HOME MESSAGES
Luister, Huis van het Oosten ! ...
Uit jullie land zal een loot van hoop ontspruiten

28 April 1995Vassula, laat Mij voor jou, Mijn vriendin, het lied zingen dat Ik in Mijn Hart heb !

schrijf : O Mijn volk, Mijn vrienden, Mijn geslacht, jullie Heer zal komen en rusten in jullie hart; jullie zullen worden vernieuwd in Mijn Tegenwoordigheid, want Ik ben vastbesloten jullie allen te omringen met liederen van verlossing; Ik ben vastbesloten alle volkeren van de aarde te verzamelen en hen te onderrichten; Mijn Nieuwe Lied is geschreven om Mijn Naam te eren
hebben jullie niet gehoord dat Mijn intenties zijn : Redding voor de mensheid ? Mijn Plan blijft voor altijd van kracht en de intenties van Mijn Hart van eeuw tot eeuw;

luister, Huis van het Oosten! blijf niet doof voor Mijn kreten ! jullie hebben gewacht op Mijn Soevereiniteit, bemind Huis van het Oosten, om neer te dalen uit de hoogste der hemelen om jullie te redden; en nu zeg Ik jullie : ochtend na ochtend zullen jullie groeien op jullie troon, want ziet, uit jullie land zal een Loot van hoop ontspruiten, een Loot van gerechtigheid en van volmaakte vrede, en de bewoners van dit Huis zullen overal vrede verspreiden... dochter van Mijn Oosterse Huis, maak dit bekend met kreten van vreugde, ga en verkondig Mijn Woorden, zeg :


"de Heer komt uit Zijn heilige woning
om Zijn volk te troosten
en Zijn Kerk te versterken";


vandaag rusten Mijn Ogen op een man met een goed voorteken, en aan hem zal de kroon worden gegeven; hij is het die ontspruit op de Oostelijke Oever en die Mij zal verheerlijken... en Mijn engelen zullen neerdalen met het koninklijke insigne in hun handen en hem kleden voor de troon als een bestuurder


ach Vassula ! dans en juich met vreugde, want deze dag is zo nabij; Ik ga al tot handelen over, hier en nu, om deze feestdag 1 naar jullie te brengen, zodat alle voorbije misstappen vervangen zullen worden door vreugde;

Huis van Traditie, heb je het niet gehoord ? heb je nog niet begrepen dat Ik door jullie Huis drievoudig zal worden verheerlijkt ? heb je niet gehoord dat Ik hemelse zegeningen heb verleend aan jouw Loot ? zoals je eens een vloek was onder veel naties, zo ben Ik van plan je te doen opstaan om een genezende balsem te worden voor Mijn Huis in het Westen en een zegen voor de naties Huis van het Oosten ! een zegevierende Loot ontspruit om Mijn Huis als één te doen verrijzen;


Mijn Lippen trillen van emotie en Mijn Hart zingt voor de gezalfde... en de afgrond brult van woede bij het geluid van zijn voetstappen, want Mijn Huis zal één zijn; het Westerse Huis en het Oosterse Huis zullen leven als één, want Mijn Naam zal hun band zijn, hen kledend in volmaakte vrede, rechtschapenheid en liefde; Mijn Nieuwe Naam zal het koninklijke insigne zijn tussen deze beide Huizen... dit zal spoedig gebeuren en in jullie tijd; zegt dus niet: "De Heer neemt weer Zijn tijd",

Ik heb tegen jullie gezegd dat Ik heb besloten, vanuit Mijn Liefde die Ik voor jullie koester, haast te maken met Mijn Plan; Ik ben voornemens om, samen met Mijn Leger, Mijn Vijand 2 en de twee Beesten 3 te vertrappen, sneller dan voorzien ! komt en leert: de leiders van de vernietiging zijn in feite drie duivelse geesten, 4 die een driehoek vormen, elk een hoek innemend, die de hele wereld binnenleiden in hun weerzinwekkende wereld, dronken van het bloed van de heiligen en al diegenen die getuigen van Mijn Godheid zien jullie dat niet ? om hun vernietigingswerk te voltooien en het te bekronen met succes, zullen ze de Stoel van Petrus moeten verwijderen en degene die erop zit; hun bedoeling is het Mijn Kerk te vernietigen... maar, weest niet bevreesd, Ik heb beloofd dat de poorten van de onderwereld haar nooit zullen overweldigen 5


ja, dit is wat er nu gebeurt; de leiders van de vernieling, schitterend in hun graden van geleerdheid, zijn weerzinwekkend en hun stank heeft nu de hele wereld bedekt; zij zijn degenen over wie de Heilige Schrift zegt: ze zijn in staat wonderen te doen, 6 de tien torens van de wereld te verleiden door hun bekwaamheid, en vandaar alle naties van de aarde; ze zullen allen onder hun bekoring komen... als hun leger eenmaal compleet is, zullen ze hun insigne 7 verheffen, en samen met de krachten van de drie weerzinwekkende geesten zullen ze samenkomen om oorlog te voeren tegen Mijn Eeuwigdurend Offer, dit is wat de Heilige Schrift noemt :

'de strijd op de Grote Dag van de Almachtige God...' 8 in feite is dit uur van grote ongerechtigheid en van grote smart al over jullie gekomen, maar Ik zal ze verslaan, want Ik ben de Heer der Heren en de Koning der koningen; en de hemel, samen met alle heiligen, apostelen en profeten, zal hun ondergang vieren; 9

Ik zal op een wit paard verschijnen, als een strijder voor gerechtigheid, 10 en uitspraak doen voor al Mijn heiligen, apostelen en profeten, 11 tegen de draak, 12 het Beest, de valse profeet alias het tweede Beest, en de drie weerzinwekkende geesten, 13 en met Mijn zwaard zal Ik ieder van hen slaan, 14 en de torens die zij hebben gebouwd zullen ineenstorten - dat wil zeggen, alle volgelingen van de twee Beesten onder de naam van Geleerden! als afgesneden doornen zijn ze nu in Mijn Lichaam binnengedrongen, maar Ik zal ieder van hen uittrekken en ze in het vuur verbranden, 15 en Mijn Adem zal de rest van hen als vuur verteren...


daar niets verborgen kan worden voor Mijn Ogen, zeg Ik jullie dat over elke natie het Beest en zijn gelijken een bestuurder hebben aangesteld, een van de hunnen, die hun autoriteit zelfs over elke grasspriet vestigt; - Ik ben bij jullie om jullie te leren hoe dit te begrijpen; schrijf : het tweede Beest, dienaar van het eerste, toont al zijn geweldige macht door voortdurend sterren 16 uit de hemel te trekken en ze als vijgen op de aarde te laten neervallen; luister en begrijp: zijn macht 17 "zal tot aan de legers van de hemel reiken en zal de legers en de sterren met kracht tegen de grond werpen en ze onder de voet lopen; hij zal zelfs de macht van de Vorst van dat leger uitdagen; en hij zal het Eeuwigdurend Offer afschaffen en de fundamenten van Zijn heiligdom tenietdoen"; 18

dit zijn degenen die ooit waren en niet meer zijn; dit zijn degenen die ophielden te bestaan; de legers van de hemel en de sterren waren eens van Mij, maar besloten van Mij te scheiden en partners te worden van het beest; "ze zijn allen eensgezind om hun kracht en hun macht in dienst van het beest te stellen"; 19 ze verkopen Mij elke dag en ontheiligen Mij in Mijn Eeuwigdurend Offer, in het Heilig Sacrament van Mijn Goddelijke Liefde; zie je? zie je wat een grote wanorde er aankomt ?

laat daarom nu je stem over heel de aarde uitgaan en Mijn Boodschap tot aan de uiteinden van de wereld; heb Mijn Vrede om met vrede te werken; prijs Mij voor het geven van een nieuw leven aan je ziel...


Ere zij God; ik dank U,
met geheel mijn hart dank ik U.
Ik ben weer tot leven gebracht
en U hebt mij een hart van vlees gegeven,
mijn vlees heeft nogmaals gebloeid.

Door mij te kiezen hebt U mij verheven
tot het genieten van Uw gunst,
mij toegestaan te leven in Uw Huis,
alle dagen van mijn leven.

Gezegend zij God, die mij toestaat
elk uur Zijn zoetheid, Zijn tederheid
en Zijn genaden te genieten.
Het Woord van God is Leven.
Leer mijn tong Uw goedheid te verkondigen
en Uw Heilige Naam te prijzen
voor altijd en eeuwig. Amen


kom, Ik zegen je; Ik zal je blijven voeden en Ik zal voor je zorgen


1 Jezus bedoelt de Eenheid.
2 Satan.
3 Apok. 13, 1-18
4 Apok. 16, 13-14
5 Matt. 16,18
6 2 Tess. 2,9
7 Ik hoorde ook tegelijkertijd het woord 'banier'.
8 Apok. 16,14
9 Apok. 18,20 10 Apok. 19,11
11 Apok. 18,20
12 Satan
13 Duivelse geesten (Apok. 16,13)
14 Apok. 19,20
15 Lees Apok. 18, 11-21
16 Deugdzame zielen
17 De macht van het beest
18 Daniël 8, 10-11
19 Apok. 17,13

previous index next