HOME MESSAGES
De KRUISWEG
meditaties genomen uit Het Ware Leven in God

Ik ben God, schepsel, wees bij Mijn Staties aanwezig. Verlang slechts naar Mij, bij elke Statie; Ik sta bij elke Statie; Ik zal bij Mijn Kruiswegstaties zijn, en Ik wil dat jij daar bent; Ik wil dat je knielt bij Mijn Staties.
- Heer, ik weet niet wat U bedoelt ! Welke Staties ?(29 mei 1987)


1. Jezus wordt ter dood veroordeeld door Pilatus (Mt 27 : 26; Mc 15 : 15; Joh 19 : 16)

Spoedig, en dat is jullie spoedig, als jullie bedekt zullen zijn door je eigen bloed, zal Ik, dan als Rechter, jullie herinneren aan het bloed dat jullie aan je handen hebben, omdat jullie zo velen hebben verhinderd Mijn genaden te ontvangen door deze Herinnering aan Mijn Woord; jullie zijn als de Romeinen, door Mij dagelijks met doornen te kronen; gaan jullie dan net als Pilatus zeggen : "Ik ben onschuldig aan dit bloed" en dan jullie handen wassen in geparfumeerd water ? jullie weigeren het tegengif voor de dood te aanvaarden, jullie weigeren Mijn Woord te erkennen, dat door Mijn Heilige Geest in jullie dagen is gegeven, en nemen in plaats daarvan Mijn Woord niet ernstig... (19 januari 1995)


2. Jezus neemt Zijn Kruis op (Mt 27 : 31; Mc 15 : 20; Lc 23 : 26; Jn 19 : 17)

Ze bonden Mijn Voeten met touwen vast en gaven Mij bevel naar de plaats te gaan waar zich Mijn Kruis bevond; dochter, Ik kon niet lopen, omdat ze Mijn Voeten hadden vastgebonden; dus wierpen ze Mij op de grond en sleurden Mij aan Mijn haren naar Mijn Kruis; mijn pijn was ondraaglijk; stukjes vlees, die sinds de geseling loshingen, werden afgerukt; ze maakten de touwen van Mijn Voeten los en schopten Mij, opdat Ik zou opstaan om Mijn Last op Mijn Schouders te nemen; Ik kon niet zien waar Mijn Kruis was, want Mijn Ogen waren gevuld met bloed dat over Mijn Gelaat stroomde tengevolge van de doornen die in Mijn Hoofd waren gedrongen; dus tilden ze Mijn Kruis op, legden het op Mijn Schouders en dreven Mij voor zich uit naar de poorten. Dochter, o wat was Mijn Kruis dat Ik dragen moest zwaar ! Ik zocht Mij tastend een weg naar de poort, voortgedreven door de zweep achter Mij; Ik probeerde Mijn weg te zien door het bloed heen, dat in Mijn Ogen brandde. (9 november 1986)

Het kruis dat je zal dragen is Mijn Kruis van Vrede en Liefde, maar om Mijn kostbaar Kruis te dragen dochter, zal je veel zelfopoffering moeten doen; wees sterk en draag Mijn Kruis met liefde, met Mij zal je het delen en ook Mijn lijden.


3. Jezus valt voor de eerste maal onder het Kruis

Ik heb Mij opgericht; de menigte werd wild; Ik kon geen enkele vriend om Mij heen onderscheiden, er was niemand om Mij te troosten; Mijn doodsstrijd scheen toe te nemen en Ik viel op de grond. (9 november 1986)


4. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder

Ik kwam in dit Heilige Hart, evenbeeld en gelijkenis van Mijn Heilig Hart, om God-Mens te worden, om Haar voetstappen te volgen, en Zij later de Mijne; Ik heb gezegd dat Zij en Ik de gehele weg naar het Kruis alles deelden; Onze Eenheid was zo intiem volmaakt, dat we geen woorden nodig hadden, want de enige uiting was in Ons Hart; Mijn woorden en Mijn gedachten hoefden in Mijn afwezigheid niet naar Haar te worden gebracht; in de verheven kracht van Mijn Heilige Geest was Haar alles bekend; in Haar maagdelijke Hart was Haar alles bekend, omdat Zij God bezat en God Haar bezat... (25 maart 1996)


5. Simon van Cyrene helpt Jezus' Kruis dragen (Mt 27 : 32; Mc 15 : 21)

Omdat de soldaten bang waren dat Ik voor de Kruisiging zou sterven, bevalen ze een zekere Simon om Mijn Kruis te dragen. Dochter, het was geen gebaar van goedheid of medelijden; het was om Mij in leven te houden voor de Kruisiging. (9 november 1986)

Laat Mij weer Mijn Kruis op je laten; verlicht Mij, laat Mij rusten; Ik wil dat je het voor Mij draagt omdat Ik je vertrouw (...) Ik vertrouw je hier nu Mijn Kruis toe; weldra zul je beseffen hoe zwaar Mijn Kruis is; later zal Ik terugkomen om je te verlichten.


6. De Heilige Veronica droogt het Gelaat van Jezus af

Ik stond hen toe Mij met doornen te kronen. Ik stond hen toe Mij te bespotten en in Mijn Heilig Gelaat te spuwen (3 maart 1989) Toen voelde Ik dat iemand Mijn gezicht afwiste. (9 november 1986) Vassula, ja, kijk naar Mijn Gelaat; Mij te hebben gezien, troost Mij. Zeg hun dat er zo weinig voor nodig is om Mij te troosten. Kom Mij met liefde prijzen. (7 juni 1987)

En toch, als jullie eens wisten hoezeer Ik bereid ben de misdaden van jullie tijdperk te vergeven, al door een enkele vriendelijke blik naar Mij, een moment van spijt, een zucht van aarzeling, een geringe heroverweging. Een glimlach naar Mijn Heilig Gelaat, en Ik zal vergeven en vergeten. Ik zal zelfs niet naar Mijn Wonden kijken. Ik zal al jullie ongerechtigheden en zonden uit Mijn blik wissen, als jullie een enkel moment van spijt zouden hebben. En de hele Hemel zou jullie gebaar vieren, want jullie glimlach en jullie vriendelijke blik zullen door Mij worden ontvangen als wierook, en dat korte moment van spijt zal door Mij worden gehoord als een nieuw lied. (29 augustus 1989)


7. Jezus valt voor de tweede maal onder het Kruis

Ik bemin allen die vallen en tot Mij komen om vergeving te vragen. Ik bemin hen nog meer, Ik zal ze nooit afwijzen, al vallen ze ook duizenden keren (...) Ik zal je niet zien vallen; Ik zal bij je zijn om je val tegen te houden. (30 januari 1987)

Ik bemin je en Ik zal je telkens wanneer je valt ondersteunen, Ik zal je niet verloren zien gaan. (15 mei 1987)


8. Jezus troost de vrouwen van Jeruzalem (Lc 23 : 27-32)

Vrouwen die doodsbang naar voren kwamen om Mijn gezwollen Gezicht af te vegen; Ik hoorde hen schreien en weeklagen; Ik voelde ze en zei: "Weest gezegend, Mijn Bloed zal alle zonden van de mensheid uitwissen; zie, dochter, de tijd van je redding is gekomen". (9 november 1986)

Maar wee degenen die nog hun zonden in zich dragen, kronkelend in hen als een kind in de moederschoot, als Mijn Dag komt ! (2 juni 1991)

Dan zullen allen die de aarde regeren, de gouverneurs en bevelhebbers, de rijken en de invloedrijken, het hele volk, slaven en burgers, de wijk nemen naar de bergen om zich te verbergen in holen en tussen de rotsen. Ze zullen tot de bergen en rotsen roepen : 'Valt op ons en verbergt ons voor Hem die op de Troon zit en voor de toorn van het Lam (3 maart 1992)


9. Jezus valt voor de derde maal onder het Kruis

Mijn Hart is vervuld van medelijden met je ellende en je mislukkingen. (31 mei 1987)

Vandaag stel Ik diegenen die deze openbaring afwijzen deze vraag : "Is het in strijd met Mijn Wet in jullie tijd, door Mijn Voorzieningswerk van vandaag, om Mijn schepselen te redden voor de val ?" (2 januari 1988)


10. Jezus wordt van Zijn klederen ontdaan (Mt 27 : 35; Mc 15 : 24; Lc 23 : 34; Jn 19 : 23-24)

Na aankomst op de berg CalvariŽ wierpen ze Mij op de grond, rukten Mijn kleren af en lieten Mij naakt tegenover alle aanwezigen; Mijn Wonden gingen weer open en Mijn Bloed vloeide op de grond. De soldaten gaven Mij wijn te drinken, vermengd met gal. Ik weigerde het, want diep in Mij had Ik reeds de bitterheid die Mijn vijanden Mij hadden gegeven. (9 november 1986)

Je kleren, Mijn kind, zullen rollen in je bloed, en ook dat zal het bewijs zijn dat je van Mij komt; je bent hiervoor geboren en je aanvaarding verheugt Mij, want door jouw lijden zal Ik velen redden; (25 oktober 1995)

11. Jezus wordt aan het Kruis genageld (Mt 27 : 35+55; Mc 15 : 24; Lc 23 : 33+49; Joh 19 : 18)

Eerst spijkerden ze snel Mijn polsgewrichten vast, en nadat de nagels vast in het Kruis zaten rekten ze Mijn gebroken Lichaam uit en doorboorden met geweld Mijn Voeten. Dochter, o dochter, wat een pijn, wat een doodsangst, wat een kwelling voor Mijn Ziel ! Verlaten door Mijn geliefden, verloochend door Petrus op wie Ik Mijn Kerk zou bouwen, verloochend door de rest van Mijn vrienden, alleen gelaten, overgeleverd aan Mijn vijanden heb Ik geschreid, want Mijn Ziel was vervuld van smarten (9 november 1986)

Ik stond hun toe Mij te kruisigen - alles uit Liefde voor jullie. O kinderen van de Gekruisigde ! Hoe konden jullie vergeten alles wat Ik voor jullie heb gedaan ? De Wijsheid is neergedaald om met geweld en volgens de wet te worden gegrepen. Ik was veracht en afgewezen door de mensen, om jullie pijnen te dragen. Ik werd aan het Hout genageld om jullie te bevrijden. Ik stond hun toe Mij te doorboren om jullie te verlossen. Ik aanvaardde een uitermate pijnlijke dood, opdat jullie ziel zou mogen leven en in staat zou zijn aan Mijn Koninkrijk deel te hebben. Ik liet Mijn Bloed in stromen vloeien, opdat jullie het Eeuwige Leven zouden kunnen verwerven. Om jullie liet Ik Mij uitmaken voor een zondaar. (3 maart 1989)

Hoe is het mogelijk dat jullie elkaar niet beminnen, hoe kunnen jullie Mij eren terwijl jullie selecteren en afwijzen ?


12. Jezus sterft aan het Kruis (Mt 27 : 50; Mc 15 : 37; Lc 23 : 46+49; Joh 19 : 30)

De soldaten richtten Mijn Kruis op en plaatsten het in de kuil. Vanaf het Kruis waaraan Ik hing keek Ik neer op de menigte, maar Ik zag nauwelijks iets vanwege Mijn gezwollen Ogen. Ik keek naar de wereld; Ik zag geen vriend tussen degenen die Mij bespotten en uitlachten; er was niemand om Mij te troosten. "Mijn God ! Mijn God ! Waarom hebt U Mij verlaten ?" Ik was verlaten door allen die Mij beminden. Mijn starende blik viel op Mijn Moeder; Ik keek op Haar neer, en Onze Harten spraken. "Ik geef u Mijn geliefde kinderen, opdat ze ook uw kinderen zullen zijn. U moet hun Moeder zijn". (9 november 1986)

Herinner je je toen Ik aan het Kruis hing ? Wat de woorden waren die Ik daar sprak ? Ik zei dat Zij ook jullie Moeder is; Ze bemint jullie en is bezorgd om jullie; Abba geeft aan wie het Hem behaagt; aanvaard wat God je geeft.

Ik schreeuwde het uit vanaf Mijn Kruis. Het was Mijn laatste, luide Kreet toen Ik hier op aarde was in het vlees, een Kreet vol lijden, pijnen en vervuld van bitterheid, die weerklonk uit de diepten van Mijn Ziel, die de hoogten van de Hemelen doorboorde. Hij schokte de fundamenten van de aarde en scheurde de harten van hen die Mij beminden in tweeŽn, zoals hij ook het voorhangsel van de Tempel scheurde. Hij wekte Mijn toegewijde volgelingen op evenals hij de doden uit hun graven deed opstaan, de aarde die hen bedekte omverwerpend, zoals hij ook de Boze omverwierp. Hevige donder schokte zelfs de Hemelen hierboven, en alle engelen vielen sidderend op hun knieŽn en aanbaden Mij in absolute stilte. Mijn Moeder, die naast Mij stond, viel bij het horen van Mijn Kreet op haar knieŽn en bedekte haar gelaat, wenend, en zij droeg die laatste kreet met zich mee tot op de dag van haar inslapen. Zij leed... (29 april 1987)

Alles liep ten einde, de Verlossing was nabij; Ik zag de Hemelen open en alle engelen daar staan, rechtop en zwijgend. "Mijn Vader, in Uw Handen beveel Ik Mijn Geest; nu ben Ik met U. (9 november 1986)

Ik ben vervuld van bitterheid, nog steeds lijdend door de vele ongerechtigheden van de wereld, de slechtheid, wetteloosheid en het egoÔsme. Mijn Kreet wordt elke dag luider. Ik was verlaten op het Kruis, alleen om de zonden van de wereld op Mijn Schouders te dragen, alleen om te lijden, alleen om te sterven, Mijn Bloed vergietend, dat de gehele aarde bedekte en jullie verloste, Mijn beminden. Diezelfde Kreet weerklinkt nu op aarde als een echo van die uit het verleden. Leef Ik in de schaduwen van het verleden ? Was Mijn Offer tevergeefs ? Hoe is het dan mogelijk dat jullie Mijn Kreet vanaf het Kruis niet horen ? Waarom sluiten jullie je oren en verdrijven Hem ? (29 april 1987)


13. 13. Jezus wordt van het kruis genomen (Mt 27 : 59; Mc 15 : 46; Lc 23 : 53; Joh 19 : 39)

Verlies nooit de moed, Ik ben aan je zijde. Ga de Wonden van Jezus binnen, ga Mijn bedroefde Hart binnen en voel Mijn verdriet. Voel hoe ik schrei. Ik kom tot velen, Ik toon hun Mijn Hart, Ik geef tekenen door Mijn beelden tranen te laten vergieten; Ik verschijn op verschillende plaatsen, maar de harten van Mijn kinderen zijn bedekt met een dikke korst ongeloof; ze maken degenen die geloven belachelijk; het Woord van God betekent niets voor hen. De oproepen van God worden genegeerd; ze schenken weinig aandacht aan Onze waarschuwingen. Niemand wil luisteren naar de openbaringen die God gegeven heeft en die door Zijn Mond zijn gesproken. Het geloof van je tijdperk is verdwenen - weggevaagd door onverdraagzaamheid, verdorvenheid, wreedheid en schandelijkheid. Mijn Onbevlekt Hart is zo vol kommer. Mijn hand kan Gods Arm er niet langer van weerhouden op jullie neer te komen. (6 augustus 1988)


14. Jezus wordt in het graf gelegd (Mt 27 : 60; Mc 15 : 46; Lc 23 : 53; Joh 19 : 41-42)

Ik bedoel jullie op te wekken uit jullie graven en jullie terug te leiden naar jullie woning, Mijn Heilig Hart. (10 april 1990)

En jij, Mijn kind, die Mij leest of hoort, jij van wie Ik het graf bezocht en die Ik Mijn Adem inblies, Ik zeg je : volg de sporen van Mijn Bloed die Ik als een teken voor je achterlaat. En als je wordt opgehouden en onderweg wordt ondervraagd door een voorbijganger, vertel hem dan dat je Mijn leerlinge bent en Ik je Meester, en dat je onderweg bent om te getuigen van een gekruisigde en verrezen Christus. En als je wordt tegengehouden door een handelaar, pas dan op voor zijn onoprechtheid, pas op dat hij niet het Kruis, dat Ik je gegeven heb, verruilt voor een corrupte zogenaamde wijsheid. Omarm, zonder geluid en zonder een woord, vuriger dan ooit de balk over je schouders en volg de sporen van Mijn Bloed, en zij zullen je naar Mij leiden. En als iemand van hen je gerechtelijk begint te vervolgen, bedek dan je gezicht niet tegen beledigingen en slagen, bied ook je rug aan opdat ze je herkennen aan je wonden. Laat ze een volmaakte imitatie zijn van Mijn Wonden, want ze zullen je worden toegebracht door dezelfden die ook Mij, je Meester, geslagen hebben. En dan zal het Teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen. Er zal een Groot Licht gezien worden in jullie duisternis, want Ik, de Heilige, ben van plan jullie te redden omwille van Mijn Naam. (22 oktober 1990)

Kom, Mijn kind, jij die Mij hoort of leest. Ik heb Mijn Liefde weer voor je getoond in dit getuigenis. Zeg niet dat Ik te ver weg ben om te beminnen, want precies op dit moment rusten Mijn Ogen op je met een bijzondere tederheid en een genegenheid die je nooit ten volle kunt begrijpen. Als Ik alleen voor jouw verlossing zou moeten terugkeren, zou Ik zonder de minste aarzeling komen en Mijn Passie herhalen, louter en alleen voor jou ! Geloof je Mij nu als Ik je zeg dat een mens geen grotere liefde kan hebben dan door zijn leven te geven voor zijn vrienden ?

Ik vertel je dit alles opdat je je vrede moogt vinden in Mijn Heilig Hart, opdat je waar Leven in Mij zult kunnen vinden, opdat je ware liefde en rust in Mij, je God, kunt vinden. Ik weet dat je zwak bent, Mijn kind, maar je zwakte trekt Mijn Almacht aan.

Kun je begrijpen wat Ik zeg ? Ik zeg : vrede zij met je ! Ik ben het Offer van de Liefde die tot je spreekt. Ik ben Degene die je dit getuigenis van Liefde gegeven heeft als een herinnering aan Mijn Liefde. Neem Mij in je op en laat Mij je doordringen. Voel hoe Mijn Hart smacht naar een beantwoording van Zijn Liefde ! Weersta Mij niet. Kom tot Mij zoals je bent, kom en drink de vloed van Mijn Hart en je zult naar meer dorsten. O, zovele van jullie zijn van de Waarheid weggelopen en deze of gene weg gegaan. De Waarheid is LIEFDE. Ik ben de Waarheid. Weest getuigen van de Waarheid, ontvangt de Heilige Geest van Waarheid. Ontvangt de Heilige Geest van Genade. Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter. Weest een onder Mijn Heilige Naam. (22 oktober 1990)


terug naar de homepage