HOME MESSAGES
De Heilige Geest licht jullie in over de Heilige Schrift

13 September 2002


God te kennen en Hem te begrijpen
alleen op basis van de Heilige Schrift
is niet genoeg; men moet doordringen in God
om God te kunnen begrijpen en te kennen;
dat is wat we noemen 'God te smaken';


Ja, Ik moet vorm aannemen in het innerlijk van je hart, evenzeer als jij moet worden omgevormd in Mijn diepten;

kind, Ik ben Jahweh, en het verblijdt Mij je te bezoeken in je armzaligheid; Wij hebben je vrijheid gegeven door je volledig uit te bannen uit het dal van duisternis, om te leven in Ons schitterende Licht;

besef nu dat je ten dienste staat van je Koning; besef je dat Ik je heb bekleed met Mijn glorie, dat Ik je heb verzadigd met Mijn pracht, zodat je vrije toegang hebt in Mijn Koninklijke Hove ? wees vol vertrouwen als je met Mij converseert en blij Mijn gunst aanvaardt !

Zalig zij die het hart van een kind hebben en niet twijfelen aan een van deze Boodschappen die van de Wijsheid komen, noch ooit enige twijfel zullen hebben; zij hebben zich geopend voor de genade en Mijn Licht in zich ontvangen; Degene die Zichzelf op een zo onuitsprekelijke manier openbaart aan de mensheid is niemand minder dan je Schepper, die door Zijn Woorden velen heeft teruggebracht tot een waar leven met Mij;

Ik ben Degene die je vermaant om je ogen op te heffen naar de hemel en niet meer te zondigen; Ik heb je herhaaldelijk volle kennis van Mijzelf gegeven, zodat je door Mij te kennen ook Mijn Koninkrijk erft; Ik heb nooit hard tot je gesproken, maar Ik heb je inschikkelijk behandeld, met een toegevendheid die niet van deze wereld is; Mijn Woorden komen overeen met de onderrichtingen van de Heilige Schrift;

zalig zij die deze realiteit niet roekeloos hebben behandeld, zij zullen het loon van een profeet ontvangen; je hebt zeker al eerder gehoord dat Mijn boodschappers spreken in Mijn Naam, en dat zij die hen niet geloven, hen als bedriegers behandelen of zelfs hun zending aanklagen, dat die zondigen tegen Mij die door hen spreek;

zoals Ik eerder heb benadrukt heb Ik niets gezegd dat de Heilige Schrift tegenspreekt, maar al Mijn Woorden die Ik heb geuit komen overeen met wat Ik je reeds heb gegeven, en toch lijkt het dat velen niet ten volle binnengedrongen zijn in de kennis van Mijn Woord; 1 als dat het geval zou zijn, zouden zij Mijn Liederen van vandaag hebben herkend; zij zouden Mijn Beeld hebben gezien in Mijn Liederen, die niet verschillen van Mijn Woord dat je is gegeven; inderdaad kan niemand doordringen en dit mysterie begrijpen, het mysterie van je God die spreekt, en levend en temidden van jullie in jullie dagen, louter door het lezen van de Heilige Schrift;

om door te dringen in de diepten van Mijn Woord heb je meer dan dat nodig; geestelijke kennis wordt verkregen door de Heilige Geest die de Heilige Schrift voor je verlicht; heb je ooit gehoord van iemand die 's nachts leest als de lichten uitgedaan zijn ? alleen als het licht aan is zal hij in staat zijn de woorden te zien en te lezen; zonder licht zul je niets zien; zonder de Heilige Geest, die de gedachten te boven gaat, en die alle constellaties van licht samenvat, te boven gaat, zal de uiting en de uitdrukking van de Wijsheid in Mijn Woord verborgen voor je blijven; alleen de Heilige Geest geeft het noodzakelijke licht in je geest om de hemelse uitingen te begrijpen; anders zullen Mijn Woorden verzegeld en gesloten blijven; dat is de reden waarom zo velen Mij niet herkennen in de Liefdesode;

de Heilige Schrift, zoals Ik heb gezegd, weerspiegelt Mijn Goddelijk Beeld, en als jullie Mij vandaag niet zien in Mijn Odes aan jullie, aan jullie gegeven door liefdevolle Barmhartigheid, is dat omdat jullie nog niet Mijn tederheid hebben ervaren, noch ooit Mijn zoetheid hebben gesmaakt; jullie zogenaamde kennis weerhoudt jullie ervan Mij te zien; zalig wie zijn hart heeft geopend voor Mij en Mij heeft aanvaard in eenvoud van hart, hij zal de Odes niet zien als louter woorden, maar als kracht, als de Heilige Geest en als uiterste overtuiging; en Ik zou eraan toe willen voegen dat Mijn voor jullie gezongen Odes een levende kracht zijn onder hen die ze geloven;

Ik verlang van jullie allen, schepping, Mij te zien, daarom openbaar Ik onophoudelijk Mijn Liefde aan jullie sinds de eerste dag waarop je in het zijn kwam; zal Ik op zekere dag van jullie horen: 'geprezen zij God, omdat Hij ons Zijn grenzeloze Barmhartigheid heeft getoond en omdat Hij ons toestaat Zijn Goedheid te smaken; zonder dat Hij ons Zijn Heilig Gelaat openbaart in onze harten, zouden we een van diegenen zijn die geloven dat ze U kunnen ontdekken door wereldse wijsheid en alleen door hun studies; Uw schat, Heer, is verborgen voor de geleerden met hun uitgebreide kennis, en voor hen die er aanspraak op maken kennis te bezitten van Uw mysteries en van geestelijke zaken, terwijl ze U in werkelijkheid niet kennen';

Ik heb je geleerd om je gedachten alleen gericht te houden op hemelse dingen om te bloeien, door jou je nieuwe zelf te laten zien; Ik heb met vreugde gepredikt tot de hele wereld, zonder verschil te maken; Mijn bedoeling als een Vader is Mijn schepping mooier te maken en haar te vernieuwen, door jullie levens te veranderen in een onophoudelijk gebed; waarom dan al dat geschreeuw rond Mijn Naam ? waarom veroorloven jullie jezelf je kalmte te verliezen en door de wereld te worden gedicteerd ? je goddelijke realiteit zou de Drie-Ene God moeten zijn, en je leven zou moeten draaien rond de hemelse inspiraties en goed verborgen binnen Mijn Zoon, Jezus Christus;

kan iemand uit zichzelf Mijn onpeilbare Schatten ontdekken ? tenzij hem een innerlijk licht van begrip wordt gegeven zal hij in de duisternis blijven; Ik herhaal: zalig zij die in Mijn Barmhartige Oproepen geloven, zij zullen Mijn vriendschap en Mijn intimiteit winnen;

wie is de Bron van Christelijke kennis, de Bron van profetie ? Het is de Heilige Geest die onderricht en alle middelen gebruikt om Mijn schepping om te vormen en te vernieuwen; en zij die in slaap zijn gevallen en profetie in jullie tijd ontkennen, vraag hen of zij de Heilige Schrift en haar uitspraken hebben begrepen;

Ik heb profeten gezalfd om Mijn Woorden bekend te maken tot aan het einde van de Tijden; Ik heb hen begiftigd met de geest van Elia; maar hebben jullie dan niet gelezen dat ' profeten hem zullen opvolgen' ? 2

Ieder die zijn hart vrijwillig voor Mij heeft geopend, Mij heeft toegestaan in hem binnen te dringen, heeft de oogst van het leven binnengehaald; de Heilige Schrift wordt dan ook voor hem een onverzegelde en goddelijke Ode, een levend Woord, een visioen van God, een goddelijk gewaad voor je ziel; zijn verlichting aldus door Mijn Tegenwoordigheid in hem, vestigt Mijn Koninkrijk in zijn hart; elk mysterie dat verborgen leek zal worden onthuld, en de Heilige Schrift zal worden als een luide en hoorbare lofzang voor je oren; Ik ben het, je Bruidegom 3 die uit Zijn Koninklijke Hoven stapt om jullie harten tot Mij te keren voor Mijn eigen liefdevolle doel;

word je ervan bewust dat je generatie Mij voortdurend beledigt en wordt bevolen door de boze om te gehoorzamen aan alles wat in tegenspraak is met Mijn Wet van Liefde, maar dat komt van de Goddelijke Waarheid; deze zo slechte generatie waait mee met elke wind en wandelt langs elke zijweg die door Satan is uitgezet; nu hebben Mijn Zoon en Ik jullie ruime gelegenheden gegeven om tot Ons terug te keren door berouw; want Wij zijn mededogend en barmhartig, maar ach... zo velen van jullie zijn misleid door je eigen arrogantie...

er staat geschreven : 4 'met een halsstarrig hart zal het tenslotte slecht aflopen, en ieder die houdt van het gevaar, zal er in omkomen'; de wereld van vandaag biedt jullie veel afbraak, daarom is het beter voor jullie op Mij te steunen, die jullie Schild ben, en te zeggen : 'vallen we dus liever in de handen van de Heer, dan in de handen van de mensen; want even groot als Zijn Majesteit is ook Zijn Barmhartigheid'; 5

ach, slechte neiging, ondanks al deze Odes en waarschuwingen, de mensen van de aarde hebben geen berouw en evenmin geven ze hun zonden op, zeer weinig mensen volgen Mijn Wet van Liefde en doen wat Mij behaagt; Ik buig Mij onophoudelijk naar jullie neer uit de Hemelse Hoven, generatie, om je uit je moerad te halen; Ik heb jullie Mijn boodschappers gezonden, geparfumeerd met gemengde wierook, en Mijn engelen voorbereid om Mijn goddelijke Odes op hun vleugels te dragen; zij die Mijn Woorden hebben geproefd namen de juiste koers; hoe stralend waren zij nadat zij Mijn Woorden hadden geproefd, die zo zoet als honing waren in hun mond ! Ik heb gedurende deze jaren een wonderbaarlijk banket van geestelijk voedsel voorbereid; godsdienst en deugd waren Mijn Liefdesthema voor jullie; omwille van de Waarheid heb Ik jullie doen opstaan, generatie, met Mijn Scepter; is jullie hart wel ooit geroerd ? zoet is de melodie van deze edele Ode, maar hebben jullie haar niet gehoord ? hebben jullie niet gehoord hoe Ik Mijn Liefdesthema tot ieder van jullie individueel heb gericht met olie van blijdschap ? heb je niet begrepen hoe Ik jullie al deze jaren heb gezalfd ? pauzeer even en denk er even over na en begrijp dat Ik God ben in Majesteit en Glans;

wee het lusteloze hart dat geen geloof heeft, want dat zal op Mijn Dag geen bescherming vinden; en wee jullie die de wil verloren hebben om vol te houden in deugd en rechtschapenheid, wat zullen jullie doen bij het bezoek van de Heer ? wat zul je te zeggen hebben op de Dag van de Heer ? zul je in staat zijn de beproeving door Vuur te doorstaan ?

je bent nu met lichaam en ziel geketend aan deze wereld; Satan zal je in zijn woede niet vrij laten, maar je gevangen houden in zijn kerkers om je te beroven, jij die uit de genade van berouw bent gevallen; gehuld in zijn sluier ben je zijn speelgoed geworden; je berouw zal je ketenen verbreken en zal horden boze geesten, die in je nestelen, verjagen, terwijl sommige dreigend verschijnen over je zo beklagenswaardige ziel;

in je ellende ontbreekt je de wil en de kracht om je vijand te overwinnen en je te bevrijden van de boeien van het vlees die je aan deze wereld binden; vandaag, in deze tijd van Barmhartigheid, bied Ik je genaden aan als een gave en als een pad dat de moeite waard is en naar Mij leidt;

- Ik bied je aan je op Mijn Schouders te dragen gedurende je genezingsperiode;

- Ik bied je vrede en rust aan, want je zult je niet inspannen noch moe worden met Mij;

- Ik bied je Mijn Engelen aan, die je wonden zullen verzorgen met onuitsprekelijke tederheid, wonden die je ziel zijn toegediend door de hartstochten van deze wereld; Zij zullen je helpen bij je herstel, je tot het leven terugbrengen, door je ongeschikt geworden ziel te vernieuwen tot een nieuw leven in Mij;


- Ik bied je een plaats in Mijn Hart, waar je zult bloeien met een peilloze diepte aan onderrichtingen van de Wijsheid; Ik zal je met gulle hand onschatbare gaven schenken zoals waarmee een bruidegom die zijn bruid, die zijn hart heeft gevangen, overstelpt; en Ik zal Mijn Liefde voor je uitdrukken, Mijn bruid, terwijl Ik je in Mijn Armen sluit, de Odes van Mijn schepping voor je zingend en over hoe je tot zijn bent gekomen; Ik zal de mysteries voor je ontvouwen van voordat de aarde tot zijn kwam, van voordat de natuur werd geboren, en terwijl Ik je ziel het hof maak, zul jij tegenover de Wijsheid verklaren : 'mijn Zuster' ! ja, Ik zal je bevrijden als een vogel uit het vangnet, je doen uitbreken als een gazelle uit de valstrik, als je bereid bent tot Mij terug te keren en Mij in je berouw te erkennen;

- Ik bied je Mijn balladen aan door Mij en de afgezonderde genade van het in Mijn tegenwoordigheid zijn, alleen jij en Ik;

- Ik bied je ziel aan altijd met Mij te spelen, en Ik zal, als een vader die de ontwikkeling en groei van zijn zoon met vreugde gadeslaat, als een adelaar erover waken dat Mijn Koninkrijk in jou wordt gevormd;


- Ik bied je wat jij ontoegankelijk en onbereikbaar noemt, en dat alleen Ik kan aanbieden, iets dat ver en boven menselijk bereik is gesteld, een pad dat niet betreden is door de trotsen van hart, een pad waar geen filosoof ooit heeft gewandeld; geen goud, geen kristal kan ooit de waarde evenaren van wat Ik aanbied; het kan evenmin worden gekocht met welke hoeveelheid solide goud dan ook, noch betaald worden met enig gewicht aan zilver, noch geschat door de standaard van het zuiverste goud, of van kostbaar onyx of saffier, want Heilige Wijsheid kan niet worden getaxeerd, alleen Ik bezit Haar en bied Haar aan ieder die Ik dat wens te geven; als je wegkruipt voor zonde en vlucht voor het kwaad, berouw hebt en nadenkt over wat verkeerd was, zal Ik je Heilige Wijsheid aanbieden

ongezien door het menselijk oog en toch glorierijk in Haar schittering;; en als je zult vragen: 'vertel mij, Vader, zeg mij waar de Heilige Wijsheid vandaan komt? waar is begrip te vinden, daar zij buiten elke kennis van elk levend ding is, verborgen voor heel de schepping ?' zal Ik je antwoorden, Mijn kind: 'Wijsheid ? het is vrees voor de Heer; begrip?- het vermijden van het kwaad'; Ik bied alle mensen Wijsheid aan, zij maken een eind aan de duisternis daar Wijsheid zich verheugt in het aan het daglicht brengen van geheimen die verborgen waren terwijl ze de onzichtbare schoonheden zouden beschouwen die nu zichtbaar zijn in het glorierijke Licht van de Wijsheid;

vind daarom vreugde in Mij, want Mijn beginselen zijn nobel en zuiver, en Ik regeer met zachtheid en tederheid; met genade omhul Ik degenen die berouw hebben; Ik heb weerzin tegen alle kwaadwilligheid en corruptie, maar Mijn Geest bevrijdt allen die hun zonde erkennen en de kwaadwillige boze geesten tot een einde brengen;

Ik ben geen aardse heerser, Ik ben een Heerser van Rechtvaardigheid, met nobele verordeningen en rechtschapen voorschriften, beladen met schittering en majesteit, en toch zachtmoedig en nederig van Hart; om je hart te verblijden en het te verheugen bied Ik aan je zicht te herstellen zodat jij je ogen verzadigt en Mij ziet, je God, terwijl je in ontzag tot Mij zult uitroepen : 'geprezen zij de Drie-Ene en driewerf Heilige God ! glorie zij Hem die mijn ziel heeft verheven door grote dingen voor mij te doen! Heilig is Zijn Naam; ik prijs mijn God die mijn roekeloze ziel heeft hersteld met de gunst mijn ogen toe te staan Uw Gelaat te zien; en zoals Job zal ik in een lied zeggen : 'ik heb gezondigd en het pad van rechtvaardigheid verlaten, maar God heeft mij niet gestraft zoals mijn zonde dat verdiende; Hij heeft mijn ziel gespaard voor het neergaan in de valstrik, en laat toe dat mijn leven doorgaat in het Licht'; zien jullie, broeders ? kijk ? dit alles doet God door alle eeuwen heen voor de mensheid, door zielen te redden van de valkuil en door het Licht van het leven helder op ons te laten schijnen';

Ik zal je het zicht van je God schenken, die vandaag tot je spreekt; een visioen dat je nooit zult vergeten; gegrepen door wroeging 6 in deze verrukkelijke beschouwing zal je ontvlamde geest tot Mij uitroepen :

'U weet, mijn Heer, dat ik innerlijk nu vernietigd ben, maar tegelijkertijd, Heer, sta ik in brand; ik keek naar U en sta in lichterlaaie door de goddelijke Liefde die mij beetje bij beetje verteert; Luisterrijke Zon, U trok mij, de verfoeilijke zondaar, naar U toe zonder U tweemaal te bedenken dat ik mogelijk Uw Scepter in waarde zou doen dalen; U stond mijn zondige ogen toe Uw Majesteit, Uw Schoonheid, die de bekoorlijkste van Uw Engelen overtreft, te beschouwen, en bij het zien van dit Wonder hebt U mij op niet onder woorden te brengen wijze gewond; niet in staat mijn dorst te bevredigen, schrei ik, en mijn dilemma maakt mij ongelukkig; Uw glorierijke Tegenwoordigheid deed in mij het verlangen ontstaan nog meer te leren hoe ik U kon beminnen en voor altijd met U verstrengeld te zijn; mijn pijn is toegenomen en ik smeek Uw Engelen mij verlichting te schenken, maar laat ze dat bij nader inzien maar niet doen, laat dit vuur mij blijven verwonden, laat mijn dorst naar U, O Beminnaar van de mensheid, mijn hele wezen doen ontbranden, laat Uw goddelijk bezoek mijn dorst naar U doen toenemen, om nog meer naar U te verlangen;

Uw Soevereiniteit heeft geen gelijke, geen ! U keek naar mij en onze ogen ontmoetten elkaar; Uw Ogen, stralender dan twee edelstenen, magnetiseerden de mijne; uit Uw Ogen verschenen toen twee stralen licht en deden mijn ziel opklaren, haar verlichtend alsof duizend sterrenbeelden in mij waren gestormd, en elke duisternis of duistere schaduw in mijn ziel verdween; verward omdat ik plotseling het Licht van Uw Genade had ontvangen, was Uw glorie ondraaglijk voor vlees en bloed; U knipoogde toen naar mij en ik viel in zwijm; het was alsof de bodem onder mijn voeten wankelde; de uitdrukkingen van Uw Liefde voor mij maken mij bang in mijn hart, want ze zijn, mijn Heer, te overweldigend voor mijn arme ziel om ze te dragen; kan iemand de luister van Uw Grootheid en van Uw onuitsprekelijke pracht meten? wie heeft Jahweh gezien en is niet bezwijmd door passie ? ik blijf machteloos tegenover een dergelijke extatische Schoonheid... '

vertel Mij dan, schepsel dat Ik bemin en waarin Ik Mij verheug, wat betekent het Mij in je te ontdekken? wat betekent het in de Handen van de Almachtige God te vallen ? wat betekent het ? vertel Mij, beminde van Mijn Hart, wat betekent het je Schepper Odes en Balladen voor je te horen zingen, en voor jou alleen, terwijl je voor Mij in beschouwing bent ? wat betekent het te weten dat Hij, die voor je zingt en die leeft in ontoegankelijk Licht, terwijl Hij alles in Zijn Hand houdt, door je hart is omvat en toch zonder te zijn bevat ? wat betekent het te zijn gewassen in Mijn reinigende wateren, je in Mij te storten ?

wees dan welgemoed en leef een godvruchtig leven; Mijn pracht heeft geen gelijke; met Mij te converseren zal onvergetelijke herinneringen in je achterlaten; over Mij na te denken bevredigt je dorst maar lest hem nooit, het vermeerdert hem eerder; het is alleen in het Gelukzalige Visioen dat je ziel kan worden tenietgedaan en bevredigd in de volheid van Mijn Tegenwoordigheid; zonder Mijn Barmhartige hulp, schepsel, zou je ziel zijn weggekwijnd nog voordat ze was geboren; zonder Mijn hulp zou je leven een troosteloosheid zijn geweest, onbeweeglijk, totaal losgemaakt van Mij, de Godheid! Ah, als je ziel eens wist in welke gevaren zij zich dagelijks begeeft !

7 open je geestvermogens, Vassula, en neem Mij in je op; 8

O gezegende Heer,
U bent Degene die onophoudelijk
mijn ziel verbijstert,
door als een fluorescerende Rivier
in mij te stromen, doet U mijn ziel opklaren,
en plaatst U in mijn hart het Licht
waarin ik leef;

ik sta nog verstomd over Uw keuze
en dat U Zich verenigde in mijn ziel,
dat U Uw Geest verenigde in het
centrum van mijn hart;

U hebt de Heilige Schrift voor mij verlevendigd
en Uw uitingen daarin werden hoorbaar
in mijn oren en begrijpelijk voor mijn hart en verstand;
uitingen van Goddelijk Leven;

U hebt de onbereikbare realiteiten
tot werkelijkheid gebracht :
het Koninkrijk van de Hemel...
U maakte Uw Woord tastbaar,
realiserend dat de Drie-Ene God
waarlijk slechts één God is; en dat alle Drie
één Wezen zijn, één Macht en één Kennis...

U hebt de verborgen plannen onthuld,
verborgen in de peilloze diepten van Uw Liefde,
ons lerend dat onze lichamen ook
luisterrijk kunnen zijn zoals Uw Goddelijk Licht;
een in wezen met Uw Zoon;

U hebt mijn ziel in vol bewustzijn geplaatst
van Uw Tegenwoordigheid, en sindsdien verwondde
Uw Vriendschap mijn hart innerlijk,
Uw blik op mij vernietigde mij;

Sensatie en Redelijkheid,
wat heb ik voor U nodig ?
Uw Vuur, God, heeft mij verteerd,
heeft mijn ego herleid tot as;

Ik ben voorbijgaand omringd
door voorbijgaande dingen, maar
U breekt de Wetten van de natuur
en nieuwe wonderen verschijnen dagelijks
door Uw Hand;

en ieder die U nadert, doet U ontvlammen,
die wordt vlam,
maar met een belofte :
dat hij niet tot as zal worden...

gezegend is hij die U kon begrijpen
en U kon omarmen,
deugd en goddelijke Liefde
zullen zijn dagelijks brood zijn;

O Goede en Liefdevolle Vader,
Die ieder van ons uitnodigt
om onafscheidelijk met de Heilige Drie-Eenheid
te verblijven en goden te zijn door deelname,
door het haalbaar voor ons te maken
de Goddelijke Gestalte van Uw Zoon,
Jezus Christus, te bereiken;

Liturgie van mijn ziel,
Kathedraal van mijn hart,
Geurige Wierook van het Universum,
Meedogenloze Boogschutter
Goddelijke Ode,
Afgrond van transcendente Liefde,
Luisterrijke Kroon,
Geestelijke Geur van onze ziel,
Driewerf Heilig Licht,

ik ben niet meer in staat tot het uiten
van enig begrijpelijk woord... of lofprijzing...

ah, Vassula, Ik ben van plan voor je te zingen alle dagen van je leven; ontdek Mij binnen in je; ontdek Mijn Koninkrijk in het centrum van je hart; ontdek Mijn Grootsheid binnen in je; vertel Mij dus, vertel Mij wat is het grote wonder van jouw tijdperk ? vertel Mij! vertel het Mij !

het grote Wonder van onze dagen
is dat U bent neergedaald uit de Hemel,
om deze of gene weg voor ons zondaars
te openbaren;

het grote Wonder is dat de Heilige,
die begrip en redenering te boven gaat,
ons bezoekt en tot ons spreekt;
Hij is onder ons en met ons;
Hij spreekt op verschillende manieren;

Hij geneest de zieken, Hij doet de doden
opstaan; Hij overstelpt ons met Zijn
instructies; Hij bezoekt de armen;

Hij bevrijdt de gevangenen, en Hij
troost de gebroken harten;

Dit is het grote Wonder van onze tijden...

Dat heb je goed gezegd;

O Oordeelsdag ! Wanneer Mijn Zoon boven aan de hemel zal schitteren !

Zalig wie in Mijn Woord gelooft dat deze Dag niet slechts een symbolische uiting is voor zijn oren! Zalig wie niet scheldt op wat van de Geest komt en het niet bespot; als Mijn Geest 'Vuur' aankondigt dat spoedig over de zondaars komt;

hoeveel meer wonderen moet Ik doen om jullie tevreden te stellen en van jullie te horen : 'het spijt mij dat ik heb gezondigd'; laat Mij deze woorden horen :

'mijn ziel dorst naar God,
maar mijn tong leidde mij naar de zonde;
maar nu is mijn hart ontbrand en smeult in mij
sinds U mij hebt bezocht;

U die van alle mensen en engelen de mooiste bent,
volmaakt van schoonheid en verbazingwekkend in gratie,
gekleed in kleurloze saffieren,
laat Uw vlammen allen heiligen die U naderen;
was mijn schuld van mij af
en laat Uw Heilig Gelaat over mij schijnen;
zuiver mij van zonden en open mijn oor om Uw Odes,
die U voor ons zong, te horen en te begrijpen;
amen;'


hierop zal Ik antwoorden : 'Ik zal je nooit in de steek laten, Mijn kind; kom tot Mij en rust in Mij; heb je niet begrepen dat Ik Vuur ben? een Vuur dat alles wat Ik aanraak in vlam zet ? ieder die Ik aanraak, wankelt in vlammen van goddelijke Liefde;

heb Ik Mijn Vuur niet in de Heilige Schrift aangekondigd ? heb Ik het niet verschillende malen aangekondigd in deze Ode ? 9 hoewel je geest in zijn zondigheid van angst en ondraaglijke pijn zal ineenkrimpen als hij Mij herkent, zal Ik tegelijkertijd Mijn Geur en jouw ziel uitzweten, in Mijn Tegenwoordigheid, hoewel doodsbang als ze zich naakt ziet en in verval door zonde en overtreding, door het niet volgen van Mijn Wet van Liefde, zal zij zich erover verheugen dat Ik, haar Schepper en haar God, haar bezoek;

als deze dag over je komt, de dag die Ik de Dag van de Heer noem, zullen de schellen, die je ogen bedekken, afvallen en zul je kijken naar je werkelijke ik; Mijn Vuur zal je tot niets verminderen in je wanhoop; maar laat je adem niet stokken van angst, houd moed, want hoe anders zou jij jezelf zien aan Mijn zijde ? Alle gebleven slechte neigingen zullen passief worden gemaakt; deze zuivering moet je ziel veranderen om niet hier en daar doelloos te speculeren, maar naar Mij die je enige goddelijke Bruidegom ben;

Ik denk niet dat velen van jullie hebben begrepen wat de Dag van de Heer betekent; als de stem van de vogel tot zwijgen is gebracht en de zangnoten stil zijn, weet dat Ik in deze stilte al jullie verborgen daden, goed of slecht, ter verantwoording zal roepen; de Dag van de Heer kan worden vergeleken met een minitribunaal; een Zuivering door Mijn Vuur dat je ziel zal leiden in Mijn Glorie en in volmaakte vereniging met Mij;
als een ziel verschrikkelijk bezoedeld is door de zonde, weerzinwekkend voor Mij en Mijn Engelen en Heiligen, zal Mijn bezoek haar 10 aan kwellende pijnen onderwerpen en zal zij niet ontsnappen aan Mijn Dag; hoe anders moet Ik jullie ziel onbederfelijk maken en vrij van zonde ? hoe anders moet Ik deze zielen tot berouw brengen ? alleen als Ik hen naakt uitkleed door Mijn Vuur en zij zelf zien in welke staat zij verkeren, alleen dan zullen zij beseffen hoezeer zij het bezit van Satan waren;
hen in wie Mijn Goddelijk Vuur zal branden, hen zuiverend, door dit onstoffelijke Vuur, zal Ik verteren en wakker maken en hen tenslotte doen beseffen hoe zij worden omgevormd; omgevormd door pijn, maar ook met vreugde, door de Liefde van Mijn omvormend Vuur;

over ieder die Mij in lichaam en ziel bezit, en die Ik bezit, zal de Dag van de Heer niet komen, en hij zal hem niet ervaren; waarom ? omdat de Heilige Geest Zijn doorgang in hen al heeft doen voelen; de Dag van de Heer is over hen gekomen; je kunt die Dag ook de Dag van Mijn Bezoek noemen; na die Dag zullen berouw en gehoorzaamheid aan de Wet van de Liefde het thema zijn van hen die Ik zal hervormen door Mijn Vuur; Ik zal de zielen, die nu als een rots zijn, zachter maken en de harten die als ijs zijn zal Ik verwarmen, en plotseling zal Mijn Tegenwoordigheid in hun verrijzenis worden gevoeld; 11
1 De Heilige Schrift.
2 Sirach 48, 8
3 Jesaja 54, 5
4 Sirach 3, 26
5 Sirach 2, 18
6 De pijn niet in staat te zijn ten volle in het Gelukzalige Visioen te zijn, en in de Hemel.
7 God hield plotseling in een wendde Zich tot mij en sprak tot mij.
8 Ik begreep 'geef mij je volledige aandacht' niet dat ik Hem die niet gaf.
9 Boodschap van 15 september 1991.
10 Haar en zij vertegenwoordigt de ziel.
11 Deze lange boodschap nam dagen in beslag om haar te beëindigen.previous index next