HOME MESSAGES
Kan de mens zichzelf ondersteunen en hoelang ?

19 Augustus 1996(De Aartsengel Michael spreekt)

kind van de Vader en van de Allerhoogste, bruid van de Bruidegom, lusthof van de Heilige Geest, vrucht van de Allerheiligste Drie-Eenheid, weet je wat "vreze des Heren" betekent? dat wil zeggen : alles te haten wat slecht is en aan God tegengesteld; God is goed, mild, vriendelijk, barmhartig, Liefde en Waarheid;

laat dan je ziel God vrezen en sta God toe je te vervolmaken; de vreze des Heren is het begin van Wijsheid, en Wijsheid wordt gegeven aan eenvoudige kinderen, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen; dus tenzij jullie je harten veranderen, 1 en vrij worden van kwaadwilligheid, zullen jullie Gods Koninkrijk nooit binnengaan;
ach... hebben jullie niet gehoord hoe onze driewerf Heilige Schepper, over alles triomferend, tranen van vreugde heeft vergoten terwijl Hij jullie schiep ? ja, het is deze zelfde God, Die de Allerhoogste is, de grote en levende God, aan Wie jullie je leven hebben te danken, Die jullie heeft geschapen, tegen Wie de wereld zich heeft gekeerd;

hoe kan iemand geloven dat ze zullen ontsnappen aan Gods Gerechtigheid ? alles is voor eeuwig onder het Oog van God, en wat Hij ziet aan misdaden en beledigingen van Zijn Heiligheid overtreft het zand van de zeen... hoelang nog zal Hij Zijn Beeld ontheiligd zien ? kan de mens zichzelf ondersteunen en hoelang ? Trouwe Liefde afwijzen betekent het Leven af te wijzen; en toch heeft de God, Die zij hebben vergeten, hn nooit vergeten;

ik kan nu smeken om barmhartigheid voor jullie allen, vooral voor diegenen onder jullie wier hart het hardst is; de zwakken en de noodlijdenden moeten worden geholpen en gered uit de klauwen van de Boze, die de val van Gods volk beraamt; komt dus! laat jullie gebeden tot mij weer herleven en ik zal tussenbeide komen; komt ! met een eenvoudige geest, om Gods kinderen te redden, komt en bidt ! terwijl ik jullie deze waarschuwing geef, zijn er mensen die niet willen luisteren; - vraagt om mijn tussenkomst en ik zal jullie beschermen en verdedigen tegen het kwaad en zijn overheersing; - zoals de hemel Gods wonderen prijst, moeten ook jullie de Allerhoogste prijzen, jullie Schepper, zonder ophouden, want wie in de luchten kan zich meten met de Almachtige ? wie onder de zonen van God kan met Hem wedijveren ? Zijn Troon, als de zon vr mij, roept uit : "Gerechtigheid !"

- als de Heilige eenmaal heeft gesproken, zal Zijn Woord worden volbracht, en er zal door vuur gerechtigheid geschieden, maar zij wier hart aangenaam was aan God, die tot Hem hebben uitgeroepen : "U bent mijn Vader, mijn God, de Rots van mijn Redding !" zullen tot Gods eerstgeborenen worden gemaakt, en zij zullen niet bevreesd zijn op de Dag waarop Hij zal komen door vuur;

Jahweh is van plan spoedig onder jullie voorbij te gaan; laat mij jullie vurige gebeden horen en vraagt jezelf af : "wat zal de Dag van de Heer voor mij betekenen ?" en ieder die kwaad beraamt, zal aan zijn eigen ondergang werken; daarom zeg ik tot jullie: komt en zaait zaden van vrede en verzoening, opdat jullie vrucht aangenaam moge zijn aan de Almachtige en de hemel jullie metgezel zal zijn

Sint Michael, Gods Aartsengel1 De Heilige Michal spreekt nu tot iedereen.

previous index next