HOME MESSAGES
Het is de Liefde die tot een vijandige wereld spreekt

12 September 1990


Jezus ?

Ik Ben. Vrede zij met je, bloem. Schrijf Mijn Boodschap voor alle delen van de wereld op.

Vrede zij met jullie. Kinderen van Mijn Hart, beseft hoe de Hemel zich elke dag voor jullie opent, met Mijn Genade, om jullie tot bekering op te roepen... jullie te herinneren aan Mijn Woord... met onderrichtingen om jullie Mijn Geboden te leren onderhouden.

De Hemel opent zijn deuren dagelijks op verschillende plaatsen in de wereld, om jullie Vrede en Liefde te brengen; en de Wijsheid in al haar Glorie daalt op een Troon neer, midden onder jullie allen, om de ogen van de blinden te openen, om de oren van de doven te openen en de doden te doen opstaan, die in deze woestijn rondliggen. Nee, de Wijsheid zal Zichzelf niet openbaren aan de sluwe ziel. Ze zal alleen komen om de eenvoudigen en de armen te onderrichten en al Haar Werken over hen uit te gieten, want juist deze zielen weten Mij, de Heer, te vrezen en Mijn Woord lief te hebben. Welk geschenk is groter dan Haar helemaal tot aan jullie drempel te brengen ? Welke vreugde is groter dan Haar glimlach over jullie ? Welke verrukking is groter dan Haar voor jullie Haar Nieuwe Lied van de Liefde te horen zingen ? Verheug je dus, schepping ! want Ik Ben is vlak voor jullie deur...

Deze vreugde werd bewaard voor jullie tijden, generatie, als Satan en heel zijn rijk, samen met zijn wereldwijde autoriteit, op het toppunt van hun macht in Mijn Kerk en in alle naties escaleren, samen met de valse profeet, wiens voetstappen jullie elke dag en overal steeds duidelijker horen. Ze zijn tot de tanden bewapend om oorlog te voeren tegen Mijn Kerk en tegen allen die gehoorzamen aan Mijn Geboden.


Ik heb, beminde kinderen, voor jullie tijden dit door Mijn Geest geschonken Hemels Manna bewaard. 1 Het is dit verborgen manna , dat Ik bewaard heb voor tijden van verwildering en ongerechtigheid; het is het voedsel voor de armen en voor hen die uitgehongerd zijn. En Ik beloof jullie dat ze zoveel zullen ontvangen als ze willen eten, en aan hen zal Ik Mijn Nieuwe Naam verlenen; het is dit Hemelse voedsel dat Ik uit de Hemel laat neerdalen; het is de uitstorting van Mijn Heilige Geest, om jullie innerlijke woestijn te vullen; het is de Liefde die spreekt tot een vijandige wereld; het is de Liefde die aan elke gesloten deur klopt; het is de Liefde die roept van de andere kant van de Muur, die ons scheidt en die gebouwd is door Mijn vijanden; het is de Liefde die als een bedelaar smeekt om wederliefde... om een glimlach... om een uiting van spijt... om een zucht. Ik Ben :

Het Heilig Hart


Ik kom nogmaals om de in jullie hart stervende vlam te doen herleven tot een Verterend Vuur van Tederheid en Liefde. Ik daal neer om alle Schatten van Mijn Hart overvloedig uit te gieten over jou, mensheid, en licht te geven aan hen die in duisternis leven en in de schaduw van de dood.

Ik kom om de deuren van jullie kerkers te versplinteren en met Mijn Vlam de ketenen van jullie zonden te doen smelten.

Ik kom om jullie uit je gevangenschap en van je ongerechtigheid te bevrijden en jullie losbandigheden te beŽindigen. Het is Mijn bedoeling, generatie, je te redden, zelfs al moet Ik je helemaal de woestijn in slepen om tot je te spreken, je je dorheid te tonen en je te laten zien hoe je hele lichaam vol duisternis is.


Ik zal het doen om je te redden. Ach, schepping ! Wat zal Ik niet allemaal voor je doen ? Mijn Geest rust op je en Hij zal voor altijd en eeuwig op je rusten. Opent dus jullie hart en laat Mij je vullen met Mijn Genade.

Komt je sterkte bij Mij halen, versterkt je wortels in Mij, want wat zullen jullie doen op de dag van de beproeving als je wortels te zwak zijn ? Jullie zullen slingeren in de wind en worden weggerukt door het geweld van de storm, en jullie takken zullen breken als dun glas. Nee, jullie zullen niet in staat zijn te overleven. Komt dus tot Mij en gedijt in Mijn Rijkdommen, dan zullen jullie niet wegkwijnen. Komt tot Mij zoals jullie zijn, wacht niet tot je heilig bent alvorens tot Mij te komen. Komt tot Mij zoals je bent en Ik zal jullie je zonden vergeven en jullie ziel zuiveren.


Ik zal jullie dan bekleden met Mijn Goddelijkheid omwille van Mijn Heilige Naam, om jullie voor te bereiden op onze geestelijke Bruiloft. Ik, de Heer, ben van plan jullie in Mijn Glorie te huwen en jullie, generatie, helemaal tot de Mijnen te maken. Ik ben van plan jullie de Weg te doen vinden en jullie voeten weg te leiden van de kronkelige paden. Ik zal jullie voorbereiden om voor altijd en in alle eeuwigheid van Mij te zijn.

Vandaag buig Ik Mij uit Liefde en Barmhartigheid helemaal vanuit de Hemel tot jullie neer, maar tegelijkertijd is Mijn Ziel bedroefd en vol zorg om Mijn lammeren en Mijn schapen te vinden. Sommige van hen verstrooid, andere verloren, en weer andere verslonden door wolven in lamsvel. Weest dus niet verbaasd over Mijn bezoek aan jullie, want elke dag die verstrijkt zullen jullie Mij meer en meer zien, totdat jullie Mij van aangezicht tot Aangezicht zullen ontmoeten.

Ik zal komen in vlammend vuur om allen die Mij niet erkennen als hun God weg te vagen. En Ik zeg jullie, de tijd dringt, de uren vliegen en de Dag van Mijn Heerlijkheid is weldra bij jullie. Weest niet een van die mensen die zeggen : "Wel, waar blijft die Komst?", "Waar is die Belofte ?" Mijn Komst is nabij en Mijn Belofte is bezig te worden vervuld. En jullie wachten zal worden bekort omwille van de gebeden van Mijn Moeder samen met die van al Mijn heiligen. Dus, Mijn beminden, terwijl jullie wachten, verzoent je en leeft heilig, zodat Ik jullie in vrede vind.

Ik zal nu zeer spoedig komen als Liefde. Alles komt weldra tot een einde, en op zekere dag zullen jullie Mij allen moeten antwoorden en verantwoording moeten afleggen. Wat zal er dus gebeuren met de slechten en de zondaars ? En wat zal er gebeuren met hen die Mij blijven beledigen ? Ik ben Trouw en Waarachtig, en Mijn Belofte zal werkelijkheid worden. Ik zal niet talmen.

Want hoe meer jullie de voetstappen van de valse profeet en zijn kliek op de oppervlakte van de aarde horen, des te meer zal Ik jullie Mijn Eigen Voetstappen doen horen, om met Mijn Bloed de sporen van vergif uit te wissen die ze op hun pad achterlaten als lokaas voor jullie. Deze Rebel en zijn kliek gaat het nu voorspoedig, verborgen in Hogepriesterlijke gewaden of lamsvellen, zich voordoend als de Waarheid, om velen te misleiden en allen naar de dood te leiden.

Ik spreek nu niet in parabels, maar in directe woorden. De Tijden zijn gekomen, die Tijden die in de Schrift zijn voorzegd, wanneer Mijn vijanden een titel zullen scheppen die niet van Mij is en die Ik niet ben. Een valse christus, een levenloos beeld, een valse god, een afgod, listig verborgen onder een valse oecumene, de Punt van de Lans die diep in Mijn Heilig Hart steekt en zoveel bloeding veroorzaakt. Met het zwaard zal men jullie dwingen hun vergiftigd voedsel te eten: een portie Rationalisme de ene dag en een portie Naturalisme de andere dag, en zo verder. Ze apen de Waarheid, Mijn Woord, de Wijsheid en de taal van Mijn Kruis na. Maar er zal vuur uit de Hemel over hen komen en hem en zijn kliek verteren. Dat is zeker en zal werkelijkheid worden.

Ik zeg jullie al deze dingen, beminden, om jullie te waarschuwen voor deze valse leraren en hun menselijke leerstellingen, en om jullie te vertellen dat in de komende dagen van beproeving Mijn Heilig Hart, dat in Brand staat, jullie zal blijven volgen. Zoals de bedelaar die op aalmoezen hoopt, zo zal ook Ik hopen jullie hart te winnen voordat de komst van de duisternis jullie overvalt.

Ik zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde als een zegel achter op jullie voorhoofd.

Ik, Jezus Christus, Welbeminde Zoon van God en Verlosser, schenk jullie van harte Mijn Vrede.

Ik bemin jullie Oneindig. Weest een.
1 Zie Apok. 2, Pergamum vers 17

previous index next