandachtig naar Mij:

de Heer, in Zijn Barmhartigheid, heeft deze Schat[1] gegeven rechtstreeks uit Zijn Heilig Hart; Hij heeft de kracht van Zijn Arm getoond door dit goede nieuws tot aan de uiteinden van de aarde te brengen; als jullie allen eens wisten wat de Heer jullie in jullie tijden aanbiedt! maar de Geest van de Heer zal alleen tot de eenvoudigen komen en tot de zuiveren van hart en hen vullen met Zijn gaven; tot op de dag van vandaag schijnt Zijn heerlijkheid over de nederigen, en Hij zal doorgaan de rijken met lege handen heen te zenden...

door deze Boodschap roept Hij jullie op tot een leven van Vrede; God roept jullie allen, want Hij is Vader; Hij roept jullie op je leven te beteren en heilig te leven; Ik, jullie Moeder, zegen al degenen die tot God zijn teruggekeerd en Ik prijs Hem wiens Barmhartigheid reikt van eeuwigheid tot eeuwigheid, terwijl zij die halsstarrig doorgaan te vertrouwen op hun filosofie, een immoreel leven leiden, bid en vast voor hen; Mijn Hart als Moeder is verscheurd door hun weigering en door hun blindheid … ach, wat een pijn, wat een doornen in Mijn Hart, Mijn kind!

en jij, ga door te getuigen in de Naam van de Vader, Mijn Zoon en de Heilige Geest; ga door Hun Naam bekend te maken en ga overal heen waar de Vader, Mijn Zoon en de Heilige Geest je zeggen heen te gaan; Zij zullen je niet in de steek laten, vertrouw dus op Hen; Mijn dochter, Ik ben altijd waar Jezus is; Wij zijn met je; vrees dus niet; Liefde zal tenslotte zegevieren … wees niet bang voor de trotsen van hart want ofschoon zij pochen op hun macht, zijn zij niets in de Ogen van de Heer; heb je niet gehoord: “de Heer van Allen vreest niemand, en voor geen grootheid[2] is Hij beducht …” “een hard oordeel wacht de meerdere en de machtige; de nederige zal vol medelijden worden vergeven”[3] en Hij zal doorgaan de trotsen van hart uiteen te slaan ...

in deze dagen heeft Jezus Mijn Hart aan jou geopenbaard; leer, Mijn dochter, dat Ik jouw naam in Mijn Hart heb gegrift; Ik heb hetzelfde gedaan voor allen die mijn Zoon en Mij beminnen;

eer Mij met offers, eer mijn Hart met de onschuld van een kind, eer het Hart van je Moeder door het kwaad te vermijden; doe het goede en smeek je Vader in de Hemel om de gaven van Zijn Geest;

groei in mijn Onbevlekt Hart en Ik zal alle wonden[4] van je ziel helen, zodat je kunt worden de Vreugde van Jezus, je Verlosser, en de dageraad van deze duistere generatie;

b>groei in het Hart van je Moeder, opdat je hele wezen schittert als kostbare stenen door het Licht[5] waardoor Ik ben omhuld, opdat veel volkeren dan tot je zullen komen, aangetrokken door je schoonheid,[6] en als ze zullen vragen: “wie heeft je geboetseerd om te schitteren als duizend edelstenen?” getuig dan en zeg: “Ik werd geboetseerd in het Zuiverste Hart en in ditzelfde Hart gevormd waarin onze Verlosser ontbloeide en vlees en bloed aannam zodat ook ik het kind van de Moeder van God word; op deze manier zou ik in staat zijn gedachten uit te drukken die de gaven waard zijn van de Almachtige;”

kom, en groei in Mijn Hart en word het hart van Mijn Hart; - put uit Mijn Hart alle Rijkdommen die Mij door de Wijsheid zijn gegeven zodat ook jij kunt leren de Vader, Mijn Zoon en de Heilige Geest te beminnen; op deze manier zul je het kind zijn van de Moeder van God; kom, kom en put uit mijn Hart de deugden die Mij zijn geschonken,[7] ze zijn ook voor jou, Mijn kind; ach, Ik wil dat je mooi bent voor Mijn Zoon, en aangenaam aan de Vader, Ik wil dat je volmaakt bent voor het hart van Emmanuël; Ik zal uit Mijn Onbevlekt Hart in jouw hart, Mijn kind, al Mijn genade storten zodat ook jouw hart een altaar zal worden voor de Allerhoogste, een wierookvat vol brandende wierook, zodat ook jij zult wandelen met Genade en Trouw;

het mysterie van God kan alleen worden geopenbaard aan de zuiveren van hart en als Onze Twee Harten  de zondaars onvermoeibaar achtervolgen is het vanwege de grootte van de liefde die Wij voor jullie allen koesteren; ach, maar zovelen lijken niet te begrijpen of zich erom te bekommeren, en drijven de spot met Onze Oproepen; wanneer de tijd van Barmhartigheid voorbij zal zijn, zullen de doden niet tot leven[8] komen;

Onze Twee Goddelijke Harten zijn gewond en schreeuwen het uit van pijn naar jullie allen om je te beteren, te bidden, te vasten en Mijn Zoon echt te beminnen in het Heilig Sacrament;

Ik nodig je uit Mijn Hart binnen te gaan en Ik zal je verbergen, Ik zal over je waken en je beschermen tegen alle kwaad dat je omringt, en tegen de bekoringen; Ik zal je beschermen en optillen, Mijn kind, uit de stormachtige wateren van de zonde en je verbergen in Mijn Moederlijk Hart; Mijn liefde en Mijn genegenheid voor jou zijn zo groot dat zelfs de engelen graag in jouw plaats zouden zijn geweest; het Heilig Hart van Jezus heeft geen gunstelingen maar het Mijne evenmin, God is rechtvaardig en goed;

vandaag, dochter, en in de komende dagen zul je voor de tweede[9] keer in de Goede week van Jezus’ Passie zijn, je beseft wat Onze Twee Harten voelen vanwege jullie verdeeldheid … de wonden toegebracht aan Onze Twee Harten zijn ontelbaar; als de kudde van de Heer verdeeld en verspreid is en het land vervallen is tot een woestijn; als de rebellie tegen alle Heilige Voorschriften van God haar hoogtepunt heeft bereikt, als vandaag kardinaal tegen kardinaal ingaat, bisschop tegen bisschop en priester tegen priester, is het omdat jouw generatie geweigerd heeft te luisteren naar Mijn Woorden; Ik was door de Allerhoogste  gezonden om jullie te waarschuwen en mild terecht te wijzen,[10] maar tot op de dag van vandaag weigert jullie generatie Ons een plaats in haar hart en neemt Onze Woorden niet serieus; er zal over jullie komen wat jullie hebben geoogst;

het doet Mijn Moederlijk Hart pijn jullie dit te zeggen, en Mijn Ogen wenen Tranen van Bloed bij de aanblik die Ik voor Mij zie, wanneer de Hand van de Vader op jullie zal neerkomen met een donderende kreet: “genoeg! genoeg nu!” en in een storm van vuur Hij het oordeel zal uitvoeren …

Onze Twee Doorboorde Harten waarschuwen jullie nog ernstig en Wij zullen jullie blijven waarschuwen om jullie harten te veranderen en ze tot God te keren; alleen in God kan men leven, want Hij is jullie dagelijks brood, jullie dronk en jullie adem… laat alle bewoners van Onze Twee Harten weten dat zeer spoedig nu, Onze Harten, die verenigd zijn tot Eén, zullen triomferen en veel dingen die Wij hebben voorzegd vervuld zullen worden;

het Heilig Hart van Jezus en Mijn Onbevlekt Hart zegenen jullie allen; wees één;


[1] De Boodschap: “Waar Leven in God”.

[2] Wijsheid 6:7.

[3] Wijsheid 6:6. 

[4] Dit moet worden begrepen als “zonden”.

[5] Onze Lieve Vrouw bedoelt de Heilige Geest.

[6] In het Hart van Onze Lieve Vrouw kan een ziel mooier worden, maar wij zijn zonder verdiensten.

[7] Geschapen zonder zonde, vanaf het begin.

[8] Het betekent dat het te laat zal zijn om te veranderen als deze tijd van Barmhartigheid eenmaal voorbij is.

[9] Het Rooms-Katholieke Pasen viel op 4-8 april, het Orthodoxe Pasen tussen 11-15 april.

[10] In Fatima? Akita? 


O Koninklijke Maagd,

onafscheidelijk verenigd met het Hart van Jezus,

ik offer U op alle zondaars van de wereld

die Uw Zoon beledigen in het Heilig Sacrament;

mogen zij die Hem slaan, bij God vergeving vinden

door Uw Onschuld, Uw Heiligheid en Uw Zoet Hart

dat het Heiligste Tabernakel van God werd;

amen;

 
Spiritualiteit
Gebeden
Toespraken
Brieven
Maria
    Onze Lieve Vrouw Eren
        Maria in de Heilige Schrift
        Haar Titels
        Waarom de Rozenkrans
        Maria, Onze Moeder
        Koningin van de Hemel
Essays
Wonderen
Beschouwingen over de Boodschappen
Gebedsgroepen
Pelgrimages & Retraites
Profetie
De Passie (in het Engels)

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Heb Mijn Hemelse Voorraden Geopend
Herken De Tijden

 
EERDERE BOODSCHAP:

Stel Je Vertrouwen Volledig In Mij
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message