HOME MESSAGES
Blijft trouw aan de instelling van de Eucharistie

22 Oktober 1996Mijn Heer,
Bewaker van mijn ziel,
Behoeder van mijn hart,
Redding van mijn ziel,
Kom en verbrand in mij, tot op de wortel,
alles wat U niet bent;
trek door mij heen om te doen herleven
wat dood is;

Vorst van Vriendelijkheid, Gerechtigheid
en Rechtschapenheid,
spreek tot mij, Uw dochter !


dochter van Mijn Kerk, als je gehoorzaam blijft aan Mijn Kerk, zul je tegenover Mij niet tekortschieten... belijd dikwijls je zonden door te erkennen dat je een zondares bent, zodat de Slang, de vader van de leugen, niet in staat zal zijn je te bedriegen... door je berouw zul je altijd de passende vrucht voortbrengen: de vrucht van liefde; kom dus en groei in Mijn liefde... kom nu en schrijf Mijn Boodschap :

Ik zeg je plechtig, de man die zichzelf vrijwillig aan de voeten van het Beest zal werpen, door het te aanbidden en zijn koninkrijk van de wereld te aanvaarden, zal in het vuur van de Hel worden geworpen; Ik wil dat je voor deze zielen bidt, dochter, want zij zijn voor Mij even kostbaar als jij; zie je, dochter, ook al zijn ze je vijanden, je moet bidden voor hen dat ze worden bevrijd; ze beseffen niet dat ze, door de wereld tot hun vriend te maken, ze Mij, hun God, tot hun vijand maken; dat is de reden waarom ze zich van Mijn Wet, Mijn voorschriften en Mijn Tradities niets aantrekken...

toen Ik door de Geest naar de woestijn werd geleid om door de duivel te worden beproefd, en de duivel Mij vanaf een zeer hoge berg alle koninkrijken van de wereld toonde, en ze Mij allemaal aanbood als Ik hem in ruil daarvoor zou aanbidden, antwoordde Ik : "Ga weg, Satan, want er staat geschreven : 'Gij zult de Heer, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen'";

vandaag is, tot Mijn grote verdriet, een reusachtige menigte uit alle landen ertoe gekomen het Beest te aanbidden, en het Beest is hun heerser en hun god geworden, want ze hebben zijn koninkrijken aanvaard; ze zijn de handelaren van de aarde en haar luxe geworden; ja ! ze hebben hun hart gezet op de vruchten van de wereld; bedrogen door Satan, bevorderen ze de dwaling; bezeten door hun zonden, stimuleren ze liberalisme en dergelijke, de Waarheid en de Traditie van Mijn Kerk tartend; de Leugen tart de Waarheid...

daarom wil Ik dat je voor hen bidt, dochter, want Ik bemin ook hen; bid, want ze staan onder de invloed van boze krachten; deze duistere krachten van de onderwereld misleiden hen en hinderen hen in hun priesterlijk dienstwerk... deze kwade krachten van de hel maken jacht op Mijn gewijde zielen om hen ertoe te brengen te geloven wat onwaar is; jij bent je goed bewust van de diepten van Mijn Wonden en Ik heb je laten weten hoeveel Ik lijd, door tranen van bloed uit je ogen te laten druppelen; 1 hoe zou Ik niet kunnen lijden als Ik zie hoe de Mijnen, die Ik zozeer bemin, in hoge mate worden bedrogen, en hoe ze dit dodelijke vergif accepteren... daarom zeg Ik je met aandrang: bid voor hen en beschouw ze als broeders van je, die correctie nodig hebben;

heden tast dit dodelijke vergif Mijn gewijde zielen aan; dit is de rook die in Mijn Heiligdom is binnengedrongen; ze breken de Wet van Mijn Kerk, en hun zonde zal hen veroordelen, tenzij ze berouw hebben; nu zijn ze het gangreen van Mijn Lichaam, die luisteren naar Mijn Woord maar het niet gehoorzamen; niemand kan zich voorstellen dat ze ongelovig zijn als ze hen zien, maar je zult ze altijd herkennen aan hun vruchten : ongehoorzaamheid;
- ongehoorzaam aan deze Wet van Mijn Kerk,
- ongehoorzaam aan de Vicaris van Mijn Kerk,
- ongehoorzaam aan de Traditie van Mijn Kerk,
- ongehoorzaam aan Mijn gehele Wet;
dolle vervolgers van Mijn boodschappers, die hen en hun plannen onthullen aan de gehele wereld, bevorderaars van liberalisme; vervolgers van Mijn Abels, 2 die zich tegen hen verzetten en die Mijn lammeren onderrichten in de deugd en Mijn Wet verdedigen;


dezen 3 zijn degenen waarover de Heilige Schrift zegt : "Dit zijn degenen die hun maagdelijkheid 4 hebben bewaard en zich niet hebben bezoedeld met vrouwen; zij volgen het Lam waarheen Het ook gaat; zij zijn uit de mensen vrijgekocht om de eerstelingen te zijn voor God en voor het Lam; in hun mond werd geen leugen gevonden en zij zijn zonder smet"; 5 "zij zijn de ontwikkelden die aan Mijn lammeren trouw brengen en die schitteren als het licht aan de hemel, en zo helder als sterren voor alle eeuwigheid"; 6

degenen die de vrucht van ongehoorzaamheid voortbrengen zijn een levende gruwel in Mijn Ogen, en een veroordeling van de manier waarop zij aan de Wet, gegeven door Mijn Kerk, ongehoorzaam zijn... helaas, want die Dag ! helaas, want Mijn Dag, die naderbij komt, hij zal een dag van grote droefheid zijn die dag; voor de wettelozen zal het een verschrikking zijn, omdat ze Mij, hun Heer, op de proef hebben gesteld; maar Ik zeg je, de voorvechters van het Beest zullen allen samen vallen met hun trots en macht, en alles wat ze hebben zal in stof ten onder gaan;

waarom hebben zij niet geluisterd naar Mij toen Ik die parabel aan het volk vertelde? de parabel van de boze wijngaardeniers; 7 de schriftgeleerden en de hogepriesters die daar naar Mij stonden te luisteren, raakten eertijds geŽrgerd, en als ze niet bevreesd waren geweest voor het volk zouden ze de hand aan Mij hebben geslagen; vandaag heb Ik nog steeds huurlingen in Mijn Wijngaard, 8 die net als de boze wijngaardeniers handelen tegenover degenen die Ik tot hen zend; ze mishandelen hen niet alleen, maar ze zijn bereid ook Mijn Bloed te verkopen; 9 O wat een droefenis, dochter, wat een kwelling hen te zien doen alsof ze aan Mijn Wet toegewijde mannen zijn; maar Ik, Die in hun hart lees, weet wat daarin is...

hebben ze niet gekeken naar wie aan hun deur stond te kloppen ? en toch, wie hebben ze toegelaten aan hun tafel naast hen te zitten om deel te nemen aan hun maaltijd ? ze hebben aan deze boze krachten toegestaan met hen maaltijd te houden, en zij aan zij met hen aan tafel te zitten; hebben ze niet gelezen : "het was de steen die de bouwlieden hebben verworpen, die de hoeksteen is geworden"; bij deze zeg Ik jullie 10 wederom, dat op de dag waarop jullie over deze steen zullen vallen, jullie in stukken zullen worden geslagen; ieder op wie hij valt zal worden verpletterd;

en jij, dochter van Mijn Kerk, zelfs als de boze krachten en heel de hel door hen tegen jou werken, is dat omdat ze beseffen dat jij voor hen een gevaar bent, en dat Mijn Boodschappen, die betrekking hebben op het Beest uit de Openbaring van Johannes 11 op hen doelen; ja, je bent een bedreiging geworden voor al deze duistere krachten, en Satan zal zo ver gaan zelfs de natuur tegen je in te zetten; deze machtige vijand zit je op de hielen, 12 maar wees niet bevreesd, Mijn Heilige Geest, die in je leeft, is veel groter en veel machtiger dan de gehele hel tezamen; ga dus en vul alle naties met Mijn Woorden;

laat Mij je eraan herinneren, dierbaarste ziel, dat Ik je heb opgevoed om de ongerechtigheid te vernietigen en elke kwade geest, die je op je weg ontmoet of in de steden waar je heengaat om te getuigen, te doen wankelen en omver te werpen; wees dus niet verbaasd als deze krachten van de hel krachten verzamelen om te proberen je ervan te weerhouden je profetisch dienstwerk te verrichten; deze aanvallen op je weg worden beperkt zodra ze beseffen dat je bezig bent ze te vernietigen en velen van hen te ontwortelen; je bent inderdaad een bedreiging voor hen geworden, en de primaire zorg van de duivel; want je brengt niet alleen het Woord, wat heilig is en je heiligt; maar ook de kracht van de Heilige Geest, Die in je leeft, maakt hen bang, want de Heilige Geest geeft de wereld de absolute overtuiging dat jij van Mij komt, de Christus...

Ik heb je ook opgevoed om de ruÔnes van Mijn Heiligdom weer op te bouwen en in deze wildernis te planten wees dus niet bevreesd, 'lo tedhal', 13 Ik heb je al beloofd dat we je zending hand in hand zullen beŽindigen, met succes en overwinning; Ik heb je tot sterkte gevormd, om in staat te zijn deze machtige vijand tegemoet te treden;

Ik heb je de Geest van Standvastigheid gegeven, opdat je Mijn Woord verkondigt en Mijn driewerf heilige Traditie, tot het uiterste; en de Kracht die genadig neerdaalt van de Heilige Geest, zal je de wijze van spreken ingeven; Mijn Geest zal je Sterkte zijn, opdat je de kruisen tot het einde toe met moed draagt; laat dus Mijn Woord door jou kastijden en alle koninkrijken van de wereld doorboren, ze alle neerslaan in vernietiging;

ja ! Ik zal doorgaan je te gebruiken tegen deze boze krachten, door Mijn Geest van Standvastigheid, en zelfs wanneer je in deze strijd van tijd tot tijd wordt doordrenkt met bloed door hun wrede aanvallen, zullen Mijn Moeder en Ik je steunen; de vernietigende gesel zal je niet treffen; Ik, de Christus, zal voor je uitwandelen, zodat Ik je met Mijn Scepter de verraders van Mijn Kerk kan aanwijzen, die je gebeden nodig hebben;

Ik zal je aanmoedigen om de zondaars te achtervolgen, de groten en de trotsen, de schijnheiligen, de rebellen en de hooghartige sprekers; met Mijn Kruis in de ene hand en de Rozenkrans in de andere moet je de ketterijen verpletteren en in plaats daarvan Waarheid en Trouw opbouwen Ik zal doorgaan je helemaal in te zetten, opdat je Mij met je vruchten zult kronen;

- O Slaven van het Beest ! 14 kunnen jullie niet zien hoe hij 15 jullie langzaam en sluw naar je ondergang leidt ? 16 maar, hoewel jullie plannen smeden om Mijn Kerk schade te berokkenen, bedenkt plannen zoveel jullie willen, je kunt en zult niet triomferen; Ik zal tenslotte triomferen; Ik heb al een deel van jullie plan voor de naties ontmaskerd, en de dag waarop de Rebel zal verschijnen, "die dag waarop jij verschijnt, 17 zal Ik aan de naties je hele plan tot vernieling ontmaskeren; Ik zal aan de hele wereld de bedoelingen van je hart onthullen"...

- ga nu, en herinner Mijn kinderen eraan dat Ik hun Rots ben en dat Ik hen nooit in de steek zal laten; Ik heb ze plechtig gewaarschuwd en Ik zal hen met volharding blijven waarschuwen

blijft steeds trouw aan Mij en aan de Traditie van de Kerk, blijft trouw aan de Instelling van de Eucharistie, erkent Mij in Mijn Lichaam blijft trouw aan de onderrichtingen van deze Paus, die gezond zijn, omdat ze gefundeerd zijn in de Waarheid; Ik ben de Waarheid; Mijn kindertjes, dwaalt niet af van de Waarheid, blijft in de Waarheid; door in de Waarheid te blijven zullen jullie in Mij blijven;

Uw Ogen, mijn Heer,
zijn gericht op de
zondige koninkrijken van de wereld,
om elk ervan weg te vagen
van het oppervlak van de aarde,
maar zal er vergiffenis zijn
voor hen die verleid zijn ?


als ze berouw hebben, hun zonde erkennen en trouw zweren voor Mijn Troon, zal Ik de eed gedenken die zij met Mij hebben gesloten toen ze tot priester werden gewijd, en Ik zal hen met heel Mijn Hart vergeven

kom, vergeet niet voor deze zielen te bidden...

kom, Mijn Vader in de hemel zegent je in je vervolgingen, om standvastig te blijven; in je moeilijkheden ben Ik aan je zijde om je te steunen; in tijd van gevaar 18 is Mijn Heilige Geest je Gids en je Beschermer; verkondig dus Mijn Boodschap met geloof en moed; Ik ben een beminnelijke God die je bemint, en onthoud dat troost te vinden is in Mij ! ic1 Een verschijnsel dat slechts enkelen hebben gezien terwijl ik bad in de conferentie van Dublin, op 19 oktober 1996.
2 De gewijde zielen die de Heer behagen.
3 De Abels.
4 Staat hier voor trouw.
5 Apok. 14, 4-5
6 DaniŽl 12, 3
7 Luc. 20, 9-19
8 De Kerk.
9 Jezus bedoelt het Eeuwigdurend Offer af te schaffen.
10 De volgelingen van het Beest.
11 Apok. 13
12 Het betekent dat hij achter mij aan zit.
13 In Zijn eigen taal, Aramees, 'wees niet bang'.
14 Jezus wendde Zich toen om, om naar de volgelingen van het Beest te roepen.
15 Het Beest.
16 Ik voelde Jezus' pijn en hoe Hij ze ondanks hun fouten innig bemint.
17 Jezus spreekt tot de Rebel.
18 Ik begreep dit als tijden van beproeving.

previous index next