HOME MESSAGES
De Vrouw bekleed met de zon

25 Maart 1996
De Aankondiging



Ik ben Uw dienares en
ik ben hier om U te dienen,
Majesteit; zonder U ben ik niets,
Zuivere Voldoening van mijn ziel,
ik luister...


Mijn beminde, kom en leer: wie heeft Mij het meest verheerlijkt? Ik zal je zeggen wie Mij het meest heeft verheerlijkt: de Nieuwe Eva; ja! de Vrouw, bekleed met de zon, staande op de maan, en met twaalf sterren als een kroon op Haar hoofd; 1 want Ik, Die de hemel heb gemaakt en alles wat erin is, en de aarde met alles wat daarop is, en de zee en alles wat zij bevat, 2 heb Haar boven alle dingen geplaatst; 3 de Koningin van de Hemel is altijd in de tegenwoordigheid van de troon van de Allerheiligste; niets minder dan de hoogte van de hemel boven de aarde is de grootheid van Haar Naam, Haar Naam gehuld in een gewaad van licht; laat heel de wereld de knieŽn buigen voor Haar, die de Heilige Naam draagt van :

Moeder van God;


in Haar Onbevlekte Schoot heeft Zij Mij verheerlijkt door Mij, het Onbevlekte Lam, te ontvangen, door een heiligdom te maken voor het Heiligdom; kom en zing een nieuw lied tot Haar eer, laten allen die op aarde leven Haar Onbevlekt Hart eren, het Altaar waarin Ik ben ontvangen en ook God-Mens werd; niemand heeft Mij evenveel verheerlijkt als de Vrouw, bekleed met de zon; ja !

Zij is zů buitengewoon mooi in Haar volmaakte Liefde, dat de eilanden, de bergen, de heuvels, de dalen en de bronnen alle diep buigen als Zij hen passeert; en vandaag evenals gisteren, als de Meest Vlekkeloze Liefde over de aarde gaat, begeleid door Mijn Engelen, wier ogen nooit ophouden de Bewonderenswaardige, Allerheiligste van alle Maagden te bewonderen, terwijl ze zich verbazen over de Schoonheid van het Meesterwerk van Mijn Vader, als Zij voorbijgaat over de aarde komt Zij liefdevol tussenbeide en antwoordt op jullie smeekbeden;

laat Mij jullie zeggen: Mijn Heilig Hart is jullie hemel, schepping, Mijn Heilig Hart, dat zovelen van jullie verloochenen en afwijzen, is jullie Hemel; jullie Paradijs, jullie Koninkrijk; jullie Erfenis, jullie Rustplaats voor Eeuwig; nadert dus dit Hart dat jullie zozeer bemint, en Ik zal talloze zegeningen uit Mijn Hart in jullie hart uitstorten, om jullie ziel zo mooi te maken als de lentetijd, om jullie ziel te veranderen in een ivoren toren, een hemel voor Mijzelf alleen; hoe kan iemand twijfelen aan Mijn Liefde ? ach, beminde, telkens wanneer je twijfelt aan Mijn Liefde, verduistert de zon in Mijn droefheid...
vandaag wil Ik in Mijn grote Liefde het Hart van Mijn Moeder laten zien; 4


5 'O Meesterwerk van Mijn Vader !
O Verheven Meesterwerk van Jahweh !


Bruid van Mijn Heilige Geest! Mijn Schitterend Tabernakel'! Jouw Hart, Beminde van de Beminde, 6 is Eťn met het Onze! Jouw Hart is Mijn omheinde tuin, een verzegelde fontein; Jouw Hart is een Fontein die de tuinen vruchtbaar maakt; Jouw Hart, Bewonderenswaardige, is Mijn Troon waarop Ik geŽerd ben; Hart van het Hart, dat Ik heb gekroond in Onze Tegenwoordigheid en in tegenwoordigheid van heel Mijn hemels hof, 7 hoe kan een van Mijn schepselen Jouw Hart verloochenen ? 8

Jij, de Ark van macht, geheel gekleed in deugden, Mijn Nieuwe Lied, 9 Mijn Harp, Mijn Citadel, in wie de Schepper van hemel en aarde verrukt is door Jouw luister, Jij die in Onze Tegenwoordigheid staat, staat steeds zo dicht bij allen die Je aanroepen; en toch, hoe is de mens zo diep gezonken en heeft hij een zo bedrieglijk pad ingeslagen door Jouw Hart te verloochenen ?

heb je niet gehoord, schepping, dat Ik het Hart van Haar Hart ben ? de Ziel van Haar Ziel, de Geest van Haar Geest ? heb je niet gehoord dat Onze Twee Harten verenigd zijn in Een ? beschouw Mijn Verlossend Hart, beschouw Haar Mede-Verlossend Hart, beschouw de Vreugde van Mijn Hart, opkomend als de dageraad, om de aarde in haar duisternis te verlichten; beschouw het Hart van de Koningin, dat op de mensheid schijnt, in Haar schittering helderder dan alle sterrenbeelden tezamen; luisterrijker dan de zon; schitterend als Mijn Glorie vanwege Haar unieke volmaaktheid, beschouw het Tabernakel van je God; beschouw en eer in hoge mate zoals Ik Mijn Troon hoogacht;

vraag niet : "hoe was het mogelijk dat de Allerhoogste Haar een zo hoge troon heeft toegewezen in Zijn Hemelse Hoven ?" kijk, Ik heb Haar niet alleen aangewezen als de Koningin van Mijn Engelen en Mijn schepselen, maar Ik heb Haar bestemd Mijn Troon te zijn; de Koningin van hemel en aarde is de Troon van de Koning der koningen, want Ik, de Heer van Alles, heb Haar als Eerste in Mijn Heilig Hart geplaatst;

geboren om Mijn Kroon van Heerlijkheid te zijn, geboren om het Vat van het Ware Licht te zijn, dat vlees geworden was uit Davids stam; geboren om Mijn eer te zijn en Mijn roem; de Geest met Mij en de Vader zeiden : 'Maria, vol van genade, Wij zijn met Je; Wij zullen geen van de geheimen voor Jou verbergen, Onze Adem zal Jouw adem zijn; zuivere uitstraling van Onze Glorie; Maria, Ons beeld van Onze Goedheid, Wij geven Jou Onze Vrede in Je Hart; in dit volmaakte Hart zal Ik, de Zoon, triomferen, Ons Hart zal Jouw Hart zijn, een brandende oven van Goddelijke Liefde; Onze Ziel 10 zal Jouw Ziel zijn, een verheven schat, een Paradijs voor Ons, Onze Geest zal Jouw Geest zijn; ja, want ieder die bij Ons is gevoegd is een van geest met Ons'

dit is Degene die Wij zozeer begunstigd hebben, Degene die zovelen afwijzen, en Die toch de olie van jullie ogen is, de balsem voor jullie wonden, de barmhartige Voorspreekster bij de Eeuwige Vader voor jullie smeekbeden; de Middelares en de Voorspreekster van jullie ziel; zwakke mens... de Bruid van Mijn Heilige Geest is de Tempel van de Tempel, het beloofde land voor de zwakken en de

ellendigen, de weerspiegeling van Mijn eeuwig Licht; de Troosteres van jullie Trooster is de troost voor jullie leed... wat heeft de mens te zeggen ? wat kan de mens zeggen in zijn tent ? hoe kan hij iets hemels ontdekken in zijn vergankelijk lichaam van wat de almachtige Hand van Mijn Vader heeft gedaan, als zijn ziel wordt terneergedrukt door de zonde ? mens, je leidt je geest zonder licht, zonder richting;

mens, open vandaag je hart, dan zullen alle mysteries, die je onpeilbaar leken, aan je worden geopenbaard door Mijn Goddelijk Licht, driewerf Heilig; en je zult begrijpen Wie de Vrouw is, bekleed met de zon,

en dan zal je hele wezen worden verheven en zal je hart jubelen en in vervoering zijn, als je ogen ontsluierd worden om het Gezegende Hart van de gezegende harten te zien, de Heiligste van de heiligen, het onvergelijkelijke Hart dat brandt van onbegrensde liefde, een brandend vuur en zo helder;

dan, Mijn vriend, zul je begrijpen wat Deugd is, en hoe Ik, God, in dit Deugdzame, Maagdelijke Hart God-Mens werd; je zult de Moeder van je Verlosser zien, de Moeder van de profeten, de Moeder van de apostelen, de Moeder van de charisma's, de Moeder van de Triomf; Moeder van onbegrensde genaden; Moeder van ongeŽvenaarde Verlossing de Wijnstok van de Ware Wijn, het Pad dat iedereen naar Mij leidt, de Poort die voor iedereen wijdopen is naar de Hemel, om binnen te gaan en eeuwig leven te bezitten;

- heb je niet opgemerkt hoe Mijn Hart smelt en Haar Hart altijd gunstig gezind is ? hoe kan aan dit Hart, dat jullie Koning ter wereld heeft gebracht, iets worden geweigerd dat Zij aan Mij vraagt ? alle getrouwen zegenen Haar Hart, want door Haar Hart te zegenen zul je Mij zegenen;

Koninklijk en aanbiddelijk zul je Haar verkondigen als je Haar eenmaal hebt leren kennen; heft dan je ogen omhoog, schepping, bij de aanblik van Haar Hart, en Ik beloof jullie dat jullie nooit zullen ophouden te groeien in schittering; jullie hart zal worden opgeheven in de oven van Haar Hart, en, ontroerd en vol van verrukking, zullen jullie Haar Hart binnengaan zoals men een oceaan van liefde binnengaat, daar de rijkdommen van Haar Hart zo wijd zijn als de Zee die naar jullie stroomt en jullie naar deze Zee; de Schatten van de Hemel en van de aarde liggen alle in Haar Hart en ze kunnen allemaal voor jullie zijn !

hoewel de nacht nog jullie geest en hart bedekt, staat op! staat op en heft jullie ogen naar deze schitterende aanblik van Haar Hart, dat in hun tijd zoveel profeten wensten te zien, maar Het niet hebben gezien; staat op en zingt een nieuwe hymne voor de Hymne van de Allerheiligste Drie-Eenheid, zingt en zegt : "broeders! zusters! komt en weest beschermd door de Mantel van Genade in Genade; komt en weest omkleed door het Licht van de Koningin; komt en laat ons overschaduwd worden door Degene die door de Heilige Geest werd overschaduwd"; heb je niet gehoord hoe de naties naar Haar Licht zullen komen, en dat de koningen naar Haar dagende schittering zullen komen ? als tenslotte Haar Hart zal triomferen samen met het Mijne, mysterie voor de rijken van hart, maar voor de armen en nederigen een Zegening waarnaar zo lang is verlangd !

O komt ! voordat de stromen van zonde jullie overvallen ! komt in deze Ark, 11 die jullie kan redden; weest niet zoals jullie voorvaderen in de dagen van Noach, die niet luisterden; komt in de Ark en jullie zullen worden gered van de stormachtige wateren van de zonde en van het omkomen in de zondestromen; kom en word het beloofde kind van de Middelares, als resultaat van de toewijding die je voor Haar zult hebben gehad; in je devotie tot Haar zul je je aan Mij toewijden; elke toewijding, die Haar Hart eert, zal vermeerderen en tot Mij opstijgen, daar Onze Eenheid zo volmaakt is;

in je devotie tot Haar Hart zullen al Mijn verordeningen beter worden begrepen in Haar Licht, want je schreden zullen worden geleid door Haar Hart, want je zult bij de hand worden genomen door de Troon van Genade zelf; hoe gezegend zul je zijn door je toewijding aan Haar Hart te herhalen !

kom tot de zo Gezegende, die Haar Moederliefde toont aan Haar kind, door hem de weg te wijzen naar de Hemel; kom tot de Mede-Verlosseres van je Verlosser, wier Hart, brandend van Liefde, geofferd werd om ook te worden doorboord omwille van jullie; komt en eert dit Hart, brandend als een Lamp, binnen en buiten schijnend, nabij Mijn Hart;

als jullie zeggen : "We hebben Haar Hart niet nodig", weet dat je dan in werkelijkheid zegt : "We hebben het Hart van de Heer niet nodig !" leer, zwakke mens, dat Mijn Heilig Hart en het Onbevlekt Hart van jullie Moeder zů verenigd zijn dat deze Twee Goddelijke Harten, in hun volmaakte Eenheid, Een worden; Ik verzeker jullie plechtig: als jullie Haar Hart erkennen, zullen jullie niet alleen Mijn Hart erkennen, maar ook dat van de Vader; heb Ik niet gezegd dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? als Ik in de Vader ben en de Vader in Mij, is ook Mijn Hart in de Vader en Zijn Hart in het Mijne; te zeggen dat Wij niet onscheidbaar en Een zijn, betekent Mijn Woord te verloochenen weest niet de slaaf van jullie geest en laat je niet winnen voor de argumenten van de wereld;

zegt Mij welk schepselhart gelijk is aan het Hart van Maria? er is geen hart gelijk aan het Hart van Maria; volmaakt vanaf het begin, Onbevlekt vanaf Haar geboorte 12 en vol van Genade, in zijn genade de genade van Mijn Engelen overtreffend; daarom hebben Mijn Engelen in menigten elkaar gevraagd : "wie is dit, achter Haar sluier ?" "waarom buigen de toppen van de bergen diep en groeten ze Haar wanneer Zij passeert ?" "wie is dit, zonder smet in Haar Hart en zo welgevallig aan God ?" "hebben jullie gezien hoe heel Gods schepping de blik neerslaat als Zij voorbijgaat ?" "wie is Zij, die als een fontein is die de tuinen vruchtbaar maakt door Haar genaden, deze bron van levend water ?" "wie is Zij, met een hart zo zuiver, vol goddelijke liefde, dag en nacht, nacht en dag naar God verlangend, en in volmaakte Eenheid met de Allerhoogste ?" "wie is deze Maagd, die zo nederig is met betrekking tot Haar grote rijkdom aan deugden en genaden, dat de Ogen van de Hoogste God Haar nooit loslaten ?" vele van Mijn engelen bleven stil van bewondering, hen ontbraken de woorden...

het is aan dat Hart, in die Afgrond van genade dat Ik, de Schepper van hemel en aarde, Mijn macht uitoefende, dat de Schepper van genade Zijn hemel in de hemel vond, Zijn genade in genade; om in de conditie van een slaaf te komen; Ik kwam tot de Wonderbaarlijke Nederigheid 13 om te dienen en niet om gediend te worden; Ik, de Verlosser van de gehele mensheid, de beloofde Messias, kwam tot het volmaakte evenbeeld van Mijn Heilig Hart, om deel te nemen aan de smarten, de vreugden, het lijden, het martelaarschap, de wonderen, aan het verraad, de doodsstrijd, de geseling, de doorboring en de kruisiging; Onze Harten boetten samen;

alle momenten die Mijn Moeder op aarde doorbracht, waren een volmaakte hymne van liefde, naastenliefde, nederigheid en zuiverheid, een schat uit Mijn schatten; Ik kwam in dit Heilige Hart, evenbeeld en gelijkenis van Mijn Heilig Hart, om God-Mens te worden, om Haar voetstappen te volgen, 14 en Zij later de Mijne; 15 Ik heb gezegd dat Zij en Ik de gehele weg naar het Kruis alles deelden;

Onze Eenheid was zo intiem volmaakt, dat we geen woorden nodig hadden, want de enige uiting was in Ons Hart; Mijn woorden en Mijn gedachten hoefden in Mijn afwezigheid niet naar Haar te worden gebracht; in de verheven kracht van Mijn Heilige Geest was Haar alles bekend; in Haar maagdelijke Hart was Haar alles bekend, omdat Zij God bezat en God Haar bezat; op die manier was Haar dagelijks voedsel de Wil van de Eeuwige Vader;

oh schepping, Mijn Ziel verkeert in uiterste ontzetting als zovelen van jullie Haar Hart verloochenen! en Mijn Engelen sidderen voor die dag waarop Ik deze mensen schuldig zal verklaren! maar voor hen die Haar hebben geŽerd en bemind zal de Poort van Haar Hart open zijn om de hemel binnen te gaan; en tot jullie, die Haar beminnen en eren, zal Ik zeggen: "Komt! jullie liefde voor Haar was op aarde zo groot, dat jullie vandaag naar jullie woning in de Hemel mogen komen en mogen neerbuigen voor Mijn Heilige Tempel; 16

schepping, dit Grote Teken aan de hemel, 17 de Vrouw bekleed met de zon, die de duivels van vrees doet verlammen, dit Grote Teken, dat de hemelen verlicht en de Duisternis schrik aanjaagt, 18 is niemand anders dan Mijn Moeder; in tegenstelling tot de duisternis heb Ik deze Allerheiligste Maagd verheven, om voor jullie allen een Zuil van brandend vuur te zijn gedurende de nacht, om jullie stappen te leiden, en gedurende de dag een Zon te zijn om jullie verschrikkelijke duisternis te verlichten;

- op die dag, waarop Ik door de Heilige Geest in Haar maagdelijke Schoot werd ontvangen, waren alle duivels verlamd van angst, terwijl in de Hemel tegelijkertijd een grote menigte van de hemelse heirscharen God prees en zong :

"Ere zij God in de hoogste der hemelen, en vrede voor de mensen die Zijn gunst genieten"; dus daalde Ik neer uit de Hemel naar de hemel, van Mijn Troon naar Mijn troon...

ja, waar elke deugd bloeide en Mijn Hart verrukte door de geur van Haar volmaakte Liefde; het Hart van Mijn Volmaakte is ongeŽvenaard en geheel beminnelijk... Haar Hart, dat door Haar Onbevlekte Ontvangenis een onophoudelijk gebed is, een uitboetende wierook, een onophoudelijke aanbidding van God; dit is Mijn Wijngaard, 19 die de machtige Hand van Mijn Vader heeft bewerkt, zodat de Ware Wijnstok Zijn wortel in die bodem schoot;

komt tot het Hart van jullie Gezegende Moeder, dat zo helder is als de dag, komt en ontvangt Haar genaden, die zo talloos zijn, en die in stralen opvlammen vanuit Haar Handen; Mijn Hart, dat vol genade en waarheid is, werd vlees in de Maagdelijke Schoot, vol van genade en waarheid; en nu zullen Onze Twee Harten, verenigd in Een, de Bittere Plaag overwinnen, niet door fysieke kracht, noch door geweld van wapens, maar door liefde en offer;


1 Apok. 12,1
2 Apok. 10,6
3 Het teken hiervan is dat Zij op de maan staat.
4 Ik voelde hoe het Hart van Jezus smolt van liefde toen Hij het woord 'Moeder' uitsprak.
5 Met een luide kreet sprak Jezus tot Onze Lieve Vrouw:
6 Ik begreep 'Beminde' als voor de Beminde Drie-Eenheid.
7 Plotseling dempte Christus Zijn Stem en werd bedroefd.
8 Jezus was tegelijk bedroefd en verbaasd.
9 Ik begreep dat de Nieuwe Eva werd bedoeld.
10 Betekent : Ons leven zal jouw leven zijn
11 In het Hart van Onze Gezegende Moeder
12 Zij was onbevlekt ontvangen.
13 Onze Gezegende Moeder.
14 Toen Jezus een kind was en Zijn Moeder volgde.
15 Ik begreep dat Maria Jezus volgde in Zijn Zending.
16 Onze Gezegende Moeder: de Tempel van God.
17 Apok. 12, 1
18 De Duivel.
19 Onze Lieve Vrouw.

previous index next