HOME MESSAGES
Vandaag Rome
is je ziel veranderd in de weerspiegeling van het Beest
De Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde

1 December 1994Heer, mijn Toevlucht,
mijn Troost, mijn Glimlach,
mijn Fontein, mijn Wereld,
ik bemin U.


vrede zij met je; heb Mij nodig, Ik ben de Bron van je leven, Ik ben de Bron van je vreugde; heb Mij nodig zoals je de lucht die je inademt nodig hebt; wil je vandaag met Mij werken ? 1

Ja ! Ja !
mijn vreugde en mijn leven is God Zelf
de God die mij bemint.
Kom en help ons in dit Uur van Crisis,
er is geen soortgelijke hulp bij de mens !


dochter, verrezen en door Mij gevormd, er zijn zo weinigen die luisteren, de zonde leeft nog in hun harten, de hoogmoed regeert hen; jouw generatie zet koers naar een bloedbad; Ik zal niet veel langer verborgen blijven: Mijn Gerechtigheid zal nu het heft in handen nemen; Ik heb nooit opgehouden jullie Mijn woordvoerders te zenden om jullie te waarschuwen, en toch hebben jullie tot op de dag van vandaag Mijn boodschappers verworpen, afgewezen en tegen hen gewoed; veel van Mijn priesterzielen, zij die op hoge zetels regeren, hebben gezworen ze te vernietigen;

Ik heb alle middelen gebruikt om deze ontrouwe generatie te bereiken, om haar te redden en haar hart enig gezond gevoel in te fluisteren, maar Mijn Geest is vervolgd door hun geest; verfoeilijk zijn zij wier trouw ontaard is; Ik heb hun keer op keer tekenen van Mijn Liefde gegeven, maar zij hebben Mijn Liefde onder hun voeten vertrapt, en daarom zal Ik neerdalen om de macht van de slechten te breken, en Ik zal Degene zijn die de slechten zal vervolgen tot er geen meer wordt gevonden !

Ik wend Mijn Ogen af van de wereld om niet langer hun slechtheid te zien en hen die zeggen: "onze kracht ligt in onze tong; onze lippen hebben overwicht; wie kan ons overmeesteren ?" 2

boosaardigheid, ego´sme en onrechtvaardigheid staan nu hoog in aanzien onder de zonen en dochters van de mensen... Mijn Bijeenkomsten van de heiligen in de hemel treuren vanwege het beeld dat ze hebben aangenomen... ze hebben Ons Beeld, 3 dat Wij hun hadden gegeven en wat hen identificeerde als zonen en dochters van de Allerhoogste, ingeruild voor het beeld van het Beest... hoe meer Ik vandaag tot hen roep, door Mijn woordvoerders, des te verder verwijderen ze zich van Mij;


Boodschap voor Rome :

4 je was eens Mijn Eden, Rome, Mijn Tuin van vreugde, zelfs Mijn engelen waren in verwarring gebracht van verbazing over je volmaakte schoonheid, en je regeerde Mijn Huis in heiligheid en gerechtigheid; oprechtheid en liefde waren de ziel van Mijn Huis; je was inderdaad de weerspiegeling van Mijn Eeuwig Licht, een eeuwigdurende herinnering achterlatend aan Mijn Heiligen en Mijn engelen; je rijkdom en je schatten waren toen hemels;

vandaag, Rome, is je ziel veranderd in de weerspiegeling van het Beest, en je hebt de positie van schildwacht ingenomen in Mijn domein om de toegang te verbieden aan de Heilige Geest en de profeten, die in Mijn Naam profeteren, jullie oproepend tot berouw en het verlaten van jullie slechte wegen; om jullie te redden kom Ikzelf nu aan je poorten om Mij tot je te richten; heb je niet gelezen: "een kind van God luistert naar de woorden van God", 5 maar tot nu toe is geen enkel woord dat Ik heb gesproken tot je doorgedrongen; voor jou zijn Mijn Woorden iets passiefs, een niets; Mijn genade werd verworpen en Mijn heilsplan niet geloofd; je bent buitensporig rebels en arrogant als het om de waarheid gaat, omdat je er aanspraak op maakt kennis en onderscheidingsvermogen te bezitten voor wat betreft Mijn hemelse Werken, om Mijn woordvoerders te bekladden, die voor de wereld jouw duisternis aan de kaak stellen...

en jij, Mijn dochter, voer nooit je verdediging, er zijn veel getuigen die je kunnen steunen, maar de grootste van hen allen is Mijn Heilige Geest vestig je hoop op Mij, die de macht heb om je te redden; als ze je slecht en onrechtvaardig blijven behandelen, wees dan zeer nederig, want de straf die Ik voor hen heb gereserveerd zal het vuur zijn; je behoort afwijzing en tegenslagen te verwachten, want de zonde heeft macht over hen gekregen... ga door de grootheid van Mijn Naam te verkondigen aan elke natie, Ik zend jou, dus 'lo tedhal !' 6 ja, vrees niet !

7 Ik zal Mijn Heilige Geest over jullie allen blijven uitstorten en de grootheid van Mijn Liefde blijven tonen; hebben jullie niet gelezen: "als er nog nieuwe wijn wordt aangetroffen in een druiventros, zeggen de mensen: 'gooi hem niet weg, er zit zegening in'" (Jes. 65, 8); Ik zal hetzelfde doen in het belang van hen die Mij in rechtschapenheid dienen en hem gehoorzamen, 8 die deze Rebellie in Mijn Huis tegenhoudt;

Ik weiger het geheel te vernietigen; maar rampspoed voor de met bloed besmeurde handen! en jou, die de positie van schildwacht hebt ingenomen om Mijn Heilige Geest te verhinderen Zijn domein binnen te gaan, zal Ik de meest barbaarse van de naties zenden om je te omsingelen; Ik zal in je woestijn een vuur van razernij doen neerkomen, met een wolk die je steden zal bedekken: zo zal je duistere tijdperk tot een einde komen...

Mijn Heer, wat zal het resultaat daarvan zijn ?

het resultaat ? het resultaat zal zijn

Mijn Belofte :

de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde... Rome, wie heeft er ooit zulk een vastberadenheid getoond als de Mijne, om jullie te redden ? Mijn Heerlijkheid komt over jullie op; hoewel de nacht jullie nog bedekt, verschijnt boven jullie Mijn glans; hoe komt het dat jullie de tijden en de tekenen niet kunnen duiden ?
Ik heb van Mijn Huis de kreet van berouw nog niet gehoord; zelfs nu luisteren ze niet, maar zetten valstrikken voor Mijn woordvoerders; zouden ze luisteren en berouw hebben, dan zouden ze velen kunnen doen terugkeren van hun slechte wegen en van de slechtheid van hun daden, die hen tot geloofsafval hebben gebracht! ze staan er nooit bij stil dat Ik heel hun slechtheid ken, en dus zal Ik Mij niet eerder laten vermurwen dan dat ze hun schuld komen belijden en Mijn Heilige Geest zoeken...

kom, dochter, laten we gaan1 Jezus bedoelt, onder Zijn dictaat.
2 Psalm 12, 5
3 Het Beeld van de Allerheiligste Drie-Eenheid.
4 Rome's boodschap.
5 Joh. 8, 47
6 'Lo tedhal', Aramees voor: 'Wees niet bang !'
7 Voortzetting van de boodschap voor Rome.
8 De Paus.

previous index next