HOME MESSAGES
Ellende trekt Mij aan


4 Juli 1990

Glimlach naar ons, Heer,
en elk gezicht op aarde zal opgewekter worden.
Er zal weer hoop in onze harten sluipen,
en de hele aarde, van het ene eind tot het andere,
zal zich herinneren en tot U terugkeren.


Mijn Hart smacht van liefde, zelfs voor de deserteur. Heb je dat niet gemerkt? Heb je Mijn Zuchten van Liefde niet gehoord ? Heb je Mijn verhaal van Liefde niet gelezen, dat Ik geschreven heb voor de gehele schepping ? Kom tot Mij en laat Mij zien hoe je je handen uitstrekt naar Mijn Heiligdom. Aanbid Mij en zegen Mij dag en nacht, nacht en dag.

Gezegende, Ik zal je een vraag stellen, slechts een. Vertel Mij, bemin je Mij met heel je hart, met je ziel en met geheel je verstand ?

Ik bemin U, mijn Heer en God,
met geheel mijn hart, met mijn ziel en met geheel mijn verstand,
maar ik weet dat mijn liefde armzalig is,
miserabel en onvoldoende ten opzichte van Uw Gulheid.


Dan zal Ik een vuur in je ontsteken.

Kom dan en doordring mij !
Hoe moet ik de Weg vinden tenzij
U mijn geest vervult van Uw Licht om mijn ziel
te leiden naar de Waarheid en het Leven ?


Erken altijd je fouten, en Ik zal je helpen ze te overwinnen. Kom, jij die van Mij bent en Mijn eigendom. Je bent Mijn eigendom omdat je armzalig en ellendig bent. Ellende trekt Mij aan. Ik zal je sterkte doen herleven en Ik zal je bemoedigen door met gulle hand Mijn geuren van gemengde wierook over je uit te gieten. Geef het nooit op, Mijn kind, weiger Mij nooit een plaats in je hart. Ik word aangetrokken door armzaligheid. Ik zoek armzaligheid en ellende. Ik heb je bij Mij gebracht, opdat Mijn Vuur je zou verteren voor de ogen van allen die je zien. Ik toon Mijn Oneindige Liefde door jou aan alle mensen, opdat iedereen moge zien en leren dat Ik een God van Liefde ben, een verterend Vuur.

Mijn God,
U hebt een stortbui van zegeningen op mij doen neerregenen,
wetend dat wat U bezit en wat
Uw "eigendom" is zondig en onvolmaakt is,
en dat ik niet in staat zou zijn U dat te vergelden.


Ik heb Mijn eigendom gezegend. Je openhartigheid verheugt Mij. Luister. Ik verhef de armen uit het stof, Ik til de ellendigen op en plaats hen in Mijn Heilig Hart, en Ik laat hen dan zien aan Mijn engelen. Ik leer hun Mijn geboden en word hun Meester en zij Mijn leerlingen. Hun zonden zijn hen door Mij vergeven. Als sneeuw voor de zon smelten hun zonden weg. Dan vraag Ik aan de heiligen over hen te waken en voor hen te bidden, en Ik vervul hen van Mijn Geest van Begrip, om hen in staat te stellen de Waarheid te erkennen en een dieper begrip te bereiken van Mijn Kennis.

Heer, U die mij vaderlijk gekoesterd hebt,
na mij te hebben doen opstaan uit het dal van de dood,
en U die mij sindsdien geleid hebt,
U die mij bevrijd hebt van het kwaad,
vertel mij, zijn wij niet allen Uw kinderen ?


Ja, dat zijn jullie.

Daar wij allen Uw kinderen zijn, smeek ik U,
laat hen die horen en weer horen
maar niet schijnen te begrijpen, leren begrijpen.


Hebben ze berouw ?

Heer, ik weet niet of ze berouw hebben,
maar als U hun ogen opent en hen laat "zien",
zullen ze Uw Heerlijkheid zien,
en dan zullen ze Uw Trouw en Uw Schoonheid waarnemen,
en misschien komen ze dan tot U en hebben berouw !


Kind, zelfs wanneer Ik hen de ogen open, zullen ze Mij niet zien. Ze zullen Mij niet zien, omdat ze door duisternis omgeven zijn. Dus hoe wil je hen Mij doen zien, terwijl Ik hen heel de tijd nabij ben ? Hun duisternis verblindt hen.

Dus dochter, spreek zonder angst tot hen. Wees niet bevreesd de Waarheid uit te spreken en laat je niet tot zwijgen brengen. Ik ben met je, Mijn kind, Mijn dochter. Nee, zwijg niet, ga met je God aan het werk. Ik heb je opgevoed en voor deze zending gevormd. Zoals een jongeman die een maagd trouwt, heb Ik je Mijn Hart aangeboden en om het jouwe gevraagd. Ik ben het, Jezus, die je gevormd heeft en Zich met je verloofd heeft, en zoals een bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo verheug Ik Mij nu over jouw armzaligheid en je zwakheid. Ik heb je achtervolgd zoals een minnaar zijn meisje najaagt, Ik ging in alle richtingen op zoek naar de middelen om je tot de Mijne te maken, en nu je de Mijne bent, zal Ik je vasthouden.

Ik ben zwak en mijn vervolgers achtervolgen mij onvermoeibaar,
maar mijn hoop is op U gevestigd.
Ik leef in dit ballingsoord alleen voor U,
en niets verblijdt mij nog in deze wereld.
Mijn ogen verlangen al naar Uw wereld van Vrede.
Mijn hart en mijn ziel kwijnen weg van liefde voor U.
U bent Mijn Toevlucht en Mijn Vreugde.
Ik heb U gevraagd Mij aan te nemen,
als het mogelijk was, en voor U minder dan een slavin te zijn.
Ja, een hulpslavin.


De armen en de eenvoudigen hebben altijd Mijn Naam geprezen en zullen dat altijd doen.

(Jezus zei deze woorden alsof Hij tot Zichzelf sprak.)

Dat is de reden waarom Ik de Vader dank dat Hij de Wijsheid verborgen gehouden heeft voor de geleerden en verstandigen en haar geopenbaard heeft aan de kinderen. Gelukkig jullie die arm bent en ellendig, want aan jullie behoort het Koninkrijk van God. Wee hen die nu verzadigd zijn, ze zullen hongeren. Gelukkig zijn jullie als men jullie veracht en vervolgt en allerlei kwaad over jullie vertelt omwille van Mij, verheugt jullie en weest blij, want jullie loon in de Hemel zal groot zijn. Evenzo hebben ze vr jullie de profeten vervolgd.

Dochter, word niet moe, doe het werk dat Ik je gegeven heb. Volg Mij na, je Heer, en volg Mij zonder de minste twijfel. Ik zal je nog meer verdeemoedigen. Blijf arm en zwak, volgzaam en gehoorzaam. Wees welgevallig in Mijn Ogen. Bemin Mij en zegen Mij.

Ik ben van U, en onder Uw Ogen
heb ik de ware vrede gevonden.
Ik zegen U.
Moge Uw Wil geschieden,
gebruik mij wanneer U wilt,
maak van mij Uw instrument
van Vrede en Liefde.

previous index next