HOME MESSAGES
De zeven Gaven van de Heilige Geest

1 December 1995Ik vereer Uw Heilige Naam,
omdat ik nog steeds vol ontzag
voor Uw Glorie sta.

De Geest van boven nodigt mij uit,
en zegt mij dat door U 1 te vrezen
mijn God een schat is,
die door de Wijsheid Zelf is gegeven.


2 En dan begint Mijn Rijk in jou, gevolgd door Mijn Geest van Begrip; om je te verzekeren van je Vader's Driewerf Heilige Godheid, zal Mijn Geest je grondslagen vestigen in de Waarheid, door aan jouw geest te onthullen wat de wijsgeren en jullie filosofen dwaasheid en nonsens noemen; Hij zal de ogen van je geest verlichten door je een geest van ontvankelijkheid te geven, oneindig rijk, om door te dringen in het volle mysterie van Onze Godheid; je zult dan de dingen zien die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dingen die het verstand van de mens te boven gaan, omdat je verstand bestempeld zal zijn met het zegel van Mijn Heilige Geest; en alle dingen die ondoordringbaar leken en onbereikbaar voor je geest om te begrijpen, zullen worden begrepen in Ons Goddelijk Licht; en Ik, samen met Mijn Geest van Begrip, zal je verstand maken als het verstand van Mijn Zoon, Jezus Christus; en dan, ten volle in de Waarheid, zal je geest de volheid van Jezus Christus Zelf bereiken en je onthullen dat de Kerk, die Zijn Lichaam op aarde is, de hele schepping vult; O wat zou Ik je niet aan Raad willen geven !

het moet je doel zijn om in de Waarheid te blijven; daarvoor moet je geest toegewijd zijn aan de Heilige Drie-Eenheid; Mijn Geest van Raad zal je helpen een heilig leven te leiden, want je enige vreugde zal zijn vast te houden aan Mijn Wet, gezegend en driewerf Heilig als ze is; Hij zal je geest raad geven om een kind te worden, onschuldig, om naar Mij toe te rennen, en dan een van hart tot Hart gesprek te voeren en Mij geen wantrouwen te tonen, en Ik zal ook jou tot een van Mijn kinderen rekenen die Mijn Beeld weerspiegelen; het licht van je ogen zal dan het Licht zijn van Mijn Zoon, Jezus Christus, en je zult dan een plaats toegewezen krijgen onder de heiligen;

vind Mij in eenvoud van hart en vestig je hart op heiligheid, rechtschapenheid en liefde; dorst naar Mij, je God, en de barrières om Mij te bereiken zullen worden doorbroken door je liefde; en dan zal Hij verschijnen, naar Wie je ziel smachtte, die je dierbaarder is dan alle rijkdommen van de wereld en je eigen leven, de Gezegende en enige Heerser over alles, de Unieke, Drievuldige en toch Ene in de Eenheid van Wezen, de Onweerstaanbare en Glorierijke, de Onvergelijkbare, om je te verwelkomen in Zijn Koninkrijk; vraag om Mijn Geest van Raad, opdat je niet van de Waarheid afdwaalt

wees vastbesloten om van Mijn Geest van Standvastigheid sterkte te verkrijgen, om in staat te zijn de bekoringen te weerstaan die op je weg komen, en om met moed en bestendigheid elk obstakel te overwinnen dat je kan beroven van Mijn Onvergankelijk Licht; vraag aan Mijn Geest van Standvastigheid om je het hart van een krijgsman te geven, om de goede strijd voor geloof en gerechtigheid te strijden en mee te werken aan deze geestelijke strijd van de Aartsengelen Michael en Rafael, overheersend in sterkte en dapperheid, Strijders voor Gerechtigheid, die door het licht van Mijn Heilige Geest elk aspect van menselijk gedrag waarnemen; open je mond en vraag !

Hij die leeft in eeuwigheid en die heel het universum heeft geschapen, zegt je: open je mond, vraag en Ik zal je aanhoren; de dag van beproeving is nabij; verneder jezelf en vraag om Mijn Geest van Standvastigheid, om je kracht en sterkte te geven om je kruis te dragen met waardigheid en vurigheid, zodat je door je leed en je edelmoedigheid deel zult hebben aan de Triomf van Mijn Zoon, Jezus Christus;

wees vol vertrouwen en kom en vraag aan Onze Drie-Ene Heiligheid om de Geest van Kennis, de Kennis van hoe Mij, je God, te bezitten, de Kennis van het Mij naderen in voetstappen als die van Mijn engelen; als jullie landen in brand zijn gezet, komt dat vanwege jullie zo geringe kennis van Wie Ik ben; ja, slechtheid brandt als een vuur;

kom ! jij die doelloos ronddwaalt en zo naakt bent en meelijwekkend om te zien, kom tot Mij en vraag, door een simpele uiting, om de Geest van Kennis, en Ik zal Hem tot je zenden; en als Hij komt, zal Hij je laten zien hoe je had opgehouden te zijn, zodra je was geboren... en ofschoon je leek te zijn, was je al langgeleden dood, en de stank van je dood had Mijn neusgaten bereikt;

Mijn Geest zal je leren jezelf te kennen en te luisteren naar Mijn Oproepen; en als je dat doet, zal er een licht in je schijnen dat Mij, je Drie-Ene God, zal openbaren in al Mijn Glorie, liefdevol voor de mens, Onvergelijkelijk, Rechtvaardig en Heilig;

hoe komt het dat zo weinigen vragen om Mijn Geest van Vroomheid? is het jullie hooghartigheid die jullie daarvan weerhoudt? heb je ooit gepoogd te begrijpen hoe je beweegt en hoe al het geschapene beweegt in Mijn Driewerf Heilige Geest ? als je zoekt naar Mijn Geest van Vroomheid, zul je vrij zijn om Mij te dienen op een nieuwe, geestelijke manier, door afstand te doen van je geest van lusteloosheid die zich in je had gelegerd, een afgrond scheppend tussen jou en Mij;

waarom ben je zo traag geweest in het vragen om Mijn Geest van Vroomheid, om je de kennis van alle heilige dingen te leren, en dat vroomheid sterker is in onderworpenheid, in nederigheid en in zelfverloochening; vraag! vraag en Ik zal Mijn Geest vanboven zenden, om te komen en op je te rusten, zodat je voortaan de verrukking van Mijn Ogen zult worden en de vlam van de Ogen van Mijn Zoon; het sterrenlicht voor je omgeving, die zo duister is,

en in jouw straling de aantrekkingskracht voor je zo corrupte maatschappij, hen tot Mij trekkend; in jouw straling zul je het Beeld van Mijn Zoon, Jezus Christus, uitstralen; en Ik zal je handen vullen met talloze rijkdommen om Mijn Ziel te verrukken terwijl je Mij dient, je Drie-Ene God, en toch Een, in het Wezen van de Eenheid

voortaan zul je vrezen Mij te mishagen, want Ik zal Mijn Geest van Vrees in je plaatsen; telkens wanneer je tot Mij zult komen, zul je komen knielen voor Mijn Majesteit, in ontzag, daar je geest de vruchten van Mijn Wijsheid zou hebben geproefd; Mij te vrezen is de kroon van Wijsheid; Mij te vrezen is de wortel van de boom des levens; kom en adem in Mijn Geest, kom en beweeg in Mijn Geest; en Ik zal je, in het binnenste van je hart, de diepten van Mijzelf onthullen, zodat ook jij Mij mag bezitten

de Geest van boven nodigt jullie allen uit door te dringen in het mysterie van de zeven Gaven van Mijn Heilige Geest;

kom en wees gezegend; kom en laat er licht zijn in je ziel; de onzichtbare dingen zijn eeuwig; kom en verwerf van de Geest wat onzichtbaar is, zodat je kunt leven met Ons en een bent in Ons

1 "De vrees voor Jahweh is Zijn Adem" (Jes. 11, 3)
2 De Eeuwige Vader spreekt:

previous index next