HOME MESSAGES
De Tien Geboden

5-29 augustus 1990
Rhodos

Heer ?

Ik Ben.

Steun op Mij, denk aan Mijn Liefde.

Op de Weg naar het Kruis was Ik alleen. Van de mannen van Mijn volk was er niet een bij Mij. Ze haatten Mij zonder enige reden. Met geweld en door de wet werd Ik vastgenomen. Lijden en vernedering waren de prijs voor Mijn Overwinning. Ik heb jullie fouten op Mij genomen en Ik heb toegelaten dat de handen die Ik geschapen had Mij sloegen en misvormden. Maar door deze Wonden zijn jullie genezen. Zegen dus degenen die je vervolgen, oordeel niet over hen, zegen hen en bid voor hen. Ik zeg je vandaag, met tranen in Mijn Ogen, het volgende: er zijn velen die zich gedragen als vijanden van Mij en van Mijn Kruis. Van al degenen die Mijn Evangelie prediken werken er maar weinigen met Mij en voor Mijn Koninkrijk.

Mijn hele Wet is samengevat in een enkel gebod :

LIEFDE

Als ze Mijn Wet werkelijk hadden onderhouden en hun gedrag dagelijks hadden onderzocht, zouden ze hebben ontdekt dat ze niet leven overeenkomstig Mijn Geboden. En als ze tegen Mij zeggen: "Hoezo volgen wij Uw Geboden niet? Hoe moeten we dan Uw Geboden onderhouden? Kunnen wij Uw Geboden onderwijzen als U zegt dat wij ze niet opvolgen ?" En toch onderhouden jullie Mijn Geboden niet, want in jullie ontbreekt de liefde. De Kroon van Mijn Geboden is de Liefde;Te beminnen betekent te leven overeenkomstig Mijn Geboden. Weest niet als KaÔn die geen liefde voor mij bezat, en louter uit een geestelijke jaloezie zijn broer de keel doorsneed. 1

O God, ik zal nooit in staat zijn het alleen te doen !

Wie heeft er gezegd dat je dit werk alleen moet doen ? Jij zult elk woord neerschrijven dat Ik je ga zeggen. Haast je niet. Ik kan, als je wilt, in gedeelten dicteren.

Heer, handel overeenkomstig mijn capaciteit ! !

Je vergeet Mijn Capaciteit, die jouw capaciteit kan aanvullen. Kom, heb deel aan Mijn werk om zielen te winnen. Begrijp je Mijn dorst? Ik dorst naar zielen. Ik dorst naar jullie heiligheid, Ik dorst naar jullie verzoening met Mij, Ik dorst, Mijn dierbare kinderen, naar alles wat van Mij is en Mij weerspiegelt. Ik dorst ernaar jullie je gelijkenis met God terug te geven. Ik dorst naar beantwoording van Mijn Liefde. Ik dorst ernaar jullie oorspronkelijke bron en het verbond in Mijn Heilige Naam te hernieuwen, jullie oorspronkelijke bron, die voortkomt uit Mijn Verheven Liefde.

Ik dorst naar aanbidding, maar ziet eens wat er van jullie geworden is en wat jullie gedaan hebben ! O Tijdperk! Jullie hebben opgehouden Mij te aanbidden en in plaats daarvan hebben jullie je valse goden vermenigvuldigd. Jullie gehoorzamen niet aan Mijn Geboden, nee, jullie onderhouden Mijn Wet niet. Tijdperk van verwording, wat is er van je geworden! Jullie roepen Mij maar zelden aan om Mij te aanbidden. Jullie roepen Mij niet uit liefde aan enjullie eren Mij niet langer of bieden Mij jullie diensten aan.

Ik heb jullie alle dagen van je leven geroepen, om jullie eraan te herinneren Wie jullie Hemelse Vader is en tot Wie jullie je moeten wenden. Maar jullie hart is niet op Mij gericht en jullie geest is niet gewillig, want jullie hebben er de voorkeur aan gegeven de navelstreng die ons verenigt en ons ťťn maakt door te snijden, om jullie eigen wet te maken en jezelf "goddeloos" te noemen.

Gegrepen door de IJdelheid willen jullie jezelf beschouwen als aan Mij gelijk. Nu zeggen jullie: "Ik ben gelijk aan God en zit op Zijn Troon, want mijn geleerdheid heeft een grote luxe en een grote autoriteit in de wereld vergaard". Jullie zakelijke bekwaamheid is zodanig dat een groot aantal landen jullie voorbeeld volgt. Ja, jullie hebben inderdaad het advies van het oorspronkelijke serpent opgevolgd, dat zo sluw jullie voorouders heeft doen eten van de verboden vrucht, hun verzekerend dat ze gelijk aan God zouden worden
2. Jullie dachten dat jullie ogen zouden opengaan, maar in werkelijkheid werden jullie blind, en tot vandaag worstelen jullie om deze Band af te snijden die jullie Leven en Heiligheid geeft, in de veronderstelling dat jullie je vrijheid zult vinden. Maar wat jullie vinden is de Dood.

O tijdperk van erbarmelijkheid ! Jullie dienen de Dwaasheid in plaats van de Wijsheid. Jullie dienen de Draak in plaats van de Heilige. Jullie gehoorzamen niet aan Mijn Geboden, nee, jullie onderhouden Mijn Wet niet die Ik in jullie heb neergelegd. Jullie stellen Mij onophoudelijk op de proef. Jullie tijdperk, Mijn kind, is schuldig aan zware godslasteringen, want het onderhoudt Mijn Wet niet. Ze zijn onbekommerd ten opzichte van Mijn Geboden, waarin ze het Leven kunnen vinden als ze die onderhouden. Natie na natie is afgeweken van alle tien van Mijn Geboden en heeft aan de rebellie nog de godslastering toegevoegd. Met het rijk van de draak heeft het zwarte beest, samen met het tweede beest ofwel de valse profeten, godslasterlijke posten voor zichzelf opgericht op elke hoge heuvel en onder elke brede boom, om de wereld te veroveren en het kleine licht, dat daarin overgebleven is, uit te blazen
3.
Op elk van zijn zeven koppen heeft het beest afgodsbeelden gemaakt, die zijn eigen goden voorstellen. Deze afgodsbeelden zijn door de macht van de draak op hoge posten geplaatst.

Daarna werden de priesters uit hun gelederen voor die hoge posten aangewezen, die nu in het hart van Mijn Heiligdom de Mis opdragen. Zij aanbidden Mij niet, ze doen alsof. Ze treden verkleed als Hogepriesters op
4 en vereren en dienen het beest zelf en zijn voortbrengselen, wat aangepast is aan de wereld. Ze aanbidden vreemde en levenloze goden, net als hun voorvaderen in het verleden ooit gedaan hebben. Ze spotten met vroomheid en verachten Mijn Geboden, Mijn kind. Ze trekken eropuit om alle naties te leren het beeld van de sterfelijke mens te aanbidden 5, een waardeloze imitatie in plaats van Mijn Eeuwige Heerlijkheid. Ach! Wat bedrukken ze Mij zwaar! 6 Met de macht 7 die hun door de draak gegeven is, drijven ze hun onverzoenlijke haat en hun geest van wraak op de spits, door oorlog te voeren tegen de heiligen en allen die niet tot hun clan behoren en die weigeren het beeld 8 van het beest te aanbidden.

Zo zeg Ik jullie, gezegend zij die in Mij geloven en Mij aanbidden. Gezegend zij die Mij navolgen. Gezegend zij die geloven dat Mijn Belofte bezig is in vervulling te gaan, want op hen zal Mijn Zucht van Liefde op het voorhoofd getekend staan. Ik zeg jullie in waarheid, als iemand Mij wil dienen, moet hij Mij volgen.
9 O tijdperk, wees niet bevreesd je tot Mij te bekeren. Keert terug tot Mij zolang er nog tijd is, want Mijn Dag is nabij, en hoe zul je hem doorstaan ?


Er is gezegd, gij zult naast Mij geen andere goden hebben. Volgt geen andere goden, goden van mensen rondom jullie. Maar de mensen hebben het eerste Gebod van Mijn Vader overtreden door zich openlijk vrij te verklaren, door middel van de aanmoedigingen van de zwarte beesten, op wier hoofd het bloed van velen zal kleven.

"Gij zult Mijn Naam niet ijdel gebruiken" is het volgende Gebod. Nu vallen arrogante naties Mijn Heilige Naam aan, mensen voor wie Ik niets beteken, met een mond vol godslasterlijke taal en bereid anderen te vleien als ze daarin een of ander afschuwelijk voordeel zien. Ze vervloeken Mijn Heilige Naam in het vuur van hun argumentaties. Zij lasteren Mijn Godheid en Mijn Heiligheid. En zij die vandaag dienstdoen in Mijn Kerk
10, zijn dezelfden die Mijn Naam ijdel gebruiken.

Zij zijn degenen die het Rijk der Hemelen voor de neus van de mensen sluiten, er zelf niet binnengaan en hen die dat wel willen niet binnenlaten. Ze houden preken tegen het stelen, maar zelf stelen ze de zielen van Mij. Zij "verbieden" echtbreuk, maar plegen zelf echtbreuk daar ze het zwarte beest volgen en het trouw zijn.

Ze doen alsof ze de afgoden verachten, maar beroven Mijn Heiligdom. Als dus deze generatie Mijn Heilige Naam schendt en Hem ijdel gebruikt, komt dat door de te grote toegeeflijkheid, verzadigd in ondeugd, die hun juist wordt toegestaan door hen die in zwarte gewaden gekleed gaan
11. Het is hun bedoeling om de wortels van de heiligheid en van de gerechtigheid te vernietigen, en ze drijven de wetteloosheid op de spits. Generatie, bij Mijn Wederkomst zal Ik moeten zeggen: "Is er geen enkel goed mens overgebleven, is er niemand die begrijpt, niemand die naar Mij uitkijkt ?"

Ik heb jullie gevraagd eraan te denken de Sabbat te heiligen, maar jullie hebben het tegendeel gedaan, hem ontheiligd door onreinheid en bevlekt met smerige genoegens en praktijken waarmee jullie je eigen lichaam onteren, en ook de geest, daar jullie de Goddelijke Waarheid hebt verruild voor de leugen en schepsels aanbidden en dienen in plaats van Mij te dienen. Jullie zijn zo ver gegaan dat Sodom en Gomorra haast onberispelijk en zuiver lijken in vergelijking met jullie onzuiverheden. Waarlijk Ik zeg jullie, op die Dag zal het jullie erger vergaan dan Sodom en Gomorra in hun tijd. De meesten van jullie onderhouden de Sabbat niet meer, nee, jullie onderhouden Mijn Wet niet.

De Schrift zegt: "Gij zult uw vader van harte eren. Vergeet nooit de geboorteweeŽn van je moeder. Denkt eraan dat je aan hen je geboorte dankt. Hoe kun je hun vergoeden wat zij voor jou hebben gedaan ?"
12. Volgt dus dit Gebod : "Eer je vader en je moeder". Waarom zijn zovelen van jullie verbaasd dat zo weinigen dit Gebod onderhouden? Dwaze en goddeloze ideeŽn hebben de kinderen op een dwaalspoor gebracht, zodat ze lege produkten vereren, door hun geest vanaf hun vroege jeugd te vullen met een geest van traagheid. Veel ouders hebben hun kinderen niet die overstromende Bron van Mijn Geest gegeven. De Wijsheid heeft hen dag en nacht geroepen, maar deze generatie heeft haar buitengesloten. En elke dag die voorbijging dwaalden jullie kinderen verder af van de Weg die naar Mij leidt. Als iemand, jong of oud, Mij erkent als zijn God, denkt hij ook na over diens Beeld, en uit liefde zal hij zijn ouders gehoorzamen en eren, en wel zo alsof hij Mij gehoorzaamde en eerde. Maar alles wat zich aanpast aan de wereld heeft deze kinderen ervan weerhouden tot Mij te komen. De liefde ontbreekt.

Veel ouders klagen over de ongehoorzaamheid van hun kinderen, terwijl ze precies hetzelfde doen tegenover Mij. Waarom ? Kunnen zij werkelijk beweren voldoende goedheid, geduld en verdraagzaamheid te bezitten ?

Als ze werkelijk deze deugden zouden bezitten, dan zouden ook hun kinderen de deugd van gehoorzaamheid hebben en beiden eren. Maar Ik zeg jullie, de geest van deze generatie is leeg,
en zo kwam de duisternis en vervulde hen. Want het denkbeeld een filosoof te worden is in hun ogen belangrijker dan Mijn Eeuwige Heerlijkheid.

Dan wordt hun gemis aan heiligheid verteerd door hartstochten en vanaf hun vroege jeugd gaan ze eropuit en onteren hun eigen lichamen. Jullie generatie heeft de spot gedreven met Mijn Geboden en ze vervangen door godslasterlijke imitaties, en tot vandaag komen er uit de muil van het beest slechte voortbrengselen, die de geest van jullie kinderen verduisteren en ze als slachtoffers rechtstreeks in de muil van de leeuw slepen. Hun jonge geest wordt gedwongen het beest te aanbidden en menselijke goden te dienen en aan hen de eer en het respect te geven dat Mij toekomt. En zo weerkaatst deze op hun ouders.

Waarlijk Ik zeg jullie : voor de onbuigzamen die geweigerd hebben Mijn Geboden tot gids te nemen en in plaats daarvan verdorvenheid aannamen, zal er op het einde vuur zijn. O, gelukkig de nederigen van hart, zij zullen de volmaaktheid bereiken. Daarom zeg Ik jullie: weest niet weerbarstig tegen de Vrees voor de Heer.


Jullie weten dat Ik jullie verboden heb te doden, mensengeslacht ! Als jullie zeggen tot Mij te behoren en een deel van Mijn Kerk te zijn, en preekt tegen het doden, hoe kunnen jullie dan doden? Hoe wagen jullie het jezelf in je recht te wanen en tegenover Mij jullie onschuld vol te houden op de Dag van het Oordeel, als jullie misdaden aan ongeboren kinderen zich opstapelen ? Vanuit de Hemel zie Ik angstaanjagende beelden. Ach ! Hoezeer lijd Ik als Ik zie hoe de schoot, die dit kindje ontwikkelt, het weigert en de dood instuurt zonder naam en zonder spijt, de schoot die het vormde wil het zich niet meer herinneren. Tot dezen zeg Ik :

"Je kunt je zwaard scherpen, maar het wapen dat je voorbereid hebt zal je doden. Nu ben je niet zwanger van een kind maar van ondeugd. Je gaat Wrok ontvangen en Ongeluk baren. Je hebt een kuil gegraven, hem uitgediept, alleen om in je eigen valstrik te vallen! Je boosaardigheid zal op je hoofd terugkaatsen, je gewelddaad zal terugvallen op je hoofd"
13.

En jij
14, die de naam hebt trouw te zijn aan Mij en aan Mijn Naam vasthoudt, Ik weet alles over je, ja, je hebt de naam te leven en welvarend te zijn, maar toch is dat niet zo. Je bent dood en in staat van ontbinding. Heb berouw ! Ik had je talloze zielen toevertrouwd, maar de duivel heeft met jou handel gedreven om ze tegen goud en zilver in te ruilen. Ja, inderdaad! Ik weet hoe je nu leeft, je leeft als de jakhalzen, 15 in verborgen holen 16 die holen waarover Ik een open weg zal laten lopen 17.
Ik zal plotseling over je komen en je naaktheid ontmaskeren. En als de Dag komt, zal Ik je niet toestaan te eten van de Boom des Levens. Luistert zorgvuldig: jullie preken tegen het doden, maar toch doden jullie Mijn Geest. Jullie scheppen op over de Wet en gehoorzaamt haar vervolgens niet, omdat jullie het mysterie van Mijn verborgen Manna niet begrepen hebben. Nee, jullie hebben Mijn wonderbaarlijke voedseluitreiking niet begrepen, noch het mysterie van Mijn Gedaanteverandering.

Ik heb jullie beloofd jullie in leven te houden op het Einde der Tijden met Mijn Hemels Manna. Ik zei tegen de kerk in Pťrgamum
18: "Hen die zegevierend blijken te zijn zal Ik van het verborgen manna geven en een witte steen, een steen met daarop geschreven een Nieuwe Naam, alleen bekend aan degene die hem ontvangt".

Ik geef jullie vandaag dit manna, bewaard voor jullie tijden, een Hemels voedsel, een spijs van Mijn Geest voor jullie uitgehongerde geest. Ik stort Mijn Geest uit in Zijn volheid om jullie innerlijke woestijn te vullen, en Ik bied jullie Mijn Hemels Manna aan, vrij en voor niets, want dit is het voedsel van de armen... Maar jullie hebben het niet begrepen, daarom weigeren jullie het te eten en verbieden anderen het wel te eten. Ik heb Mijn Nieuwe Naam al op de "witte steen" geschreven, die alleen aan de armen bekend zal zijn! Jullie doen alsof jullie nederig en arm bent, maar jullie zijn noch nederig noch arm. Jullie geest heeft zich gevestigd in de rijkdommen van Satan.

Ik ben de Heerser over de koningen van de aarde en Ik heb jullie gevraagd geen enkele onreine daad of echtbreuk te plegen. Echtbreuk is door Satan zo gebagatelliseerd, dat het zijn betekenis verloor voor zowel de kerkelijke als de lekenstanden. Mijn lankmoedigheid met jullie zonde is nu tot een eind gekomen. Voor hen 19 die de godslasterlijke machten van Satan gezocht hebben en ze als banieren opgericht hebben om Mijn Godheid, Mijn Heiligheid en Mijn Offer uit te wissen, zeg Ik: het is jullie fout dat Mijn Naam onder de goddelozen gelasterd wordt. Jullie hebben Mijn Heiligdom bezoedeld door geperverteerde mannen met vernederende hartstochten aan te stellen. En omdat allen eender bezoedeld zijn, vrezen zij Mij niet. Dus als de goddelozen vandaag echtbreuk plegen, en dat natuurlijk vinden, komt dat vanwege de grote toegeeflijkheid in Mijn Kerk, ingevoerd onder influisteringen van het beest, wiens doel het is de Waarheid te vervalsen.

Hoe komt het dat jullie zo gemakkelijk vergeten dat jullie lichamen ledematen zijn van Mijn Lichaam ? Ik zou jullie graag vrij zien van elke verdorvenheid, daar jullie lichaam de tempel is van Mijn Heilige Geest. Ik, jullie God, zou jullie graag heilig zien leven, daar Ik Heilig ben. Schepping ! Door het erkennen van Mij als jullie God, zullen jullie in staat zijn Mijn Wet te erkennen en haar dus te onderhouden. Maar velen van jullie hebben gefaald, en nu liggen jullie lijken rond in deze woestijn. Ik heb jullie niet geboden te zondigen. Waarom gebruiken jullie dan je vrijheid op een manier die een valkuil voor jullie ziel blijkt te zijn ? Bidt tot Mij dat Ik jullie vergeven zal, anders zouden jullie de verliezers zijn.
Het huwelijk moet geŽerd en heilig gehouden worden.

Ik ben de Heer, en Ik heb jullie geroepen tot een leven van overgave, van vrede, liefde en heiligheid. Ik heb jullie voor altijd tot Mij geroepen. Ik heb jullie geroepen om jullie met Mijn Tederheid en Mijn Liefde te verloven. En niet eerder dan dat jullie begrijpen dat jullie van Mij zijn en met Mij verloofd, zullen jullie ophouden te zondigen en echtbreuk tegenover Mij te plegen. Ik zal, omwille van Mijn Heilige Naam, niet ophouden om alle middelen aan te grijpen om jullie tot bezinning te brengen, ook al zou Ik jullie de wildernis in moeten trekken om jullie daar Mijn Heilig Hart en Mijn Onpeilbare Rijkdom te laten zien, en om jullie de armzaligheid en ellende van jullie ziel te doen begrijpen. Dan zal Ik, zoals een Schriftrol ontrold wordt, jullie Mijn Kennis onthullen, opdat jullie aan de zonde verzaken. Ik heb de macht om jullie te genezen. Komt dus en hebt berouw !


Mijn Heilige Geest vraagt jullie niet te stelen. Als jullie jezelf van Mij noemt en als jullie Mijn Wet kennen en beweren in de Waarheid te zijn, waarom leren jullie jezelf dan niet, jullie die jezelf en anderen tot priester hebt aangesteld, niet te stelen ? Maar je hebt jezelf toegestaan te worden gekocht en op subtiele wijze het beest te volgen
20, dat je geleerd heeft banieren van wetteloosheid op te richten. Je bent van de wereld, en Ik heb alle reden om je te veroordelen. Je tong beroemt zich erop dat je grote, goede en rechtschapen dingen doet, om met je lamsmasker zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar Ik zeg je: Mij misleid je niet, want Ik weet wat er achter je lamsmasker steekt. Je verbergt een afschuwelijke catastrofe voor de mensheid, zoals de wereld nog niet eerder gezien heeft. Je doel is het afschaffen van Mijn Offer 21 en Het te vervangen door ongerechtigheid en een Leugen.

Je beweert een Profeet te zijn om Mijn eigen Profeten te verstoten. Ben je niet bang dat je naam geschrapt zal worden uit het Boek des Levens, daar alles wat je doet eruit bestaat Mij miljoenen zielen te ontstelen en hen hun dood tegemoet te sturen? Je wonderen maken vandaag indruk op velen, en nog veel meer op de dag waarop je je zult ontdoen van Mijn Profeten door hen met het zwaard te overweldigen
22. Nu heb je jezelf tot de tanden bewapend om oorlog tegen hen te voeren, omdat hun getuigenis je oren stoort, en nog meer hun gehoorzaamheid aan Mijn Geboden. Ze zijn jou noch het beest gevolgd. Zij zijn degenen die trouw gebleven zijn aan Mij en nooit een leugen hun lippen hebben doen passeren 23, zij zijn Mijn Abels. In de ogen van de wereld zal het lijken of je hen hebt overwonnen, maar je vreugde zal maar van zeer korte duur zijn, want als een bliksem zal Ik Mijn Gerechtigheid op jou doen neerkomen. Ik zal neerdalen om weer leven in hen te ademen 24 en hen te doen opstaan voor jullie ogen, als zuilen van licht in Mijn Heiligdom.

En dan zal de Hemel opengaan en zullen jullie Mij zien. En als jullie Mij dan vragen : Waarom zijn Uw rijke gewaden vol rode vlekken ? Waarom zijn Uw gewaden rood alsof U de wijnpers hebt getreden?
25.
Dan zal Ik jullie antwoorden : Ik heb de wijnpers alleen getreden. Van de mannen van Mijn volk was er niet een bij Mij. Ik heb in Mijn Toorn Mijn vijanden vertrapt, want ze hielden niet op Mij te tarten.

Ik ben gekomen om alle menselijke leerstellingen en voorschriften van de aardbodem te verdelgen, omdat ze vergiftigd voedsel waren voor jullie allen en jullie met geweld zijn opgedrongen om Mijn Godheid en Mijn Heiligheid uit te wissen. Dat zal de eerste slag van de Eindtijd zijn !

Ik Ben de Majesteitelijke Ruiter
26, Ik Ben het Woord.

Als deze aarde treurt, wegkwijnt, als haar bomen geen vruchten dragen en hun bladeren verwelken, komt dat omdat jullie niet gehoorzamen aan Mijn Wet ! Heb Ik niet gezegd : Gij zult geen vals getuigenis afleggen ? En toch wordt er in het hart van Mijn Heiligdom, waar de lanspunt ligt
27, waar tussen Mijn Abels ook de KaÔns zijn, ook dit gebod overtreden. De door KaÔn benoemde priesters worden nu uitgezonden naar de vier hoeken van de aarde, niet om van Mij als de Verrezene te getuigen, noch van Mijn Offer, maar om Mijn Woord te veroordelen door het našpen van de Schriften 28, en aan alle naties een Valse christus te verkondigen, onder een valse oecumene. Zo wordt de wereld een portie Rationalisme en Naturalisme gegeven, een verontreinigd voedsel, een Leugen. Ik zeg jullie, zij zullen niet zegevierend blijken te zijn noch voor altijd heersen. De Gerechtigheid zal overwinnen !

Ik zal niet toelaten dat jullie voor altijd slagen, daar Ik alles over jullie weet. Ik weet hoe jullie door de macht van de draak je eigen priesters benoemen en hen op hoge zetels plaatst om Mijn eigen priesters te onderdrukken en te overweldigen. Ik zeg jullie: de tijd is bijna voorbij. Ik zal jullie van je hoge zetels neerhalen om aan de voeten van Mijn eigen priesters, Mijn heiligen en Mijn engelen te vallen en jullie te doen toegeven dat jullie de slaaf bent van het beest... Weldra, zeer spoedig, zal Ik tot jullie komen, als een dief, onverwacht, om de Leugen, de Valse christus ten val te brengen, en de Waarheid haar plaats terug te geven. Ik zal spoedig komen om dat valse beeld, dat jullie van Mij maken en dat jullie elke natie dwingen te eren, te verpletteren
29
. Nee, zegevierend zullen jullie niet zijn !

Mijn dochters en zonen, jullie die doelloos ronddwaalt in deze woestijn, keert terug tot Mij en hebt berouw ! Zondigt niet meer. Ik weet dat jullie dikwijls, uit gebrek aan liefde, vals getuigt, maar jullie stonden niet onder de bescherming van jullie herder om Mijn Geboden te leren, vanwege jullie vijandigheid tegenover Mij. En toch, ondanks jullie arrogantie en jullie vijandigheid tegenover Mij, roep Ik jullie toe : Ik bemin jullie ! En Mijn vergeving is jullie al gegeven. Komt terug tot Mij zoals jullie zijn, en Ik zal jullie bekleden met Mijn Godheid. Ik zal jullie je goddelijkheid teruggeven omwille van Mijn Heilige Naam.

Willen jullie getuigen ? Getuigt van Mijn grote Liefde en Barmhartigheid. Willen jullie getuigenis afleggen ? Legt getuigenis af van Mijn Naam, Jezus Christus, de Beminde Zoon van God en Verlosser. Bemint elkaar zoals Ik jullie bemin. Verheugt jullie, aan wie Mijn verborgen manna al gegeven is en die het zegel van Mijn Liefde al op het voorhoofd hebt ontvangen.


Vanuit de Hemel heb Ik jullie geboden de bezittingen van jullie naaste noch zijn vrouw te begeren. Door zowel leken als priesters is ook dit gebod overtreden. Ik heb Mijn Liefde geopenbaard aan elk schepsel op aarde, door Mijn Offer. En door datzelfde Offer heb Ik jullie het eeuwige Leven en Mijn Boodschap van Liefde gegeven. Velen van jullie prediken telkens weer liefde, vergeving, nederigheid, verdraagzaamheid en heiligheid. En toch zijn er tot op de dag van vandaag velen van jullie bereid te doden, omdat ze niet krijgen wat ze willen. Jullie blijven giftige pijlen afvuren op elkaar, omdat jullie niet hebben wat Ik aan je naaste gegeven heb. Sinds de tijd van Mijn Abel tot vandaag is deze zonde voortdurend herhaald.

De eerste die het bezit van zijn broeder begeerde was KaÔn, maar hoeveel meer KaÔns zijn er vandaag, en hoeveel meer Ezaus ? Alleen uit gemakzucht en niets anders verkwanselde hij zijn eerstgeboorterecht en verviel tot geloofsafval. Waarom niet het voorbeeld van Abel volgen en heilig zijn ? Beminnen betekent heilig te leven, overeenkomstig Mijn Geboden. Als jullie, die Mij dag en nach t prijzen, toch het bezit van jullie naaste begeren, vraag Ik jullie om berouw te hebben! Als je Mij vraagt: "Maar hoe zou ik het eigendom van mijn naaste begeren, ik, die mijn bezittingen, mijn leven en alles aan U toegewijd heb? Hoe kan ik zijn bezittingen begeren ?" Ik zal je antwoorden : "Je geest begeert de geest van je naaste, precies die gaven die Ik aan zijn geest gegeven heb". De duivel heeft een valstrik gezet voor je ziel, val niet! Waardoor beginnen bij jullie het eerst de oorlogen en de strijd in Mijn Huis, zo niet hoofdzakelijk uit geestelijke afgunst ? KaÔn wilde iets en hij kreeg het niet, dus doodde hij Abel. Ezau wilde iets en gaf zijn eerstgeboorterecht op om het te krijgen.
Jullie hebben een ambitie die je niet kunt bevredigen, dus negeer je ofwel het geluk van de naaste, om hem ontevreden te maken, of je gaat eropuit en bent bereid te doden.

Waarlijk Ik zeg jullie, als je in je hart de bitterheid van de jaloezie hebt, of een zelfzuchtige ambitie, maak dan geen enkele aanspraak voor jezelf en bedek de Waarheid niet door leugens, want waar je jaloezie en ambitie aantreft, vind je onenigheid, schijnheiligheid en lauwheid. Gaat niet door te zondigen, hebt berouw en laat je niet beÔnvloeden door hen die door de valse profeet zijn benoemd en Satans huisgenoten zijn. Luistert niet naar hen.

Ik zal spoedig met Mijn Troon onder jullie neerdalen. Komt dus en hebt berouw zolang er nog tijd is. Komt, jullie die wankelen en aarzelen tussen goed en kwaad, die op slinkse wijze het huis van de naaste binnendringt om invloed te krijgen bij dwaze vrouwen die bezeten zijn door hun zonden, en de ene manie na de andere nalopen in een poging zichzelf te ontwikkelen maar nooit tot de erkenning van de Waarheid kunnen komen
30. Beseft hoe beklagenswaardig jullie eruitzien en begrijpt Mijn verwijten niet verkeerd, beseft hoezeer Ik jullie bemin. Werkt tot Mijn Glorie en kijkt naar rechts noch naar links, want als je naar links kijkt zul je roofzuchtige wolven zien die zich op je storten om je aan stukken te scheuren, en als je naar rechts kijkt zul je een kuil zien die gegraven is om je erin te doen vallen. Wees gelukkig, generatie, met wat Ik je gegeven heb, en deel zoals Ik met jullie deel.

Mijn Vuur is ophanden en, oh ... zo velen van jullie zullen onvoorbereid zijn, omdat jullie tijdperk niet gelooft, Mij niet aanbidt, niet op Mij hoopt en Mij niet bemint. Jullie generatie heeft de Waarheid en Mijn Geboden vervangen door godslasteringen. De liefde ontbreekt onder jullie. Jullie leven niet een leven van liefde, en evenmin hebben jullie begrepen wat "De vrees voor de Heer is het begin van Wijsheid" betekent. Als jullie Mij vrezen, zijn jullie gezegend. Als jullie Mij vrezen, kunnen jullie de volmaaktheid bereiken. Als jullie Mij vrezen, zal Ik jullie dronken maken door Mijn zoete Wijn en jullie vullen met Mijn voortbrengsel. Als jullie Mij vrezen, zullen jullie in Vrede leven. Als jullie Mij vrezen, zal de Wijsheid helemaal tot aan jullie drempel komen. Als jullie Mij vrezen, zullen jullie ijverig gehoorzamen aan Mijn Geboden en geen letter daaraan veranderen.

Dus beveel Ik jullie allen aan niet met een verdeeld hart te leven. Bezielt jullie ziel met Mijn Goddelijke Genade nu er nog tijd is, hebt berouw terwijl er nog tijd is. Keert terug tot Mij nu er nog tijd is. Stapelt niet zonde op zonde.

Wee de halsstarrige zielen die hun oren sluiten voor deze laatste waarschuwingen. Wat zullen jullie doen bij Mijn Terugkomst ? Ik sta als Trouw en Waarachtig bekend
31, en Ik zeg jullie, de Gerechtigheid zal de overhand krijgen. Wees niet verbijsterd, Mijn kind. Wees niet verbaasd over wat Ik je te schrijven gegeven heb, want het was voorzegd dat in jullie dagen Mijn Kerk verraden wordt door iemand die helemaal van Mij was, net als Judas, en dat Haar geloofsafval uit Haar binnenste zou komen, dat Ik zou worden verraden door hen die Mijn Maaltijden gedeeld hebben, die met Mij in verbinding stonden, die met Mij aten en dronken.

Maar nu zeer spoedig zal alles wat bedekt is openbaar worden, en wat Ik in parabels en beeldspraak gezegd heb zal worden uitgelegd. Ik zal Mijn spreuken en parabels onthullen aan de armen. Voordat deze generatie voorbij is zal Ik door Mijn Macht en Mijn Glorie de Valse Profeet ten val brengen. Alles wat de Schrift zegt moet tot in details vervuld worden. Dat is de reden waarom Ik alles heb opgeschreven, zodat na het onderzoek van deze Boodschappen jullie het teken van de echtheid in elke letter zullen begrijpen en dat dit Mijn Eigen Woorden zijn, door Mijn Genade aan jullie allen gegeven. Ik ben gekomen om deze flakkerende vlam van liefde nieuw leven te geven voordat de Valse Profeet erin slaagt haar helemaal uit te blazen
32.

Ik schrei, ja. Hij woont in Mijn Huis en in plaats van Mij geurige offers en gaven aan te bieden, vervangt hij die door allerlei slechte vormen die hem door de Boze worden aangeboden: onzuiverheid, vrij seksueel verkeer, ongerechtigheid, ongehoorzaamheid tegenover Mijn Wet, losbandigheid en dronkenschap met het bloed van Mijn profeten, Mijn eigen profeten. Zonder onderbreking braakt zijn mond zijn grootspraak en godslasteringen uit naar de vier hoeken van de aarde. Valse zegeningen en ware vloeken komen er uit diezelfde mond. Ik weet alles over hem, Ik ken hem vanbuiten en vanbinnen, en Ik zeg jullie dat hij nooit de rustplaats zal bereikenIk, de Heer, zal jou, Mijn kind, visioenen geven over hem die het bloed van velen op zich laadt en van hen die hem aanbidden.

Blijf waakzaam en bid altijd om sterkte om Mij met vertrouwen trouw te blijven. Hoor Mij: de zonden van deze Rebel zijn ten hemel schreiend en hebben heel Mijn Gerechtigheid gewekt, gevolgd door een Oneindig Leed in Mijn Ziel, het verdriet hem te moeten verdoemen met heel zijn gevolg. Mijn Vader heeft hen met vreugde en grote liefde geschapen, en Ik heb hen bemind en Mijzelf geofferd om niet alleen de rechtschapenen te redden maar ook de onrechtschapenen. Ik heb Mijn Leven voor hen gegeven, maar hij en zijn clan hebben zich in plaats daarvan tegen Mij gekeerd in het volle bewustzijn het geloof in Mij te gronde te richten
33 en Mijn Verbond voor altijd en eeuwig te breken. Zijn doel is het de Schrift van begin tot eind te misvormen en van Mijn Woord, Mijn Waarheden, Mijn Wijsheid en de taal van Mijn Kruis een rinkelend cimbaal te maken, een rationele theorie, de theorie van een filosoof, een schijnwijsheid. Hij wil met zulke lege lessen een groot aantal mensen voeden en hen de dood tegemoet leiden.

Opschepperig als hij is, aapt hij de Blijde Boodschap, Mijn Verrijzenis en Mijn absolute Godheid na. Ach ! De tijd van je verraad is weldra voorbij, de handelaren die handel met je dreven en je voorzagen van de beste kwaliteit handelswaar zullen verdwenen zijn, en alle mensen zullen met afschuw vervuld zijn over je lot.

Dochter, lees EzechiŽl 28 :

"Opgeblazen van trots heb je gezegd : 'Ik ben God; Ik zit op de troon van God, omgeven door de zeeŽn'." Hoewel je een mens bent en geen god, verbeeld je je de gelijke van God te zijn, dat je nu wijzer bent dan DaniŽl en dat er geen wijze is die wijzer is dan jij. Door je wijsheid en je intelligentie heb je een grote welvaart vergaard en je hebt stapels goud en zilver in je schatkamers. Je
bekwaamheid in het handeldrijven is zodanig dat je welvaart is blijven groeien en daardoor is je hart steeds arroganter geworden. Daar je jezelf verbeeldt de gelijke van God te zijn, heel goed, zal Ik vreemdelingen op je afsturen, de meest barbaarse van alle volkeren.

Ze zullen het zwaard tegen jouw heerlijke wijsheid verheffen, ze zullen je luister besmeuren, ze zullen je in de kuil werpen en je zult een gewelddadige dood sterven, omringd door de zeeŽn. Zul je dan nog pronken als de Hogepriester, gekleed in zilver en goud ? Zul je nog zeggen : "Ik ben een god, een Profeet", wanneer je tegenover je moordenaars staat ? Nee, je bent een mens en geen god, in de greep van je moordenaars ! En je zult sterven zoals de goddelozen door de hand van vreemdelingen.

Je was ooit een voorbeeld van volmaaktheid, vol wijsheid en volmaakte schoonheid. Je was in Eden, in de tuin van God, in het hart van Mijn Heiligdom. Maar je drukke handel heeft je vervuld met geweld en zonde. Je hebt je wijsheid bedorven tengevolge van je glans. Door het onmetelijke aantal van je zonden, door de oneerlijkheid van je handel, heb je Mijn Heiligdom bezoedeld.

Lees nu Apokalyps 18 :

Nu wordt het oordeel over de wereld geveld. Nu zal de vorst van deze wereld spoedig ten val gebracht worden. Het tweede beest, alias de Valse Profeet, de "Hogepriester", de Lans, de jakhals, zijn allen een en dezelfde. Hij is degene die zich tot de tanden heeft bewapend om oorlog te voeren tegen Mijn Wet
34 en tegen Mijn profeten 35. Hij en zijn clan zijn de jakhalzen die Ik in Mijn vroegere Boodschappen genoemd heb. Ik ben hem en heel zijn clan moe geworden en het doet mij geen plezier te straffen. Ik wilde hen verlossen door hen aan te nemen als Mijn zonen, maar ze lieten zich door rijke kooplieden kopen, die samen met hen zullen vallen. Voel Mijn smart, voel Mijn verdriet, voel Mijn pijn, zij zijn afgodendienaren van het geld.


Mijn God,
kom rusten in de
harten van Uw Abels,
zij die U werkelijk beminnen.
Het kan zijn dat het er weinig zijn,
niet veel meer, maar zij zijn Uw heiligen
die de beproevingen verduren.
Zij zijn degenen die U beminnen,
zij zijn de mensen die volharden en geloven,
zij zijn Uw metgezellen,
zij zijn Uw eerste vruchten die nooit
een leugen hun lippen laten passeren.
Ik bied U hen aan opdat U in hen rust.


Ik zal Mijn Hoofd laten rusten in de harten van Mijn godvruchtige kinderen 36. Kom, bemin Mij, troost Mijn Hart en geef eerherstel voor hen die hele naties beroven van Mijn Liefde door een muur te bouwen tussen Mij en Mijn kinderen. Ik heb nooit een ziel Mijn Liefde onthouden. Bid, Mijn Vassula, zonder ophouden. Velen zullen gereinigd worden door gebeden, velen zullen gezuiverd worden door offers en vasten. Talm niet, de tijd dringt. Zegen Mij vaker, wis de ongerechtigheid van de wereld uit door Mij meer liefde te geven en te tonen. Ach Vassula, Mijn dochter, verblijd Mij en zeg de volgende woorden tegen Mij :

Jezus, leer mij U teder te beminnen.
Schenk deze genade aan hen die
U niet beminnen en het Verterende
Vuur van Uw Heilig Hart niet kennen.
Amen1 Toen ik begreep wat Gods bedoeling was, namelijk te spreken over de Tien Geboden, was ik bang niet in staat te zijn alles op te schrijven.
2 Gen. 3,5
3 Zwarte beest: Apok. 13. Het zwarte beest vertegenwoordigt de Vrijmetselarij; het tweede beest representeert de kerkelijke Vrijmetselarij.
4 Lees de Boodschap van 30-1-1988.
5 Een valse Christus. De New Age gaat eropuit om een nieuwe godsdienst te prediken. Satan, de aap van God.
6 God gaf mij hun namen.
7 Zwarte Missen.
8 De valse christus.
9 Christus volgen betekent ook gekruisigd te worden.
10 Maar rond de macht van het beest draaien, zich beroemend op hun kennis van Mijn Wet.
11 Sekte van de vrijmetselarij.
12 Ecc. 7,27-30
13 Psalm 7,12-16
14 Dit roept Jezus uit tot de valse profeet met het masker van een lam.
15 De eens getrouwen verkochten zichzelf aan Satan en volgen het beest.
16 De Loges van de Vrijmetselarij.
17 D.w.z. God zal deze Loges ten val brengen.
18 Apok. 2,3-17
19 Jezus doelt weer op hen die het beest aanbidden.
20 De valse profeet: volgeling van het beest.
21 Dan. 12,11
22 Apok. 11,7
23 Apok. 14,5
24 Apok. 11,11
25 Jes. 63,2
26 Apok. 19,11-12
27 De valse profeet.
28 De New Age sekte aapt de Schrift na.
29 Apok. 13,15; de wortel van de New Age sekte is de Vrijmetselarij.
30 2 Tim. 3,6-8.
31 Apok. 19,11
32 Jezus schreide.
33 Jezus schreide weer.
34 Alias Mozes.
35 Alias Elia.
36 De heiligen van jullie tijdperk.

previous index next