HOME MESSAGES
Snelt naar jullie Gezegende Moeder

3 April 1996Mijn Vassula, Mijn kleine leerlinge van dit Einde der Tijden, Ik zal je nu een Hemels gesprek over het Hart van Mijn Moeder dicteren...

zoals Ik je al eerder heb gezegd, zijn het Hart van Mijn Moeder en het Mijne z verenigd dat ze Een worden; de Maagd der maagden, de Heiligste, nu voor altijd in de Hemel, Mijn Moeder, wordt in de Hemel nog steeds aangeduid als : Mijn Moeder; 1

toen Ik, God, neerdaalde om te worden ontvangen door de Heilige Geest en geboren te worden uit de Maagd Maria, kwam Ik in Mijn hemel! Ik daalde vanuit de ene Hemel neer in de andere; Ik verliet de ene Troon om op de andere te zitten; als een lamp die op de heilige lampstandaard schijnt, vond Ik Haar Hart, vanbinnen en vanbuiten schijnend;

Ik ben verwelkomd in dit Paradijs om te worden verheerlijkt; wat door Eva was verloren 2 en ontwijd, moest worden verdiend 3 en geheiligd door de Maagd Maria, door Haar volmaakte gehoorzaamheid en nederigheid; en door deze Vrouw zal Mijn Rijk weer op aarde komen;


Mijn Rijk op aarde zal in ieder hart worden gegrondvest, nog eenmaal zal Mijn Geest over jullie worden uitgestort, z overvloedig, dat deze dorheid van nu zal worden veranderd in een vruchtbaar land;

er is gezegd dat op het Einde der Tijden Onze Twee Harten apostelen zullen doen opstaan en dat die zouden worden genoemd: apostelen van het Einde der Tijden; dezen zouden worden onderricht door de Koningin van de Hemel en door Mijzelf, om voor te gaan in elke natie, om zonder vrees het Woord van God te verkondigen; zelfs wanneer ze met bloed zouden worden doordrenkt, door de wrede aanvallen van de Vijand, zullen ze niet worden gebroken, hun tong zou de vijanden van Mijn Kerk doorboren als een tweesnijdend zwaard, door hun ketterijen aan de kaak te stellen;

ze zouden nooit wankelen noch vrees kennen, want Ik zou hen voorzien van een geest van moed; de vernietigende zweep zou hen niet raken; ze zouden alles in het werk stellen, ze zouden de zondaars achtervolgen, de opgeblazen praters, de groten en de trotsen, de schijnheiligen, de verraders van Mijn Kerk, ze zouden hen achtervolgen met Mijn Kruis in de ene hand en de Rozenkrans in de andere; en Wij zouden hen terzijde staan; ze zouden de ketterijen vernietigen en in hun plaats trouw en waarheid bouwen; ze zouden het tegengif zijn van het vergif, want ze zouden groeien, als knoppen, uit het Koninklijke Hart van Maria; 4

deze apostelen van het Einde der Tijden zouden zich tot God, hun Vader, wenden, en God, hun Vader, zou Zich tot hun geest wenden, ze zouden een beroep doen op Maria, hun Gezegende Moeder, en hun Gezegende Moeder zou een beroep op hen doen om getuigen van de Allerhoogste te worden, en de Heilige Geest zou hun een geest van bezieling geven om klaar te zijn voor God, om klaar te zijn voor deze Strijd; die dag zal de hoogmoedige kroon van de machten van het kwaad onder de voet worden gelopen door de Vrouw, bekleed met de zon, en door al Haar kinderen;

de tweede Eva, aan Wie Ik voldoende macht heb gegeven om Satan en zijn rijk ten val te brengen, zal zijn kop verpletteren met Haar hiel; deze vijandschap is niet alleen gesteld tussen de Koningin van de Hemel en Satan, maar eveneens tussen Haar kinderen, wier rijk in Haar Hart is, en de kinderen van de Duivel, die hun rijk hebben gebouwd in hem en door hem, en die in jullie dagen de grootste vervolgers zijn; veel van dezen zijn aanbidders van het Beest, de geleerden en de filosofen van jullie tijden...

Ik, in Mijn Trinitaire Heiligheid, had deze nederige Maagd gekozen, om in Haar volmaakte deugden en genaden de Vrouw te worden die door Haar deugden en genaden het hele koninkrijk van Lucifer zou tarten, Lucifer, die voortdurend in woede ontvlamt en beeft van angst bij de klank van Haar Naam;

Ik zeg jullie, niets minder dan de hoogte der hemelen boven de aarde is de grootheid, de macht en de glans van Haar Naam; laat allen die op aarde leven eerbied hebben voor het Hart van de Koningin; Zij heeft nooit opgehouden Haar kinderen te beschermen tegen de valstrikken van de Boze, die in jullie tijden openlijk heeft verklaard 5 strijd te voeren tegen Mijn Heilig Hart en tegen heel het leger van Mijn heiligen; maar spoedig zal het rijk van de Boze worden beindigd en zijn soevereiniteit worden ontworteld door de machtige Hand van Maria; 6

in alle waarheid zeg Ik jullie: er is niemand op aarde of in de Hemel, of in de machten der engelen, aan wie zoveel autoriteit en macht is gegeven over allen, dan aan jullie Gezegende Moeder, na Mijn Macht en Mijn Autoriteit; want Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, Hij Die is, Die was en Die komt;

Ik ben Mijzelf genoeg, zoals jullie weten, maar het is door het Maagdelijke Hart van Maria dat Mijn Verlossingsplan is begonnen, en het zal weer door dit Heilige Hart zijn dat Ik Mijn Verlossingsplan zal voltooien; eert dus Haar Hart, jullie die van woede ontvlamt bij de klank van Haar Naam, en begrijpt dat Zij de Vreugde is van Mijn Heilig Hart, de Vreugde van Mijn hemels hof;

Haar gedachten waren vanaf de dag van Haar Ontvangenis steeds in eenheid met Mijn gedachten, Haar Hart was, in totale onderworpenheid aan de Wil van Mijn Vader, een ononderbroken gebed, een onophoudelijke liefdeshymne, een aanbidding van Mij, jullie Drie-Ene God, maar Een in de Eenheid van Wezen; - vandaag, in dit Einde der Tijden, waarin de strijd woedt tegen Onze Twee Harten 7 en tegen Onze kinderen die getuigen van de Waarheid, zeg Ik jullie: snelt naar jullie Gezegende Moeder, die, als een kloek die haar kuikens onder haar vleugels verbergt, jullie onder Haar Mantel zal verbergen;

ach... maar zovelen van jullie zijn al omgekomen voordat jullie geboren waren, met alle verboden van de devoties die jullie ooit hadden voor Haar Maagdelijke Hart! vanwege jullie menselijke leerstellingen en jullie rationalistische regelingen hebben jullie allen je hart en je leven gereglementeerd overeenkomstig dit wereldse leven; O Slaven van de Zonde! Slaven van het geld! Slaven van Satan! beschouwt jezelf als dood en vergaan !

welnu, jullie tijd van lust is nu bijna voorbij; hebben jullie niet gehoord dat de Schittering van de Dageraad 8 gaat regeren en schijnen in elk hart dat is toegewijd aan Onze Twee Goddelijke Harten, waarvan zij vergoddelijking zullen verkrijgen? die vergoddelijking, welke het menselijk ras heeft verloren door zijn val... daar de zonde in de wereld kwam door n mens, en door de zonde de dood, moest toch Mijn Reddingsplan worden ontworpen door het Mede-Verlossende Hart van Maria, de tweede Eva, vervolmaakt in het Evenbeeld van God, zodat Ik, de Nieuwe Adam, Mijn Paradijs zou vinden in Haar Onbevlekte Hart;

zal Ik van jullie, generatie, horen : "Heer, mijn hart is bereid het Tabernakel, dat Uw Heilig Hart droeg, te leren beminnen en eren; het is waar dat ik vanaf de moederschoot de verkeerde weg ben opgegaan, dat ik sinds mijn geboorte heb gedwaald; zoals Ezau ben ik van mijn Moeder weggerend om mijn eigen belangen te behartigen en ze te bereiken door anderen te beroven; ik vertrouwde op mijn eigen kracht; ik haatte mijn broeder, die, in tegenstelling tot mijn hart, nadacht over hoe het Hart van onze Moeder te behagen, die Haar nabij bleef en Haar genaden ontving in overvloed; ik ben niet zoals Jakob en zijn nakomelingen geweest;

Heer, mijn hart is bereid te leren en met eer het Heiligdom van het Allerheiligste Heiligdom te beminnen, zodat geen misleiding mijn geest meer zal binnenkomen, steeds zo wraakgierig en kwellend als van Kan, die zijn broer tenslotte doodde; ik zal ophouden hen die Haar Onbevlekt Hart toebehoren te achtervolgen, maar in plaats daarvan terugkeren tot de Maagd der maagden en een andere kleine Jakob worden, opdat Zij in Haar Goedgunstigheid uit Haar Maagdelijke en Onbevlekte Hart overvloedige genaden over mij uitstort, zodat mijn ziel, eenmaal van Haar, zich te goed zal doen aan Haar rijkdommen, die mijn hart zullen maken tot een ornament van schoonheid in het Ornament van Schoonheid;

laat mijn hart, Heer, wensen en verlangen in Uw Heiligdom 9 te blikken, om Uw Macht en Uw Autoriteit te zien, om in de Schatkamer van het Heiligdom te schouwen en mij overvloedig te verlustigen; sta mijn ziel niet langer toe, Heer, neer te dalen in de onderwereld, zoals Kan en Ezau, maar verhef mijn ziel tot Haar Allerheiligst Hart, om ook een erfgenaam te worden door, zoals Jakob, hemelse zegeningen te ontvangen"... 10

komt, laat jullie gedachten nu gericht zijn op hemelse dingen, zodat jullie in staat zullen zijn te begrijpen wat de Wijsheid voor jullie verbergt; daarvoor heb je zelfvernedering en berouw nodig; het mysterie, dat gedurende generaties verborgen is geweest, wordt nu aan jullie geopenbaard; jullie hoop op redding is binnen handbereik;

heb je niet gemerkt hoe in dit Einde der Tijden de Koningin van de Vrede over de aarde passeert, begeleid door Mijn Engelen ? heb je niet gemerkt hoe Haar Onbevlekt Hart Mijn Woord aan jullie allen verkondigt en Mijn Rijk voorbereidt ? heb je niet gemerkt hoe het Hart van jullie Gezegende Moeder Haar kinderen traint en vormt, van Hart tot hart, opdat iedereen gereed is voor Mijn Rijk ? Heb je niet gemerkt hoe Zij, uit Haar Schatkamer, jullie in Haar Hart vervolmaakt voor Mij ?

Ik heb de Koningin van hemel en aarde alle juwelen van Wijsheid in Haar Hart gelegd, en uit deze Schatkamer geeft Zij overvloedig Haar genaden, om jullie uit de macht der duisternis te halen en jullie tot grote heiligen en apostelen te maken, en tot goede strijders, om Haar te vergezellen in deze grote strijd van jullie tijden;

met Haar Moederlijke Liefde zoekt de Koningin van de Hemel alle manieren om jullie vrijheid te winnen, opdat jullie de Hemel verwerven; Zij onderricht jullie en herinnert jullie eraan dat je Haar kind bent, door genade behorend tot het koninklijke huisgezin van de Heiligen in de hemel, en dat Zij ook voor jou een troon heeft gereserveerd onder de Heiligen;

- er is niets dat Ik niet kan doen voor de Vreugde-van-Mijn-Hart, 11 want vanaf het begin was er niets in Haar dat de dingen anders zag dan de wijze waarop Mijn Vader, Ik en de Heilige Geest ze zagen; Onze 12 Wil was in volmaakte eenheid met Haar wil; Haar verlangens waren Onze verlangens, want Ik ben het Hart van Haar Hart, de Ziel van Haar Ziel, de Geest van Haar Geest; heb je niet gehoord over Onze Eenheid van Hart, Ziel en Geest ?

- Mijn status op aarde, als God-Mens, was goddelijk, en toch was Ik gehoorzaam, levend onder het gezag van Mijn Moeder en Mijn Pleegvader; Ik ontledigde Mijzelf om de gesteldheid van een slaaf aan te nemen, door het aanvaarden van de dood; en jij, generatie, heb je nog niet begrepen dat de Ware Wijnstok zijn wortels sloeg in de Wijngaard 13 van Mijn Vader, en dat de Bruid van de Heilige Geest, de Stad van God, het Beloofde Land, ook jullie Moeder is, aan Wie jullie eer verschuldigd zijn? ach, generatie, hoe heeft jullie hart een zo misleidend pad kunnen inslaan door Haar tussenkomst te ontwijken ? hebben jullie niet gelezen : "God, de Heer, zal Hem de troon van Zijn vader David schenken ?" 14 de Koningin van Hemel en aarde is Mijn Troon; Zij is de Troon van jullie Koning, die vlees geworden is uit Davids huis... "De Heer, jullie God, zal heersen over het Huis van Jakob voor altijd en eeuwig, en Zijn Rijk zal geen einde hebben"; 15 de Jakobs van vandaag zijn Haar kinderen, de apostelen van het Einde der Tijden, en de grote Heiligen die door het Hart van Mijn Moeder verheven en gevormd zijn, om een van hart te zijn met Ons voor altijd en eeuwig, want Mijn Rijk in hun hart zal geen einde hebben

weest een;

1 Titel van 'Moeder van God', 'Theotokos'.
2 Eva verloor de toegang tot het Paradijs voor haarzelf en al haar kinderen.
3 Maria verdiende de toegang tot het Paradijs, en voor al Haar kinderen, door de Verlossing en het Offer van Jezus.
4 Jezus bedoelt dat Maria hen zal vormen.
5 De Boze.
6 De Boodschap van Fatima: "Tenslotte zal Mijn Hart triomferen".
7 Toespeling op Apok. 11, 'De Twee Getuigen'.
8 Jezus bedoelt Zijn komend Rijk.
9 Het Hart van Maria.
10 Dit alles werd ons door Jezus als een belijdenis gegeven, opdat wij het zouden zeggen.
11 Maria, Onze Gezegende Moeder.
12 Heilige Drie-Eenheid.
13 Onze Gezegende Moeder.
14 Luc. 1, 32
15 Luc. 1, 33

previous index next